Pohledávky, závazky a jejich promlčení ve zdravotním pojištění

Vydáno: 12 minut čtení

Plátcům pojistného může vzniknout při chybném placení pojistného dluh u zdravotní pojišťovny. Informační systémy zdravotních pojišťoven, včetně případné spolupráce s dalšími institucemi, umožňují příslušnou pohledávku evidovat, následně uplatňovat a při jejím nezaplacení i vymáhat.

Kromě státu definujeme ve zdravotním pojištění tři skupiny plátců pojistného, které se – pokud nezaplatí pojistné, resp. zálohu na pojistné včas a ve správné výši, mohou právě z tohoto důvodu stát ve zdravotním pojištění dlužníkem. Těmito skupinami jsou:

  • zaměstnavatelé platící pojistné za sebe a za své zaměstnance,
  • osoby samostatně výdělečně činné a
  • osoby bez zdanitelných příjmů.

V následujícím textu se zaměříme na vznik dluhu u plátce, postupy zdravotních pojišťoven při uplatňování jejich pohledávek, jakož i na nároky plátců při existenci přeplatku v případě pojistného nebo penále.

Vznik dluhu u plátce pojistného

Nejdůležitější povinností zaměstnavatele je platit pojistné na zdravotní pojištění včas a v zákonem stanovené výši. Zaměstnavatelé představují pro každou zdravotní pojišťovnu rozhodující přispěvatele do příjmové stránky systému veřejného zdravotního pojištění, kdy hradí pojistné jak sami za sebe, tak odvádějí i pojistné sražené svým zaměstnancům, k čemuž jsou oprávněni i bez souhlasu zaměstnance. Pojistné hrazené zaměstnavatelem musí být za příslušný kalendářní měsíc odvedeno zdravotní pojišťovně (připsáno na její účet, případně zaplaceno v hotovosti na pokladně zdravotní pojišťovny) nejpozději 20. dne následujícího kalendářního měsíce. OSVČ hradí pojistné formou záloh (je-li to ze zákona jejich povinností) a případného doplatku pojis

Související dokumenty

Související pracovní situace

Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Doprovod do zdravotnického zařízení
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy

Související články

Zdravotní pojištění - chyby zaměstnavatele a jejich řešení
Dohody ve zdravotním pojištění - příklady
Zdravotní pojištění a výkon činnosti u zaměstnavatele bez pracovněprávního vztahu
Dlouhodobé ošetřovné ve zdravotním pojištění v roce 2022
Zaměstnavatel dlužníkem ve zdravotním pojištění
Pohledávky nevymáhané zdravotními pojišťovnami
Kontrola jako důležitá součást činnosti zdravotních pojišťoven
Zaměstnanci a příjmy zdravotní pojišťovny
Lze utéct před dluhy u zdravotní pojišťovny?
Zdravotní pojištění - co se k 1. 1. 2018 nemění
OSVČ a zdravotní pojišťovny v roce 2019
Co je ve zdravotním pojištění vyloučeno
Zaměstnavatelé a postupy ve zdravotním pojištění v roce 2020
Plátci pojistného a změna zdravotní pojišťovny
Zohlednění nedostatků v plnění povinností zaměstnavatele zdravotní pojišťovnou
Nárůst plateb za "státní pojištěnce" ve zdravotním pojištění
Dluhy a přeplatky ve zdravotním pojištění
Desatero povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Povinnosti pojištěnce ve zdravotním pojištění
Změna zaměstnavatele a dopady pro pojištěnce ve zdravotním pojištění
Zaměstnavatel plátcem pojistného: jak se stát dlužníkem zdravotní pojišťovny
Evropský průkaz zdravotního pojištění a "nové kartičky" VZP ČR
Přeplatek ve zdravotním pojištění

Související otázky a odpovědi

Výkon vazby a vztah ke zdravotnímu pojištění
Účast na zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - student vysoké školy
OSVČ - přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovnu
Zkrácený pracovní úvazek - odvod pojistného
Konkurenční doložka
Částečná nezaměstnanost a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění
Prohlášení poplatníka, Zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění - minimální vyměřovací základ
Zdanění příjmu z USA
Příjem za poskytnutí receptur
Odměny členů orgánů právnických osob
Opravné přehledy na zdravotní a sociální pojištění u OSVČ
Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění
Neplacené volno po část dne
Metodika výpočtu zdravotního pojistného
Zaměstnávání občanů EU s místem výkonu práce v Rusku
Vrácení přeplatku ze zdravotního pojištění
Odměna pěstouna a výkon SVČ