Daňové aktuality

Vydáno: 5 minut čtení

Novela zákona o daních z příjmů

Začátkem dubna opětovně Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní, a to v původním znění, které bylo již jednou podstoupeno Senátu Parlamentu ČR. Zákon již byl schválen prezidentem, avšak z důvodů prodloužení celého legislativního procesu zákon nenabyl účinnosti k 1. 4. 2017, tak jak bylo navrhováno. Účinnost daňových změn je tak stanovena na 15. den od jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Fyzických osob se v roce 2017 dotknou pouze vybrané změny v oblasti daňového zvýhodnění na druhé, třetí a další vyživované dítě. Novela zákona o daních z příjmů navyšuje měsíční daňové zvýhodnění na druhé dítě o 200 Kč (ročně lze tedy na druhé dítě uplatnit zvýhodnění ve výši 19 404 Kč) a na třetí a další dítě o 300 Kč měsíčně (ročně tedy bude možné uplatnit zvýhodnění na třetí a další dítě ve výši 24 204 Kč).

Podnikatelé si v roce 2017 budou moci zvolit způsob uplatnění paušálních výdajů. V případě, kdy si podnikatelé vyberou způsob uplatnění paušálních výdajů před novelou, mohou si uplatnit výdaje do maximální výše výdajů 2 mil. Kč, ale nemají možnost uplatňovat ve svém daňovém přiznání slevu na manžela a daňové zvýhodnění na děti. Novela jim již pro zdaňovací období 2017 nabízí možnost uplatnit uvedené slevy avšak při snížení paušálních výdajů, pro které bude hraniční výše příjmu 1 mil. Kč.

Jednou z dalších změn, které je možné aplikovat již na zdaňovací období 2017, je rozšíření okruhu osob, které mohou zažádat o stanovení daně paušální částkou. Novelizované znění § 7a ZDP umožňuje zažádat o stanovení paušální daně i fyzickým osobám majícím vedle příjmů ze samostatné činnosti i příjmy ze zaměstnání. Ministerstvo financí a Finanční správa ve své společné tiskové zprávě ze dne 3. 5. 2017 přiblížilo podmínky, kdy je možné o stanovení daně paušální částkou zažádat. Jedná se tak především o maximální výši ročních příjmů fyzické osoby, která nesmí překročit 5 mil. Kč ročně, s tím, že tento limit je nutné plnit minimálně po 3 předcházející zdaňovací období před podáním žádosti o paušální daň. Státní instituce doplnily, že minimální výše takto stanovené daně je 600 Kč za rok. Ministerstvo financí ve své tiskové zprávě ze dne 5. 4. 2017 taktéž uvedlo, že novela umožní elektronizaci platebního styku s úřady, tzn. bude možné platit daně, cla, poplatky a jiná peněžitá plnění platební kartou, ovšem pouze pokud se konkrétní úřad rozhodne tuto možnost placení poskytnout.

Mezi další změny, které novela přináší, patří mimo jiné zavedení srážkové daně na příjmy dle § 6 ZDP ze závislé činnosti do 2 500 Kč měsíčně, zavedení osvobození zaměstnaneckých benefitů v podobě příspěvků na tištěné knihy, včetně obrázkových knih pro děti, mimo knih, ve kterých reklama přesahuje 50 % plochy, dále také novela konkretizuje od daně z příjmů fyzických osob osvobozené nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem dříve označované jako „použití zdravotnických zařízení“ na pořízení zboží nebo služeb zdravotního, léčebného, hygienického a obdobného charakteru zdravotnických zařízení, pořízení zdravotnických prostředků na lékařský předpis aj. Účinnost těchto změn však nastane až k 1. 1. 2018.

Daň z nabytí nemovitých věcí v kontextu bytových jednotek v nově postavených rodinných domech

Finanční správa se dne 20. 4. 2017 vyjádřila k aplikaci zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí v případě nabytí vlastnického práva k bytové jednotce v rodinném domě. Upozornila poplatníky, že bez ohledu na změny, které přinesla novela zákonného opatření s účinností od 1. 11. 2016, se právní úprava § 7 nezměnila a osvobození se vztahují pouze na jednotky v bytovém domě, nikoliv na jednotky v rodinném domě či v jiném typu stavby. Doplnila, že nelze zaměňovat pojmy „bytový dům“ a „rodinný dům“ ani nelze chápat, že termín „bytový dům“ je nadřazen pojmu „rodinný dům“ a odkázala na vyhlášku Ministerstva pro místní rozvoj č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.

V této věci nutno podotknout, že zákonné opatření v současné době osvobozuje od daně z nabytí nemovitých věcí první úplatné nabytí vlastnického práva ke stavbě rodinného domu, k pozemku nebo právu stavby, jejichž součástí je stavba rodinného domu, a k jednotce zahrnující byt a s ním užívanou garáž, sklep nebo komoru, která se nachází v bytovém domě (pouze tedy v bytovém domě, nikoliv rodinném domě). Generální finanční ředitelství ve svém sdělení doporučilo poplatníkům, kteří si ve svých daňových přiznáních uplatnili nesprávně osvobození pro první úplatné nabytí vlastnického práva k jednotce v rodinném domě, aby podali na místně příslušných finančních úřadech dodatečná daňová přiznání. Zároveň informovalo poplatníky, že v případech, kdy se z těchto důvodů ocitnou v obtížné životní situaci, lze požádat správce daně o posečkání úhrady daně, popřípadě při splnění zákonných podmínek o prominutí příslušenství daně.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Snížení základu daně: úvěr
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident

Související články

Uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2018
Daňové aktuality
Roční zúčtování daně 2015
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku
Daňové aktuality
Změny v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 2. část
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 1. část
Roční zúčtování u poplatníka uplatňujícího daňové zvýhodnění
Daňové aktuality
Výpočet ročního zúčtování v otázkách a odpovědích
Z dotazů plátců daně z příjmů ze závislé činnosti
Odpovědi na dotazy plátců daně
Z dotazů plátců daně z příjmů ze závislé činnosti
Ohlédnutí za ročním zúčtováním záloh na daň a daňového zvýhodnění
Daňové zvýhodnění pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
Daňové aktuality
Změna při uplatnění slevy tzv. školkovného v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2019

Související otázky a odpovědi

Doklady přikládané k ročnímu zúčtování a daňovému přiznání – potvrzení o zdanitelných příjmech, prohlášení druhého z poplatníků
Daňové zvýhodnění na zletilé dítě s jinou trvalou adresou
Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění
Daňové zvýhodnění na děti
Svěření do péče a daňové zvýhodnění
Oprava dvakrát uplatněné slevy na poplatníka a daňového zvýhodnění
student po maturitě a práce o prázdninách
Neoprávněně uplatněné daňové zvýhodnění
Daňový rezident ČR z Ukrajiny
Doložení ukončení studia na střední škole
Daňové zvýhodnění na dítě ukrajinského zaměstnance
Daňové zvýhodnění na dítě
Daňové zvýhodnění na děti – vícerčata
Doplňující otázka k - Daňové zvýhodnění na děti – vícerčata
Sleva na dítě v přiznání
Spolupracující osoba a paušální výdaje + bonus nad děti
Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - úroky z hypotečního úvěru
Daňové zvýhodnění na děti - potřebné dokumenty od zaměstnance
Změna srážkové daně na zálohovou díky dodatečnému uplatnění, jak technicky postupovat
Odpočty na děti a školkovné u dohody o provedení práce

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů
340/2013 Sb. o dani z nabytí nemovitých věcí
501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území