Práva a povinnosti pojištěnce ve zdravotním pojištění

Vydáno: 16 minut čtení

Financování veřejného zdravotního pojištění je primárně založeno na principu solidarity, kdy plátci pojistného (zaměstnavatelé, osoby samostatně výdělečně činné, osoby bez zdanitelných příjmů a stát) přispívají pravidelnými platbami do příjmové stránky tohoto systému. Suma těchto plateb pak následně slouží k úhradám za poskytnuté a vykázané hrazené služby, a to na základě smluv uzavřených zdravotními pojišťovnami s jejich poskytovateli. Součástí tohoto systému je i rozsah práv pojištěnců na straně jedné, a výčet jejich povinností na straně druhé.

Základní právní úprava

Ne všichni naši občané - pojištěnci veřejného zdravotního pojištění si uvědomují, na co mají ze zákonné úpravy nárok a jaké jsou naopak jejich povinnosti. Oblast práv a povinností, ať už pacienta nebo pojištěnce, určují ve zdravotním pojištění především tyto právní předpisy:

všechny ve znění pozdějších předpisů. Tyto právní normy představují legislativní základnu, která řeší jak požadavky a nároky na poskytovatele zdravotních služeb ve vztahu k pojištěncům-pacientům, tak současně deklaruje práva pojištěnců, kteří jsou těchto služeb účastni, resp. je využívají.

Hrazené služby

Hrazenými službami jsou v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem č. 48/1997 Sb. zdravotní péče preventivní, dispenzární, diagnostická, léčebná, lékárenská, klinickofarmaceutická, léčebně rehabilitační, lázeňská léčebně rehabilitační, posudková, ošetřovatelská, paliativní a zdravotní péče o dárce krve, tkání a buněk nebo orgánů související s jejich odběrem, a to ve všech formách jejího poskytování podle zákona o zdravotních službách apod.

Práva pacienta

Zdravotní služby lze pacientovi poskytnout pouze s jeho svobodným a informovaným souhlasem, není-li zákonem o zdravotních službác

Související dokumenty

Související články

Jednatel s. r. o. ze státu EU a zdravotní pojištění
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Pojištěnec v českém systému veřejného zdravotního pojištění
Povinnosti pojištěnce ve zdravotním pojištění
Pohledávky nevymáhané zdravotními pojišťovnami
Změna zaměstnavatele a dopady pro pojištěnce ve zdravotním pojištění
Zaměstnavatel dlužníkem ve zdravotním pojištění
Koordinační nařízení Evropské unie a některé aspekty zdravotní péče
Zdravotní pojištění a více příjmů pojištěnce v roce 2022
Pohledávky, závazky a jejich promlčení ve zdravotním pojištění
Pojištěnci a porušení zákonných povinností ve zdravotním pojištění
OSVČ a roční zúčtování ve zdravotním pojištění
Změny ve zdravotním pojištění - platby státu a odpočty
Plátci a postupy ve zdravotním pojištění od 1. ledna 2023
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Kdy zaměstnavatelé neplatí v roce 2021 zdravotní pojištění
Přechod práv ve zdravotním pojištění
Postavení fyzických osob a závislá práce v kontextu zdravotního pojištění
Kdy OSVČ neplatí v roce 2021 zdravotní pojištění
Nárůst plateb za "státní pojištěnce" ve zdravotním pojištění
Dluhy a přeplatky ve zdravotním pojištění

Související pracovní situace

Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Snížení základu daně: úvěr
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby

Související otázky a odpovědi

Zdravotní pojištění v zaměstnání - péče o děti
DPP, DPČ - oznámení o nástupu, skončení
Oznámení přiznání důchodu zdravotní pojišťovně
Přihláška na OSSZ a ZP
Sleva na poplatníka u zaměstnance ze Slovenska
Neuvolněný zastupitel pracující v Německu a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění u dohody o provedení práce
Dodržení minimálního vyměřovacího základu zdravotního pojištění u zaměstnanců s předčasným starobním důchodem
Odměna za jednatelství a odvody na zdravotní a sociální pojištění
Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance
Zdravotní pojištění u zaměstnankyně pečující o dítě do 7 let nedosahující minimální mzdy
Dohoda o provedení práce od roku 2024 – sociální a zdravotní pojištění
Zrušení pracovního poměru – fikce doručení
Neplatné rozvázání pracovního poměru a odvod zdravotní pojišťovně
Odměna v době mateřské dovolené
Přihlášení k sociálnímu a zdravotnímu pojištění u dohody o provedení práce
Dohoda o placení zdravotního pojištění
Přechod zaměstnanců na nového zaměstnavatele - odhlášení u zdravotní pojišťovny a OSSZ
Smlouva o výkonu funkce do 3 500 Kč a paušální daň
Odvody za zaměstnance, který má trvalý pracovní poměr v EU u českého zaměstnavatele