Studenti a zdravotní pojištění

Vydáno: 4 minuty čtení

Jednou z kategorií osob, za které platí pojistné stát (pracovně i tzv. státní pojištěnci), jsou nezaopatřené děti ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Nezaopatřenost dítěte se posuzuje podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 117/1995 Sb.). Za nezaopatřené dítě se považuje dítě do skončení povinné školní docházky a poté, nejdéle však do 26 let věku, jestliže:

  1. se soustavně připravuje na budoucí povolání (§ 12 až § 15 zákona č. 117/1995 Sb.), nebo
  2. se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, anebo
  3. z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.

Z uvedeného také vyplývá, že do konce roku 2017 je plátcem pojistného stát za osoby soustavně se připravující na budoucí povolání zásadně, tedy bez výjimky, nanejvýš do 26 let věku.

Studenti nad 26 let

S účinností od 1. ledna 2018 dochází k rozšíření skupiny „státních pojištěnců“. V § 7 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. se nově doplňuje písmeno r), podle kterého je od tohoto data stát plátcem pojistného za osoby starší 26 let studující prvně v doktorském studijním programu uskutečňovaném vysokou školou v České republice ve standardní době v prezenční formě studia, pokud nejsou zaměstnanci nebo osobami samostatně výdělečně činnými podle § 5 písm. a), resp. b) cit. zákona. Za dobu uvedeného studia se pro účely tohoto písmene považuje také kalendářní měsíc, v němž osoba studium ukončila.

Aby mohl být tento student zařazen u zdravotní pojišťovny do kategorie osob, za které platí pojistné stát, nesmí tedy být ve zdravotním pojištění zaměstnancem nebo osobou samostatně výdělečně činnou.

Zaměstnání

Zaměstnavatel je povinen platit pojistné tehdy, jsou-li zaměstnanci vykonávajícímu pro zaměstnavatele činnost zúčtovány, mimo výjimek, příjmy ze závislé činnosti zdaňované podle § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP), a rovněž v případě, kdy zúčtovaný příjem svojí výší povinnost placení pojistného zakládá. Ve vazbě na vznik zaměstnání a související účast zaměstnance na zdravotním pojištění u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr jsou v roce 2018 rozhodnými částkami „započitatelného příjmu“ hodnoty alespoň 2 500 Kč (u dohody o pracovní činnosti), resp. více než 10 000 Kč (u dohody o provedení práce). Od data 1. 1. 2015 se ve zdravotním pojištění pro účel vzniku zaměstnání sčítají příjmy z více dohod o pracovní činnosti nebo dohod o provedení práce u jednoho zaměstnavatele.

Samostatná výdělečná činnost

Pro občana – pojištěnce, účastníka českého systému veřejného zdravotního pojištění, vyplývá povinnost platit pojistné jako osoba samostatně výdělečně činná tehdy, pokud vykazuje příjmy zdaňované podle § 7 odst. 1 a 2 ZDP. Typicky se jedná o příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti, o osoby provozující živnost nebo podnikání podle zvláštních právních předpisů (například podle zákona o advokacii nebo o notářích), spolupracující osoby osob samostatně výdělečně činných a další. Pokud se jedná o příjmy podle § 8–10 ZDP, nestává se pojištěnec ve zdravotním pojištění OSVČ, tudíž není jeho povinností přihlašovat se jako podnikatel u zdravotní pojišťovny a takové příjmy ani nepodléhají povinnosti placení pojistného.

Platby pojistného od státu

Nařízením vlády č. 140/2017 Sb. ze dne 10. 4. 2017 se od 1. ledna 2018 taktéž zvyšuje vyměřovací základ u osob, za které platí pojistné stát, na částku 7 177 Kč. To znamená, že za každého tzv. státního pojištěnce, tedy i za studenta staršího 26 let studujícího prvně v doktorském studijním programu uskutečňovaném vysokou školou v České republice za podmínek specifikovaných v ustanovení § 7 odst. 1 písm. r) zákona č. 48/1997 Sb., obdrží příslušné zdravotní pojišťovny od 1. ledna 2018 měsíčně 969 Kč. Vždy však platí, že platbu pojistného od státu mohou zdravotní pojišťovny inkasovat pouze tehdy, pokud je dotyčná osoba u zdravotní pojišťovny v kategorii osob hrazených státem registrována, což je zajištěno tím, že je řádně splněna oznamovací povinnost buď zaměstnavatelem, nebo samotnou fyzickou osobou.

Zákonem č. 297/2017 Sb. se zvýší vyměřovací základ pro platbu pojistného státem a zároveň odpočet od dosaženého příjmu od 1. 1. 2019 na částku 7 540 Kč a od 1. 1. 2020 na částku 7 903 Kč.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské

Související články

Vliv zvyšování důchodů na zdravotní pojištění důchodců
Výdělečná činnost pojištěnce a zdravotní pojištění
Výdělečná činnost studentů a zdravotní pojištění
Zaměstnávání studentů a zdravotní pojištění
Pracovní činnost mladistvých a zdravotní pojištění
Studenti a doktorandi jako "státní kategorie" zdravotního pojištění
Studentské brigády a zdravotní pojištění
"Státní kategorie" zdravotního pojištění v číslech a souvislostech
Zdravotní pojištění zaměstnavatele a související právní úprava v roce 2017
Hranice 26 let ve zdravotním pojištění
Zaměstnání při studiu a zdravotní pojištění
Výdělečná činnost pojištěnce a zdravotní pojištění
Specifické situace studentů v souvislostech zdravotního pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Zdravotní pojištění - zaměstnanci a "státní kategorie" po část kalendářního měsíce
Studenti - zaměstnání a zdravotní pojištění v roce 2024
Zdravotní pojištění a více příjmů pojištěnce v roce 2022
Změny ve zdravotním pojištění k 1. lednu 2022
Dlouhodobé ošetřovné ve zdravotním pojištění v roce 2022

Související otázky a odpovědi

Zdravotní pojištění u občana EU a zároveň studenta
Zdravotní pojištění - student vysoké školy
OSVČ - přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovnu
Zaměstnávání občanů EU s místem výkonu práce v Rusku
Vrácení přeplatku ze zdravotního pojištění
Odměny členů orgánů právnických osob
Nadlimitní stravenkový paušál a náhrada při dovolené a nemoci, ELDP, daně
Odměna členům komise při konání referenda a zdravotní pojištění
Oprava odvodu zdratvotního pojištění po nahlášení rozhodných skutečností
Povinnosti zaměstnavatele a nárok zaměstnanců při pěstounské péči o dítě mladší 7 let
Student a daňové přiznání
Zdanění příjmu divadelního inspicienta (pomocník režiséra)
Sleva na poplatníka u zaměstnance ze Slovenska
Neuvolněný zastupitel pracující v Německu a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění u dohody o provedení práce
Dodržení minimálního vyměřovacího základu zdravotního pojištění u zaměstnanců s předčasným starobním důchodem
Odměna za jednatelství a odvody na zdravotní a sociální pojištění
Prohlášení poplatníka, Zdravotní pojištění
Výkon vazby a vztah ke zdravotnímu pojištění
Zdravotní pojištění - minimální vyměřovací základ

Související předpisy

48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
117/1995 Sb. o státní sociální podpoře
586/1992 Sb. o daních z příjmů
85/1996 Sb. o advokacii
140/2017 Sb. o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát
297/2017 Sb. , kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů