Struktura pohledávek zdravotní pojišťovny

Vydáno: 19 minut čtení

Základní povinností každého plátce je především řádné placení pojistného, respektive záloh na pojistné u OSVČ. Jestliže plátce tuto povinnost neplní, musí počítat s postihem ze strany zdravotních pojišťoven, které se při výkonu svých práv racionálně soustřeďují především na dlužníky, resp. na ty plátce, kteří tuto zásadní povinnost porušují.

Ustanovení § 8 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ukládá zdravotním pojišťovnám vymáhat (mimo výjimek dále uvedených) dlužné pojistné a penále vůči všem plátcům, to znamená, že pojišťovna si selektivně nemůže vybrat, kterému plátci dlužné pojistné a penále vyměří, a kterému nikoli. Jinak postupují zdravotní pojišťovny v případě porušení zákonných povinností, kdy buď mohou uložit sankční postih ve formě pokuty, nebo vyřešit provinění plátce například upozorněním nebo domluvou.

Vyrovnanost příjmů a výdajů systému veřejného zdravotního pojištění

Jednou z důležitých povinností zdravotních pojišťoven je průběžně analyzovat platební morálku plátců pojistného, kterými jsou (kromě státu) zaměstnavatelé, osoby samostatně výdělečně činné a osoby bez zdanitelných příjmů. Tato činnost zdravotních pojišťoven je důležitá zejména proto, aby byl zajištěn pravidelný přísun prostředků do systému veřejného zdravotního pojištění. V této souvislosti je zapotřebí doplnit, že významnou složkou příjmové stránky jsou také platby za osoby, za které pojistné platí stát (například nezaopatřené děti, poživatelé důchodů, studenti, uchazeči o zaměstnání a další). Od roku 2020 se výrazně zvýšily platby státu zdravotním pojišťovnám za "státní pojištěnce".

Jsou-li příjmy a výdaje alespoň v rovnováze (to znamená, že oprávněné finanční nároky poskytovatelů zdravotních služeb nepřevyšují zdrojové možnosti zdravotních pojišťoven), pak je zajištěno řádné fungování celého systému, kdy svým způsobem finální položkou těchto finančních toků jsou úhrady poskytovatelům za poskytnuté a zdravotním pojišťovnám vykázané hrazené služby.

Zaměstnavatelé

Osoba je ve zdravotním pojištění zaměstnancem tehdy, pokud jí plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti zdaňované podle § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP). Zaměstnání z pohledu zdravotního pojištění vzniká, pokud osoba jako zaměstnanec vykonává pro zaměstnavatele činnost a je-li jí za výkon této č

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Trest vyhoštění cizince
Určení daňové rezidence
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené

Související články

Plátci a postupy ve zdravotním pojištění od 1. ledna 2023
OSVČ a roční zúčtování ve zdravotním pojištění
Odpočty ve zdravotním pojištění v roce 2023
Lze utéct před dluhy u zdravotní pojišťovny?
Pohledávky nevymáhané zdravotními pojišťovnami
Skutečnosti související se změnou zdravotní pojišťovny
Porušení povinnosti zaměstnance v souvislosti se změnou zdravotní pojišťovny
Povinnosti pojištěnce ve zdravotním pojištění
Kontrola jako důležitá součást činnosti zdravotních pojišťoven
Promlčení pohledávek ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - co se k 1. 1. 2018 nemění
Samoplátci a nemoc ve zdravotním pojištění
Skončení zaměstnání - jak dál ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění a změny od 1. ledna 2022
Změna zdravotní pojišťovny a její dopady
Jeden den ve zdravotním pojištění v roce 2016
Zahraniční zaměstnanci českého zaměstnavatele z pohledu zdravotního pojištění
Předávání informací mezi institucemi a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění v době koronavirové
OSVČ a zdravotní pojišťovny v roce 2019
Změny ve zdravotním pojištění k 1. lednu 2022
Snížení zálohy ve zdravotním pojištění

Související otázky a odpovědi

Výkon vazby a vztah ke zdravotnímu pojištění
Zrušení pracovního poměru – fikce doručení
Účast na zdravotním pojištění
Nezaplacené odvody za zaměstnance a firmu
Zaměstnávání občanů EU s místem výkonu práce v Rusku
Vrácení přeplatku ze zdravotního pojištění
Odměny členů orgánů právnických osob
Nadlimitní stravenkový paušál a náhrada při dovolené a nemoci, ELDP, daně
Odměna členům komise při konání referenda a zdravotní pojištění
Oprava odvodu zdratvotního pojištění po nahlášení rozhodných skutečností
Povinnosti zaměstnavatele a nárok zaměstnanců při pěstounské péči o dítě mladší 7 let
Zdanění příjmu divadelního inspicienta (pomocník režiséra)
Sleva na poplatníka u zaměstnance ze Slovenska
Neuvolněný zastupitel pracující v Německu a zdravotní pojištění
Dlouhodobé onemocnění OSVČ – zdravotní a sociální pojištění
Zdravotní pojištění u dohody o provedení práce
Dodržení minimálního vyměřovacího základu zdravotního pojištění u zaměstnanců s předčasným starobním důchodem
Odměna za jednatelství a odvody na zdravotní a sociální pojištění
Sleva na pojistném u dlužníka
Prohlášení poplatníka, Zdravotní pojištění

Související předpisy

48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
586/1992 Sb. o daních z příjmů
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
286/2021 Sb. , kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
371/2021 Sb. , kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů