Prodloužení zkušební doby

Vydáno: 6 minut čtení

V souvislosti se vznikem pracovního poměru si zaměstnavatel se zaměstnancem běžně sjednávají zkušební dobu. Právní úprava omezuje její maximální délku. Je možné zkušební dobu prodloužit nad rámec zákonného minima? A pokud ano, v kterých případech a jakým způsobem?

Prodloužení zkušební doby
JUDr.
Petr
Bukovjan
Zkušební dobu nelze prodloužit smluvně, zaměstnavatel se zaměstnancem se na ničem takovém nemohou dohodnout. K jejímu prodloužení dochází ale v některých případech ze zákona, a to o celodenní překážky v práci a o celodenní dovolenou. Zkušební doba se prodlužuje o příslušný počet zameškaných pracovních dnů.
Délka zkušební doby
Právní úpravu zkušební doby včetně její délky obsahuje ustanovení § 35 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „zákoník práce“). S řadovým zaměstnancem nesmí být zkušební doba sjednána
delší než 3 měsíce po sobě jdoucí ode dne vzniku pracovního poměru
. Jinak je tomu u vedoucího zaměstnance, s ním lze sjednat zkušební dobu v délce
až 6 měsíců po sobě jdoucích ode dne vzniku pracovního poměru
.
Zákoník práce nebrání tomu, aby byla zkušební doba sjednána též se zaměstnancem, s nímž vstupuje zaměstnavatel do pracovního poměru
na dobu určitou
. Aby však nedocházelo k tomu, že zkušební doba bude zahrnovat valnou část sjednané doby trvání pracovního poměru, obsahuje právní úprava omezující pravidlo, že zkušební doba
nesmí být v takovém případě sjednána delší, než je polovina sjednané doby trvání pracovního poměru
.
Prodloužení je možné
I kdyby na tom měl zájem zaměstnavatel i zaměstnanec,
na prodloužení zkušební doby se dohodnout nemohou
. Platí to rovněž v případě, že nevyužili její maximálně přípustnou délku. Zkušební dobu sjednanou na 2 měsíce nelze proto v jejím průběhu ještě o měsíc prodloužit.
Zákon sám ale s prodloužením zkušební doby počítá. Dojde k němu tehdy,
pokud zaměstnanec v průběhu zkušební doby nekoná práci pro celodenní překážky v práci nebo čerpá celodenní dovolenou
. Z tohoto základního pravidla lze dovodit následující závěry:
1.
Prodloužení spojuje zákon
výhradně s překážkami v práci nebo dovolenou
. Pokud důvodem, proč zaměstnanec ve zkušební době nekoná práci, je např. jeho
neomluvená absence
, délka zkušební doby se v důsledku toho nemění.
2.
U překážek v práci
není rozhodující, jestli nastaly na straně zaměstnavatele
, např. v podobě přerušení práce v důsledku nepříznivých povětrnostních vlivů,
nebo na straně zaměstnance
, typicky třeba jeho dočasná pracovní neschopnost. Nemusí jít nutně ani o překážky v práci upravené právním předpisem. Zkušební doba se prodlouží též o benefitní omluvenou absenci zaměstnance ve formě např. poskytnutého zdravotního volna.
3.
Aby doba překážek v práci nebo dovolené vedla k prodloužení zkušební doby,
musí mít celodenní charakter, tj. zaměstnanec z této příčiny neodpracuje celou svoji směnu
. Nehraje přitom roli, jak dlouhou směnu měl zaměstnanec – nebýt překážky v práci nebo čerpání dovolené – odpracovat.
Prodlužuje se o kalendářní, nebo pracovní dny?
O odpovědi na tuto otázku nepanuje všeobecná shoda a soudní
judikatura
se k ní ještě nevyjádřila. Autor článku má ale za to, že
se zkušební doba prodlužuje o pracovní dny.
Jedině tak bude totiž naplněn účel tohoto institutu, protože v pracovních dnech si smluvní strany pracovního poměru osvědčují, zdali má smysl v tomto pracovněprávním vztahu pokračovat, nebo ne.
Doba, o kterou se zkušební doba prodloužila,
je pořád zkušební dobou
a jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec mohou v této době pracovní poměr jednoduše a rychle zrušit dle ustanovení § 66 zákoníku práce. Jestliže do doby prodloužení zkušební doby připadne další celodenní překážka v práci nebo zaměstnanec bude znovu čerpat celodenní dovolenou,
proces prodloužení zkušební doby se zopakuje podle stejného klíče
.
Příklady prodloužení:
Příklad č. 1:
Ve sjednané zkušební době zaměstnanec nepracoval v následujícím rozsahu a z těchto důvodů:
*
ve 3 směnách čerpal dovolenou,
*
na 1 směnu mu připadl svátek podle zvláštního právního předpisu,
*
absenci na 1 směně mu musel zaměstnavatel omluvit pro překážku v práci spočívající v účasti na pohřbu bratra,
*
po dobu 1 směny čerpal náhradní volno za práci přesčas, a
*
4 hodiny ze své 7,5hodinové směny zameškal kvůli doprovodu rodinného příslušníka k vyšetření ve zdravotnickém zařízení.
V daném případě se zkušební doba prodlouží o dobu čerpání dovolené a dobu účasti zaměstnance na pohřbu bratra, protože jde o doby, se kterými zákoník práce tento postup spojuje a mají celodenní charakter. Jiná důležitá osobní překážka v práci na straně zaměstnance spočívající v jeho doprovodu rodinného příslušníka k vyšetření ve zdravotnickém zařízení neobsáhla celou směnu. Doba, kdy zaměstnanec nepracuje, protože na jeho obvyklý pracovní den připadl svátek, stejně jako doba čerpání náhradního volna za práci přesčas, překážkami v práci nejsou a délku zkušební doby neprodlužují.
Příklad č. 2:
Zaměstnanci vznikl pracovní poměr dne 1. 3. 2024 a v pracovní smlouvě s ním byla sjednána tříměsíční zkušební doba. V době od 2. 4. 2024 do 19. 4. 2024 (tj. 18 kalendářních dní) byl zaměstnanec v dočasné pracovní neschopnosti. Pracoval v rovnoměrném rozvržení pracovní doby od pondělí do pátku.
Z výše uvedeného vyplývá, že během měsíce dubna 2024 zameškal zaměstnanec v důsledku dočasné pracovní neschopnosti celkem 14 směn (pracovních dnů). To je doba, o kterou se mu bude zkušební doba prodlužovat. I dobu prodloužení je nutno počítat jako dny pracovní. Nenastanou-li další důvody pro prodloužení, skončí v daném případě zkušební doba dne 20. 6. 2024 – napočítá se 14 pracovních dnů zaměstnance od 31. 5. 2024, kdy by jinak zkušební doba skončila.
Závěr
Zkušební doba nemusí nutně skončit uplynutím doby, na kterou byla smluvními stranami sjednána. Neodpracuje-li zaměstnanec během jejího trvání směnu v důsledku celodenní překážky v práci nebo celodenní dovolené,
ze zákona se zkušební doba prodlouží
.
Do budoucna by stálo za úvahu, zdali důvody pro prodloužení zkušební doby
nerozšířit též o směny zameškané zaměstnancem neomluveně
, protože v této době se rovněž nenaplňuje účel zkušební doby. Zaměstnavatelé by bezpochyby uvítali i
výslovnou právní úpravu, která by vyjasnila, jak se zkušební doba prodlužuje
a zdali to má být opravdu o dny pracovní.
Právní předpisy citované v článku
(předpisy jsou vždy citovány ve znění pozdějších předpisů, pokud není výslovně uvedeno jinak)
*
*

