Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 2. část

Vydáno: 32 minut čtení

Přehled tiskopisů ke zdanění závislé činnosti navazuje na článek uveřejněný v minulém čísle. Na základě zkušeností z minulého zdaňovacího období opět upozorníme na důležité údaje a na častou chybovost, především však na změny v tiskopisech.

Prohlášení k dani – Sleva za umístění vyživovaného dítěte

Vzhledem k administrativní náročnosti při vyplnění tiskopisu 25 5457 MFin 5457 Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti nedošlo k upřesnění definice předškolního zařízení v tomto tiskopisu u vzoru č. 24, který se použije i pro roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2016. Doporučujeme však uvést tiskopis pro účely zdaňovacího období 2016 do souladu se ZDP, tzn. pojem „zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona nahradit pojmem „předškolní zařízení“ – viz zákon č. 127/2015 Sb., na základě kterého se od zdaňovacího období 2016 zužuje definice předškolních zařízení (viz § 35bb ZDP). Sleva se poskytuje maximálně do výše minimální mzdy (tj. za zdaňovací období 2016 do výše 9 900 Kč na jedno vyživované dítě žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti).

1b. Slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. g) zákona za umístění vyživovaného dítěte4), žijícího se mnou ve společně hospodařící domácnosti5) v předškolním zařízení (sleva za umístění dítěte)6a)

Tiskopisy Potvrzení

Potvrzení jsou vydávána plátcem daně podle § 38j odst. 3 ZDP na základě žádosti poplatníka, pro účely zdaňovacího období 2016 se jedná o následující potvrzení.

Tiskopis 25 5460 MFin 5460 – vzor č. 24

Při vyplňování Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění je třeba zaměřit pozornost na tyto důležité řádky:

 • řádek 2, 6, 9 – zde je nutné dodržet pravidlo § 5 odst. 4 ZDP (ve vztahu k vyplaceným příjmům do 31. 1. 2017), viz též Pokyn GFŘ D-22: procento pro výpočet poměrné části hrubé mzdy, povinného pojistného a sražené zálohy se vypočte jako podíl částky skutečně vyplaceného čistého příjmu (např. 5 000 Kč) a čistého příjmu, který měl být celkem za daný kalendářní měsíc řádně vyplacen (10 000 Kč), vynásobený stem:

SVČP 5 000

ČP 10 000

% OČP = SVČP: ČP x 100

(5 000: 10 000) x 100 = 50 % (% se použije i pro krácení pojistného a záloh) čistý příjem: hrubá mzda (bez příjmů osvobozených), minus záloha na daň, minus pojistné placené zaměstnancem;

 • řádek 4, 5 – doplatky příjmů (§ 5 odst. 4 ZDP) – pokud jsou tyto řádky vyplněny, je nutné vypořádat v souladu s § 38g ZDP daňovou povinnost prostřednictvím daňového přiznání (poplatníkovi nelze provést roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění);
 • daňové zvýhodnění – uvádí se jednotlivé kalendářní měsíce, ve kterých bylo poskytnuto zaměstnavatelem daňové zvýhodnění ve výši: na jedno, druhé a třetí a každé další vyživované dítě včetně „ZTP/P od–do“;
 • řádek 14 „Solidární zvýšení daně u záloh (§ 38ha ZDP)“ slouží zejména jako informativní řádek pro plátce daně (při změně zaměstnavatelů), aby druhý zaměstnavatel nepřehlédl, že u tohoto poplatníka je obzvlášť nutné sledovat celkovou výši příjmů pro určení, zda je mu možné po konci roku provést roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, popřípadě zda poplatník je povinen podat daňové přiznání;
 • řádek 15 – vyplacené příspěvky zaměstnavatelem na soukromé životní pojištění poplatníka, které byly u poplatníka v uvedeném zdaňovacím období od daně osvobozeny podle § 6 odst. 9 písm. p) bodu 3 ZDP;
 • řádek 19 – údaje z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění – pozor na doplnění „V rámci ročního zúčtování záloh byl základ daně snížen o částku ve výši ......... Kč podle § 15 odst. 5 zákona a částku ve výši ......... Kč podle § 15 odst. 6 zákona“.

Údaj na řádku 15 a 19 pak slouží jako informace pro poplatníka pro účely případného zahrnutí částek do příjmů v rámci daňového přiznání v situacích, kdy poplatník poruší podmínky ZDP a nezdanitelné části základu daně podle § 15 odst. 5 a 6 ZDP, případně příspěvek zaměstnavatele na soukromé životní pojištění poskytnutý podle § 6 odst. 9 písm. p) bodu 3 ZDP je povinen zdanit, a to vše jako příjem zdaňovacího období, ve kterém byly porušeny zákonné podmínky. V případě porušení § 6 odst. 9 písm. p) bodu 3 ZDP se příspěvky zaměstnavatele, které byly od daně osvobozeny, zdaňují v rámci daňového přiznání jako příjem dle § 6 ZDP (zpětně pouze do roku 2015) a v případě porušení podmínek § 15 odst. 5 a 6 ZDP se nezdanitelné části základu daně, které byly poplatníkem dříve uplatněny pro snížení základu daně, zdaňují jako příjem dle § 10 ZDP (max. 10 let zpátky).

 • řádek č. 20 – úhrn sraženého pojistného poplatníkovi daňovému nerezidentovi ČR.

Jak vyplnit potvrzení ve vztahu k daňovému zvýhodnění

Pro názornost uvádíme vzorový příklad, jak správně vyplnit potvrzení ve vztahu k daňovému zvýhodnění.

Manželé Pokorných mají ve společně hospodařící domácnosti vyživované dvě děti. Zletilého syna Martina, studenta střední školy, a nezletilou Petru. Po vzájemné dohodě rodičů si obě děti ve zdaňovacím období 2016 uplatňuje otec dětí. Syn Martin byl v Prohlášení k dani u otce uplatňován od počátku roku 2016 jako „1.“, tzn. ve výši na jedno dítě, a nezletilá dcera ve výši na druhé dítě, tzn. označena jako „2.“. Syn Martin v roce 2016 úspěšně ukončil střední školu maturitou a již po prázdninách nepokračoval ve studiu, od 1. září 2016 byl zaměstnán. Během prázdnin nevykonával výdělečnou činnost, která by zakládala účast na nemocenském pojištění, ani nebyl evidován na úřadě práce s nárokem na podporu v nezaměstnanosti.

Tuto změnu pan Pokorný nahlásil v srpnu 2016 u svého zaměstnavatele a vyplnil v této souvislosti v části II. Prohlášení k dani „změnovou tabulku“, tzn. od září 2016 uplatňoval pouze jedno vyživované dítě, Petru, a to ve výši na jedno dítě. Po konci roku 2016 si pan Pokorný vypořádává svou daňovou povinnost prostřednictvím daňového přiznání (z důvodu souběhu příjmů od jiného zaměstnavatele). Plátce daně vydal poplatníkovi na základě jeho žádosti potvrzení – vzor č. 24, kde je poskytnuté daňové zvýhodnění uvedeno následovně:

16. Děti uplatněné jako vyživované pro účely daňového zvýhodnění podle § 35c a § 35d zákona Jméno a příjmení Rodné číslo ZTP/P
od-do
Ve výši na jedno
od-do
Ve výši na druhé
od-do
Ve výši na třetí a další
od-do
Martin Pokorný .../x   1-8    
Petra Pokorná .../x   9-12 1-8  

Tiskopis 25 5460/A MFin 5460/A – vzor č. 3

Na tiskopisu Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě dohod o provedení práce podle § 6 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně, se pro účely zdaňovacího období 2016 uvádějí pouze příjmy plynoucí z dohod o provedení práce, které byly vyplaceny do 31. 1. 2017. Daňový nerezident ČR může zahrnout tyto příjmy do daňového přiznání pouze za předpokladu, že je rezidentem členského státu EU nebo dalších států, které tvoří EHP.

Pro účely zdaňovacího období 2017 již byly vydány nové vzory tiskopisů, včetně jejich anglické verze. Tyto tiskopisy, ale i ostatní uváděné tiskopisy jsou zveřejněny na internetových stránkách Finanční správy ČR na adrese www.financnisprava.cz v databázi daňových tiskopisů.

Výpočet daně a daňového zvýhodnění

Tiskopis Výpočet daně a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2016 (Tiskopis 25 5460/1 MFin 5460/1, vzor č. 21) byl upraven pouze v části pokynů. Způsob výpočtu daně za zdaňovací období 2016 oproti roku 2015 zůstal nezměněn (mění se pouze rozhodné částky). V této souvislosti však připomínáme řádky ve vztahu k výplatě daňového bonusu a správnému „zúřadování“ výsledku ročního zúčtování a jeho následného zápisu do Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti (Vyúčtování DPZ) za zdaňovací období 2017:

 • ř. 25 – výše daňového bonusu za zdaňovací období musí činit alespoň 100 Kč, maximálně však lze vyplatit do výše 60 300 Kč,
 • ř. 29 – jestliže u poplatníka úhrn příjmů ve zdaňovacím období nedosáhl alespoň 59 400 Kč, tj. šestinásobku minimální mzdy podle § 35c odst. 4 ZDP, na řádek uveďte „0“; na vyplacený měsíční daňový bonus v kalendářních měsících, v nichž úhrn příjmů dosáhl alespoň výše 4 950 Kč, tj. poloviny minimální mzdy podle § 35d odst. 6 ZDP, poplatník již nárok neztrácí,
 • ř. 30 – doplatek ze zúčtování (tj. přeplatek na dani po slevě, doplatek na daňovém bonusu nebo přeplatek na dani po slevě a doplatek na daňovém bonusu) označte (+), nedoplatek ze zúčtování označte (–); doplatek nižší než 51 Kč se nevyplácí a nedoplatek ze zúčtování se nesráží,
 • ř. 31 – je určen pro klíčování doplatku ze zúčtování a slouží pro správné vyplnění tiskopisu Vyúčtování DPZ; údaj o vratitelném přeplatku z řádku 31 uvedený pod písmenem a) plátce daně následně uvede do Vyúčtování DPZ za zdaňovací období 2017 na stranu 1 na řádek označený „06“; údaj o vratitelném doplatku na daňovém bonusu z řádku 31 uvedený pod písmenem b) plátce daně uvede do Vyúčtování DPZ za zdaňovací období 2017 na stranu 1 na řádek označený „06a“.

Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění lze provést i u poplatníka, u kterého byly zálohy/záloha na daň ve zdaňovacím období 2016 zvýšena o solidární zvýšení daně podle § 38ha ZDP, avšak jeho daň se nezvyšuje o solidární zvýšení daně podle § 16a ZDP. Rozhodná výše pro určení, zda poplatník musí podat daňové přiznání, či je mu možné provést roční zúčtování, je částka ve výši 1 296 288 Kč.

Upozornění: Pozor na dorovnání roční výše daňového zvýhodnění formou daňových bonusů u měsíců leden-duben 2016, kdy bylo poskytováno daňové zvýhodnění v nižších částkách u druhého, třetího a každého dalšího dítěte.

Tiskopisy Vyúčtování

Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti

Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti (Tiskopis 25 5459 MFin 5459 – vzor č. 22) včetně Pokynů (Tiskopis 25 5459/1 MFin 5459/1 – vzor č. 21) – „Vyúčtování DPZ“

Termíny pro podání Vyúčtování DPZ za zdaňovací období 2016 jsou určeny na:

 • 1. 3. 2017 („papírové“ podání),
 • 20. 3. 2017 v případě elektronického podání.

Ve Vyúčtování DPZ za zdaňovací období 2016 je zaznamenána daňová povinnost plátce této daně ke zdaňovacímu období 2016, tedy údaje, jak měly být sráženy zálohy na daň, v jaké výši byly vyplaceny měsíční daňové bonusy (sl. 5), jak byly vráceny přeplatky na dani z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2015, které bylo provedeno v roce 2016 (sl. 4), jaké byly vyplaceny doplatky na daňovém bonusu z tohoto zúčtování (sl. 5) apod.

Taktéž se v tomto vyúčtování odráží opravy záloh na dani za 2016, opravy měsíčních daňových bonusů 2016 a opravy přeplatků na dani a doplatků na daňovém bonusu z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2015, které bylo provedeno v roce 2016. Při opravách plátce daně postupuje v souladu s § 38i ZDP. Pokud plátce opravuje předcházející zdaňovací období, pak pouze formou dodatečného vyúčtování k příslušnému zdaňovacímu období.

Níže si uvedeme nejdůležitější řádky a sloupce u podání za celé zdaňovací období 2016.

Strana 1:

 • ř. 05 – celkový počet zaměstnanců s příjmy ze závislé činnosti v jednotlivých kalendářních měsících,
 • ř. 06 – přeplatky na dani [tzn. po provedené kompenzaci – ř. 31 písm. a) výpočtu daně] z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2015, které bylo provedeno v roce 2016 – tato hodnota musí odpovídat celkové hodnotě ve sl. 4 v části I.,
 • ř. 06a – doplatek na daňovém bonusu [(tzn. po provedené kompenzaci – ř. 31 písm. b) výpočtu daně] z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2015, které bylo provedeno v roce 2016 – tato hodnota je shodná, popř. nižší než celková částka ve sl. 5 v části I., a to z důvodu, že v tomto sloupci 5 jsou obsaženy i měsíční daňové bonusy.

Strana 2:

 • sl. 1 – na zálohách včetně solidárního zvýšení daně u zálohy mělo být sraženo (včetně oprav záloh běžného zdaňovacího období 2016),
 • sl. 4 – vrácené přeplatky na dani z ročního zúčtování záloh za zdaňovací období 2015 provedeného v roce 2016 včetně oprav těchto přeplatků na dani,
 • sl. 5 – vyplacené měsíční daňové bonusy (tj. v roce 2016) a vyplacený doplatek na daňovém bonusu z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2015 provedeného v roce 2016 včetně oprav těchto poskytnutých daňových bonusů.

Při zaznamenání oprav do části I. Vyúčtování DPZ platí pravidlo: v případě jakýchkoliv oprav je nutné se vždy vrátit do původního měsíce (jak mělo být správně sraženo/poskytnuto). Např. v září 2016 plátce daně zjistil, že poplatníkovi poskytl daňový bonus za měsíc březen nižší, než měl (sl. 5 části I.), tzn., že tuto částku neuvádí do září, ale vrátí se do března, kde původní částku navýší na částku, která měla být správně na měsíčním daňovém bonusu vyplacena.

Zároveň je nutné k příslušným sloupcům (1,4,5), v případě oprav, vždy vyplnit příslušnou přílohu č. 3 nebo 4 Vyúčtování DPZ – viz níže.

Přílohy Vyúčtování DPZ

Příloha č. 1 vyúčtování s názvem „Počet zaměstnanců ke dni 1. 12. 2016“

(Tiskopis 25 5490/1 MFin 5490/1 – vzor č. 16)

 • Kód obce viz vyhláška č. 272/2016 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů.
 • 03 Název místa výkonu práce. V případě odměny, která je vyplacena za výkon pěstounské péče (příjem dle § 6 ZDP), uvede úřad práce do „místa výkonu“ obec, kde je práce pěstouna vykonávána.

Při souběhu příjmů od téhož zaměstnavatele na základě pracovní smlouvy a jiných příjmů (například odměny člena orgánu právnické osoby) se zaměstnanec zařadí podle místa výkonu práce v pracovní smlouvě. Při souběhu dvou a více pracovních smluv u téhož zaměstnavatele se zaměstnanec zařadí na základě pracovní smlouvy s převažujícím úvazkem nebo převažující výší příjmů.

 • 04 Počet zaměstnanců – uveďte počet zaměstnanců podle mzdových listů evidovaných k 1. prosinci vykazovaného zdaňovacího období, kteří mají příjmy podle § 6 ZDP (včetně daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně.
Příklad:

Novák Karel měl sraženo zálohovou daní u hlavního pracovního poměru, avšak nepodepsané Prohlášení k dani, a dále měl u tohoto plátce daně uzavřenou DPP s příjmem do 10 000 Kč měsíčně, kde bylo zdaněno srážkovou daní. V Příloze č. 1 VDA DPZ bude uveden pouze 1x.

Příloha č. 2 vyúčtování s názvem „Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů“ (Tiskopis 25 5530 MFin 5530 – vzor č. 13)

V příloze č. 2 dochází (již od částí zdaňovacího období 2016) k zásadním změnám. V souladu se Směrnicí Rady EU 2011/16/EU o spolupráci v oblasti daní se nově uvádějí do přílohy samostatně odměny členů právnických osob. Taktéž byly obsahově změněny i další sloupce:

 • sl. 1–13 – rozšířeny identifikační údaje o poplatníkovi,
 • sl. 14 – úhrn příjmů (včetně příjmů od daně osvobozených),
 • sl. 15 – úhrn zdanitelných příjmů,
 • sl. 16 – ze sloupce 15 úhrn odměn člena orgánu právnické osoby (včetně odměny jednatele),
 • sl. 17 – úhrn sražených záloh na daň,
 • sl. 18 – úhrn sražené daně a
 • sl. 19 – délka výkonu práce (v kalendářních dnech), po které trval výkon práce u daného plátce daně ve zdaňovacím období.

Kódy pro účely vyplnění Přílohy č. 2 – vzoru 13

Sl. 10 - typ daňové identifikace
(ke sl. 9)
Kód Sl. 12 - typ dokladu totožnosti
(ke sl. 11 - doklad totožnosti)
Kód
Rodné číslo R Průkaz totožnosti I
DIČ D Pas P
Číslo soc. pojištění S Řidičský průkaz D
Jiné J Ostatní O
Poznámka:

Všeobecné informace o daňovém identifikačním čísle dle jednotlivých zemí EU naleznete na internetové adrese https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/ tinByCountry.html. Pokud údaje nebudou zjištěny, nebudou vyplněny, avšak nebrání to podání.

Příloha č. 3 vyúčtování o dodatečných opravách záloh na daň po slevě a daně vypočtené z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění (Tiskopis 25 5490 MFin 5490 – vzor č. 16)

Prostřednictvím přílohy lze opravovat zálohu (Z) za 2016, tj. např. slevu na dani, příp. slevu z daňového zvýhodnění, a daň (D) za rok 2015.

Příloha č. 4 vyúčtování o dodatečných opravách měsíčního daňového bonusu a doplatku na daňovém bonusu z ročního zúčtování daňového zvýhodnění podle § 38i zákona (Tiskopis 25 5531 MFin 5531 – vzor č. 11)

Prostřednictvím přílohy lze opravovat měsíční daňový bonus (M) za 2016 a doplatek na daňovém bonusu (D) za 2015 (tj. z ročního zúčtování za 2015, které bylo provedeno v roce 2016).

Upozornění: Přílohy č. 3 a 4 jsou povinnou přílohou i dodatečných vyúčtování. Bez ohledu na skutečnost, že již je po lhůtě pro podání vyúčtování – tzn., že z řádného vyúčtování již byla vyměřena daň – v případě oprav podle § 38i ZDP plátce musí opravit zálohy i roční zúčtování (pokud bylo provedeno). To znamená, že i v dodatečných vyúčtováních je značeno, jak je výše uvedeno – v Příloze č. 3 Z a D, v Příloze č. 4 M a D.

Části období 2017

Kromě podání vyúčtování za celé období, v některých případech je plátce daně povinen v souladu s daňovým řádem učinit podání i za části období. Níže uvedené pokyny platí obdobně pro Vyúčtování zálohové daně (Vyúčtování DPZ) i pro Vyúčtování DPS (kromě kódu A).

Řádek 01c vyúčtování „Kód rozlišení důvodu pro podání Vyúčtování“ vyplňte pouze v níže uvedených případech a učiňte podání v uvedených lhůtách:

 • A – do 30 dnů ode dne účinnosti rozhodnutí o úpadku, a to za část zdaňovacího období, která uplynula do dne předcházejícího účinnosti tohoto rozhodnutí a za kterou dosud nebylo podáno (§ 244 odst. 1 daňového řádu);
 • B – do 15 dnů ode dne předložení konečné zprávy, a to za uplynulou část zdaňovacího období, za kterou dosud nebylo podáno (§ 244 odst. 3 a 4 daňového řádu);
 • G – za předcházející zdaňovací období, pokud nebylo Vyúčtování dosud podáno a původní lhůta pro jeho podání dosud neuplynula (§ 245 daňového řádu), a to z důvodů a ve lhůtách uvedených pod příslušnými písmeny. Např. GA – za předcházející zdaňovací období, pokud nebylo Vyúčtování dosud podáno a původní lhůta pro jeho podání dosud neuplynula, a to do 30 dnů ode dne účinnosti rozhodnutí o úpadku;
 • H – za zbývající část zdaňovacího období, na které se nevztahovalo podání Vyúčtování v případech uvedených v 01c, a to ve lhůtě do 2 měsíců po uplynutí kalendářního roku, příp. do 20. března (§ 38j zákona), v případě vyúčtování daně vybírané srážkou se jedná o podání do 3 měsíců po uplynutí kalendářního roku;
 • I – do 3 měsíců ode dne smrti zůstavitele, a to za část zdaňovacího období, která uplynula přede dnem jeho smrti. Povinnost plní osoba spravující pozůstalost (§ 239b odst. 4 daňového řádu);
 • J – do 30 dnů ode dne zániku právnické osoby bez likvidace, a to za část zdaňovacího období, která uplynula přede dnem jejího zániku (§ 240a daňového řádu). Není-li právního nástupce, plní tuto povinnost zřizovatel či zakladatel (definice právního nástupce – viz § 240 odst. 2 daňového řádu);
 • K – do 30 dnů ode dne vstupu právnické osoby do likvidace, a to za část zdaňovacího období, která uplynula přede dnem jejího vstupu do likvidace (§ 240c odst. 2 daňového řádu);
 • L – do 15 dnů ode dne zpracování návrhu na použití likvidačního zůstatku, a to za část zdaňovacího období, která uplynula přede dnem zpracování tohoto návrhu (§ 240c odst. 3 daňového řádu);
 • M– do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž byl plátce daně naposledy povinen odvést podle zákona „daň vybíranou srážkou“, popřípadě podat hlášení, z důvodu zániku této povinnosti před uplynutím kalendářního roku, a to za uplynulou část zdaňovacího období (§ 234 daňového řádu);
 • N – do 30 dnů ode dne skončení řízení o pozůstalosti, a to za část zdaňovacího období, která uplynula do dne předcházejícího dni skončení řízení o pozůstalosti. Povinnost plní osoba spravující pozůstalost (§ 239b odst. 5 daňového řádu);
 • do 15 dnů ode dne předložení řádné zprávy o zpeněžování majetku likvidační podstaty nebo jeho části soudu (v případě soudem nařízené likvidace pozůstalosti), a to za část zdaňovacího období, která uplynula přede dnem předložení této zprávy. Povinnost plní likvidační správce (§ 239c daňového řádu).

Pro kódy B, J, K, L, N a O platí, že se do Vyúčtování DPZ (DPS obdobně) za část zdaňovacího období zahrnuje povinnost za celé zálohové období (kalendářní měsíce) dané části zdaňovacího období (kalendářního roku), a to bez ohledu na lhůtu pro odvod záloh (daně) ve vztahu ke dni úkonu či skutečnosti, která zakládá povinnost podat Vyúčtování. Pokud je však oprávněný subjekt k podání Vyúčtování schopen uvést celkovou daňovou povinnost ke dni (tzn. jeho daňová povinnost je konečná), není nutné dodržet výše uvedené pravidlo ve vztahu k celému zálohovému období – platí pro kódy J, L, N a O. U kódů M a I se jedná o podání ke dni.

Zásadní změna nastala u podání Vyúčtování (již od části zdaňovacího období 2016 – použije se i pro části 2017) s kódem „A“ – tj. v souvislosti s rozhodnutím o úpadku. Na základě rozsudku NSS 9 Afs 106/2014-43 ze dne 9. dubna 2015 došlo od části zdaňovacího období 2016 ke změně období, které je součástí Vyúčtování za část období u podání s kódem „A“ v položce 01c. V této souvislosti byly upraveny i Pokyny k vyplnění tiskopisu Vyúčtování DPZ a DPS.

Do tiskopisu Vyúčtování DPZ byla vložena položka 01e – datum srážky. Do 01e se uvádí datum, kdy plátci daně naposledy vznikla povinnost srazit zálohu na daň přede dnem účinnosti rozhodnutí o úpadku. Datum v položce 01e musí být menší než datum v položce 01d (datum účinnosti rozhodnutí o úpadku).

Příklad:

Datum účinnosti rozhodnutí o úpadku = 12. 5. (01d), Datum srážky = 10. 5. (01e), Zdaňovací období je DO = 30. 4.

Datum účinnosti rozhodnutí o úpadku = 12. 5. (01d), Datum srážky = 15. 4. (01e), Zdaňovací období je DO = 31. 3.

Vyúčtování DPS

Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických/právnických osob (Tiskopis 25 5466 MFin 5466 – vzor č. 17) včetně Pokynů (Tiskopis 25 5466/1 MFin 5466/1 – vzor č. 15)

Termín pro podání tohoto vyúčtování za zdaňovací období 2016 je 3. 4. 2017

Tiskopis Příloha k vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob (Tiskopis 25 5466/A MFin 5466/A – vzor č. 13) zůstává nezměněn.

Části zdaňovacího období v kódech kopírují Vyúčtování DPZ jen s tím rozdílem, že zde není položka 01e, ale rozhodný pro posouzení, jaká část období se zahrnuje do Vyúčtování DPS s kódem A (rozhodnutí o úpadku), je den v 01d. Do části zdaňovacího období (ke dni) patří vše, co plátce daně srazil do dne předcházejícímu úpadku (tj. den předcházející datu v 01d).

Příklad:

Datum účinnosti rozhodnutí o úpadku je 12. 5. (01d). Do Vyúčtování patří vše, co plátce srazil do 11. 5., další Vyúčtování pak bude navazovat, tj. od 12.5. Tzn. u srážkové daně je předpoklad, že stejný měsíc bude ve dvou Vyúčtováních DPS.

Vyplnění vyúčtování a povinná elektronizace

 • vyúčtování DPZ: měsíc leden – plátce uvede, co srazil za měsíc leden
 • vyúčtování DPS: měsíc leden – plátce uvede, co srazil v měsíci lednu

Podle § 72 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (daňový řád), má povinnost podat daňové tvrzení elektronicky (v tomto případě Vyúčtování DPZ a DPS) daňový subjekt nebo jeho zástupce, má-li zpřístupněnou datovou schránku nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem – tzn. podání činí datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně (viz Daňový portál) a odeslanou způsobem uvedeným v § 71 odst. 1 daňového řádu.

Bez ohledu na výše uvedené, elektronická forma je dále povinná u plátců daně, kteří zaměstnávali v příslušném zdaňovacím období daňové nerezidenty (viz § 38j ZDP: „Plátce daně, který ve zdaňovacím období zúčtoval nebo vyplatil příjmy ze závislé činnosti poplatníkům uvedeným v § 2 odst. 3, má povinnost podat vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti elektronicky. Tuto povinnost nemá plátce daně, který je fyzickou osobou a u něhož počet těchto poplatníků v průběhu zdaňovacího období nepřesáhl v úhrnu 10 osob.“) – pozor na novou přílohu č. 2 Vyúčtování DPZ.

Nesplnění formátu podání

Jestliže elektronické podání nesplňuje zveřejněný formát a strukturu, je takovéto podání kvalifikováno jako vadné. Následně k tomuto podání by měl správce daně vydat výzvu podle § 74 daňového řádu k odstranění vad podání. Nejsou-li tyto vady ve lhůtě stanovené správcem daně odstraněny, považuje se podání za neúčinné, tedy se na ně hledí, jako by vůbec nebylo učiněno, a to se všemi právními následky.

Dlužné částky na dani a na daňových bonusech

Oznámení plátce daně podle § 38i zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, o nevybrání dlužné částky na dani nebo neoprávněně vyplacené částce na daňovém bonusu (Tiskopis 25 5554 MFin 5554 – vzor č. 2)

Princip vzoru č. 2 (lze používat i vzor č. 1) zůstal stejný jako u vzoru č. 1, pouze byl upraven na základě zkušeností správců daně s tímto tiskopisem v prvním roce použití.

Podle § 38g odst. 5 ZDP je daňové přiznání povinen podat poplatník, jehož plátce daně oznámil dlužnou částku na dani nebo neoprávněně vyplacenou částku na daňovém bonusu vzniklou zaviněním poplatníka správci daně a předal doklady potřebné k vybrání vzniklého rozdílu dle § 38i/5 /b) ZDP.

Tiskopis je určen plátcům daně pro účely plnění oznamovací povinnosti podle § 38i odst. 5 písm. b) ZDP, kdy došlo u plátce daně k chybnému sražení daně či vyplacení daňového bonusu z viny poplatníka, a nedošlo k dodatečnému sražení (vrácení dlužné částky na daňovém bonusu) na základě dohody s poplatníkem [§ 38i odst. 5 písm. a) ZDP].

Oznamovací povinnost plní plátce daně podle své místní příslušnosti a zároveň má povinnost o této skutečnosti informovat poplatníka (např. předáním kopie tohoto oznámení). Dlužná částka bude správcem daně vybrána prostřednictvím daňového přiznání a plátce daně v této souvislosti nebude provádět opravy na dani ani v této souvislosti nebude podávat dodatečná daňová tvrzení a ani tato částka, za předpokladu splnění všech zákonných povinností, mu nebude ze strany správce daně doměřena.

Oznamovací povinnost podle § 38i odst. 5 písm. b) ZDP se vztahuje poprvé k nedoplatku na dani a neoprávněně vyplaceném daňovém bonusu za zdaňovací období 2014 (+ další roky).

V tomto oznámení plátce daně zároveň správci daně popíše vzniklou chybu a u dlužné částky na dani specifikuje, z jakého titulu vznikl nedoplatek na dani – zda se jedná o slevu na dani podle..., příp. nezdanitelnou část základu daně podle..., taktéž upřesní chybu na daňovém bonusu, která vznikla z nesprávně poskytnutého daňového zvýhodnění.

K oznámení je nutné přiložit v kopii doklady potřebné k vybrání vzniklého rozdílu za příslušné zdaňovací období (Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti; výpočet daně a daňového zvýhodnění, pokud bylo prováděno roční zúčtování záloh; mzdový list; Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění s vyznačením výsledku ročního zúčtování záloh, pokud bylo provedeno).

Žádosti o daňové bonusy

Tiskopisy žádostí zůstaly nezměněny.

Žádost podle § 35d odst. 5 zákona o daních z příjmů o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech (Tiskopis 25 5241 MFin 5241 – vzor č. 10)

Podle § 35d odst. 5 ZDP o vyplacený měsíční daňový bonus plátce daně sníží odvod záloh na daň za příslušný kalendářní měsíc. Pokud nelze nárok poplatníka uspokojit z celkového objemu záloh na daň, plátce daně je povinen vyplatit měsíční daňový bonus nebo jeho část poplatníkovi z vlastních finančních prostředků. O tyto částky sníží odvody záloh na daň správci daně v následujících měsících, nejdéle do konce zdaňovacího období, pokud nepožádá správce daně o poukázání chybějící částky na tiskopise vydaném Ministerstvem financí.

Vznikne-li na základě tohoto požadavku vratitelný přeplatek, vrátí jej správce daně plátci daně nejpozději do 20 dnů od doručení této žádosti.

Žádost podle § 35d odst. 9 zákona o daních z příjmů o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na doplatku na daňovém bonusu z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění (Tiskopis 25 5246 MFin 5246 – vzor č. 10)

Podle § 35d odst. 9 ZDP o částku daňového zvýhodnění vyplaceného formou doplatku na daňovém bonusu (upozorňujeme, že doplatek vzniká pouze z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění) sníží plátce daně nejbližší odvod záloh na daň správci daně. V případě, že nelze nárok poplatníka uspokojit z celkového objemu záloh na daň, vyplatí plátce daně poplatníkovi doplatek na daňovém bonusu nebo jeho část ze svých finančních prostředků a o tyto částky sníží odvody záloh na daň správci daně v následujících měsících, nejdéle do konce zdaňovacího období, pokud nepožádá místně příslušného správce daně o poukázání chybějící částky na tiskopise vydaném Ministerstvem financí. Vznikne-li na základě tohoto požadavku vratitelný přeplatek, vrátí jej správce daně plátci daně nejpozději do 20 dnů od doručení této žádosti. Při vrácení přeplatku z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění postupuje plátce daně podle § 38ch odst. 5 ZDP.

Pokud plátce daně o vrácenou částku daňových bonusů nesnižuje zálohy na daň a vrácené částky si nárokuje u finančního úřadu prostřednictvím žádostí, může tyto žádosti (k aktuálnímu zdaňovacímu období) podávat do termínu pro podání Vyúčtování DPZ). Po termínu pro podání Vyúčtování DPZ jsou mu vyplacené daňové bonusy (ze sloupce 5) zohledněny ve formě klasického přeplatku na dani z Vyúčtování (za předpokladu, že přeplatek vznikl) – tzn. bez výše uvedených žádostí.

Upozornění: v případě podaných žádostí je nutné nejdříve poplatníkovi daňový bonus vyplatit a následně je možné teprve žádat správce daně o poukázání vyplacené částky.

V souvislosti s nárokem na daňový bonus připomínáme (§ 35d ZDP):

 • pro zdaňovací období 2016 nařízení vlády č. 233/2015 Sb., kterým se od 1. ledna 2016 zvýšila minimální měsíční mzda na 9 900 Kč za měsíc. Platí podmínka pro vyplacení měsíčních daňových bonusů – dosažení poloviny minimální mzdy, tj. částky ve výši 4 950 Kč. V rámci ročního zúčtování vzniká poplatníkovi nárok na roční daňový bonus pouze tehdy, pokud jeho příjmy dosahují alespoň 6násobku minimální mzdy, tj. částky ve výši 59 400 Kč;
 • pro zdaňovací období 2017 nařízení vlády č. 336/2016 Sb., kterým se od 1. ledna 2017 zvýšila minimální měsíční mzda na 11 000 Kč za měsíc. Podmínka pro vyplacení měsíčních daňových bonusů je dosažení poloviny minimální mzdy, tj. částky ve výši 5 500 Kč, a v rámci ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění nárok na roční daňový bonus poplatníkovi vznikne pouze tehdy, pokud jeho příjem bude dosahovat alespoň 6násobku minimální mzdy, tj. částky ve výši 66 000 Kč.

Mzdový list

Závěrem z důvodu velké chybovosti připomínáme, že s účinností od 1. 1. 2015 podle § 38j odst. 2 písm. h) ZDP mzdový list obsahuje i údaje o výpočtu daně a provedeném ročním zúčtování záloh a daňovém zvýhodnění.

Pro účely mzdového listu za zdaňovací období 2016 se jedná o údaje o ročním zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2015, které bylo provedeno v roce 2016, a to včetně výpočtu daně za toto období, tj. za zdaňovací období 2015.

Tato informace (vydaná formou sdělení) byla zveřejněna dne 20. prosince 2016 na internetových stránkách Finanční správy na adrese www.financnisprava.cz.

Zároveň je zde však také uvedeno, že Finanční správa ČR nebude rozporovat případy, kdy na mzdovém listě za zdaňovací období 2016 bude uveden příp. výsledek ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2016 včetně výpočtu daně za toto období. Totéž platí i pro zdaňovací období 2015 s tím, že Finanční správa ČR žádá plátce daně a tvůrce mzdových programů, aby pro zdaňovací období 2017 již byla tato náležitost mzdového listu uvedena do souladu se zákonem o daních z příjmů a s tímto sdělením.

K tomu uvádíme, že není nutné mít přímo výpočet daně uveden na mzdovém listě, ale stačí, když výpočet daně bude ke mzdovému listu připojen.

Právní předpisy citované v článku

(předpisy jsou vždy citovány ve znění pozdějších předpisů, pokud není výslovně uvedeno jinak)

 • ZDP – zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
 • zákon č. 127/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Související dokumenty

Související pracovní situace

Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Určení daňové rezidence
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Snížení základu daně: úvěr

Související články

Uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2018
Daňové aktuality
Roční zúčtování daně 2015
Změny v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 1. část
Daňové aktuality
Roční zúčtování u poplatníka uplatňujícího daňové zvýhodnění
Daňové aktuality
Ohlédnutí za ročním zúčtováním záloh na daň a daňového zvýhodnění
Daňové aktuality
Změna při uplatnění slevy tzv. školkovného v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Výpočet ročního zúčtování v otázkách a odpovědích
K ročnímu zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2019
Ohlédnutí za ročním zúčtováním za rok 2015
Daňové zvýhodnění pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob
Roční zúčtování záloh
Odpovědi na dotazy plátců daně

Související otázky a odpovědi

Doklady přikládané k ročnímu zúčtování a daňovému přiznání – potvrzení o zdanitelných příjmech, prohlášení druhého z poplatníků
Daňové zvýhodnění na děti
Daňové zvýhodnění na zletilé dítě s jinou trvalou adresou
Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění
Oprava dvakrát uplatněné slevy na poplatníka a daňového zvýhodnění
Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - úroky z hypotečního úvěru
Svěření do péče a daňové zvýhodnění
student po maturitě a práce o prázdninách
Neoprávněně uplatněné daňové zvýhodnění
Daňový rezident ČR z Ukrajiny
Doložení ukončení studia na střední škole
Daňové zvýhodnění na dítě ukrajinského zaměstnance
Daňové zvýhodnění na dítě
Daňové zvýhodnění na děti – vícerčata
Doplňující otázka k - Daňové zvýhodnění na děti – vícerčata
Daňové zvýhodnění na děti - potřebné dokumenty od zaměstnance
Změna srážkové daně na zálohovou díky dodatečnému uplatnění, jak technicky postupovat
Odpočty na děti a školkovné u dohody o provedení práce
Sleva na dítě - druh, družka
Výpočet daně z příjmu ze závislé činnosti

Související předpisy

336/2016 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů
586/1992 Sb. o daních z příjmů
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
127/2015 Sb. , kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
272/2016 Sb. o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
280/2009 Sb. daňový řád
233/2015 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů