Poznámka ke školním úrazům

Vydáno: 22 minut čtení

Velkým problémem všech škol jsou úrazy dětí, žáků a studentů. S ohledem na věk dětí a žáků přinášejí s sebou neodčinitelné následky z hlediska psychiky dětí, rodičů a samozřejmě i učitelů školy.

Poznámka ke školním úrazům
JUDr.
Eva
Dandová
Základem právní úpravy BOZ dětí a žáků ve školách je § 29 školského zákona (č. 561/2004 Sb.), toto ustanovení je pro praktické použití značně obecné. Jedna z posledních novel zákona do něj vložila zmocnění pro MŠMT, že stanoví vyhláškou opatření k zajištění BOZ dětí, žáků a studentů. Vyhláška se údajně již připravuje, MŠMT dokonce na již před 3 roky slibovalo, že bude vydána, ale zatím je pouze odkládána.
Školský zákon stanoví, že školy a školská zařízení jsou povinny vést evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, k nimž došlo při činnostech vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb, vyhotovit a zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím. Ustanovení obsahuje také zmocnění pro MŠMT, aby stanovilo vyhláškou způsob evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, jimž se záznam o úrazu zasílá. Tou je známá vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění vyhlášky č. 57/2010 Sb., kterou si dále podrobně probereme.
Podle § 30 školského zákona má ředitel školy povinnost vydat školní řád a ředitel školského zařízení vnitřní řád. Ve školním řádu pak musí ředitel školy upravit zejména provoz a vnitřní režim školy a podmínky zajištění BOZ dětí. Pokud je třeba upravit další podrobnosti, je možno k tomu účelu vydat ještě ve vnitřní směrnici školy. V praxi by ale dobrý školní řád měl stačit.
Z pohledu základních a mateřských škol jsou ještě důležité čtyři předpisy:
Pro mateřské školy je prvořadá vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška upravuje některá specifika pro mateřské školy a mimo jiné obsahuje zvláštní úpravu dohledu nad dětmi v mateřské škole (dále jen „vyhláška č. 14/2005 Sb.).
Pro základní školy je základem zase vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky (dále jen vyhláška č. 48/2005 Sb.).

Související dokumenty

Související předpisy

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání
48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
262/2006 Sb. zákoník práce
263/2007 Sb. , kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí
57/2010 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů

Související články

Uklouznutí, zakopnutí a pády žen na pracovištích
Bezpečnost práce a letní problémy na pracovišti
Odborná způsobilost dle zákona o VTZ
Klimatické změny a jejich vliv na BOZP v zemědělství a lesnictví
Soudní judikatura k náhradě za ztrátu na výdělku
Pozor na pracovní úrazy
BOZP v odvětví ubytování, stravování a pohostinství
Kontrolní činnost orgánů inspekce práce v oblasti nebezpečných látek
Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách
Bezpečnost práce při provozu manipulačních vozíků se opětovně podceňuje
Bezpečnost práce u řidičů městské a příměstské hromadné dopravy
Elektronická cigareta na pracovišti
Otazníky kolem úrazů na pracovních cestách
Pracovní režimy řidičů - klíčové problémy, příklady
Karta BOZP pro profesi: Pracovník výroby mléčných produktů
Ohrožení nemocí z povolání
Zdraví škodlivé pracovní prostředí a příplatky za něj
Expozice prachu může vést k vážným dýchacím potížím a plicním onemocněním
Také mě zajímá pohled na současnou BOZP - ale nejen na současnou

Související otázky a odpovědi

Zaměstnanec u lékaře
Práce ve ztíženém prostředí
Bezpečnostní listy na pracovišti
Hasicí přístroj v budově
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Odpovědnost školy za hmotnou škodu a újmu na zdraví žáka na zájezdu způsobenou ubytovatelem
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Externí vedoucí pracovník
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Délka pracovní doby
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Umístění požární značky
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Nehoda zaviněná mikrospánkem - pracovní úraz
Osobní ochranné pracovní prostředky pro žáky
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Atest biologického odpadu ze školní jídelny
Pracovní neschopnost v případě pracovního úrazu