Vzor: Konkurenční doložka

Vydáno: 7 minut čtení

Vztah k právním předpisům

Související ustanovení:

Pojmové znaky

Dohoda, předmět činnosti zaměstnavatele, výdělečná činnost, peněžité vyrovnání

Základní pojmy

Dohoda – dvoustranné právní jednání, které se stane perfektním, jakmile se smluvní strany shodly na jeho obsahu

Odstoupení od smlouvy – odstoupením se smlouva od počátku ruší, není-li zákonem stanoveno nebo účastníky dohodnuto jinak

Průměrný výdělek – se zjišťuje z hrubé mzdy zúčtované zaměstnanci k výplatě v rozhodném období (zpravidla předchozím kalendářním čtvrtletí) a z doby v něm odpracované

Náležitosti

 1. označení smluvních stran
 2. závazek zaměstnance zdržet se po určitou dobu výkonu výdělečné činnosti, která byla předmětem činnosti zaměstnavatele nebo by měla vůči němu soutěžní povahu
 3. závazek zaměstnavatele poskytovat zaměstnanci přiměřené peněžité vyrovnání po dobu plnění zaměstnancova závazku
 4. peněžitá částka (smluvní pokuta), kterou je zaměstnanec povinen zaplatit, poruší-li závazek uvedený v bodu 2)
 5. datum a místo vyhotovení a podpisy účastníků

Specifika

Zaměstnavatel může se zaměstnancem uzavřít dohodu (tzv. konkurenční doložku) obsahující závazek zaměstnance, že se po určitou dobu po skončení pracovního poměru (nejdéle však po dobu jednoho roku) zdrží výkonu výdělečné činnosti, která by byla předmětem činnosti zaměstnavatele nebo která by měla vůči němu soutěžní povahu. Konkurenční doložka může být sjednána jako součást pracovní smlouvy, ale i ve formě samostatné dohody. Ujednání o konkurenční doložce lze nyní provést i zároveň se sjednáním zkušební doby.. Konkurenční doložku lze sjednat nejen při vzniku pracovního poměru, ale kdykoliv v jeho průběhu. Zaměstnanec však není povinen konkurenční doložku uzavřít a může návrh zaměstnavatele odmítnout.

Podstatnou náležitost konkurenční doložky představuje závazek zaměstnavatele poskytnout zaměstnanci přiměřené peněžité vyrovnání, které má kompenzovat jeho omezení v možnosti výběru výdělečné činnosti po dobu trvání závazku. Zaměstnavatel je povinen poskytovat peněžité vyrovnání minimálně ve výši jedné poloviny průměrného měsíčního výdělku zaměstnance, kterého u něho dosahoval před skončením pracovního poměru, lze se však dohodnout i na částce vyšší. Peněžité vyrovnání je splatné pozadu za každý měsíc plnění zaměstnancova závazku (tj. maximálně 12 měsíců) ke dni, který smluvní strany stanovily. Jestliže zaměstnavatel peněžité vyrovnání v plné výši za příslušný měsíc nevyplatil, a to ani do 15 dnů po jeho splatnosti, může zaměstnanec dohodu písemně vypovědět. Konkurenční doložka pak zanikne prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi.

V konkurenční doložce může (ale nemusí) být uvedena i smluvní pokuta, kterou je zaměstnanec povinen zaměstnavateli zaplatit, pokud svůj závazek zdržet se výkonu určené výdělečné činnosti poruší. Její výše musí být přiměřená povaze a významu informací, poznatků, znalostí pracovních a technologických postupů, které zaměstnanec získal v pracovním poměru u zaměstnavatele, a jejichž využití zaměstnancem by tak mohlo bývalému zaměstnavateli závažným způsobem ztížit jeho činnost. V případě zaplacení smluvní pokuty závazek zaměstnance zaniká a zároveň končí i povinnost zaměstnavatele platit mu sjednané peněžité vyrovnání.

Po celou dobu trvání pracovního poměru může zaměstnavatel (ale i zaměstnanec) od dohody o konkurenční doložce odstoupit z důvodu, který si dohodli.(např. pokud by u zaměstnance došlo k trvalé změně dosavadního druhu práce).

Forma

Dohoda o konkurenční doložce musí být uzavřena písemně. Také odstoupení od uvedené dohody či její výpověď zaměstnancem musí mít písemnou formu.

Poznámky

Konkurenční doložku nemůže zaměstnavatel sjednat s kterýmkoliv zaměstnancem, ale pouze s tím, na němž to lze spravedlivě požadovat s ohledem na povahu informací, poznatků, znalostí pracovních a technologických postupů (know-how), které v pracovním poměru u zaměstnavatele získal.

Nárok na výplatu peněžitého vyrovnání sjednaného v konkurenční doložce není ovlivněn skutečností, zda po skončení pracovního poměru nastoupil bývalý zaměstnanec do jiného zaměstnání ani výší příjmů v něm dosahovaných.

Literatura a judikatura

Doporučená literatura:

 • Pelikánová I., Konkurenční doložky ve smlouvách, Právní praxe v podnikání, č.7-8/1997
 • Tomek, M., Konkurenční doložka, Právní rádce, 8/2007
 • Škubal, J., Liškutin, T., Konkurenční doložka a její praktické využití, Práce a mzda 2010, č. 10
 • Bukovjan, P., Kdy jde o porušení konkurenční doložky zaměstnancem, Práce a mzda, 2012, č.11
 • Tomšej, J., Kratochvílová, P., Kdy může zaměstnavatel odstoupit od konkurenční doložky?, Právní rádce, 2012, č.11

Doporučená judikatura:

 • NS 21 Cdo 1276/2001
 • NS 21 Cdo 1098/2003
 • NS 21 Cdo 5008/2009
 • NS 21 Cdo 1773/2008
 • NS 21 Cdo 4986/2010
 • NS 21 Cdo 2995/2011

Konkurenční doložka

Název zaměstnavatele ....................

se sídlem v .............................

IČ ......................................

Jednající ...............................

(dále jen "zaměstnavatel")

a

Jméno zaměstnance ..................,

nar. dne ................. v .............., ,

trvale bytem ............................

(dále jen "zaměstnanec")

uzavírají tuto

konkurenční doložku

 1. Zaměstnanec pracuje u zaměstnavatele v pracovním poměru na základě (pracovní smlouvy) od ............. a vykonává práci (ve funkci) ...............
 2. Zaměstnanec se zavazuje, že po skončení tohoto pracovního poměru se po dobu..........(12 měsíců) zdrží výkonu výdělečné činnosti, která byla předmětem činnosti zaměstnavatele, a to ............ (uvést konkrétní činnost podle zápisu v obchodním rejstříku, podle živnostenského oprávnění), nebo jiné činnosti, která by měla vůči němu soutěžní povahu.
 3. Zaměstnavatel se zavazuje, že zaměstnanci bude poskytovat peněžité vyrovnání ve výši ......... (jedné poloviny jeho průměrného měsíčního výdělku, který bude u něho určen a používán při skončení pracovního poměru), za každý měsíc plnění zaměstnancova závazku uvedeného v bodu 2. této smlouvy. Peněžité vyrovnání je splatné vždy 15.dne každého kalendářního měsíce následujícího po uplynutí měsíce, v němž byl závazek zaměstnance plněn.
 4. V případě, že zaměstnanec svůj závazek uvedený v bodu 2. této smlouvy poruší, je povinen zaplatit zaměstnavateli peněžitou částku (smluvní pokutu) ve výši ......... Kč. Zaplacením této částky závazek zaměstnance uvedený v bodu 2. i povinnost zaměstnavatele vyplývající z bodu 3. této smlouvy zanikají.
 5. Od této smlouvy lze odstoupit z důvodu ........................................
 6. Tato smlouva byla vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdržela po jednom.

V..............dne............

 

.....................................................

(podpis zaměstnance)

 

.....................................................

(razítko zaměstnavatele, podpis oprávněného vedoucího zaměstnance)