Přenášení břemen

Vydáno: 16 minut čtení

Věcný základ právní úpravy manipulace s břemeny odvozujeme od základní povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP – zaměstnavatel nesmí připustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti. To je obecná zásada primární ochrany zdraví a ta platí pro každého zaměstnance a pro výkon každé práce.

Přenášení břemen
JUDr.
Eva
Dandová
Manipulace s břemeny a zákon č. 309/2006 Sb.
Všeobecná ustanovení týkající se manipulace s břemeny jsou stanovena zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, dokonce ve dvou ustanoveních, a to v § 3 „Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi“ a v § 5 „Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy“.
Podle § 2 odst. 2 zákona je zhotovitel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou mimo jiné zajištění požadavků na manipulaci s materiálem a předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny,
Podle § 5 odst. 1 zákona je zaměstnavatel povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy mimo jiné tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti a aby zaměstnanci nevykonávali ruční manipulaci s břemeny, která může poškodit zdraví, zejména páteř.
Podle § 7 zákona dále platí, jestliže se na pracovištích zaměstnavatele vyskytují rizikové faktory, ke kterým fyzická zátěž patří, je zaměstnavatel povinen pravidelně, a dále bez zbytečného odkladu vždy, pokud dojde ke změně podmínek práce, měřením zjišťovat a kontrolovat jejich hodnoty a zabezpečit, aby byly vyloučeny nebo alespoň omezeny na nejmenší rozumně dosažitelnou míru.
Zaměstnavatel buď sám, nebo prostřednictvím odborně způsobilé osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik vyhodnotí rizika, což lze různými metodami. Lze hodnotit celkovou ergonomickou úroveň pracovního místa například pomocí checklistu nebo dotazníku. Ergonomické checklisty a nové metody práce při hodnocení ergonomických rizik, které zahrnují i ruční manipulaci s břemeny, vydal například Státní zdravotní ústav.
Na základě vyhodnocení rizik je v případě potřeby nutné maximálně snížit zátěž, například využitím elektrického nebo mechanického manipulačního zařízení, jako jsou dopravníky, vysokozdvižné vozíky nebo zdviháky.
Pokud dojde k p

Související dokumenty

Související předpisy

290/1995 Sb. , kterým se stanoví seznam nemocí z povolání
178/2001 Sb. , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci
288/2003 Sb. , kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání
309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
361/2007 Sb. , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
506/2021 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění pozdějších předpisů

Související články

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr ve světle BOZP
Expozice prachu může vést k vážným dýchacím potížím a plicním onemocněním
Pozor na pracovní úrazy, kde zdrojem jsou žebříky
Bezpečnostní přestávky v práci podle nového nařízení vlády
Také mě zajímá pohled na současnou BOZP - ale nejen na současnou
Předpis zaměstnavatele k ochranným pracovním prostředkům
Bezpečnost práce a letní problémy na pracovišti
Uklouznutí, zakopnutí a pády žen na pracovištích
Jak se ochránit před pokutami při porušování bezpečnosti práce
Pozor na pracovní úrazy
Několik poznámek ke zdraví škodlivému pracovnímu prostředí
Řízení BOZP v odvětví dopravy a skladování
Jak správně vyšetřit pracovní úrazy
Bezpečnost práce strážníků obecní policie
Základní povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP
BOZP mladistvých zaměstnanců
Jak se vyhnout pokutám při porušení předpisů k bezpečnosti práce
Soudní judikatura k náhradě za ztrátu na výdělku
Otazníky kolem úrazů na pracovních cestách

Související pracovní situace

Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Pracovní posudek
Doručování písemností
Potvrzení o zaměstnání

Související otázky a odpovědi

Práce ve ztíženém prostředí
Bezpečnostní listy na pracovišti
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Odpovědnost školy za hmotnou škodu a újmu na zdraví žáka na zájezdu způsobenou ubytovatelem
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Zaměstnanec u lékaře
Hasicí přístroj v budově
Externí vedoucí pracovník
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Délka pracovní doby
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
Umístění požární značky
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k praktickému vyučování
Práce ve 2. kategorii bez rizika a výstupní prohlídka (uklízečka)
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Praní pracovních oděvů
Školení první pomoci