Expozice prachu může vést k vážným dýchacím potížím a plicním onemocněním

Vydáno: 32 minut čtení

Prach na pracovištích není jen nepříjemný, ale může vážně poškodit zdraví. Pravidelné vdechování i malého množství prachu po dlouhou dobu může způsobit vážná plicní onemocnění včetně rakoviny. Stavební dělníci mají vysoké riziko vzniku plicních onemocnění, protože mnoho běžných úkolů může vytvářet značné množství prachu. Profesním plicním onemocněním ovlivňujícím život lze předejít.

Expozice prachu může vést k vážným dýchacím potížím a plicním onemocněním
Ing.
Jiří
Vala
Ph.D.
Pro minimalizaci expozice pracovníka je nutné zabránit vzniku prachu technicko-organizačními opatřeními a používat správnou ochranu dýchacích cest. Mokré metody pro snižování
emise
prachu při práci, jako například stříkání vody na rotační řezný kotouč a zařízení s odsáváním jsou základním opatřením. I při použití vody je však zapotřebí používat vhodnou ochranu dýchacích cest. Osobní ochranné pracovní prostředky pro ochranu dýchacích orgánů musí mít správnou úroveň ochrany a musí těsně přiléhat na obličej uživatele.
1. Boj proti rakovině a rizika související s expozicí prachu na pracovištích
Boj proti rakovině je prioritou Strategického rámce Evropské unie pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na období 2021-2027. Rakovina je nejčastější příčinou úmrtí souvisejících s prací v Evropské unii. Opatření na boj proti rakovině z povolání jsou klíčovými prvky Evropského plánu boje proti rakovině. Závazek EU bojovat proti rakovině související s prací je rovněž v souladu se strategií plánu o karcinogenech na období 2020-2024.
Je nutné vyvinout veškeré možné úsilí ke snížení počtu úmrtí souvisejících s prací, a to v souladu s přístupem „vize nula“ k úmrtím souvisejícím s prací v EU.
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. prosince 2020 o silné sociální Evropě pro spravedlivou transformaci vyzývá členské státy, aby se zavázaly k tomu, že do roku 2030 odstraní úmrtí související s prací a nemoci z povolání. [1 až 3]
Příčiny úmrtí souvisejících s prací (%) v EU:
rakovina (52 %)
,
onemocnění oběhového systému (24 %),
zranění (2 %)
,
jiné (22 %). [1, 4]
Poznámka: Údaje EU pocházejí z doby před rokem 2021, tudíž zahrnují Spojené království.
Expozice prachu oxidu křemičitého na pracovištích
Oxid křemičitý je mimo jiné hlavní složkou stavebních materiálů, jako jsou cihly, obklady, sádrokarton, kámen, beton, asfalt a malta.
Materiály s obsahem krystalického oxidu křemičitého nejsou nebezpečné, dokud nedojde k jejich porušení, při kterém vznikají malé částečky, které se mohou dostat do plic („respirabilní křemičitý prach“).
[5]
Výsledkem tryskání, řezání, štěpení, vrtání a broušení materiálů s obsahem oxidu křemičitého tak může například být křemičitý prach, který je nebezpečný.
Prach oxidu křemičitého je IARC (Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny) klasifikován jako karcinogen 1. skupiny, to znamená, že je považován za jednoznačnou příčinu rakoviny u člověka.
[5]
Respirabilní prach vzniká při činnostech, jako jsou např.:
abrazivní pískování,
řezání cihel nebo betonu,
pískování nebo vrtání do betonových zdí,
broušení malty,
výroba cihel, betonových bloků nebo keramických výrobků,
řezání a drcení kamene. [5]
Mezi povolání, při nichž může dojít expozici, patří:
pracovníci provádějící abrazivní tryskání,
výrobci cihel, betonu nebo dlaždic,
zedníci, keramici a hrnčíři, betonáři,
pracovníci provádějící drcení a broušení. [5]
Vdechování prachu vede k jeho usazování v dýchacích cestách, zánětlivým procesům a změnám v plicích, konkrétně ke změnám struktury vazivové tkáně (
plicní fibróza
). U chronické formy silikózy se obvykle dlouho nevyskytují žádné příznaky.
Časem se však objeví suchý kašel a ztížené dýchání.
Při poslechu plic je slyšet sípání. V pozdním stadiu vede silikóza k respiračnímu selhání.
Při akutní silikóze se dýchání zhoršuje velmi rychle a vede tak k poměrně rychlému selhání funkce plic.
K silikóze se může přidat také chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN), navíc se u silikó

Související dokumenty

Související pracovní situace

Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Pracovní posudek
Doručování písemností
Potvrzení o zaměstnání

Související články

Práva a povinnosti zaměstnanců v oblasti BOZP
Uklouznutí, zakopnutí a pády žen na pracovištích
BOZP mladistvých zaměstnanců
Bezpečnost práce a letní problémy na pracovišti
Poznámka k právní úpravě poskytování OOPP
Kolaborativní roboti
Bezpečnost práce a kamerový systém na pracovišti
Povinnosti zaměstnavatelů v oblasti BOZP
Několik poznámek ke zdraví škodlivému pracovnímu prostředí
Řízení BOZP v odvětví dopravy a skladování
Jak správně vyšetřit pracovní úrazy
Také mě zajímá pohled na současnou BOZP - ale nejen na současnou
Předpis zaměstnavatele k ochranným pracovním prostředkům
Jak se ochránit před pokutami při porušování bezpečnosti práce
Pozor na pracovní úrazy
Pracovní úrazy v důsledku zachycení a vtažení
Pozor na pracovní úrazy, kde zdrojem jsou žebříky
Přenášení břemen
Bezpečnostní přestávky v práci podle nového nařízení vlády

Související otázky a odpovědi

Bezpečnostní listy na pracovišti
Práce ve ztíženém prostředí
Externí vedoucí pracovník
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Délka pracovní doby
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Zaměstnanec u lékaře
Hasicí přístroj v budově
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Odpovědnost školy za hmotnou škodu a újmu na zdraví žáka na zájezdu způsobenou ubytovatelem
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Umístění požární značky
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Praní pracovních oděvů
Školení první pomoci
Aktualizace směrnic BOZP
Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

Související předpisy

258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
432/2003 Sb. , kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli
309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
394/2006 Sb. , kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací
361/2007 Sb. , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci