Dluhy a přeplatky ve zdravotním pojištění

Vydáno: 19 minut čtení

Pokud plátci pojistného provádějí povinné úhrady ve prospěch příslušné zdravotní pojišťovny včas a ve správné výši, pak tato nemá důvod podnikat žádná opatření. Naopak, svým způsobem si tohoto přístupu plátce váží, neboť naplňování příjmové stránky je jedním z jejích nejdůležitějších úkolů. Ovšem čas od času se někteří plátci dostanou (třeba i ne vlastní vinou) do prodlení s úhradami pojistného nebo záloh na pojistné a v takových situacích již zdravotní pojišťovny nemohou nečinně vyčkávat, nýbrž jejich zákonnou povinností je plátcům vyměřit a následně po nich (v případě nezaplacení) vymáhat jak dlužné pojistné, tak penále.

Pouze v případě pokut si mohou zdravotní pojišťovny s ohledem na okolnosti zvolit, zda uplatní tuto, nebo jinou - mírnější, formu postihu. Opačnou situaci pak představuje vznik přeplatku, kterým se musí zdravotní pojišťovny také zabývat, jelikož je jejich povinností zjištěný přeplatek vrátit ve lhůtě do jednoho měsíce plátci nebo jeho nástupci za podmínky, že vůči tomuto subjektu není evidován splatný závazek.

Jak se stát dlužníkem ve zdravotním pojištění

Nejdůležitější povinností každého plátce pojistného (tedy zaměstnavatele, osoby samostatně výdělečně činné a osoby bez zdanitelných příjmů) je platit pojistné na zdravotní pojištění včas a ve výši stanovené zákonem. Dluh na pojistném - včetně souvisejícího penále - vzniká při:

  • placení pojistného opožděně,
  • placení pojistného v nižší částce, než jak je stanoveno zákonem,
  • kombinaci těchto chybných postupů,
  • neplacení pojistného,

kdy nedílnou součástí existujícího, resp. narůstajícího dluhu na pojistném je i vznik penále.

Zaměstnavatelé - řešení některých problémových situací

Jak má postupovat zaměstnavatel, když v souvislosti s placením pojistného a plněním ostatních zákonných povinností ve zdravotním pojištění zjistí, že zaměstnává zaměstnance, jehož příjem nedosahuje minimální mzdy, ačkoliv se na něho vztahuje povinnost odvodu pojistného ze zákonného minima? Zaměstnanec tvrdí, že má ještě jiné zaměstnání nebo podniká, takže není důvod k uplatňování dopočtu.

Z hlediska odvodu pojistného platí zásada předložení příslušného dokladu ze strany zaměstnance. Pokud zaměstnanec prohlašuje, že má ještě jiné zaměstnání, musí doložit písemné potvrzení o tom, že za něho tento jiný zaměstnavatel odvádí pojistné alespoň v minimální povinné výši - za této situace pak zaměstnavatel (s příjmem nižším než minimální mzda) nemusí dopočet provádět. Pokud zaměstnanec současně podniká, musí zaměstnavateli potvrdit, že platí zálohy na pojistné alespoň v minimální zákonné výši 2 393 Kč (formou čestného prohlášení). Jsou-li takové zálohy pravidelně placeny, pak nemusí být v zaměstnání dopočet taktéž prováděn.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Dovolená po mateřské dovolené
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy

Související články

Přeplatek ve zdravotním pojištění
Postupné úhrady dluhů ve zdravotním a sociálním pojištění
Lze utéct před dluhy u zdravotní pojišťovny?
Když ve zdravotním pojištění vznikne dluh
Kontrola jako důležitá součást činnosti zdravotních pojišťoven
Nárůst plateb za "státní pojištěnce" ve zdravotním pojištění
Zahájení a ukončení podnikání a zdravotní pojištění v roce 2021
Pohledávky nevymáhané zdravotními pojišťovnami
Povinnosti pojištěnce ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - plátci pojistného a návrat "k normálu"
Lze utéct před dluhy u zdravotní pojišťovny?
Předávání informací mezi institucemi a zdravotní pojištění
Zaměstnanci a příjmy zdravotní pojišťovny
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Postavení fyzických osob a závislá práce v kontextu zdravotního pojištění
Kdy OSVČ neplatí v roce 2021 zdravotní pojištění
Pojištěnec v českém systému veřejného zdravotního pojištění
Přerušení pobytu v cizině a zdravotní pojištění
Jak na vyúčtování zaslané OSVČ zdravotní pojišťovnou
Subjekty bez minima ve zdravotním pojištění
Evropská unie - zdravotní pojištění a nemoc osob výdělečně činných v České republice
Zdravotní pojištění a zúčtování OSVČ za rok 2018
Zdravotní pojištění - více příjmů zaměstnance a minimální vyměřovací základ

Související otázky a odpovědi

Oprava odvodu zdratvotního pojištění po nahlášení rozhodných skutečností
Odvody sociálního a zdravotního pojištění při daňovém paušálu a mzdě současně
Platba sociálního a zdravotního pojištění
Archivace dokladů OSVČ s paušálními výdaji s evidencí příjmů pro kontroly FÚ, ČSSZ a ZP
Paušální daň
Smrt OSVČ - zaměstnavatele
Ubytovací služby ČR a zaměstnání v Belgii
Zdravotní pojištění OSVČ
Příspěvek zaměstnanci na penzijní nebo životní pojištění
Kontrola zdravotní pojišťovny a ČSSZ
Minimální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění, OSVČ hlavní a pracovní poměr
Přehledy OSVČ - volba mezi vedlejší a hlavní činnosti z pohledu výhodnosti rok 2020 COVID
OSVČ - starobní důchodce
Souběh OSVČ + zaměstnání - zálohy zdravotní pojištění
Zálohy OSVČ na zdravotní a sociální pojištění při snížení zdanitelných příjmů
Odvody za zaměstnance, který má trvalý pracovní poměr v EU u českého zaměstnavatele
Odměna pěstouna a výkon SVČ
Vrácení přeplatku ze zdravotního pojištění
Opravné přehledy na zdravotní a sociální pojištění u OSVČ
Prohlášení poplatníka, Zdravotní pojištění

Související vzory

Vzor: Zrušení pracovního poměru ve zkušební době zaměstnavatelem