Studenti - zaměstnání a zdravotní pojištění v roce 2024

Vydáno: 16 minut čtení

Výdělečná činnost studentů, tedy zaměstnání nebo samostatná výdělečná činnost, má v oblasti zdravotního pojištění četná specifika zejména s ohledem na skutečnost, že tyto pojištěnce řadíme mezi osoby, za které platí pojistné stát. Mimoto se odlišně postupuje v situacích, kdy student ukončí studium na střední nebo vysoké škole a (ne)začne být výdělečně činný. Je rovněž častou skutečností, že studenty využívají zaměstnavatelé (v období letních prázdnin i mimo ně) k zajištění dočasné či přechodné potřeby provedení určitých prací. Proberme si proto nejdůležitější obecné principy platné u studentů ve zdravotním pojištění při řešení jejich zdravotního pojištění a dále v souvislosti s výkonem výdělečné činnosti.

Studenti – zaměstnání a zdravotní pojištění v roce 2024
Ing.
Antonín
Daněk
Formy pracovněprávního vztahu
Podle zákoníku práce je v podstatě možné uzavřít se studentem jakýkoli smluvní vztah, což znamená, že student, který si chce (nejen) o prázdninách přivydělat, může se zaměstnavatelem podepsat dohodu o provedení práce, dohodu o pracovní činnosti nebo se nechat zaměstnat na „klasický“ pracovní poměr.
Pracovní smlouva
Ve zdravotním pojištění není řešena problematika tzv. zaměstnání malého rozsahu. Pokud je však na základě pracovní smlouvy zúčtován za rozhodné období kalendářního měsíce jakýkoliv příjem (tedy i nižší než 4 000 Kč), pojistné se odvádí, u studentů bez ohledu na minimální vyměřovací základ – minimální mzdu. U pracovní smlouvy nehraje rozhodná částka 4 000 Kč žádnou roli a pojistné se odvádí vždy.
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
Do konce roku 2014 neexistovala ve zdravotním pojištění právní opora pro sčítání příjmů z více dohod u jednoho zaměstnavatele. Avšak od data 1. 1. 2015 se ve zdravotním pojištění pro účel vzniku zaměstnání a posouzení osoby jako zaměstnance sčítají v rámci rozhodného období kalendářního měsíce příjmy z více dohod o pracovní činnosti nebo dohod o provedení práce u jednoho zaměstnavatele.
Dohoda o pracovní činnosti
Osoba činná na základě dohody (dohod) o pracovní činnosti není považována ve zdravotním pojištění za zaměstnance tehdy, pokud její příjem nedosáhl v kalendářním měsíci částky, která je podmínkou pro její účast na nemocenském pojištění neboli nebylo dosaženo tzv. započitatelného příjmu, který v roce 2024 představuje částka 4 000 Kč.
Dohoda o provedení práce
Od ledna 2012 se musejí zaměstnavatelé ve zdravotním pojištění zabývat i dohodami o provedení práce. Podmínkou pro přihlášení osoby jako zaměstnance

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské

Související články

Zdravotní pojištění a výkon činnosti u zaměstnavatele bez pracovněprávního vztahu
Zaměstnávání studentů a zdravotní pojištění
Pracovní činnost mladistvých a zdravotní pojištění
Vliv zvyšování důchodů na zdravotní pojištění důchodců
Studenti a doktorandi jako "státní kategorie" zdravotního pojištění
Studentské brigády a zdravotní pojištění
"Státní kategorie" zdravotního pojištění v číslech a souvislostech
Hranice 26 let ve zdravotním pojištění
Studenti a zdravotní pojištění
Zaměstnání při studiu a zdravotní pojištění
Výdělečná činnost studentů a zdravotní pojištění
Specifické situace studentů v souvislostech zdravotního pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Nestandardní situace a postup zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění a více příjmů pojištěnce v roce 2022
Změny ve zdravotním pojištění k 1. lednu 2022
Dlouhodobé ošetřovné ve zdravotním pojištění v roce 2022
Přehledy a nová výše záloh OSVČ v roce 2022
Závislá práce a zdravotní pojištění

Související otázky a odpovědi

Zdravotní pojištění u občana EU a zároveň studenta
Zdravotní pojištění - student vysoké školy
OSVČ - přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovnu
Zaměstnávání občanů EU s místem výkonu práce v Rusku
Vrácení přeplatku ze zdravotního pojištění
Odměny členů orgánů právnických osob
Nadlimitní stravenkový paušál a náhrada při dovolené a nemoci, ELDP, daně
Odměna členům komise při konání referenda a zdravotní pojištění
Oprava odvodu zdratvotního pojištění po nahlášení rozhodných skutečností
Povinnosti zaměstnavatele a nárok zaměstnanců při pěstounské péči o dítě mladší 7 let
Student a daňové přiznání
Zdanění příjmu divadelního inspicienta (pomocník režiséra)
Sleva na poplatníka u zaměstnance ze Slovenska
Neuvolněný zastupitel pracující v Německu a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění u dohody o provedení práce
Dodržení minimálního vyměřovacího základu zdravotního pojištění u zaměstnanců s předčasným starobním důchodem
Odměna za jednatelství a odvody na zdravotní a sociální pojištění
Prohlášení poplatníka, Zdravotní pojištění
Výkon vazby a vztah ke zdravotnímu pojištění
Zdravotní pojištění - minimální vyměřovací základ

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
117/1995 Sb. o státní sociální podpoře
48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
262/2006 Sb., zákoník práce