Ke změnám v právní úpravě nepřetržitého odpočinku

Vydáno: 33 minut čtení

Je všeobecně známo, že evropská směrnice 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003 o některých aspektech úpravy pracovní doby hned v preambuli stanoví, že ustanovení směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci jsou i nadále plně použitelná pro oblasti, na něž se vztahuje tato směrnice, aniž jsou dotčena přísnější nebo zvláštní ustanovení v ní obsažená. Tím je naznačena provázanost těchto dvou směrnic, rámcová směrnice o BOZP musí být vůdčí ideou pro právní úpravu pracovní doby.

Ke změnám v právní úpravě nepřetržitého odpočinku
JUDr.
Eva
Dandová
Nakonec i v dalších článcích preambule směrnice se výslovně říká, že všichni pracovníci by měli mít dostatečnou dobu odpočinku. Pojem "odpočinek" musí být vyjádřen v jednotkách času, tj. ve dnech, hodinách nebo ve zlomcích uvedených jednotek. Pracovníkům ve Společenství musí být poskytnuty minimální denní, týdenní a roční doby odpočinku a přiměřené přestávky v práci. V této souvislosti je rovněž nezbytné stanovit maximální délku týdenní pracovní doby.
Z toho důvodu se budeme v našem článku zabývat konkrétně problematikou nepřetržitého denního odpočinku, nepřetržitého týdenního odpočinku a přestávek v práci.
Nepřetržitý denní odpočinek
Novela zákoníku práce, provedená zákonem č. 281/2023 Sb., s účinností 1. října 2023 přinesla poměrně zásadní terminologickou změnu týkající se pracovní doby. Nahradila totiž pojem „nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami“ pojmem „denní odpočinek“.
Bude tedy podle § 90 odst. 1 ZP platit, že zaměstnavatel je povinen zaměstnanci poskytnout nepřetržitý denní odpočinek v trvání alespoň 11 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích a mladistvému zaměstnanci v trvání alespoň 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích.
Došlo tím ke zpřesnění právní úpravy tak, že se nadále nebude nepřetržitý odpočinek nevymezovat jako odpočinek mezi směnami, ale jako denní, protože rozhodujícím kritériem pro poskytování tohoto nepřetržitého odpočinku je cyklus 24 hodin po sobě jdoucích, a nikoliv celková doba mezi koncem jedné směny a začátkem směny následující.
To je také plně v souladu s požadavkem čl. 3 směrnice 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003 o některých aspektech úpravy pracovní doby (upravuje tento nepřetržitý odpočinek jako denní). Článek 3 této směrnice totiž ukládá členským státům přijmout nezbytná opatření, aby každý pracovník měl nárok na minimální denní odpočinek po dobu 11 po sobě jdoucích hodin během 24 hodin.
V odborné literatuře bylo vytýkáno původnímu znění § 90 ZP, že je možné toto ustanovení interpretovat i tak, že pokud by ve dvou dnech po sobě byla určena pouze práce přesčas, nemusel být mezi těmito dny nepřetržitý odpočinek poskytnut vůbec, jelikož se nejednalo o dvě směny.
Nová právní úprava toto napravuje, tj. nyní je třeba nezbytné poskytnout denní nepřetržitý odpočinek zaměstnanci i ve dnech, kdy má určenou pouze práci přesčas. Pokud jde o výše uvedený cyklus 24 hodin po sobě jdoucích, zde nedochází k žádné změně, tj. ten začne běžet zpravidla v okamžiku začátku směny a bude končit stejnou hodinou následující den (např. u ranní směny začínající v pondělí v 6.00 končí tento cyklus v úterý v 6.00). Do tohoto 24hodinového cyklu se musí „vejít“ rozvržená směna, případná práce přesčas, pracovní pohotovost a nepřetržitý denní odpočinek v rozsahu alespoň 11 hodin, popř. zkrácený v rozsahu alespoň 8 hodin. Dále se zpřesňuje úprava tak, aby zaměstnavatel měl povinnost tento denní odpočinek skutečně poskytnout, a nikoliv jen naplánovat (rozvrhnout), což je hlavní podstata právní úpravy odpočinků z hlediska BOZP.
Pojem „nepřetržitý denní odpočinek“ pak zákonodárce musel použít i v ustanovení § 90a ZP pojednávajícím o zkrácení nepřetržitého denního odpočinku při sezónních pracích v zemědělství.
Nepřetržitý denní odpočinek ve zdravotnictví
Novela zákoníku práce, provedená zákonem č. 413/2023 Sb., s účinností 1. ledna 2024 šla v definování nepřetržitého denního odpočinku dále a ve zcela novém ustanovení § 90b ZP upravila postup pro případ, že zaměstnanci ve zdravotnictví nebude v důsledku délk

Související dokumenty

Související pracovní situace

Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
Bezpečnostní přestávka
Nepřetržitý odpočinek v týdnu
Přestávka v práci na jídlo a oddech
Přiměřená doba na oddech a jídlo

Související články

Pracovní režimy řidičů - klíčové problémy, příklady
Nepřetržitý odpočinek a ochrana zdraví při práci
Bezpečnostní přestávky v práci podle nového nařízení vlády
Bezpečnost práce u řidičů městské a příměstské hromadné dopravy
Elektronická cigareta na pracovišti
Poznámka ke školním úrazům
Ochrana zdraví a souladu rodinného a pracovního života
Uklouznutí, zakopnutí a pády žen na pracovištích
Pozor na pracovní úrazy, kde zdrojem jsou žebříky
Bezpečnost práce a letní problémy na pracovišti
Odborná způsobilost dle zákona o VTZ
Klimatické změny a jejich vliv na BOZP v zemědělství a lesnictví
Kolaborativní roboti
Bezpečnost práce a kamerový systém na pracovišti
Bezpečnost práce při provozu motorových dopravních prostředků
Povinnosti zaměstnavatelů v oblasti BOZP
Systémy založené na umělé inteligenci a BOZP
Několik poznámek ke zdraví škodlivému pracovnímu prostředí
Startuje dětská výtvarná soutěž

Související otázky a odpovědi

Bezpečnostní listy na pracovišti
Práce ve ztíženém prostředí
Odpovědnost školy za hmotnou škodu a újmu na zdraví žáka na zájezdu způsobenou ubytovatelem
Externí vedoucí pracovník
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Délka pracovní doby
Zaměstnanec u lékaře
Hasicí přístroj v budově
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Umístění požární značky
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Školení první pomoci
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Aktualizace směrnic BOZP
Přestávka při pružném rozvržení pracovní doby
Povinnost společnosti mít závodního lékaře

Související předpisy

111/1994 Sb. o silniční dopravě
168/2002 Sb. , kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinnen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky
262/2006 Sb., zákoník práce
466/2006 Sb. o bezpečnostní letové normě
589/2006 Sb. , kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě
361/2007 Sb. , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
281/2023 Sb. , kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
330/2023 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
333/2023 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků a rozpočtů dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů
413/2023 Sb. , kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 281/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
452/2023 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 330/2023 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů