Povinný podíl za rok 2023

Vydáno: 26 minut čtení

Začátkem každého nového roku se stává aktuální plnění povinnosti zaměstnávat 4 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu zaměstnanců, tzv. povinný podíl. Jde o povinnost uloženou zákonem o zaměstnanosti . Nejinak tomu bude i za rok 2023. Tento článek je určen těm, kterých se povinnost týká, tj. zaměstnavatelům s více než 25 zaměstnanci.

Povinný podíl za rok 2023
Mgr.
Eva
Svěrčinová
Co to je povinný podíl a na které zaměstnavatele se vztahuje
Povinný podíl je upraven v ust. § 81 až § 84 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (dále jen „zákon o zaměstnanosti“). Jde o povinnost zaměstnavatelů, jejichž průměrný roční přepočtený počet všech zaměstnanců přesahuje 25, zaměstnávat 4 % osob se zdravotním postižením. Jak již bylo v úvodu řečeno, tato povinnost se nevztahuje na všechny zaměstnavatele, ale pouze na ty, jejichž
průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru je větší než 25,00.
Než si na praktických příkladech ukážeme, jak vypočítat průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců, zmíním výjimky – skupiny zaměstnanců, na jejichž zaměstnávání se tato povinnost nevztahuje a jejichž odpracované hodiny do výpočtu ročního přepočteného počtu zaměstnanců zaměstnavatel nezahrne. Dle ust. § 147 odst. 2 zákona o zaměstnanosti jsou to příslušníci a vojáci z povolání ve služebním poměru, občanští zaměstnanci ozbrojených sil ČR a zaměstnanci obce zařazení do obecní policie. Dále jsou to báňští inspektoři Českého báňského úřadu a obvodních báňských úřadů. Poslední výjimkou jsou členové výjezdových skupin poskytovatelů zdravotnické záchranné služby.
Pro úplnost zmíním i zvláštní úpravu pro
agentury práce
, které dočasně přidělují své zaměstnance k uživateli. Dle ust. § 81 odst. 1 zákona o zaměstnanosti do celkového počtu zaměstnanců v pracovním poměru agentury práce nezapočítají ani zaměstnance a ani osoby se zdravotním postižením, kteří jsou dočasně přiděleni k výkonu práce k uživateli.
Jak vypočítat průměrný roční přepočtený počet všech zaměstnanců zaměstnavatele
Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců se zjišťuje za
celého zaměstnavatele
– pro zjednodušení jedno IČ rovná se jeden výpočet. Velmi důležité je vymezení pojmu „zaměstnanec“ – pro účely výpočtu jsou to všichni, jejichž
pracovní poměr je založen pracovní smlouvou
; nikoli ti, kteří pracují na základě dohody o pracovní činnosti anebo dohody o provedení práce. Dále se za zaměstnance považují všichni, jejichž
pracovní poměr vznikl volbou nebo jmenováním, včetně zaměstnanců ve služebním poměru.
Při výpočtu postupuje zaměstnavatel podle ust. § 15 vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon o zaměstnanosti (dále jen „vyhláška“). Všechny výpočty se provádějí
na dvě platná desetinná místa
, a to tak, že se vypustí všechny číslice za poslední platnou číslicí (např. 14,569 = 14,56).
Povinný podíl pak zaměstnavatel zjistí tak, že z ročního průměrného přepočteného počtu
všech svých zaměstnanců
vypočítá 4 %.
Podle výše citovaného ustanovení vyhlášky se průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců zjišťuje jako
podíl odpracovaných hodin všemi zaměstnanci zaměstnavatele
v pracovním poměru za rok 2023 a celkové stanovené pracovní doby bez svátků připadající na jednoho zaměstnance pracujícího po stanovenou týdenní pracovní dobu. Pro každý pracovní režim přepočítává zaměstnavatel své zaměstnance zvlášť (viz příklad č. 2).
Pro rok 2023 budeme pro účely výpočtů vycházet z těchto čísel – 250 pracovních dnů; 8hodinový pracovní režim (
2 000 hodin
), 7,5hodinový režim (
1 875 hodin
) a 7,75hodinový režim (
1 937,5 hodin
).
odpracované hodiny všemi zaměstnanci zaměstnavatele za rok 2023
celková stanovená pracovní doba bez svátků připadající na jednoho zaměstnance pracujícího po stanovenou týdenní pracovní dobu<

Související dokumenty

Související pracovní situace

Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Sjednání kratší pracovní doby
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Doprovod do zdravotnického zařízení
Pohřeb spoluzaměstnance
Úmrtí blízké osoby

Související články

Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Náhradní plnění po dvou novelách
Povinný podíl po novele zákona o zaměstnanosti
Zaměstnávání cizinců v České republice
Fáze kontroly, 1. část
Fáze kontroly, 2. část
Zahraniční zaměstnanci českého zaměstnavatele z pohledu zdravotního pojištění
Fáze kontroly, 3. část
Podpora v nezaměstnanosti a průměrná mzda v národním hospodářství
Evropská unie a určení příslušnosti k právním předpisům
Význam soustavné přípravy na budoucí povolání v určitých oblastech zákona o zaměstnanosti
Zaměstnávání migrantů/cizinců v zemědělské oblasti
Kritérium dopravní dosažitelnosti při zprostředkování vhodného zaměstnání
Zaměstnávání osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody
Vyřazení uchazeče o zaměstnání z evidence úřadu práce
Součinnost správních orgánů v oblasti zaměstnanosti s dalšími subjekty
Sekundární dopady porušení pracovněprávních předpisů do oblasti zaměstnanosti
Mezinárodní pronájem pracovní síly

Související otázky a odpovědi

Dodavatel náhradního plnění
Odvod zdravotního pojištění při zkráceném úvazku - zaměstnance OZP
Vysílání zaměstnanců na Slovensko
Sleva na zdravotním pojištění zaměstnavatele s více než 50 % zaměstnanců se ZTP
Zaměstnání malého rozsahu
Sleva na dani za zaměstnance invalidního
Dočasné přidělení zaměstnance
Nepřítomnost v zaměstnání pro údajné zadržení
Zaměstnávání občanů EU s místem výkonu práce v Rusku
Cestovní náhrady při pracovních cestách dočasně přiděleného zaměstnance
Doručování u ukončení dočasného přidělení
Člen výboru SVJ a podpora v nezaměstnanosti
Stálý byt a přechodné ubytování cizinců
Cestovní náhrady při mimořádné cestě
Dohoda o práci na dálku se zaměstnancem žijícím na Slovensku
Zaměstnávání občanů z Ukrajiny
Švarc systém
Započítání dlouhodobého ošetřovného a otcovské dovolené do průměrného počtu zaměstnanců
Pojistné zahraničního zaměstnance
Dohoda o provedení práce s cizincem ze třetí země

Související předpisy

582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
435/2004 Sb. o zaměstnanosti
518/2004 Sb. , kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
590/2006 Sb. , kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci
280/2009 Sb. daňový řád