Střet svobody vyznání s neutrálními pravidly u zaměstnavatele v souvislosti s diskriminací v pracovněprávních vztazích

Vydáno: 21 minut čtení

V rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie (dále jen „Soudní dvůr“ nebo „SDEU“) sp. zn. C-344/20 se dostala do střetu svoboda náboženského vyznání vyjadřovaná daným oděvem, který osoba v rámci své víry chtěla nosit, a interní pravidla zaměstnavatele stanovující neutrální vyjadřování náboženského vyznání na pracovišti.

Střet svobody vyznání s neutrálními pravidly u zaměstnavatele v souvislosti s diskriminací v pracovněprávních vztazích
Mgr.
Daniel Aleš
Weiss
Advokátní kancelář Randl Partners.
Pro pochopení základních principů, na kterých je rozhodnutí1) postaveno, autor považuje za důležité vysvětlit v první části článku problematiku diskriminace, její typy, právní předpisy týkající se diskriminace v českém právním řádu, ale také srovnání s institutem nerovného zacházení. Následně pak rozebrat předmětné rozhodnutí SDEU a v závěru je srovnat s českým případem, kterému se běžně přezdívá „šátková aféra“ a týká se právě náboženského oděvu ve školství.
Nerovné zacházení vs. diskriminace
Jednou z nejzákladnějších hodnot v moderní společnosti je rovnost. Jedná se o poměrně novodobou hodnotu, na kterou v historii rozhodně nebyl brán takový zřetel, společnost byla totiž rozdělena spíše hierarchicky a lidé si často rovni nebyli.2)
Rovnost
je však
abstraktní
hodnotou existující ve vztahu k jiné hodnotě, vždy totiž uvádí do souvislosti dvě hodnoty. Tedy rovnost „v něčem“, rovnost „mezi jednou a druhou věcí“, rovnost „jedné věci s věcí jinou.“ Opomineme-li rovnost materiální, která spočívá v reálném stavu dvou nerovných hodnot, pro tento článek bude zásadní rovnost formální, tedy
spravedlivé zacházení se všemi stejně rovným způsobem
. Při nedodržování rovnosti pak dochází k nerovnému zacházení.
Vedle rovnosti je často stavěn pojem
diskriminace
. Diskriminaci lze popsat jako
„rozlišování poškozující někoho, neuznávání jeho rovnosti s jinými, popírání a omezování práv určitých kategorií obyvatelstva.“
3) V první řadě je důležité vyvrátit poměrně rozšířenou mystifikaci o tom, že jakákoliv nerovnost v zacházení, která se někomu nelíbí, představuje diskriminaci. Mezi nerovným zacházením a diskriminací je totiž jeden zásadní rozdíl.
Diskriminace spočívá v nerovném zacházení z některého ze zakázaných diskriminačních důvodů
, jež jsou uvedeny v § 2 odst. 3 zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (dále jen „ADZ“ nebo „antidiskrimi

Související dokumenty

Související předpisy

198/2009 Sb. o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)

Související články

Diskriminace na pracovišti
Diskriminace v pracovněprávních vztazích
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Specifické případy nástupu zaměstnance do zaměstnání a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění: když zaměstnání skončí
Dohody a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění
Výpověď z pracovního poměru a ochrana odborového funkcionáře
Zdravotní pojištění - dohody o provedení práce a dodatečně zúčtovaný příjem
Dohody a zdravotní pojištění na přelomu let 2019/2020
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU
Je možné odvolat zaměstnance nebo zaměstnankyni z dovolené?
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Okamžité zrušení pracovního poměru a zdravotní pojištění
Výpověď z organizačních důvodů u zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené
Dohody a vystavování potvrzení o příjmu
Klady a zápory sdíleného pracovního místa

Související pracovní situace

Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Délka pracovní doby (obecně)
Odstupné

Související otázky a odpovědi

Pracovní smlouvy uzavřené na různou dobu u jednoho zaměstnavatele
Diskriminace v odměňování
Poskytování informací o zaměstnání - ELDP
Dohoda o pracovní činnosti, sjednaný příjem
Odpovědnost účetní
Konkurenční doložka
Jednatel s. r. o. s bezplatným výkonem funkce a práce na DPP pro vlastní společnost
Neomluvená absence zaměstnance
Zdravotní pojištění
Přečerpaná dovolená
Dohoda o provedení práce - mimořádná odměna
Přečerpaná dovolená a odvod zdravotního pojištění
Životní připojištění
Exekuce po ukončení pracovního poměru
Odvod pojistného na sociální pojištění
Prodloužení zkušební doby o překážky ze strany zaměstnance
Mzdy a prodej závodu
Ochranná doba při výpovědi a pracovní neschopnost
Nařízení neplaceného volna
Statutární zástupce