Soudní judikatura k náhradě za ztrátu na výdělku

Vydáno: 14 minut čtení

Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity náleží zaměstnanci podle ustanovení § 271 zákoníku práce (ZP ) v takové výši, aby spolu s jeho výdělkem po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání s připočtením případného invalidního nebo částečného invalidního důchodu poskytovaného z téhož důvodu se rovnala jeho průměrnému výdělku před vznikem škody (§ 271 odst. 1 věta první ZP ).

Soudní judikatura k náhradě za ztrátu na výdělku
JUDr.
Ladislav
Jouza
Průměrný výdělek se pro tyto účely zjistí stejným způsobem jako průměrný výdělek (popř. valorizovaný podle právních předpisů o valorizaci) pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti, avšak základ pro výpočet průměrného výdělku bude zpravidla odlišný. Tak tomu bude zejména při vzniku nároku v jiném kalendářním čtvrtletí nebo v jiném kalendářním roce, kdy budou různá rozhodná období pro výpočet průměrného výdělku. Často se bude jednat např. o situace, kdy zaměstnanci po skončení pracovní neschopnosti nevznikne škoda bezprostředně, protože ztrátu na výdělku nemá. Po odstupu doby se zdravotní stav zaměstnance zhorší v důsledku původně utrpěného pracovního úrazu (nemoci z povolání) natolik, že je zaměstnanec převeden na jinou práci, kde však dosahuje nižšího výdělku. Škoda mu v tomto případě začala vznikat dnem, kdy mu byl po převedení na jinou práci poskytován nižší výdělek. Za základ se tedy bude brát průměrný výdělek z rozhodného období před vznikem této škody. Podobně tomu bude v případě, kdy zaměstnanec nebude uznán invalidním bezprostředně po skončení pracovní neschopnosti, ani mu bezprostředně nevznikne jiná újma na výdělku. Jestliže pro stejný pracovní úraz (nemoc z povolání) bude zaměstnanci přiznán plný invalidní nebo částečný invalidní důchod nebo bude dosahovat nižšího výdělku (aniž by mu byl přiznán plný nebo částeč

Související dokumenty

Související články

Práva a povinnosti zaměstnanců v oblasti BOZP
Poznámka ke školním úrazům
Uklouznutí, zakopnutí a pády žen na pracovištích
Svět práce a lidský kapitál
Údržba je vysoce rizikovou činností
Bezpečnost práce při provozu motorových dopravních prostředků
Bezpečnost práce a letní problémy na pracovišti
4. část: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní úrazy a nemoci z povolání
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců na pracovištích
Vybrané poznatky z oblasti zaměstnávání cizinců
Pracovní úrazy v důsledku zachycení a vtažení
Změní digitalizace pracovní náplň zaměstnance v bezpečnosti práce?
Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2023
Nepřetržitý odpočinek a ochrana zdraví při práci
Jak se ochránit před pokutami při porušování bezpečnosti práce
Pozor na pracovní úrazy
Ochrana zdraví a souladu rodinného a pracovního života
Vzor směrnice k poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
Poznámka k právní úpravě poskytování OOPP

Související otázky a odpovědi

Bezpečnostní listy na pracovišti
Práce ve ztíženém prostředí
Zaměstnanec u lékaře
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Odpovědnost školy za hmotnou škodu a újmu na zdraví žáka na zájezdu způsobenou ubytovatelem
Externí vedoucí pracovník
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Umístění požární značky
Hasicí přístroj v budově
Délka pracovní doby
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance
Školení první pomoci
Pracovní úraz
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce