OSVČ a roční zúčtování ve zdravotním pojištění

Vydáno: 11 minut čtení

Pokud pojištěnec podniká jako osoba samostatně výdělečně činná, platí pro něj ve zdravotním pojištění četné povinnosti, které musí respektovat. V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že zdravotní pojišťovna bude po nezodpovědném podnikateli uplatňovat dlužné pojistné (zálohy na pojistné) včetně penále, případně může provinilci uložit pokutu za porušení některých ustanovení zákona. Z hlediska placení pojistného je zapotřebí vycházet ze skutečnosti, že OSVČ – jako jediná ze skupin plátců – hradí pojistné formou záloh a (případného) doplatku pojistného. Z tohoto důvodu se pravidelně provádí roční zúčtování (konkrétně za rok 2022 v průběhu roku 2023), kdy se z finančního hlediska porovnají uhrazené zálohy, jsou-li podle zákona povinně placeny, s výší pojistného, která je předmětem odvodu.

Roční zúčtování vychází ve zdravotním pojištění zejména z těchto zásad:

  • dotýká se pouze osob samostatně výdělečně činných. U ostatních skupin plátců, tedy u zaměstnavatelů a osob bez zdanitelných příjmů, jakož i u osob relevantně činných v režimu paušální daně roční zúčtování neprobíhá;
  • základním podkladem pro toto zúčtování je podání Přehledu o výši daňového základu ze samostatné výdělečné činnosti a zaplacených zálohách na pojistné (dále jen Přehled);
  • nepředložení Přehledu je pod sankcí (zdravotní pojišťovna může provinilci stanovit tzv. pravděpodobnou výši pojistného včetně penále, nezávisle na této formě nárokované pohledávky může také uložit OSVČ pokutu až 50 000 Kč).

Přehled podávají OSVČ bez ohledu na skutečnost, zda je jejich samostatná výdělečná činnost jediným, resp. při souběhu se zaměstnáním hlavním či vedlejším, zdrojem příjmů.

V následujícím textu se zaměříme na postupy OSVČ při podávání Přehledu za rozhodné období kalendářního roku 2022, tedy po jeho skončení.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské

Související články

Odpočty ve zdravotním pojištění v roce 2023
Nová minimální mzda a postupy ve zdravotním pojištění
Zaměstnavatelé a zdravotní pojištění - jak předejít placení pokut a penále
Snížení zálohy ve zdravotním pojištění
Samoplátci a nemoc ve zdravotním pojištění
Plátci a postupy ve zdravotním pojištění od 1. ledna 2023
OSVČ a minimální zálohy ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění a více příjmů pojištěnce v roce 2022
Přehledy a nová výše záloh OSVČ v roce 2022
Pojištěnci a porušení zákonných povinností ve zdravotním pojištění
Výše záloh OSVČ ve zdravotním pojištění v roce 2021
Jak mají zaměstnavatelé správně vypočítat pojistné na zdravotní pojištění?
Práva a povinnosti pojištěnce ve zdravotním pojištění
Kdy OSVČ neplatí v roce 2021 zdravotní pojištění
Dluhy a přeplatky ve zdravotním pojištění
Pojištěnec v českém systému veřejného zdravotního pojištění
Zahájení a ukončení podnikání a zdravotní pojištění v roce 2021
Povinnosti pojištěnce ve zdravotním pojištění
Jak se mohou zaměstnavatelé vyvarovat nejčastějších chyb ve zdravotním pojištění
Změna zaměstnavatele a dopady pro pojištěnce ve zdravotním pojištění
Kdy OSVČ není povinna platit v roce 2017 zálohy na pojistné zdravotního pojištění
Přeplatek ve zdravotním pojištění

Související otázky a odpovědi

Vrácení přeplatku ze zdravotního pojištění
Zdravotní pojištění v zaměstnání - péče o děti
Platba sociálního a zdravotního pojištění
Souběh OSVČ + zaměstnání - zálohy zdravotní pojištění
Zálohy OSVČ na zdravotní a sociální pojištění při snížení zdanitelných příjmů
Zaměstnávání občanů EU s místem výkonu práce v Rusku
Odměny členů orgánů právnických osob
Nadlimitní stravenkový paušál a náhrada při dovolené a nemoci, ELDP, daně
Odměna členům komise při konání referenda a zdravotní pojištění
Oprava odvodu zdratvotního pojištění po nahlášení rozhodných skutečností
Povinnosti zaměstnavatele a nárok zaměstnanců při pěstounské péči o dítě mladší 7 let
Zdanění příjmu divadelního inspicienta (pomocník režiséra)
Sleva na poplatníka u zaměstnance ze Slovenska
Neuvolněný zastupitel pracující v Německu a zdravotní pojištění
Dlouhodobé onemocnění OSVČ – zdravotní a sociální pojištění
Zdravotní pojištění u dohody o provedení práce
Dodržení minimálního vyměřovacího základu zdravotního pojištění u zaměstnanců s předčasným starobním důchodem
Odměna za jednatelství a odvody na zdravotní a sociální pojištění
Prohlášení poplatníka, Zdravotní pojištění
Výkon vazby a vztah ke zdravotnímu pojištění

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů
280/2009 Sb. daňový řád
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů