330/2021 Sb. , kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Schválený:
330/2021 Sb.
ZÁKON
ze dne 18. srpna 2021,
kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o nemocenském pojištění
Čl.I
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 302/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 157/2010 Sb., zákona č. 166/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 1/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 14/2015 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 317/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 99/2017 Sb., zákona č. 148/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 195/2017 Sb., zákona č. 259/2017 Sb., zákona č. 310/2017 Sb., zákona č. 92/2018 Sb., zákona č. 335/2018 Sb., zákona č. 111/2019 Sb., zákona č. 164/2019 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 315/2019 Sb., zákona č. 255/2020 Sb., zákona č. 300/2020 Sb., zákona č. 438/2020 Sb., zákona č. 540/2020 Sb., zákona č. 248/2021 Sb., zákona č. 261/2021 Sb. a zákona č. 270/2021 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 se slova "člena domácnosti nebo péče o něj" nahrazují slovy "jiné fyzické osoby nebo péče o ni".
2. V § 3 písm. l) se slova "člena domácnosti" nahrazují slovy "fyzickou osobu v případech uvedených v § 39".
3. V § 38a odstavec 3 zní:
"(3) Otcovská náleží, pokud nástup na otcovskou nastal v období 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne převzetí dítěte do péče. Jde-li o narozené dítě, období podle věty první se prodlužuje o kalendářní dny, po které bylo dítě hospitalizováno ze zdravotních důvodů na straně dítěte nebo matky dítěte, a které spadají do období 6 týdnů ode dne narození dítěte; za den hospitalizace se považuje též den přijetí dítěte do zdravotnického zařízení poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče a den propuštění z takového zařízení.".
4. V § 38b odst. 1 se slova "1 týden" nahrazují slovy "2 týdny".
5. V § 38b odstavec 2 zní:
"(2) Podpůrčí doba u otcovské začíná nástupem na otcovskou. Nástup na otcovskou nastává dnem, který pojištěnec určí v období podle § 38a odst. 3. Jestliže hospitalizace dítěte vznikla nebo trvá v den dosažení šestého týdne ode dne narození dítěte, nástup na otcovskou nastává též dnem, který pojištěnec určí v období počínajícím propuštěním dítěte z hospitalizace; délka tohoto období odpovídá počtu dnů hospitalizace, které připadly do období 6 týdnů ode dne narození dítěte. Nastoupit na otcovskou podle věty druhé lze nejdéle do jednoho roku věku dítěte.".
6. V § 39 odst. 1 písm. a) bodě 2 se slova "jiného člena domácnosti, jehož" nahrazují slovy "jiné fyzické osoby, jejíž" a slova "členky domácnosti" se nahrazují slovem "ženy".
7. V § 39 odst. 2 se slova "dítě mladší 10 let rodičem" nahrazují slovy "příbuzného v linii přímé88) a sourozence zaměstnance nebo ošetřování manžela (manželky) zaměstnance, registrovaného partnera (registrované partnerky) zaměstnance, rodičů manžela (manželky) nebo registrovaného partnera (registrované partnerky) zaměstnance".
Poznámka pod čarou č. 88 zní:
"88) § 772 občanského zákoníku.".
8. V § 41a odst. 2 písm. a) se slova "7 kalendářních dnů po sobě jdoucích" nahrazují slovy "4 kalendářní dny po sobě jdoucí".
9. V § 41a se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
"(3) Ošetřovanou osobou se pro účely dlouhodobého ošetřovného dále rozumí fyzická osoba v inkurabilním stavu, který vyžaduje poskytování paliativní péče a dlouhodobé péče v domácím prostředí; v tomto případě se podmínka hospitalizace nevyžaduje.".
Dosavadní odstavce 3 až 8 se označují jako odstavce 4 až 9.
10. V § 41a odst. 5 se slova "odstavce 3" nahrazují slovy "odstavce 4" a slova "odstavci 3" se nahrazují slovy "odstavci 4".
11. V § 41a odst. 8 se slova "5 a 6" nahrazují slovy "6 a 7".
12. V § 43 odst. 2 písm. b) se slova "jiného člena domácnosti" nahrazují slovy "jinou fyzickou osobu".
13. V části čtvrté se v nadpisu hlavy IV za slova "PENĚŽITÉ POMOCI V MATEŘSTVÍ," vkládá slovo "OTCOVSKÉ,".
14. V části čtvrté hlavě IV se za díl 1 vkládá nový díl 2, který včetně nadpisu zní:
"Díl 2
Posuzování zdravotního stavu pro účely otcovské
 
§ 67a
Ošetřující lékař poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče je povinen
a) na žádost pojištěnce nebo matky dítěte potvrdit na předepsaném tiskopise dobu hospitalizace dítěte ze zdravotních důvodů na straně dítěte nebo matky dítěte; v tomto potvrzení je povinen vyznačit den přijetí a den propuštění dítěte z hospitalizace,
b) plnit povinnosti ošetřujícího lékaře uvedené v § 61 odst. 1 písm. t) a w).".
Dosavadní díly 2 až 4 se označují jako díly 3 až 5.
15. V § 72b se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Je-li ošetřovanou osobou osoba v inkurabilním stavu, potřeba dlouhodobé péče vzniká dnem, v němž ji ošetřující lékař poskytovatele zdravotních služeb, který pro uvedený stav poskytuje ošetřované osobě zdravotní služby, zjistil.".
16. V § 72b se na konci odstavce 2 doplňují věty "Nebylo-li rozhodnutí o vzniku potřeby dlouhodobé péče vydáno v den propuštění ošetřované osoby z hospitalizace, rozhodne ošetřující lékař poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče o vzniku potřeby dlouhodobé péče do 3 pracovních dnů ode dne podání žádosti. Žádost lze podat do 8 dnů po dni propuštění ošetřované osoby z hospitalizace; k později podaným žádostem se nepřihlíží. Je-li ošetřovanou osobou osoba v inkurabilním stavu, rozhodne o vzniku potřeby dlouhodobé péče na žádost ošetřované osoby, jejího zákonného zástupce, opatrovníka nebo osoby určené ošetřovanou osobou ošetřující lékař poskytovatele zdravotních služeb, který pro inkurabilní stav poskytuje ošetřované osobě zdravotní služby.".
17. V § 72b odst. 3 se za slova "lůžkové péče" vkládají slova "nebo poskytovatel zdravotních služeb, který pro inkurabilní stav poskytuje ošetřované osobě zdravotní služby,".
18. V § 72d odst. 2 písm. b) a v odstavci 3 se text "72g" nahrazuje textem "§ 72g odst. 1".
19. V § 72f písm. a) a v § 138a odst. 1 písm. u) se slova "v den propuštění ošetřované osoby z hospitalizace" nahrazují slovy "podle § 72b odst. 2".
20. V § 72f písm. b) se slova "v den propuštění z hospitalizace" nahrazují slovy "podle § 72b odst. 2".
21. V § 72g písm. a) se za slova "ošetřovaných osob," vkládají slova "u nichž rozhodl o vzniku potřeby dlouhodobé péče nebo".
22. V § 72g písm. i) se za slova "díl tiskopisu" vkládají slova "o vzniku potřeby dlouhodobé péče nebo" a za slovo "rozhodnutí" se vkládají slova "o vzniku potřeby dlouhodobé péče nebo".
23. V § 72g se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
"(2) Ošetřující lékař poskytovatele zdravotních služeb ambulantní péče, který pro inkurabilní stav poskytuje ošetřované osobě zdravotní služby, je dále povinen
a) na žádost ošetřované osoby v inkurabilním stavu, jejího zákonného zástupce, opatrovníka nebo osoby určené ošetřovanou osobou rozhodnout o vzniku potřeby dlouhodobé péče a na rozhodnutí o vzniku této potřeby vyznačit den vzniku potřeby dlouhodobé péče podle § 72b odst. 1 věty druhé, statistickou značku diagnózy, která je příčinou potřeby dlouhodobé péče, údaj, že se jedná o inkurabilní stav, místo trvalého pobytu5) ošetřované osoby, a jde-li o cizince, místo hlášeného pobytu6) v České republice nebo obdobného pobytu v cizině a termín příští lékařské kontroly,
b) předat ošetřované osobě v inkurabilním stavu, jejímu zákonnému zástupci, opatrovníkovi nebo osobě určené ošetřovanou osobou rozhodnutí o vzniku potřeby dlouhodobé péče a příslušné díly rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče, a to v den, kdy byly vydány.".
24. V § 74 odst. 1 písm. b) se za slova "pracovní neschopnosti" vkládá slovo " , otcovské".
25. V § 74 odst. 2 se za slova "pro kontrolu posuzování" vkládá slovo "otcovské,".
26. V § 83 odst. 2 písm. d) se za slovo "lékaře," vkládají slova "jde-li o potvrzení doby hospitalizace dítěte ze zdravotních důvodů na straně dítěte nebo matky dítěte pro účely otcovské, nebo".
27. V § 84 odst. 2 písm. u) se text "odst. 3" nahrazuje textem "odst. 4".
28. V § 84 odst. 3 písm. a), v § 95 odst. 1 písm. d) a v § 158 písm. b) se slova "člena domácnosti" nahrazují slovy "fyzické osoby v případech uvedených v § 39".
29. V § 109 odst. 6 se slova "odst. 3 nebo odst. 4" nahrazují slovy "odst. 4 nebo odst. 5".
30. V § 109 se na konci odstavce 8 doplňuje věta "Pro výplatu otcovské v případě uvedeném v § 38b odst. 2 větě druhé je třeba na předepsaném tiskopise osvědčit dobu hospitalizace dítěte ze zdravotních důvodů na straně dítěte nebo matky dítěte a den propuštění dítěte z hospitalizace, které spadají do období 6 týdnů ode dne narození dítěte.".
31. V § 138 odst. 1 písm. a), b), c), h), p), q) a r) a v § 138a odst. 1 písm. b), g), i) a w) se text "§ 72g" nahrazuje textem "§ 72g odst. 1".
32. V § 138a odst. 1 písm. r) se za text "§ 67 písm. c)" vkládají slova "nebo § 67a písm. b)".
33. V § 138a odst. 1 písm. u) se za text "§ 72f písm. a)" vkládají slova "nebo § 72g odst. 2 písm. a)".
34. V § 138a odst. 1 se na konci písmene w) doplňují slova "anebo § 72g odst. 2 písm. b)".
35. V § 138a se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno y), které zní:
"y) v rozporu s § 67a písm. a) nepotvrdí na předepsaném tiskopise dobu hospitalizace dítěte, nebo nevyznačí v tomto potvrzení den přijetí a den propuštění dítěte z hospitalizace.".
Čl.II
Přechodná ustanovení
1. Při uplatňování nároku na dávku otcovské poporodní péče, vystavování příslušných dokladů a při kontrole se postupuje podle zákona č. 187/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, i tehdy, pokud se dítě narodilo v období 6 týdnů přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Jestliže podpůrčí doba u dávky otcovské poporodní péče skončila přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a v den, v němž tento zákon nabyl účinnosti, ještě neuplynulo období 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne převzetí dítěte do péče, náleží tato dávka ještě v délce jednoho týdne, pokud tento další nástup na otcovskou nastal v období 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne převzetí dítěte do péče.
2. Za období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona ošetřující lékař poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče na žádost pojištěnce nebo matky dítěte potvrdí na předepsaném tiskopise dobu hospitalizace dítěte ze zdravotních důvodů na straně dítěte nebo matky dítěte a vyznačí den přijetí a den propuštění dítěte z hospitalizace, jde-li o období 6 týdnů přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
3. Při nesplnění nebo porušení povinnosti podle bodu 2 se postupuje podle zákona č. 187/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
4. Vznikla-li potřeba ošetřování nebo péče přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a nárok na ošetřovné zaměstnanci nevznikl pouze z důvodu nesplnění podmínky uvedené v § 39 odst. 2 zákona č. 187/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vzniká nárok na ošetřovné ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud v tento den potřeba ošetřování nebo péče trvá, a pokud je splněna podmínka uvedená v § 39 odst. 2 zákona č. 187/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Podpůrčí doba počíná od prvního dne vzniku potřeby ošetřování nebo péče a rozhodné období se určuje ke dni vzniku potřeby ošetřování nebo péče. Orgán nemocenského pojištění rozhodne o nároku zaměstnance na ošetřovné v případech podle věty první až ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
5. Podle § 41a odst. 2 písm. a) zákona č. 187/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se postupuje i tehdy, pokud v den nabytí účinnosti tohoto zákona trvala hospitalizace ošetřované osoby aspoň 4 kalendářní dny po sobě jdoucí.
6. Podle § 72b odst. 2 zákona č. 187/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se postupuje i tehdy, pokud den propuštění ošetřované osoby z hospitalizace do domácího prostředí spadá do období 15 kalendářních dnů přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; žádost lze podat nejpozději do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl.III
V § 37 odst. 1 písm. e) zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 148/2017 Sb. a zákona č. 310/2017 Sb., se slova "jiného člena domácnosti" nahrazují slovy "ošetřování jiné fyzické osoby v případech uvedených v § 39 zákona o nemocenském pojištění".
 
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o důchodovém pojištění
Čl.IV
V § 16 odst. 4 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 24/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 220/2011 Sb., zákona č. 348/2011 Sb., zákona č. 361/2011 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 148/2017 Sb. a zákona č. 310/2017 Sb., se slova "jiného člena domácnosti" nahrazují slovy "ošetřování jiné fyzické osoby".
 
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o obcích
Čl.V
V § 72 odst. 6 zákona č. 128/2000 Sb., obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 99/2017 Sb., se slova "člena domácnosti nebo péče o něj" nahrazují slovy "fyzické osoby nebo péče o dítě mladší 10 let podle zákona o nemocenském pojištění".
 
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o krajích
Čl.VI
V § 47 odst. 6 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 99/2017 Sb., se slova "člena domácnosti nebo péče o něj" nahrazují slovy "fyzické osoby nebo péče o dítě mladší 10 let podle zákona o nemocenském pojištění".
 
ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o hlavním městě Praze
Čl.VII
V § 53 odst. 6 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 99/2017 Sb., se slova "člena domácnosti nebo péče o něj" nahrazují slovy "fyzické osoby nebo péče o dítě mladší 10 let podle zákona o nemocenském pojištění".
 
ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
Čl.VIII
Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 586/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 169/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 531/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 148/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 247/2017 Sb., zákona č. 310/2017 Sb., zákona č. 181/2018 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 235/2018 Sb., zákona č. 32/2019 Sb., zákona č. 163/2019 Sb. a zákona č. 277/2019 Sb., se mění takto:
1. V § 66 odst. 5 se slova "ošetřuje-li nemocného člena rodiny" nahrazují slovy "ošetřuje nebo pečuje o fyzickou osobu v případech uvedených v § 39 zákona o nemocenském pojištění" a slova "ošetřování nemocného člena rodiny" se nahrazují slovy "ošetřování fyzické osoby v případech uvedených v § 39 zákona o nemocenském pojištění".
2. V § 70 odst. 2 písm. f) se slova "jiného nemocného člena rodiny, jestliže jeho" nahrazují slovy "jiné fyzické osoby v případech uvedených v § 39 zákona o nemocenském pojištění, jestliže její".
3. V § 71 odst. 2 se slova "nemocného člena rodiny" nahrazují slovy "fyzické osoby v případech uvedených v § 39 zákona o nemocenském pojištění".
 
ČÁST OSMÁ
Změna zákoníku práce
Čl.IX
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 116/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 294/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 185/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 385/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 155/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 182/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 205/2015 Sb., zákona č. 298/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 460/2016 Sb., zákona č. 93/2017 Sb., zákona č. 99/2017 Sb., zákona č. 148/2017 Sb., zákona č. 202/2017 Sb., zákona č. 203/2017 Sb., zákona č. 206/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., zákona č. 292/2017 Sb., zákona č. 310/2017 Sb., zákona č. 181/2018 Sb., zákona č. 32/2019 Sb., zákona č. 366/2019 Sb., zákona č. 285/2020 Sb., zákona č. 248/2021 Sb. a zákona č. 251/2021 Sb., se mění takto:
1. V § 47, § 53 odst. 1 písm. f), § 191 a 363 se slova "jiného člena domácnosti" nahrazují slovy "jiné fyzické osoby".
2. V § 219 odst. 1 se slova "nebo ošetřuje-li nemocného člena rodiny" nahrazují slovy " , ošetřuje-li nebo pečuje-li o fyzickou osobu v případech uvedených v § 39 zákona o nemocenském pojištění" a slova "ošetřování nemocného člena rodiny" se nahrazují slovy "ošetřování fyzické osoby nebo péče o dítě v případech uvedených v § 39 zákona o nemocenském pojištění".
 
ČÁST DEVÁTÁ
ÚČINNOST
Čl.X
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.
Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.