Exekuční srážky ze mzdy de lege ferenda

Vydáno: 11 minut čtení

Nárůst výše nezabavitelných částek v posledních letech způsobil značný pokles srážek ze mzdy. Dochází k nevynutitelnosti práva, klesá míra uspokojování oprávněného a s prodlužováním doby trvání exekuce roste riziko vzniku mnohočetných exekucí. Autor proto navrhuje nový koncept srážek ze mzdy, který by zohlednil reálnou situaci, zprůhlednil celý proces a zároveň obsahoval i motivační prvek pro povinného.

Exekuční srážky ze mzdy de lege ferenda
JUDr. Ing.
Martin
Štika
Srážky ze mzdy jsou součástí občanského soudního řádu již od roku 1963. Obsahovou náplní tohoto příspěvku je představit základní teze reformy srážek ze mzdy, kterou autor považuje za nezbytnou, a stejně tak nezbytné je podle něj uskutečnit ji v krátkém časovém horizontu. V poslední části příspěvku autor předkládá také koncept zcela nové metodiky srážek ze mzdy, kterou vystavuje na zcela odlišných základech, než jak je obsahuje současná platná úprava.
Podle odborné literatury srážky ze mzdy představují jeden z nejméně invazivních zásahů do majetkových poměrů povinného. Jejich předmětem je právo povinného na výplatu mzdy nebo jiného obdobného příjmu vůči jeho plátci.1) Podle § 277 odst. 1 o. s. ř. se srážky provádějí z čisté mzdy, která se vypočte tak, že se od mzdy odečte záloha na daň z příjmů fyzických osob srážená z příjmů ze závislé činnosti, pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění.
V intencích

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výpočet mzdy
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu

Související články

Další zvýšení nezabavitelné částky od 1. 7. 2022
Změny ve výpočtu srážek ze mzdy od 1. 6. 2019
Parametrické údaje pro srážky ze mzdy v roce 2020, postup při provádění srážek ze mzdy a některé změny insolvenčního zákona
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2023
Výpočet srážek ze mzdy (z platu) v roce 2016
Srážky ze mzdy od 1. 10. 2022
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2020
Zavedení chráněného účtu pro osoby zatížené exekucí
Srážky ze mzdy od 1. 7. 2020 a postup při změně plátce mzdy
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2022
Srážky ze mzdy od 1. 4. 2022
Vývoj nezabavitelné částky v roce 2022
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2021
Zaměstnanec v exekuci
Změny ve srážkách ze mzdy a z platu od června 2019
Parametrické údaje pro srážky ze mzdy v roce 2019 a postup při provádění srážek ze mzdy
Exekuční srážky v roce 2018
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Parametry pro výpočet srážek ze mzdy od 1. 1. 2021

Související otázky a odpovědi

Exekuce
Krácení nezabavitelné částky
Exekuce
Výživné a exekuce
Provádění srážek ze mzdy
Zaměstnanec a insolvence
Exekuce u manželů
Exekuční srážky ze mzdy od zahájení insolvence
Insolvence zaměstnance
Exekuce
Exekuce/odstupné
Srážky ze mzdy - výživné
Mimořádná odměna za poskytování služeb v době covid-19 a jejích srážky na exekuce a insolvence
Výpočet exekuce z odměny zastupitele
Srážky ze mzdy - cestovné
Exekuční příkaz - srážky ze mzdy a přikázání jiné pohledávky
Pořadí exekucí
Ošatné a exekuce
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Exekuce po ukončení pracovního poměru

Související předpisy

99/1963 Sb. občanský soudní řád
120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů
595/2006 Sb. o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)