Co je ve zdravotním pojištění vyloučeno

Vydáno: 17 minut čtení

Každá osoba s trvalým pobytem na území České republiky musí mít ve zdravotním pojištění zajištěn svůj pojistný vztah neboli musí být u své zdravotní pojišťovny zařazena alespoň v jedné z možných kategorií.

Pokud pojištěnec není zaměstnancem, může být osobou samostatně výdělečně činnou, anebo může být registrován v kategorii osob, za které platí pojistné stát. Není-li využita ani jedna z těchto možností, stává se pojištěnec osobou bez zdanitelných příjmů a sám si platí pojistné, což je v roce 2019 částka 1 803 Kč za každý kalendářní měsíc evidence v této kategorii. Přitom má tato osoba nárok na poskytování hrazených služeb (zdravotní péče) ve stejném rozsahu jako například zaměstnanci či podnikatelé, kteří mohou měsíčně platit částky i několikanásobně vyšší. Právní úprava zdravotního pojištění naproti tomu nepřipouští určité situace, kdy některé z nich mohou pojištěnci způsobit vážný problém, mnohdy i s finančními dopady.

Neřešený pojistný vztah

Pojištěnec se musí starat o to, aby měl svoji registraci u zdravotní pojišťovny řádně zajištěnu některou z alternativ popisovaných v úvodu. Z tohoto pohledu je ideální být zaměstnancem, protože za zaměstnanou osobu plní ve zdravotním pojištění veškeré povinnosti zaměstnavatel, který zaměstnance u zdravotní pojišťovny přihlašuje a současně za něho odvádí podle zákona pojistné. Nicméně je třeba vzít v úvahu, že zaměstnanec se některým povinnostem stejně nevyhne, neboť musí zaměstnavateli oznámit nejpozději do osmi dnů případnou změnu zdravotní pojišťovny, standardně k 1. 1. nebo k 1. 7. kalendářního roku. Rovněž sděluje zaměstnavateli vznik nebo zánik povinnosti státu platit za něj pojistné – pokud tyto skutečnosti neoznámí zaměstnavateli, který je dále postupuje zdravotní pojišťovně, je povinen učinit toto oznámení zdravotní pojišťovně osobně.

Nastane-li u pojištěnce situace, že není u zdravotní pojišťovny evidován v žádné kategorii, určitě jej tato úřední cestou o dané skutečnosti uvědomí, a pokud zpětně neobdrží žádnou reakci, zařadí posléze dotyčného ve svém informačním systému jako osobu bez zdanitelných příjmů. Povinnostem ve zdravotním pojištění uniknout prakticky nelze, neboť na vyřešení všech nesrovnalostí mají zdravotní

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Určení daňové rezidence dle SZDZ

Související články

Zdravotní pojištění a závažné porušení zákonné povinnosti zaměstnavatelem
Ukončení vybraných "státních kategorií" a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění a plnění oznamovací povinnosti u dohod o pracovní činnosti
Povinnosti pojištěnce ve zdravotním pojištění
Pohledávky nevymáhané zdravotními pojišťovnami
Kontrola jako důležitá součást činnosti zdravotních pojišťoven
Vyměřovací základ, souběžné příjmy a "státní kategorie" zdravotního pojištění v roce 2020
Jak se tvoří příjmy zdravotních pojišťoven
Zvýšení vyměřovacího základu u osob, za které platí pojistné stát, od 1. ledna 2018
Evropský průkaz zdravotního pojištění a "nové kartičky" VZP ČR
Lze utéct před dluhy u zdravotní pojišťovny?
Předávání informací mezi institucemi a zdravotní pojištění
Zaměstnanci a příjmy zdravotní pojišťovny
Zaměstnavatelé a postupy ve zdravotním pojištění v roce 2020
Zdravotní pojištění a osoby zdravotně znevýhodněné
Dluhy a přeplatky ve zdravotním pojištění
Pojištěnec v českém systému veřejného zdravotního pojištění
Zahájení a ukončení podnikání a zdravotní pojištění v roce 2021
Zdravotní pojištění - neplacené volno zaměstnance a postupy zaměstnavatele ve specifických situacích
Zdravotní pojištění - pracovní smlouvy a dohody
Výkon funkce a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění po 1. lednu 2019 v kostce

Související otázky a odpovědi

Výkon vazby a vztah ke zdravotnímu pojištění
Minimální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění, OSVČ hlavní a pracovní poměr
Účast na zdravotním pojištění
Odvod zdravotního pojištění z minimálního vyměřovacího základu
Prohlášení poplatníka, Zdravotní pojištění
Neplacené volno
Neomluvená absence a krácení dovolené
Minimální zdravotní pojištění
Odměna členům komise při konání referenda a zdravotní pojištění
Oprava odvodu zdratvotního pojištění po nahlášení rozhodných skutečností
Povinnosti zaměstnavatele a nárok zaměstnanců při pěstounské péči o dítě mladší 7 let
hrubá mzda a zdravotní pojištění
Nadlimitní stravenkový paušál a náhrada při dovolené a nemoci, ELDP, daně
Minimální vyměřovací základ zdravotní pojištění
Zdanění a odvody na pojistné u mzdy ve výši 5 000 Kč
Ukončení HPP v průběhu měsíce a přečerpaná dovolená - zdravotní pojištění
Příspěvek zaměstnanci na penzijní nebo životní pojištění
Evidence na Úřadu práce, příjem na DPČ a zdravotní pojištění
Krácení minimálního vyměřovacího základu u zdravotního pojištění - překážky zaměstnance
Provize z obratu v době dočasné pracovní neschopnosti

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů
48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
435/2004 Sb. o zaměstnanosti
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění