Navýšení mezd a platů v sociálních službách v roce 2021

Vydáno: 12 minut čtení

V roce 2021 došlo ke zvýšení platů v sociálních službách. Přestože si zaměstnanci v sociálních službách zvýšení platů zcela jistě zaslouží, způsob, jakým je navýšení realizováno, je třeba označit za velmi problematický.

Sociální službou je činnost nebo soubor činností podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, které zajišťují pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení. Poskytovateli sociálních služeb jsou obce, kraje, nestátní neziskové organizace, jiné právnické osoby a fyzické osoby, jakož i Ministerstvo práce a sociálních věcí, pokud mají oprávnění k poskytování sociálních služeb (tzv. registraci). Jsou zřizovány domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy se zvláštním režimem, domovy pro seniory, pečovatelská služba, denní stacionáře, sociálně terapeutické dílny, chráněné bydlení, odlehčovací služby, sociální rehabilitace, odborné sociální poradenství, sociální rehabilitace, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, azylové domy, telefonická krizová pomoc a další zařízení. Celkový počet dosahuje 5 222 poskytovaných služeb.1) To představuje tisíce pracovníků v těchto typech zařízení, kteří nepracují přímo s klienty v rámci ošetřovatelské péče, ale také jde o zaměstnance na úseku řídícím, ekonomickém, personálním, právním, údržby a úklidu. Ti všichni se denně podílejí na řádném provozu zařízení sociálních služeb a nelze říci, že tyto profese spadající do úseku sociálních služeb nepř

Související dokumenty

Související pracovní situace

Mzda za práci přesčas
Splatnost a výplata mzdy
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Výpočet mzdy
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí

Související články

OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Zdravotní pojištění - příjem zaměstnance nižší než minimální mzda
Obliba home-office v Evropě roste
Za stejnou práci stejná odměna
OECD: Mzda pohledem zaměstnance a zaměstnavatele
OECD: Nejvyšší mzdové náklady jsou ve Švýcarsku
Katalog prací
Změny platových poměrů zaměstnanců ve veřejných službách a správě v roce 2020
Odměňování zaměstnanců
Kde ve světě stoupají mzdy nejvíce
Vývoj nezabavitelné částky v roce 2022
Další zvýšení nezabavitelné částky od 1. 7. 2022
Obrana či ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Mzdové nároky zaměstnanců
Jaké jsou formy průměrného výdělku?
Nezabavitelná částka od 1. 10. 2022 do 31. 12. 2022
OECD: Jak pojistné placené zaměstnavatelem zvyšuje mzdové náklady
Jak se liší zdanění práce u podprůměrné a nadprůměrné mzdy v zemích OECD?

Související otázky a odpovědi

Odměny z hospodářské činnosti
DPP a limit pro pohyblivé složky mzdy
Vedení evidence zaměstnaneckých benefitů
Čistý příjem pro účely dávek státní sociální podpory
Výpočet dělené směny
Vrácení mzdy za neodpracované dny
Doplatek mzdy
Prokurista, výše zaručené mzdy a typ smlouvy
Zaručená mzda
Zařazování umělecko-technických pracovníků do platových tříd a stupňů
Zařazování do platových tříd
Příplatek za vedení pro ředitele
Mzdový výměr - časová mzda
Vyplacení mzdy nekontaktnímu zaměstnanci z Ukrajiny
Počítání přestupného roku při zápočtu praxe
Odměňování zaměstnanců
Přeplatek mzdy - srážka ze mzdy
Česká firma a slovenský zaměstnanec
Přeplatek mzdy - zápůjčka
Stanovení platu ředitelce základní školy

Související předpisy

108/2006 Sb. o sociálních službách
341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
603/2020 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
262/2006 Sb., zákoník práce

Související vzory

Vzor: Platový výměr
Vzor: Dohoda o poskytování smluvní mzdy

Související judikáty