Zaměstnání při studiu a zdravotní pojištění

Vydáno: 11 minut čtení

Studenti mohou při studiu pracovat jak dlouhodobě, tak jen během školních prázdnin, a to buď na základě pracovní smlouvy, nebo pracovněprávních vztahů jdoucích mimo pracovní poměr, tedy na dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce. Kromě toho mohou podnikat jako OSVČ.

Při zaměstnávání studentů platí z pohledu zdravotního pojištění zejména následující podmínky.

Odvod pojistného ze skutečné výše příjmu

Pokud je student evidován u zdravotní pojišťovny v kategorii osob, za které platí pojistné stát, po celý kalendářní měsíc, nevztahuje se na něho (resp. na jeho zaměstnavatele) povinnost odvodu pojistného alespoň z minimálního vyměřovacího základu - minimální mzdy, ale vyměřovacím základem je dosažený příjem.

Potvrzení o studiu

Aby mohl zaměstnavatel odvádět za zaměstnaného studenta pojistné na zdravotní pojištění ze skutečně dosaženého příjmu bez povinnosti dopočtu do minimálního vyměřovacího základu (to znamená, je-li hrubý příjem nižší než 13 350 Kč), musí mít jednoznačně potvrzeno, že za tuto osobu je stát plátcem pojistného po celý kalendářní měsíc. U studentů to obvykle znamená posoudit, zda jsou mladší 26 let věku, a nechat si doložit potvrzení o studiu. Co se týká této věkové hranice u studentů, jedinou výjimku představují studenti prvně studující v doktorském studijním programu uskutečňovaném vysokou školou v České republice při splnění podmínek definovaných v ustanovení § 7 odst. 1 písm. r) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním po

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Uzavření pracovní smlouvy, forma a obsah
Dohoda o provedení práce
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Trest vyhoštění cizince
Určení daňové rezidence
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené

Související články

Studenti starší 26 let a jejich výdělečná činnost ve zdravotním pojištění
Studentské brigády a zdravotní pojištění
Studenti a zdravotní pojištění
Specifické situace studentů v souvislostech zdravotního pojištění
Zdravotní pojištění - problémové situace na přelomu let
Karanténa v souvislostech zdravotního pojištění
Zdravotní pojištění - pracovní smlouvy a dohody
Zdravotní pojištění - více příjmů zaměstnance a minimální vyměřovací základ
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Dohody a zdravotní pojištění po 1. 1. 2021
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Dohody a zdravotní pojištění
Dohody a zdravotní pojištění na přelomu let 2019/2020
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2022
Výdělečná činnost pojištěnce a zdravotní pojištění
Vliv zvyšování důchodů na zdravotní pojištění důchodců
Zaměstnávání studentů a zdravotní pojištění
Dohody a vystavování potvrzení o příjmu
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2021
Dohody a zaměstnání po část kalendářního měsíce
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2017
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích

Související otázky a odpovědi

Prohlášení poplatníka, Zdravotní pojištění
Ubytovací služby ČR a zaměstnání v Belgii
OSVČ - přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovnu
Vrácení přeplatku ze zdravotního pojištění
Student a daňové přiznání
Odměna pěstouna a výkon SVČ
Zdravotní pojištění u občana EU a zároveň studenta
Odvody sociálního a zdravotního pojištění při daňovém paušálu a mzdě současně
Platba sociálního a zdravotního pojištění
Student a zdravotní a sociální pojištění
Zdravotní pojištění
Archivace dokladů OSVČ s paušálními výdaji s evidencí příjmů pro kontroly FÚ, ČSSZ a ZP
Den nástupu do práce a přihlášení k zdravotnímu a sociálnímu pojištění
Paušální daň
Opravné přehledy na zdravotní a sociální pojištění u OSVČ
Zdravotní pojištění OSVČ
Zdravotní pojištění - student vysoké školy
Příjem na základě pracovní smlouvy
Přehledy OSVČ - volba mezi vedlejší a hlavní činnosti z pohledu výhodnosti rok 2020 COVID
OSVČ - starobní důchodce

Související předpisy

48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
262/2006 Sb., zákoník práce