Navýšení mezd a platů v sociálních službách v roce 2021

Vydáno: 12 minut čtení

V roce 2021 došlo ke zvýšení platů v sociálních službách. Přestože si zaměstnanci v sociálních službách zvýšení platů zcela jistě zaslouží, způsob, jakým je navýšení realizováno, je třeba označit za velmi problematický.

Sociální službou je činnost nebo soubor činností podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, které zajišťují pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení. Poskytovateli sociálních služeb jsou obce, kraje, nestátní neziskové organizace, jiné právnické osoby a fyzické osoby, jakož i Ministerstvo práce a sociálních věcí, pokud mají oprávnění k poskytování sociálních služeb (tzv. registraci). Jsou zřizovány domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy se zvláštním režimem, domovy pro seniory, pečovatelská služba, denní stacionáře, sociálně terapeutické dílny, chráněné bydlení, odlehčovací služby, sociální rehabilitace, odborné sociální poradenství, sociální rehabilitace, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, azylové domy, telefonická krizová pomoc a další zařízení. Celkový počet dosahuje 5 222 poskytovaných služeb.1) To představuje tisíce pracovníků v těchto typech zařízení, kteří nepracují přímo s klienty v rámci ošetřovatelské péče, ale také jde o zaměstnance na úseku řídícím, ekonomickém, personálním, právním, údržby a úklidu. Ti všichni se denně podílejí na řádném provozu zařízení sociálních služeb a nelze říci, že tyto profese spadající do úseku sociálních služeb nepř

Související dokumenty

Související pracovní situace

Mzda za práci přesčas
Splatnost a výplata mzdy
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Výpočet mzdy
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Splatnost a výplata mzdy
Mzda za práci přesčas
Snížení základu daně: úvěr
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Zaručená mzda
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené

Související články

OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Zdravotní pojištění - příjem zaměstnance nižší než minimální mzda
Obliba home-office v Evropě roste
Obrana či ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
Obliba home-office v Evropě roste
Změny platových poměrů zaměstnanců ve veřejných službách a správě v roce 2020
Zdravotní pojištění - příjem zaměstnance nižší než minimální mzda
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Odměňování zaměstnanců
OECD: Nejvyšší mzdové náklady jsou ve Švýcarsku
Za stejnou práci stejná odměna
Vývoj nezabavitelné částky v roce 2022
Další zvýšení nezabavitelné částky od 1. 7. 2022
Katalog prací
OECD: Mzda pohledem zaměstnance a zaměstnavatele
Jak se liší zdanění práce u podprůměrné a nadprůměrné mzdy v zemích OECD?
Nezabavitelná částka od 1. 10. 2022 do 31. 12. 2022
OECD: Jak pojistné placené zaměstnavatelem zvyšuje mzdové náklady
Kde ve světě stoupají mzdy nejvíce
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Jaké jsou formy průměrného výdělku?
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021

Související předpisy

108/2006 Sb. o sociálních službách
341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
603/2020 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
262/2006 Sb. zákoník práce

Související vzory

Vzor: Platový výměr
Vzor: Dohoda o poskytování smluvní mzdy

Související judikáty

Související otázky a odpovědi

Výpočet dělené směny
Vrácení mzdy za neodpracované dny
Příplatek za vedení tajemníka městského úřadu
Insolvence
Mzdový výměr - časová mzda
Mzda v pracovní smlouvě a mzdový výměr
Zpětný doplatek základního platu učitelky
Přeřazení zaměstnance na jinou práci
Přeplatek mzdy - srážka ze mzdy
Počítání přestupného roku při zápočtu praxe
Česká firma a slovenský zaměstnanec
Exekuce
Odvod zdravotního a sociálního pojištění za zaměstnance
Změna týdenního úvazku - měsíční mzda
Přípravná třída - třídnictví
Zvláštní příplatek nezdravotnickým pracovníkům
Výpočet poměrné části odměny do průměrného výdělku pro náhrady
Vnitřní předpis - odměny zaměstnancům
Platové zařazení ředitele školy
Asistent na základní škole