Pozor na pracovní úrazy, kde zdrojem jsou žebříky

Vydáno: 16 minut čtení

Žebřík ve své podstatě umožňuje překonávat určitý výškový rozdíl tzn. umožňuje stoupat nebo sestupovat. Žebřík lze charakterizovat jako dvě dlouhé svisle postavené stojiny, mezi kterými jsou po celé jejich délce, v pravidelných vzdálenostech, umístěny vodorovné příčky – příčle, a to v rozsahu 25-30 cm. Při šplhání po žebříku osoba pokládá nohy na dolní příčle a po jednotlivých příčlích stoupá vzhůru. Rovnováhu udržuje tím, že se může držet buď příčlí nad sebou, nebo se může držet svislých stojen. Žebřík se opře o stěnu či jiný předmět pod ostrým úhlem, čímž vzniká nakloněná rovina, po které se dá šplhat nahoru. Provedení žebříků může být například jako jednodílný opěrný příčkový žebřík, dále nastavovací, výsuvný, několikadílný, teleskopický atd. Materiál žebříků je různorodý a může být vyroben například ze dřeva, což ustupuje. V současnosti se používají lehčí materiály jako např. hliníkové slitiny (vysoká odolnost, jsou lehké a mají dlouhou životnost), plastové – využívají se tam, kde se pracuje například s elektřinou, dále i v chemickém a farmaceutickém průmyslu.

Pozor na pracovní úrazy, kde zdrojem jsou žebříky
Ing.
Jiří
Kysela
Rámcově právní a ostatní předpisy, které se k dané problematice vztahují
Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, dále zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), v platném znění.
Z pohledu bezpečného používání upozorňuji například na zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, a to například na ust. § 102 odst. 1, kde
zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům a odst. 4 není-li možné rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen je vyhodnotit a přijmout opatření k omezení jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno.
Dále například dle ust. § 103 odst. 1 písm. a)
zaměstnavatel je povinen nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti,
dále dle písm. f)
zajistit zaměstnancům, zejména zaměstnancům v pracovním poměru na dobu určitou, zaměstnancům agentury práce dočasně přiděleným k výkonu práce k jinému zaměstnavateli, mladistvým zaměstnancům, podle potřeb vykonávané práce dostatečné a přiměřené informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
Dále dle ust. § 103 odst. 2
zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodrž

Související dokumenty

Související předpisy

22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků)
378/2001 Sb. , kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
262/2006 Sb., zákoník práce
309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Související články

Předpis zaměstnavatele k ochranným pracovním prostředkům
Jak správně vyšetřit pracovní úrazy
Pozor na pracovní úrazy
Jak se vyhnout pokutám při porušení předpisů k bezpečnosti práce
Otazníky kolem úrazů na pracovních cestách
Expozice prachu může vést k vážným dýchacím potížím a plicním onemocněním
Přenášení břemen
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr ve světle BOZP
Údržba je vysoce rizikovou činností
Uklouznutí, zakopnutí a pády žen na pracovištích
Také mě zajímá pohled na současnou BOZP - ale nejen na současnou
Bezpečnost práce a letní problémy na pracovišti
Několik poznámek ke zdraví škodlivému pracovnímu prostředí
Řízení BOZP v odvětví dopravy a skladování
Průměrná mzda zvyšuje v roce 2024 náhrady za pracovní úrazy
Jak se ochránit před pokutami při porušování bezpečnosti práce
Bezpečnost práce u řidičů městské a příměstské hromadné dopravy
Kontrolní činnost orgánů inspekce práce v oblasti nebezpečných látek
BOZP mladistvých zaměstnanců

Související pracovní situace

Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Pracovní posudek
Doručování písemností
Potvrzení o zaměstnání

Související otázky a odpovědi

Práce ve ztíženém prostředí
Bezpečnostní listy na pracovišti
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Odpovědnost školy za hmotnou škodu a újmu na zdraví žáka na zájezdu způsobenou ubytovatelem
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Zaměstnanec u lékaře
Hasicí přístroj v budově
Externí vedoucí pracovník
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Délka pracovní doby
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
Umístění požární značky
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Provoz spalinové cesty podokenních topidel do 7 kW s vývodem přes fasádu
Práce ve výškách
Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance
Praní pracovních oděvů