Novela zákoníku práce a práce matek

Vydáno: 21 minut čtení

Dne 19. září 2023 byl publikován zákon č. 281/2023 Sb. , kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb. , zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Novela nabývá účinnosti 1. října 2023 s ohledem na potřebu urychlené transpozice směrnice WLB a směrnice TPWC do právního řádu ČR. Pouze změna spočívající v zavedení práva na dovolenou pro zaměstnance pracující na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr nabude účinnosti k prvnímu dni kalendářního roku následujícího po dni vyhlášení zákona, tedy k 1. lednu 2024, neboť změny vztahující se k dovolené, která se určuje za období kalendářního roku, je vhodné vždy vázat k 1. lednu.

Novela zákoníku práce a práce matek
JUDr.
Eva
Dandová
V následujících řádcích se zaměříme na novinky, které se týkají práce zaměstnankyň a zaměstnanců pečujících o děti do 9 let věku, neboť jejich ochrana je také hlavním posláním směrnice WLB.
Transpozice práva EU do zákoníku práce
Hlavní úkolem novely zákoníku práce bylo provést transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1158 ze dne 20. června 2019 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU (tzv. „směrnice WLB“) a dále transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1152 ze dne 20. června 2019 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii (tzv. „směrnice TPWC“).
Směrnice WLB stanoví individuální práva zaměstnanců týkající se otcovské dovolené, rodičovské dovolené a pečovatelské dovolené a dále pružné uspořádání práce pro pracovníky, kteří jsou rodiči a pečujícími osobami. Převážnou část individuálních práv zaměstnanců upravených směrnicí již zákoník práce stanoví, proto se provádí jen dílčí úpravy rodičovské dovolené a pružného uspořádání práce.
Prodloužení dávky otcovské poporodní péče v šestinedělí na dva kalendářní týdny, které požaduje čl. 4 směrnice WLB, již bylo provedeno zavedením § 195a ZP do zákoníku práce od 1. prosince 2022.
Podle čl. 5 směrnice WLB lze rodičovskou dovolenou čerpat do doby, než dítě dosáhne určitého věku, který nesmí být vyšší než 8 let a zaměstnanci mají právo žádat o čerpání rodičovské dovolené pružnými způsoby. Tyto podmínky platná právní úprava splňuje, neboť rodičovská dovolená se poskytuje nejdéle do 3 let věku dítěte, a to v rozsahu, o jaký matka nebo otec požádají, přičemž žádat mohou i opakovaně. Nově se pouze stanoví písemná forma žádosti, která by měla být zaměstnavateli doručena zpravidla 14 dnů předem.

Související dokumenty

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce
330/2021 Sb. , kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
281/2023 Sb. , kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Související články

Pružné rozvržení pracovní doby v praxi
Rozvržení pracovní doby, přestávky v práci a doba odpočinku
Otázky kolem pracovní doby a odměňování práce ve svátek
Nový svátek v roce 2016
Pracovní doba zaměstnanců bez stálého pracoviště před Soudním dvorem EU
Co se skrytými přesčasy?
Pracovní doba v silniční dopravě
Změna letního času v roce 2019
Pracovní doba v obchodě
Rozvržení týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků
Spořicí konto pracovní doby
Poměrná část měsíční mzdy a platu pro jejich zúčtování
Pracovní režim, 1. část
Pracovní režim, 2. část
Nová právní úprava pracovní doby zaměstnanců v dopravě
Sestavujeme rozvrh směn
Posouzení pracovní doby na pracovní cestě
Otazníky kolem pracovní doby
Konto pracovní doby a zkušenosti s jeho implementací

Související pracovní situace

Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Směna a její maximální délka
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Konto pracovní doby
Pružná pracovní doba
Překrývání směn
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Pracovní pohotovost
Sjednání kratší pracovní doby
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)

Související otázky a odpovědi

Pružné rozvržení pracovní doby, praxe
Informační povinnost – rozsah a rozvržení pracovní doby u dohod
Přechod z dvousměnného na jednosměnný režim
Vyrovnávací období zaměstnance
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Řidič kamionu - pracovní doba, přesčasy, podklady pro mzdu atd.
Zkrácený pracovní úvazek
Změna směnnosti - přidání třetí směny (noční)
Nerovnoměrně rozložená pracovní doba
Pracovní doba
Doba nepřetržitého odpočinku mezi směnami
Přestávka v práci na oddech při mimořádné 12hodinové směně
Příplatek z práci ve svátek ve vícesměnném a jednosměnném provozu
Nepravidelný pracovní poměr
Náhrada mzdy za dovolenou při nerovnoměrně rozvržené pracovní době
Zkrácený pracovní úvazek
Časové vymezení druhu práce v pracovní smlouvě
Posouzení práce v noci a zdravotní prohlídky
12hodinové směny
Pevná a pružná pracovní doba