Daňové aktuality

Vydáno: 4 minuty čtení

Nové datové sady na portálu otevřených dat ČSSZ

Již od listopadu 2015 funguje na adrese https://data.cssz.cz portál „Otevřená data České správy sociálního zabezpečení“. Při spuštění portálu bylo k dispozici 18 datových sad z oblasti důchodového pojištění za roky 2008 – 2014. Od dubna 2016 pak přibylo dalších 20 nových datových sad, a to jak z oblasti důchodového pojištění, nemocenského pojištění, ze správního řízení, z oblasti správy dat sociálního pojištění, tak také dvě sady o lékařské posudkové službě.

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) připravila k některým prezentovaným datům také vizualizace v podobě různých grafů. ČSSZ jako jeden z prvních orgánů veřejné správy v České republice využila nejmodernější přístup a svá data publikuje ve formátu, který umožňuje snadno propojovat data z různých zdrojů a dává tak možnost publikovat data v nejvyšším stupni otevřenosti.

Přístup ČSSZ je často uváděn jako jeden z příkladů dobré praxe.

V souladu se Standardy publikace a katalogizace otevřených dat veřejné správy ČR připravovanými Ministerstvem vnitra České republiky jsou otevřené datové sady ČSSZ rovněž registrovány v Národním katalogu otevřených dat (http://portal.gov.cz/portal/obcan/rejstriky/data/97898/).

Nárok na důchod při kratší době pojištění

Od roku 2010 se postupně prodlužuje doba pojištění potřebná pro nárok na starobní důchod z 25 let na 35 let. Uvedená doba zahrnuje nejen dobu pojištění, ale také náhradní doby pojištění ve formě např. evidence u úřadu práce, pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně aj.

Zákon o důchodovém pojištění současně stanoví další možnosti pro osoby, které dosáhnou důchodového věku a současně nezískají potřebnou dobu pojištění. Těm, kteří dosáhli důchodového věku po roce 2014, vznikne nárok na důchod i v případě, že získali alespoň 30 let pojištění. V takovém případě se však musí jednat o dobu tzv. čistého pojištění bez započítání náhradních dob.

Existuje však ještě další možnost, při získání alespoň 20 let pojištění včetně náhradních dob nebo 15 let pojištění bez náhradních dob. Tyto osoby však dostanou důchod o několik let později, než je zákonný důchodový věk pro osoby stejného data narození.

Pro zjištění konkrétních variant podmínek pro nárok na starobní důchod lze vycházet z tzv. věkové kalkulačky dostupné na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. Více informací lze získat také na webu ČSSZ, při osobní návštěvě okresní správy sociálního zabezpečení, klientského centra pro důchodové pojištění nebo prostřednictvím call centra.

Úhrada pojistného ze zahraničí

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) v průběhu března na svých stránkách informovala, že v návaznosti na Rozsudek Nejvyššího správního soudu (č. 3Ads 102/2015-34) změnila postup při účtování poplatků u plateb přijatých ze zahraničních účtů vedených v cizí měně. Dle znění uvedeného rozsudku lze obecně v případě přeshraniční platby, při které dochází ke konverzi měny, zvolit mezi třemi formami úhrady bankovních poplatků v závislosti na okolnostech transakce či na dohodě stran.

Nejvyšší správní soud současně v rozsudku uvádí, že ze zákona o veřejném zdravotním pojištění a ze zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění plyne povinnost zvolit v případě platby v měně členského státu EHP do členského státu EHP s konverzí, kde měna účtu plátce je rozdílná od měny platby, formu placení poplatků OUR. Při využití formy placení poplatků OUR hradí všechny poplatky příkazce.

V případě, že plátce zvolí jinou formu hrazení poplatků, a to buď SHARE, kdy příkazce i příjemce hradí poplatky své banky, nebo BEN, při jehož využití všechny poplatky hradí příjemce, je VZP oprávněna snížit přijatou platbu pojistného o tyto poplatky.

Plátci pojistného, kteří hradí pojistné ze svého zahraničního účtu, by tak měli věnovat zvýšenou pozornost zadání platebního příkazu při úhradě pojistného, aby nedocházelo k případným nedoplatkům z důvodu chybně zadané formy hrazení poplatků.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Dovolená po mateřské dovolené
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské

Související články

Jak se mohou zaměstnavatelé vyvarovat nejčastějších chyb ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - více příjmů zaměstnance a minimální vyměřovací základ
Skončení zaměstnání v kontextu zákoníku práce a právní úpravy zdravotního pojištění
Poživatelé důchodů a jejich výdělečná činnost z pohledu zdravotního pojištění
Přiznání důchodu a zdravotní pojištění
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Daňové aktuality
OECD: Nejvyšší pojistné se platí ve Francii
Jak vysoké je povinné pojistné v zemích OECD
Příjemci důchodu a zdravotní pojištění
Kdy zaměstnavatel neplatí pojistné za zaměstnance
Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění za r. 2016
Předdůchod a zdravotní pojištění
Takzvaná hornická novela zákona o důchodovém pojištění
Náhradní doby důchodového pojištění
Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2023
Zdravotní pojištění a více příjmů pojištěnce v roce 2022
Změny ve zdravotním pojištění k 1. lednu 2022
Dlouhodobé ošetřovné ve zdravotním pojištění v roce 2022
Přehledy a nová výše záloh OSVČ v roce 2022
Závislá práce a zdravotní pojištění
"Státní kategorie" zdravotního pojištění v číslech a souvislostech

Související otázky a odpovědi

Neplacené volno po část dne
Ubytovací služby ČR a zaměstnání v Belgii
Zálohy OSVČ na zdravotní a sociální pojištění při snížení zdanitelných příjmů
Odměny členů orgánů právnických osob
Nadlimitní stravenkový paušál a náhrada při dovolené a nemoci, ELDP, daně
Povinnosti zaměstnavatele a nárok zaměstnanců při pěstounské péči o dítě mladší 7 let
Zdanění příjmu divadelního inspicienta (pomocník režiséra)
Sleva na poplatníka u zaměstnance ze Slovenska
Odměna za jednatelství a odvody na zdravotní a sociální pojištění
Přihláška na OSSZ a ZP
Zdanění a odvody na pojistné u mzdy ve výši 5 000 Kč
DPP, DPČ - oznámení o nástupu, skončení
Odměna v době mateřské dovolené
Přihlášení k sociálnímu a zdravotnímu pojištění u dohody o provedení práce
DPP a zákonné příplatky od 1. 10. 2023
Dohoda o provedení práce od roku 2024 – sociální a zdravotní pojištění
Zrušení pracovního poměru – fikce doručení
Smlouva o vytvoření uměleckého výkonu a zdanění
Vyúčtování příjmů bývalému zaměstnanci po skončení pracovního poměru
Nezaplacené odvody za zaměstnance a firmu

Související předpisy

155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění