Daňové aktuality

Vydáno: 4 minuty čtení

Novela daňového řádu

Dne 21. března 2018 poslanecká sněmovna schválila novelu zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen „daňový řád“). Novelou zákonodárci implementují do daňového řádu evropskou směrnici zvanou DAC 5. Správcům daně se tak v rámci mezinárodní spolupráce zjednoduší přístup k vybraným údajům získávaným za účelem boje proti praní špinavých peněz. Nově si budou moci správci daně za účelem mezinárodní výměny informací vyžádat informace od členů profesních komor, kterými jsou například advokáti, notáři či daňoví poradci. O informace však správce daně nebude moci žádat přímo, nýbrž žádost bude muset vždy přijít ze strany Generálního finančního ředitelství (dále jen „GFŘ“). GFŘ může požadovat informace vždy pouze u příslušné komory, nikoli po jejích jednotlivých členech.

Ministerstvo financí zároveň informovalo v rámci své tiskové zprávy z téhož dne o účinnosti přechodného ustanovení, kdy novému znění daňového řádu budou podléhat pouze informace shromážděné advokáty, notáři a daňovými poradci až po době účinnosti novely (nikoli tedy informace získané před účinností novely daňového řádu).

Z novely daňového řádu byly taktéž z okruhu údajů, které správce daně bude moci požadovat po bankách a dalších finančních, resp. platebních institucích, vypuštěny údaje o elektronickém bankovnictví poplatníků.

Novela zákona o evidenci tržeb

Na půdě Ministerstva financí vznikla novela zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, který upravuje náběh 3. a 4. fáze evidence tržeb. Podnikatelé spadající do těchto zbylých dvou fází (jsou jimi například podnikatelé ve výrobě, jako jsou cukráři, pekaři apod., osoby vykonávající nezávislé povolání, dále poskytovatelé tzv. osobních služeb, jako jsou kadeřnice, maséři, a zbylí podnikatelé vykonávající výrobní činnosti) začnou evidovat tržby společně v jedné vlně, která bude spuštěna tři měsíce po platnosti zákona, resp. tři měsíce od nabytí platnosti novely zákona.

Dále novela rozpracovává i možnost pro nejmenší podnikatele a jejich evidenci tržeb prostřednictvím tzv. off-line režimu, kdy podnikatelé budou vydávat účtenky z předtištěného bloku a závěrem každého dne budou zaznamenávat do speciálního formuláře údaje o výši tržeb, počtu účtenek apod. Touto formou budou moci evidovat tržby pouze poplatníci daně z příjmů fyzických osob, kteří nejsou plátci DPH, mají maximálně 1 zaměstnance a jejichž výše příjmů z evidovaných tržeb v žádném z kalendářních měsíců po sobě jdoucích nepřesáhne 200 000 Kč a uskuteční v každém z těchto měsíců maximálně 1 000 evidovaných tržeb.

Ministerstvo financí předložilo výše uvedený návrh novely zákona o evidenci tržeb do vnějšího připomínkového řízení dne 15. března 2018.

Novela zákona o dani z přidané hodnoty

Dne 20. března 2018 Ministerstvo financí předložilo do vnějšího připomínkového řízení návrh novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), v němž navrhuje snížení sazeb DPH u vybraných služeb, jako jsou kadeřnické a kosmetické služby, opravy jízdních kol, obuvi, oděvů aj. novelou taxativně vyjmenované činnosti, ale zároveň i u tzv. vodného a stočného a stravovacích služeb a podávání nealkoholických nápojů. Pro tyto služby ministerstvo navrhuje snížení sazby na 10 %.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Snížení základu daně: úvěr
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené

Související články

Daňové aktuality
Daňové aktuality
Mzda očima zaměstnance a zaměstnavatele v zemích OECD
Zdanění příjmů zahraničních pracovníků v ČR
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Mezinárodní pronájem pracovní síly
Příprava zákona o zahraniční službě
Evropská unie a zdravotní pojištění - zvláštní případy výdělečné činnosti
Dlouhodobý pobyt v cizině a zdravotní pojištění
Daňové aktuality
Daňové aktuality
OECD: Nejvíce poklesla daň z příjmu v Česku
Daňové aktuality
Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání a jak je správně uplatnit
Pandemie COVID-19 a daň z příjmů ze závislé činnosti
Daňové aktuality
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

Srážková daň a služby ze Seychel
Stálá provozovna
Rezident x nerezident ČR
Zdanění příjmu v Nizozemí
Zdanění příjmů z USA - student
Zdanění švýcarského příjmu
Sleva na dani - nerezident ČR
Příjmy ze závislé činnosti ze zahraničí
Zdanění souběhu důchodů tuzemského a zahraničního
Český občan podniká v USA
Srážková daň - účtování, daňové přiznání
Profesionální sportovec a DPFO
Daň z příjmů fyzických osob - daňový rezident a sleva na děti
Likvidační zůstatek společnosti ve Švýcarsku
Sleva na poplatníka u zaměstnance ze Slovenska
Daňový nerezident - Ukrajinec
Doplňující otázka k - Daňový nerezident - Ukrajinec
Zaměstnanec v EU – Slovák v ČR
Dohoda o provedení práce - slovenský student do 10 000 Kč
Zdanění příjmu z USA