Související dokumenty

Související pracovní situace

Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Zkušební doba
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru

Související články

Přechod práv ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - některé problémové situace u dohod o pracovní činnosti
Zdravotní pojištění - pracovní smlouvy a dohody
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Odměna z dohody o provedení práce
Skončení zaměstnání v kontextu zákoníku práce a právní úpravy zdravotního pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Dohody a zaměstnání po část kalendářního měsíce
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2021
Sociální pojištění zaměstnanců v Evropské unii a některých dalších zemích Evropy
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti nemocenského pojištění
Desatero povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Povinnosti zaměstnavatelů v sociálním pojištění
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Hromadné propouštění v souvislostech pracovního práva a zdravotního pojištění
Možná příčina nedostatečné nabídky zkrácených úvazků ve státní správě
Co přináší novela zákoníku práce
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2017

Související otázky a odpovědi

Nový pracovní poměr u stejného zaměstnavatele
Prodloužení zkušební doby o překážky ze strany zaměstnance
Dovolená u navazujících DPČ od 1. 1. 2024
Roční výměr dovolené u DPP a DPČ
Odvolání z funkce vedoucího úseku u příspěvkové organizace
Jmenování na dobu určitou
Dva hlavní pracovní poměry u jednoho zaměstnavatele
Dohoda o provedení práce a dovolená po skončení pracovního poměru
Povinnosti zaměstnavatele a nárok zaměstnanců při pěstounské péči o dítě mladší 7 let
Elektronické uzavření pracovní smlouvy
Přechod zaměstnance na rodičovské dovolené na nového zaměstnavatele
Rozšířená informační povinnost od 1. 10. 2023
Vzájemný zápočet pohledávek při ukončení pracovního poměru
Čas strávený na cestě u DPP
Přihlašování zaměstnanců na DPP na správu sociálního zabezpečení
Informace o obsahu právního vztahu založeného DPP
Přihlášení zaměstnavatele na OSSZ
Doručování u ukončení dočasného přidělení
Škoda způsobená zaměstnancem zaměstnavateli
Výhra v soutěži pro zaměstnance jako zaměstnanecký benefit

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce