Střet svobody vyznání s neutrálními pravidly u zaměstnavatele v souvislosti s diskriminací v pracovněprávních vztazích

Vydáno: 21 minut čtení

V rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie (dále jen „Soudní dvůr“ nebo „SDEU“) sp. zn. C-344/20 se dostala do střetu svoboda náboženského vyznání vyjadřovaná daným oděvem, který osoba v rámci své víry chtěla nosit, a interní pravidla zaměstnavatele stanovující neutrální vyjadřování náboženského vyznání na pracovišti.

Střet svobody vyznání s neutrálními pravidly u zaměstnavatele v souvislosti s diskriminací v pracovněprávních vztazích
Mgr.
Daniel Aleš
Weiss
Advokátní kancelář Randl Partners.
Pro pochopení základních principů, na kterých je rozhodnutí1) postaveno, autor považuje za důležité vysvětlit v první části článku problematiku diskriminace, její typy, právní předpisy týkající se diskriminace v českém právním řádu, ale také srovnání s institutem nerovného zacházení. Následně pak rozebrat předmětné rozhodnutí SDEU a v závěru je srovnat s českým případem, kterému se běžně přezdívá „šátková aféra“ a týká se právě náboženského oděvu ve školství.
Nerovné zacházení vs. diskriminace
Jednou z nejzákladnějších hodnot v moderní společnosti je rovnost. Jedná se o poměrně novodobou hodnotu, na kterou v historii rozhodně nebyl brán takový zřetel, společnost byla totiž rozdělena spíše hierarchicky a lidé si často rovni nebyli.2)
Rovnost
je však
abstraktní
hodnotou existující ve vztahu k jiné hodnotě, vždy totiž uvádí do souvislosti dvě hodnoty. Tedy rovnost „v něčem“, rovnost „mezi jednou a druhou věcí“, rovnost „jedné věci s věcí jinou.“ Opomineme-li rovnost materiální, která spočívá v reálném stavu dvou nerovných hodnot, pro tento článek bude zásadní rovnost formální, tedy
spravedlivé zacházení se všemi stejně rovným způsobem
. Při nedodržování rovnosti pak dochází k nerovnému zacházení.
Vedle rovnosti je často stavěn pojem
diskriminace
. Diskriminaci lze popsat jako
„rozlišování poškozující někoho, neuznávání jeho rovnosti s jinými, popírání a omezování práv určitých kategorií obyvatelstva.“
3) V první řadě je důležité vyvrátit poměrně rozšířenou mystifikaci o tom, že jakákoliv nerovnost v zacházení, která se někomu nelíbí, představuje diskriminaci. Mezi nerovným zacházením a diskriminací je totiž jeden zásadní rozdíl.
Diskriminace spočívá v nerovném zacházení z některého ze zakázaných diskriminačních důvodů
, jež jsou uvedeny v § 2 odst. 3 zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (dále jen „ADZ“ nebo „antidiskriminační zákon“)4), jako jsou např. rasa, etnický původ, národnost, poh

Související dokumenty

Související pracovní situace

Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Délka pracovní doby (obecně)
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru

Související články

Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Diskriminace na pracovišti
Diskriminace v pracovněprávních vztazích
Obrana zaměstnance proti odvetným opatřením zaměstnavatele podle zákoníku práce
Postavení členů rad zaměstnanců v českém právním prostředí
Klady a zápory sdíleného pracovního místa
Okamžité zrušení pracovního poměru a zdravotní pojištění
Výpověď z organizačních důvodů u zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Dohody a vystavování potvrzení o příjmu
Doručování v režimu zákoníku práce - opravdu se nemůže stát chyba?
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Specifické případy nástupu zaměstnance do zaměstnání a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění: když zaměstnání skončí
Dohody a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění
Výpověď z pracovního poměru a ochrana odborového funkcionáře
Zdravotní pojištění - dohody o provedení práce a dodatečně zúčtovaný příjem
Dohody a zdravotní pojištění na přelomu let 2019/2020
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU

Související otázky a odpovědi

Dohoda o pracovní činnosti, sjednaný příjem
Pracovní smlouvy uzavřené na různou dobu u jednoho zaměstnavatele
Poskytování informací o zaměstnání - ELDP
Vzájemný zápočet pohledávek při ukončení pracovního poměru
Informace o obsahu právního vztahu založeného DPP
Diskriminace v odměňování
Odpovědnost účetní
Konkurenční doložka
Jednatel s. r. o. s bezplatným výkonem funkce a práce na DPP pro vlastní společnost
Úklidové služby
Neomluvená absence zaměstnance
Zdravotní pojištění
Přečerpaná dovolená
Dohoda o provedení práce - mimořádná odměna
Přečerpaná dovolená a odvod zdravotního pojištění
Životní připojištění
Rodičovská a ukončení pracovního poměru dohodou
Exekuce a odstupné
Předseda družstva (odměna) + pracovní poměr (mzda)
Mzdové listy

Související předpisy

198/2009 Sb. o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)