Lékařské prohlídky žáků a studentů SŠ a VOŠ v souvislosti s praktickou výukou na pracovišti

Vydáno: 11 minut čtení

Zvláště v aktuálním období nízké nezaměstnanosti hledají mnozí zaměstnavatelé další způsoby, jak získat novou pracovní sílu. Jednou z cest může být i zahájení spolupráce se střední či vyšší odbornou školou, v jejímž rámci budou žáci či studenti na pracovišti zaměstnavatele vykonávat praktickou část svého vzdělávání a naváží tak se zaměstnavatelem první kontakt. V takovém případě je však nezbytné věnovat pozornost řadě souvisejících právních povinností, přičemž mezi nejdůležitější z nich patří zajištění povinných lékařských prohlídek žáků či studentů. Zanedbání tohoto aspektu praktické výuky může totiž mít značné negativní konsekvence vzhledem k odpovědnosti osob, na jejichž pracovišti studující činnost konají, za potenciálně vzniklou újmu v důsledku úrazu praktikanta.

Lékařské prohlídky žáků a studentů SŠ a VOŠ v souvislosti s praktickou výukou na pracovišti
JUDr.
Alice
Mlýnková
Ph.D.
Mgr.
Lukáš
Mojžíš
Praxemi, o nichž tento článek pojednává, jsou:
*
praktické vyučování žáků středních škol a
*
praktická příprava studentů vyšších odborných škol,
v obou případech v režimu školského zákona,1) a to v případě, že jsou vykonávány na pracovišti právnické či fyzické osoby, která má oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělání a současně má se školou uzavřenou smlouvu o obsahu a rozsahu praxe a podmínkách pro její konání. Pro oba typy těchto praxí platí shodná úprava, a proto jsou dále pro zjednodušení užívány pouze pojmy „
praktické vyučování
“ a „
žák
“; lze jimi však rozumět i praktickou přípravu a studenta vyšší odborné školy. Osoba, na jejímž pracovišti praktické vyučování probíhá, je pak taktéž pro zjednodušení dále označována jako „
zaměstnavatel
“, ačkoliv se žáky v souvislosti s praktickým vyučováním nevstupuje do pracovněprávního vztahu podle

Související dokumenty

Související pracovní situace

Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Pracovní posudek
Doručování písemností
Potvrzení o zaměstnání

Související články

Změny v oblasti pracovnělékařských služeb
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19 - Otázky
Je pracovnělékařský posudek závazný?
Možnost podání žaloby proti lékařskému posudku
Posuzování zdravotní způsobilosti od vyhlášení nouzového stavu
Novela vyhlášky č. 79/2013 Sb. od 1. 1. 2023
BOZP mladistvých zaměstnanců
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19
Pracovnělékařské prohlídky v nouzovém stavu podzim 2020, a to v souvislosti s onemocněním COVID-19
Přehled lhůt periodických pracovnělékařských prohlídek
Úvaha nad prováděním pracovnělékařských prohlídek v zahraničí
Pracovnělékařské prohlídky a posudky v nouzovém stavu od 8. 12. 2020
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 1. část
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 2. část
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Pracovnělékařské služby v době pandemie
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Novela vyhlášky o pracovnělékařských službách
Problematika odpovědnosti v souvislosti s pracovním úrazem a BOZP

Související otázky a odpovědi

Pracovnělékařská prohlídka
Frekvence lékařských prohlídek
Dohody u mladistvých a lékařská prohlídka
Smluvní lékař - lékařské prohlídky
Posouzení příčinné souvislosti s pracovním úrazem
Povinnost absolvovat preventivní lékařské prohlídky
Pracovnělékařské prohlídky soudců
Zaměstnávání žáka
Očkování zaměstnance
Práce ve 2. kategorii bez rizika a výstupní prohlídka (uklízečka)
Lékařská prohlídka u zaměstnance na DPP, DPČ
Počítání lhůty pro dohled lékaře na pracovišti
Doplňující otázka k - Lékařská prohlídka u zaměstnance na DPP, DPČ
Pracovnělékařské služby
Dohoda o provedení práce - lékařská prohlídka - 1. kategorie
Lékařské prohlídky zaměstnanců 1. kategorie
Dohoda o pracovní činnosti
Výstupní prohlídka
Vstupní pracovně lékařská prohlídka
Periodické prohlídky zaměstnanců

Související předpisy

49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
221/1999 Sb. o vojácích z povolání
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
262/2006 Sb., zákoník práce
211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)