Výdělečná činnost studentů a zdravotní pojištění

Vydáno: 12 minut čtení

Stát je plátcem zdravotního pojištění prostřednictvím státního rozpočtu České republiky za nezaopatřené děti, kdy se nezaopatřenost dítěte posuzuje podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Za nezaopatřené dítě se považuje dítě do skončení povinné školní docházky a poté, nejdéle však do 26 let věku, jestliže:

  • se soustavně připravuje na budoucí povolání (§ 12 až § 15 zákona č. 117/1995 Sb.), nebo
  • se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, anebo
  • z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.

Jako nezaopatřené dítě, za které je ve zdravotním pojištění plátcem pojistného stát, se osoba považuje po uvedené období a při splnění některých dalších stanovených podmínek.

Studenti a jejich výdělečná činnost

Výdělečná činnost studentů, tedy zaměstnání nebo samostatná výdělečná činnost, má v oblasti zdravotního pojištění četná specifika zejména s ohledem na skutečnost, že tyto pojištěnce řadíme mezi osoby, za které platí pojistné stát. Mimoto se odlišně postupuje v situacích, kdy student ukončí studium na střední nebo vysoké škole a (ne)začne být výdělečně činný, což je dále také rozebráno. Je rovněž častou skutečností, že studenty využívají zaměstnavatelé (v období letních prázdnin i mimo ně) k zajištění dočasné či přechodné potřeby provedení určitých prací. V následujícím textu si zejména probereme nejdůležitější obecně platné principy, platné u studentů ve zdravotním pojištění při řešení jejich zdravotního pojištění a dále v souvislosti s výkonem výdělečné činnosti včetně příkladů z praxe.

Formy pracovněprávního vztahu

Podle zákoníku práce je v podstatě možné uzavřít se studentem jakýkoliv smluvní vztah, což znamená, že student, který si například chce o prázdninách přivydělat, může se zaměstnavatelem podepsat dohodu o provedení práce, dohodu o pracovní činnosti nebo se nechat zaměstnat na „klasický“ pracovní poměr.

Pracovní smlouva

Ve zdravotním pojištění není řešena problematika tzv. zaměstnání malého rozsahu. Pokud je však na základě pracovní smlouvy zúčtován za rozhodné období kalendářního měsíce jakýkoliv příjem (tedy i nižší než 2 500 Kč), pojistné se odvádí, u studentů bez ohledu na minimální vyměřovací základ - minimální mzdu. U pracovní smlouvy nehraje rozhodná částka 2 500 Kč žádnou roli a pojistné se odvádí vždy.

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Do konce roku 2014 neexistovala ve zdravotním pojištění právní opora pro sčítání příjmů z více dohod u jednoho zaměstnavatele. Avšak od data 1. 1. 2015 se ve zdravotním pojištění pro účel vzniku zaměstnání sčítají v rámci rozhodného období kalendářního měsíce příjmy z více dohod o pracovní činnosti nebo dohod o provedení práce u jednoho zaměstnavatele. Vyměřovacím základem je skutečně dosažený příjem zaměstnaného studenta v situaci, kdy:

  • příjem na dohodu o pracovní činnosti činí alespoň 2 500 Kč,
  • příjem na dohodu o provedení práce převýší 10 000 Kč.

Přihlašování a odhlašování studentů - zaměstnanců

Stanovení vyměřovacího základu, jakož i přihlašování zaměstnanců k platbě pojistného a jejich odhlašování již není s účinností od 1. 1. 2008 vázáno na jejich účast na nemocenském pojištění. Ve smyslu ustanovení § 8 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se za den nástupu zaměstnance do zaměstnání považuje v případě pracovního poměru den, ve kterém zaměstnanec nastoupil do práce, a za den ukončení zaměstnání se považuje den skončení pracovního poměru.

Bude-li zaměstnavatel zaměstnávat studenta na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce, pak jej přihlašuje u zdravotní pojišťovny kódem „P“ ke dni, ve kterém poprvé po uzavření dohody začal student vykonávat sjednanou práci a odhlašuje jej kódem „O“ ke dni, jímž uplynula doba, na kterou byla příslušná dohoda sjednána za podmínky, že zúčtovaný příjem za rozhodné období kalendářního měsíce dosahuje, resp. převyšuje částky výše uvedené.

Při zaměstnávání studentů se jedná o osobu, za kterou je plátcem pojistného i stát. V této souvislosti používá zaměstnavatel při zahájení zaměstnání současně kódu „G“, kterým oznamuje nástup nezaopatřeného dítěte, tj. učně, studenta střední nebo vysoké školy do zaměstnání v průběhu studia, a to vždy společně s kódem „P“. Kód „G“ se rovněž použije i v případě přiznání nezaopatřenosti dítěte v průběhu zaměstnání.

Pokud student například končí brigádu (anebo i zaměstnání) a nadále pokračuje ve studiu, oznámí zaměstnavatel zdravotní pojišťovně pouze ukončení sjednaného pracovněprávního vztahu kódem „O“. V těchto případech zaměstnavatel nepoužívá kód „F“, kterým by fakticky ukončil evidenci studenta - pojištěnce v kategorii osob, za které je plátcem pojistného stát. Z praktického hlediska slouží kód „F“ k oznámení ukončení nezaopatřenosti, zpravidla v souvislosti s tzv. posledními prázdninami (viz dále).

Vyměřovací základ

Do vyměřovacího základu zaměstnaného studenta se zahrnují stejné položky příjmu jako u kteréhokoli jiného zaměstnance. V příslušném měsíci taktéž zaměstnavatel započítává tuto osobu do celkového počtu zaměstnanců včetně započtení jeho příjmu do úhrnné částky vyměřovacího základu a částky pojistného. Tyto údaje sděluje zaměstnavatel každý měsíc příslušné zdravotní pojišťovně v Přehledu o platbě pojistného zaměstnavatele.

Vyměřovacím základem pro placení pojistného je u takové osoby skutečně dosažený příjem bez povinnosti dopočtu do minimálního vyměřovacího základu, přičemž nerozhoduje délka trvání zaměstnání v příslušném kalendářním měsíci, případně neplacené volno, jiné zaměstnání či souběžná samostatná výdělečná činnost apod. Výjimku představuje například zaměstnání po celý kalendářní měsíc červenec nebo srpen v období tzv. posledních prázdnin po ukončení studia na střední škole (viz Příklad č. 3).

Registrace brigádníků ve „státní kategorii“ u zdravotní pojišťovny

Aby mohl zaměstnavatel za zaměstnaného studenta odvádět pojistné na zdravotní pojištění ze skutečně dosaženého příjmu bez povinnosti dopočtu do minimálního vyměřovacího základu, musí mít jednoznačně potvrzeno, že za tuto osobu je ve zdravotním pojištění stát plátcem pojistného po celý kalendářní měsíc. U studentů to obvykle znamená posoudit, zda jsou mladší 26 let věku s potřebou doložení potvrzení o studiu. Studenti, kteří po prázdninách plynule pokračují ve studiu na střední nebo vysoké škole, zůstávají nezaopatřenými dětmi po celou dobu prázdnin bez ohledu na skutečnost, zda vykonávají výdělečnou činnost či nikoli. Naopak studenti, kteří ukončí studium na střední škole a po prázdninách již v dalším studiu nebudou pokračovat, jsou v období tzv. posledních prázdnin nezaopatřenými dětmi v měsících červenci a srpnu za předpokladu, že zaměstnání nebo výkon samostatné výdělečné činnosti netrvají po celý kalendářní měsíc a ani po celý kalendářní měsíc nepobírají podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

U studentů řádně končících vysokou školu je nárok na nezaopatřenost ještě v kalendářním měsíci následujícím po kalendářním měsíci, ve kterém toto studium ukončili, taktéž za podmínky, že po celý tento kalendářní měsíc nevykonávají výdělečnou činnost anebo nepobírají podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Podívejme se nyní formou příkladů na některé situace s výdělečnou činností studentů.

Příklad č. 1:

Zaměstnavatel zaměstnal formou dohody o pracovní činnosti na brigádu studenta vysoké školy v období 7. 7. - 8. 8. V měsíci červenci mu zúčtoval hrubý příjem 8 000 Kč, v měsíci srpnu pak 2 300 Kč.

Zaměstnavatel řeší situaci, kdy z pohledu zdravotního pojištění vzniklo v návaznosti na výši dosaženého příjmu zaměstnání pouze v měsíci červenci. To znamená, že:

  • v zákonné lhůtě se přihlásí u zdravotní pojišťovny prostřednictvím formuláře „Hromadné oznámení zaměstnavatele“ (kódem „P“ k datu 7. 7.) k platbě pojistného za zaměstnaného studenta,
  • současně s kódem „P“ oznámí zdravotní pojišťovně kódem „G“ k datu 7. 7. nástup nezaopatřeného dítěte do zaměstnání v průběhu studia,
  • zaměstnaného studenta odhlásí kódem „O“ k datu 31. 7.,
  • za měsíc červenec vypočítá a odvede pojistné sazbou 13,5% z částky 8 000 Kč,
  • měsíc srpen „neřeší“, protože vyměřovací základ nedosáhl alespoň 2 500 Kč.
Příklad č. 2:

Zaměstnanec bude studovat dálkově vysokou školu a žádá zaměstnavatele o poskytování neplaceného volna (cca 3 pracovní dny v měsíci). Je zaměstnavatel povinen doměřovat zdravotní pojistné za jednotlivá neplacená volna a platí se zdravotní pojistné ze skutečného příjmu?

Studium na vysoké škole (v jakékoli formě, tedy i dálkově) se považuje za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 písm. a) zákona č. 117/1995 Sb. Z pohledu zdravotního pojištění je za takovou osobu po celou dobu studia plátcem pojistného stát podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. Skutečnost, že se za zaměstnance stal plátcem pojistného i stát, oznamuje zaměstnavatel zdravotní pojišťovně prostřednictvím kódu „G“ na formuláři Hromadné oznámení zaměstnavatele ke dni zápisu ke studiu.

Je-li takovému zaměstnanci poskytnuto neplacené volno, nemá tato okolnost vliv na placení pojistného a vyměřovacím základem zaměstnance je skutečně dosažený příjem. Pokud by příjem (vyměřovací základ) zaměstnance nedosáhl zákonného minima 11 000 Kč, žádný dopočet a doplatek pojistného se neprovádí.

Příklad č. 3:

Úspěšný absolvent střední školy již nebude v dalším studiu pokračovat a nastoupí do zaměstnání na základě pracovní smlouvy.

1) Začne pracovat červnu: zaměstnavatel přihlásí zaměstnance ke dni nástupu do zaměstnání a zároveň použije kód „F“ s datem 30. 6., kterým oznámí zdravotní pojišťovně ukončení nezaopatřenosti. Do data 30. 6. je pojištěnec pořád studentem - osobou, za kterou platí pojistné stát - bez ohledu na skutečnost, že již začal pracovat.

2) Začne pracovat 1. 7.: přihlášení zaměstnance proběhne k 1. 7., současně lze použít i kód „F“ k datu 30. 6.

3) Začne pracovat 2. 7.: jelikož zaměstnání netrvá celý kalendářní měsíc červenec, použije zaměstnavatel kód „P“ s datem 2. 7. a kód „F“ s datem 31. 7., což znamená, že v měsíci červenci je bývalý student ještě nezaopatřeným dítětem.

4) Bude pracovat od 1. 7. do 30. 7.: zaměstnavatel prostřednictvím kódů „P“ a „O“ vymezí období trvání zaměstnání v měsíci červenci, kód „F“ v této fázi nepo-užije.

5) Bude pracovat od 1. 7. do 31. 7.: zaměstnavatel přihlásí zaměstnance k 1. 7. a odhlásí k 31. 7. včetně kódu „F“ k 30. 6. V měsíci srpnu bude tento bývalý student nezaopatřeným dítětem, což sám oznámí zdravotní pojišťovně.

Příklad č. 4:

Student v červnu řádně ukončil studium na jedné vysoké škole a na jiné nebo téže vysoké škole začal studovat 27. září.

Protože je splněna podmínka daná ustanovením § 14 odst. 2 písm. c) zákona č. 117/1995 Sb., je za tuto osobu (studenta) nepřetržitě plátcem pojistného stát.

Kdyby ovšem student začal studovat (byl zapsán ke studiu) až v říjnu, pak by byl nezaopatřeným dítětem každopádně v červnu, a v červenci pouze tehdy, pokud by po celý červenec nevykonával výdělečnou činnost nebo by neměl nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci. Nicméně v měsících srpnu a září by si musel nějakým způsobem řešit svůj pojistný vztah, například zaměstnáním zakládajícím povinnost placení pojistného na zdravotní pojištění (třeba jen po část příslušného měsíce) nebo registrací v kategorii osob bez zdanitelných příjmů, v tomto případě na oba měsíce srpen a září. Anebo by mohl být z nějakého důvodu „státním pojištěncem“ - viz § 7 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dohoda o provedení práce
Dohoda o pracovní činnosti
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Určení daňové rezidence dle SZDZ

Související články

Zaměstnání při studiu a zdravotní pojištění
Studenti a zdravotní pojištění
Studentské brigády a zdravotní pojištění
Studenti starší 26 let a jejich výdělečná činnost ve zdravotním pojištění
Specifické situace studentů v souvislostech zdravotního pojištění
Studenti a doktorandi jako "státní kategorie" zdravotního pojištění
Zaměstnávání "státních pojištěnců" a zdravotní pojištění
Pojištěnec v českém systému veřejného zdravotního pojištění
Zdravotní pojištění - neplacené volno zaměstnance a postupy zaměstnavatele ve specifických situacích
Skončení zaměstnání v kontextu zákoníku práce a právní úpravy zdravotního pojištění
Zdravotní pojištění - více příjmů zaměstnance a minimální vyměřovací základ
Výdělečná činnost osob, za které je ve zdravotním pojištění plátcem pojistného stát, v příkladech
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2021
Zdravotní pojištění - problémové situace na přelomu let
Vyměřovací základ, souběžné příjmy a "státní kategorie" zdravotního pojištění v roce 2020
Desatero povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Karanténa v souvislostech zdravotního pojištění
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2017
Zvýšení vyměřovacího základu u osob, za které platí pojistné stát, od 1. ledna 2018
Zaměstnání při studiu a zdravotní pojištění
Výdělečná činnost pojištěnce a zdravotní pojištění
Ukončení vybraných "státních kategorií" a zdravotní pojištění

Související otázky a odpovědi

Jednatel, HPP, DPP jednočlenná s. r. o.
Povinnosti zaměstnavatele a nárok zaměstnanců při pěstounské péči o dítě mladší 7 let
Evidence na Úřadu práce, příjem na DPČ a zdravotní pojištění
Zaměstnankyně na rodičovské dovolené a práce na stejné pozici jako před ní
Stravenkový paušál a DPP
Zdravotní pojištění u občana EU a zároveň studenta
Minimální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění, OSVČ hlavní a pracovní poměr
Dohoda o placení zdravotního pojištění
Odvody za zaměstnance, který má trvalý pracovní poměr v EU u českého zaměstnavatele
Souběh DPP a smlouva o výkonu funkce
Dohoda o provedení práce a přihlášky, odhlášky na zdravotní pojištění
Odvody zdravotního pojištění při více pracovních poměrech
Zdravotní pojištění - student vysoké školy
OSVČ - přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovnu
Zdanění mzdy u DPP u cizinců
DPP, DPČ - oznámení o nástupu, skončení
Dohoda o pracovní činnosti
Odvod zdravotního a sociálního pojištění za zaměstnance
Odměna členům komise při konání referenda a zdravotní pojištění
Oprava odvodu zdratvotního pojištění po nahlášení rozhodných skutečností

Související předpisy

117/1995 Sb. o státní sociální podpoře
262/2006 Sb., zákoník práce
48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů