Možnost podání žaloby proti lékařskému posudku

Vydáno: 24 minut čtení

Je možné podat samostatnou žalobu ke správnímu nebo k civilnímu soudu proti lékařskému posudku, vydanému při poskytování pracovnělékařských služeb?

Problematika lékařských posudků, které jsou vydávány při poskytování pracovnělékařských služeb podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSZS“), je stále živá. Jde o problematiku, která je na pomezí medicíny a práva, takže se při aplikaci těchto právních předpisů potkávají právníci a lékaři. Někdy to vypadá na vzájemné neporozumění „MUDrů a JUDrů“ – my právníci požadujeme po lékařích, aby vydávali pro potřeby aplikace práva formálně a věcně bezvadné, tedy přesvědčivé, přezkoumatelné lékařské posudky, lékaři nám právníkům zase replikují, že jádrem jejich činnosti je léčebně-preventivní péče a ne „papírování“, spočívající ve vydávání lékařských posudků. Jak se jednou příhodně vyjádřil vysoce moudrý člověk, herec Jozef Króner, pravda je někde uprostřed.

Lékařské posudky vydávané při poskytování pracovnělékařských služeb a jejich používání v pracovněprávních vztazích vyvolává celou řadu otázek, na které nedává praxe vždy jen jednoznačné odpovědi, mění se zákony, mění se, bohužel nebo bohudík, i judikatura soudů, včetně Nejvyššího soudu. Výsledkem je právní nejistota, jak to vlastně má být – a to je nedobře pro všechny zúčastněné. Tento příspěvek nemá ambici pojednat o všech těchto aplikačních otaznících, kterým se podrobně věnuje odborná literatura, jeho předmětem je zamyšlení se nad jednou dílčí, byť velmi zásadní právní otázkou, a to zda může zaměstnanec nebo zaměstnavatel podat samostatnou žalobu ke správnímu soudu nebo k civilnímu soudu proti rozhodnutí správního orgánu, který přezkoumal lékařský posudek, vydaný v oboru pracovnělékařských služeb. Proč si kladu tuto otázku? V souvislosti se změněným zněním ustanovení § 47 odst. 4 ZSZS (viz dále) je kladena otázka, zda při přezkoumávání lékařského posudku, resp. přesněji při přezkoumávání lékařského posudku rozhodnutím správního orgánu nebude postup vůči rozhodnutím správních orgánů (krajských úřadů) vydaným po 1. listopadu 2017 jiný, resp. „… lze předpokládat, že i postup soudů nebude totožný jako v minulosti…“1) Autora tohoto článku taktéž znejistěl určitý náznak možné změny v soudním přezkumu lékařských posudků, obsažený v tak renomovaném odborném zdroji a od tak významného autora, jakým je člen pracovněprávního senátu Nejvyššího soudu2): „Vzhledem k tomu, že po 1. 1. 2017 (autor: správně zřejmě po 1. 11. 2017 – korektuře to uteklo) lékařské posudky, vydané poskytovatelem pracovnělékařských služeb, a rozhodnutí příslušného správního orgánu, které lékařský posudek přezkoumává, již pro zaměstnance a zaměstnavatele nejsou jen nezávaznými doporučeními (‚dobrozdáními‘), nebude moci být zřejmě zdravotní stav zaměstnance z hlediska jeho schopnosti dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, pro nemoc z povolání nebo pro ohrožení nemocí z povolání posouzen lékařem i jinak než prostřednictvím formálně vydávaných lékařských posudků a s ohledem na

Související dokumenty

Související pracovní situace

Pracovní posudek
Vstupní lékařská prohlídka
Potvrzení o zaměstnání
Doručování písemností
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Pracovní posudek
Doručování písemností
Potvrzení o zaměstnání

Související články

Posudkový závěr
Je pracovnělékařský posudek závazný?
Změny v oblasti pracovnělékařských služeb
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Je pracovnělékařský posudek závazný?
Lékařské prohlídky žáků a studentů SŠ a VOŠ v souvislosti s praktickou výukou na pracovišti
Posudkový závěr
Dohoda o změně druhu práce a právo na odstupné
Pracovnělékařské služby v době pandemie
Posuzování zdravotní způsobilosti od vyhlášení nouzového stavu
Převedení zaměstnance na jinou práci a neomluvená absence
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 1. část
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 2. část
Pracovnělékařské prohlídky a posudky v nouzovém stavu od 8. 12. 2020
Změna zákona o specifických zdravotních službách - III. Pracovnělékařské služby
Úprava pracovnělékařských služeb po novele právních předpisů, 1. část - novela zákona o specifických zdravotních službách
Novela zákonů o ochraně veřejného zdraví a o specifických zdravotních službách ve vztahu k pracovnímu prostředí a pracovnímu lékařství
Úprava pracovnělékařských služeb po novele právních předpisů, 2. část - novela vyhlášky č. 79/2013 Sb.
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Úvaha nad prováděním pracovnělékařských prohlídek v zahraničí
Další změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 2. část

Související otázky a odpovědi

Pracovnělékařská prohlídka
Povinnost společnosti mít závodního lékaře
Pracovnělékařská péče - mimořádné prohlídky po dlouhodobé nemoci
Zdravotní způsobilost zaměstnance - stavbyvedoucího a řidiče
Invalidní důchod I. stupně
Lékařské prohlídky - daňová uznatelnost
Smluvní lékař - lékařské prohlídky
Posouzení příčinné souvislosti s pracovním úrazem
Pozbytí zdravotní způsobilosti a možná řešení
Povinnost absolvovat preventivní lékařské prohlídky
Vstupní a periodické lékařské prohlídky u DPP/DPČ
Vstupní lékařská prohlídka pro administrativního pracovníka - smluvní lékař
Pracovnělékařské prohlídky soudců
Úhrada psychologického vyšetření zaměstnance
Periodická lékařská prohlídka u DPP
Vstupní prohlídky zaměstnanců na DPP a DPČ
Zaměstnávání žáka
Úhrada vstupní lékařské prohlídky
Doplňující otázka k ID: 19905 - DPP a prohlídky ve 2.kat.bez rizika
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k praktickému vyučování

Související předpisy

373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
99/1963 Sb. občanský soudní řád
262/2006 Sb., zákoník práce
202/2017 Sb. , kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
500/2004 Sb. správní řád
150/2002 Sb. soudní řád správní
20/1996 Sb. zákona České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, se změnami a doplňky provedenými zákonem České národní rady č. 10/1993 Sb., zákonem č. 72/1994 Sb., zákonem č. 85/1994 Sb., zákonem č. 273/1994 Sb., zákonem č. 36/1995 Sb., zákonem č. 118/1995 Sb., zákonem č. 160/1995 Sb. a zákonem č. 301/1995 Sb.

Související vzory

Vzor: Dohoda o změně pracovní smlouvy

Související komentovaná judikatura

Více druhů práce a dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti
Povaha lékařského posudku a zdravotní nezpůsobilost zaměstnance k práci

Související judikáty

Kompetenční výluka: posudek lékaře závodní preventivní péče o zdravotní způsobilosti k práci
K povaze pracovně-lékařského posudku o zdravotní způsobilosti z hlediska možnosti jeho přezkoumání soudem
Výpověď z pracovního poměru
Zdravotnictví a hygiena
Lékařský posudek vydaný poskytovatelem pracovnělékařských služeb
Zdravotnictví a hygiena
Zdravotnictví a hygiena
Zdravotnictví a hygiena
Pozbytí zdravotní způsobilosti pro výkon sjednané práce