Poznámka ke školním úrazům

Vydáno: 22 minut čtení

Velkým problémem všech škol jsou úrazy dětí, žáků a studentů. S ohledem na věk dětí a žáků přinášejí s sebou neodčinitelné následky z hlediska psychiky dětí, rodičů a samozřejmě i učitelů školy.

Poznámka ke školním úrazům
JUDr.
Eva
Dandová
Základem právní úpravy BOZ dětí a žáků ve školách je § 29 školského zákona (č. 561/2004 Sb.), toto ustanovení je pro praktické použití značně obecné. Jedna z posledních novel zákona do něj vložila zmocnění pro MŠMT, že stanoví vyhláškou opatření k zajištění BOZ dětí, žáků a studentů. Vyhláška se údajně již připravuje, MŠMT dokonce na již před 3 roky slibovalo, že bude vydána, ale zatím je pouze odkládána.
Školský zákon stanoví, že školy a školská zařízení jsou povinny vést evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, k nimž došlo při činnostech vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb, vyhotovit a zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím. Ustanovení obsahuje také zmocnění pro MŠMT, aby stanovilo vyhláškou způsob evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, jimž se záznam o úrazu zasílá. Tou je známá vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění vyhlášky č. 57/2010 Sb., kterou si dále podrobně probereme.
Podle § 30 školského zákona má ředitel školy povinnost vydat školní řád a ředitel školského zařízení vnitřní řád. Ve školním řádu pak musí ředitel školy upravit zejména provoz a vnitřní režim školy a podmínky zajištění BOZ dětí. Pokud je třeba upravit další podrobnosti, je možno k tomu účelu vydat ještě ve vnitřní směrnici školy. V praxi by ale dobrý školní řád měl stačit.
Z pohledu základních a mateřských škol jsou ještě důležité čtyři předpisy:
Pro mateřské školy je prvořadá vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška upravuje některá specifika pro mateřské školy a mimo jiné obsahuje zvláštní úpravu dohledu nad dětmi v mateřské škole (dále jen „vyhláška č. 14/2005 Sb.).
Pro základní školy je základem zase vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky (dále jen vyhláška č. 48/2005 Sb.).

Související dokumenty

Související články

Údržba je vysoce rizikovou činností
Uklouznutí, zakopnutí a pády žen na pracovištích
Bezpečnost práce a letní problémy na pracovišti
Odborná způsobilost dle zákona o VTZ
Klimatické změny a jejich vliv na BOZP v zemědělství a lesnictví
Svět práce a lidský kapitál
Poznámka k právní úpravě poskytování OOPP
Soudní judikatura k náhradě za ztrátu na výdělku
Bezpečnost práce při provozu motorových dopravních prostředků
Systémy založené na umělé inteligenci a BOZP
Pozor na pracovní úrazy
Pracovní úrazy v důsledku zachycení a vtažení
Práva a povinnosti zaměstnanců v oblasti BOZP
BOZP v odvětví ubytování, stravování a pohostinství
Vybrané poznatky z oblasti zaměstnávání cizinců
Informační a znalostní zdroje pro oblast BOZP
Stanoviska AKV k problematice BOZP
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců na pracovištích
4. část: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní úrazy a nemoci z povolání

Související otázky a odpovědi

Bezpečnostní listy na pracovišti
Zaměstnanec u lékaře
Práce ve ztíženém prostředí
Externí vedoucí pracovník
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Délka pracovní doby
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Hasicí přístroj v budově
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Odpovědnost školy za hmotnou škodu a újmu na zdraví žáka na zájezdu způsobenou ubytovatelem
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Umístění požární značky
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Nehoda zaviněná mikrospánkem - pracovní úraz
Ztráta na výdělku při pracovním úrazu
Skladování a nakládání s NCHL
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Vstupní prohlídky zaměstnanců na DPP a DPČ

Související předpisy

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání
48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
262/2006 Sb., zákoník práce
263/2007 Sb. , kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí
57/2010 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů