Zaměstnavatelé a postupy ve zdravotním pojištění v roce 2020

Vydáno: 16 minut čtení

Složitost problematiky zdravotního pojištění umožňuje vznik různých situací, jejichž řešení vyžaduje po zaměstnavateli zvýšenou pozornost, neboť musí být v souladu s aktuálně platnou právní úpravou, nechce-li se zaměstnavatel dostat „do křížku“ se zdravotní pojišťovnou. Na základě poznatků z praxe se v následujícím textu zaměřím na analýzu některých specifických případů, se kterými se mohou zaměstnavatelé v praxi setkat.

Úvodem je zapotřebí konstatovat, že zaměstnavatelé vždy musejí klást důraz především na řádné splnění oznamovací povinnosti v zákonné osmidenní lhůtě a zajištění odvodu pojistného v souladu se zákonem. Jinak se vystavují nebezpečí uložení pokuty za nesplnění zákonné povinnosti nebo vyměření penále tehdy, pokud není pojistné odvedeno včas a ve správné výši.

Zaměstnanci pracující na dohody

Pokud zaměstnavatel sjedná se zaměstnancem dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce, pak je pro plnění povinností ve zdravotním pojištění rozhodující výše příjmu zúčtovaná za rozhodné období kalendářního měsíce. Jestliže vznikne výší příjmu ve zdravotním pojištění zaměstnání, pak má zaměstnanec tímto pracovněprávním vztahem vyřešené v daném kalendářním měsíci svoje zdravotní pojištění. Zaměstnavatel odvádí pojistné podle zákona, tedy případně i s potřebou dodržet při odvodu pojistného minimální vyměřovací základ. Avšak při příjmu nedosahujícím u dohody o pracovní činnosti 3 000 Kč a u dohody o provedení práce nepřevyšujícím 10 000 Kč nemá dotyčný zaměstnanec zajištěno zdravotní pojištění tímto zaměstnáním, takže se sám musí starat, aby se nedostal ve zdravotním pojištění do problémů. Naproti tomu zaměstnavatel neprovádí při takových příjmech odvody pojistného, osobu jako zaměstnance nepřihlašuje.

Připomínám, že ve zdravotním pojištění se pro účel vzniku zaměstnání sčítají v rámci rozhodného období kalendářního měsíce příjmy z více dohod o pracovní činnosti nebo dohod o provedení práce u jednoho zaměstnavatele.

Zaměstnanci vznikne nárok na zařazení do „státní kategorie“

Výčet osob, za které je ve zdravotním pojištění plátcem pojistného stát, naleznete v ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Trest vyhoštění cizince
Určení daňové rezidence
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené

Související články

Zdravotní pojištění od 1. ledna 2020
Kdy a jak hraje roli změna zdravotní pojišťovny?
Jak předejít sankcím ze strany zdravotní pojišťovny
Zohlednění nedostatků v plnění povinností zaměstnavatele zdravotní pojišťovnou
Lze utéct před dluhy u zdravotní pojišťovny?
Co je ve zdravotním pojištění vyloučeno
Zaměstnanci a příjmy zdravotní pojišťovny
Předávání informací mezi institucemi a zdravotní pojištění
Povinnosti pojištěnce ve zdravotním pojištění
Pohledávky nevymáhané zdravotními pojišťovnami
Kontrola jako důležitá součást činnosti zdravotních pojišťoven
Evropský průkaz zdravotního pojištění a "nové kartičky" VZP ČR
Jak se tvoří příjmy zdravotních pojišťoven
OSVČ a zdravotní pojišťovny v roce 2019
Chyby zaměstnavatele při plnění oznamovací povinnosti ve zdravotním pojištění a jejich náprava
Změna zdravotní pojišťovny a její dopady
Když ve zdravotním pojištění vznikne dluh
Platby státu a odpočty od 1. 1.2020 ve zdravotním pojištění
Pohledávky, závazky a jejich promlčení ve zdravotním pojištění
Zahraniční zaměstnanci českého zaměstnavatele z pohledu zdravotního pojištění
Dluhy a přeplatky ve zdravotním pojištění
Zahájení a ukončení podnikání a zdravotní pojištění v roce 2021

Související otázky a odpovědi

Výkon vazby a vztah ke zdravotnímu pojištění
Účast na zdravotním pojištění
Zaměstnávání občanů EU s místem výkonu práce v Rusku
Vrácení přeplatku ze zdravotního pojištění
Odměny členů orgánů právnických osob
Nadlimitní stravenkový paušál a náhrada při dovolené a nemoci, ELDP, daně
Odměna členům komise při konání referenda a zdravotní pojištění
Oprava odvodu zdratvotního pojištění po nahlášení rozhodných skutečností
Povinnosti zaměstnavatele a nárok zaměstnanců při pěstounské péči o dítě mladší 7 let
Zdanění příjmu divadelního inspicienta (pomocník režiséra)
Sleva na poplatníka u zaměstnance ze Slovenska
Neuvolněný zastupitel pracující v Německu a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění u dohody o provedení práce
Dodržení minimálního vyměřovacího základu zdravotního pojištění u zaměstnanců s předčasným starobním důchodem
Odměna za jednatelství a odvody na zdravotní a sociální pojištění
Prohlášení poplatníka, Zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění - minimální vyměřovací základ
Zdanění příjmu z USA
Příjem za poskytnutí receptur
Odměna pěstouna a výkon SVČ

Související předpisy

48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
586/1992 Sb. o daních z příjmů
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
262/2006 Sb., zákoník práce