Bezpečnostní přestávky v práci podle nového nařízení vlády

Vydáno: 14 minut čtení

Zákoník práce č. 262/2006 Sb. v § 89 uvádí, že zaměstnanci mají právo na bezpečnostní přestávky v práci podle zvláštních právních předpisů. Započítávají se do pracovní doby. Mezi tyto právní předpisy patří nařízení vlády č. 361/2007 Sb. , o ochraně zdraví při práci. Dne 18. října 2023 schválila vláda zásadní změny v tomto právním předpise. Jejich účinnost nastane 1. ledna 2024.

Bezpečnostní přestávky v práci podle nového nařízení vlády
JUDr.
Ladislav
Jouza
Přestávky v práci
Mezi nejdůležitější změny v novelizovaném nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (dále NV) patří nové vymezení přestávek v práci při určitých pracích.
V průběhu osmihodinové směny musí být poskytnuty minimálně dvě bezpečnostní přestávky, na dvanáctihodinovou směnu minimálně čtyři bezpečnostní přestávky. Poslední bezpečnostní přestávka se zařazuje nejpozději 1 hodinu před ukončením směny. Po dobu bezpečnostních přestávek nesmí být zaměstnanec exponován danému faktoru překračujícímu přípustný expoziční limit.
Možnost zakotvení bezpečnostních přestávek v NV byla provedena na základě hodnocení a řízení rizik. Během osmihodinové pracovní směny musí mít zaměstnanec nejméně dvě desetiminutové přestávky, při dvanáctihodinové čtyři. Původně dávala novela NV možnost i pětiminutových pauz. Tato připomínka nebyla přijata, neboť pětiminutová přestávky je nedostačující pro odpočinek a regeneraci zatěžovaných částí těla. V novele byly upřesněny i přestávky pro kratší než osmihodinové směny.
Práce s počítačem
Novelizované NV již neuvádí přestávky v práci při práci s počítačem jako se zobrazovací jednotkou, ale jedná se o zrakovou zátěž zaměstnance. Práce s tím spojená musí být v zájmu omezení jejího nepříznivého vlivu na zdraví zaměstnance přerušována bezpečnostními přestávkami v trvání
minimálně 1

Související dokumenty

Související pracovní situace

Přestávka v práci na jídlo a oddech
Přiměřená doba na oddech a jídlo
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Směna a její maximální délka
Konto pracovní doby
Bezpečnostní přestávka
Pružná pracovní doba
Překrývání směn
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby

Související články

Expozice prachu může vést k vážným dýchacím potížím a plicním onemocněním
Přenášení břemen
Nepřetržitý odpočinek a ochrana zdraví při práci
Soudní judikatura k náhradě za ztrátu na výdělku
Otazníky kolem úrazů na pracovních cestách
Pracovní režimy řidičů - klíčové problémy, příklady
Ohrožení nemocí z povolání
Zdraví škodlivé pracovní prostředí a příplatky za něj
Pozor na pracovní úrazy, kde zdrojem jsou žebříky
BOZP v odvětví ubytování, stravování a pohostinství
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr ve světle BOZP
Údržba je vysoce rizikovou činností
Také mě zajímá pohled na současnou BOZP - ale nejen na současnou
Změny v mezinárodních předpisech ADR a RID pro přepravu nebezpečných věcí
Předpis zaměstnavatele k ochranným pracovním prostředkům
Genderová problematika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
Bezpečnost práce a letní problémy na pracovišti
Odborná způsobilost dle zákona o VTZ
Klimatické změny a jejich vliv na BOZP v zemědělství a lesnictví

Související otázky a odpovědi

Práce ve ztíženém prostředí
Bezpečnostní listy na pracovišti
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Odpovědnost školy za hmotnou škodu a újmu na zdraví žáka na zájezdu způsobenou ubytovatelem
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Zaměstnanec u lékaře
Hasicí přístroj v budově
Externí vedoucí pracovník
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Délka pracovní doby
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
Umístění požární značky
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Školení první pomoci
Aktualizace směrnic BOZP
Přestávka při pružném rozvržení pracovní doby
Osobní ochranné pracovní prostředky pro žáky

Související předpisy

187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
262/2006 Sb., zákoník práce
361/2007 Sb. , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci