Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) za rok 2019

Vydáno: 23 minut čtení

Vedení evidenčních listů důchodového pojištění (dále jen ELDP) je jednou z povinností zaměstnavatelů, vyplývající z ust. § 38 odst. 4 a § 39 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOPSZ). Evidenční list důchodového pojištění je primární doklad, jímž se pro účely důchodového pojištění prokazuje získaná doba důchodového pojištění, výše dosaženého vyměřovacího základu a dob vyloučených, tj. dob, které se pro účely zjištění průměrného výdělku vylučují.

Zaměstnavatel vede ELDP pro každou osobu účastnou důchodového pojištění vždy za jednotlivý kalendářní rok, případně jeho část, došlo-li k zahájení výdělečné činnosti zakládající účast na důchodovém pojištění nebo k jejímu ukončení v průběhu kalendářního roku.

Náležitosti ELDP

Zaměstnavatelé do ELDP zapisují za každý kalendářní rok, po účetní závěrce (závěrce mzdových listů), nejpozději však do 30. dubna následujícího kalendářního roku, a v případě skončení účasti na důchodovém pojištění před 31. 12. daného kalendářního roku do 1 měsíce po konečném vyúčtování příjmů, nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního roku, tyto údaje:

 • identifikační údaje zaměstnavatele,
 • jméno, poslední příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození, místo trvalého pobytu a rodné číslo občana,
 • druh výdělečné činnosti,
 • doba účasti na důchodovém pojištění,
 • doba důchodového pojištění,
 • vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti,
 • doby, které se při stanovení osobního vyměřovacího základu při výpočtu důchodu vylučují,
 • doby, které se ode dne dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod nepovažují za výkon výdělečné činnosti pro účely zvýšení procentní výměry starobního důchodu.

Zaměstnavatel je povinen vyhotovit dva stejnopisy evidenčního listu. Jeden stejnopis je povinen předložit občanovi k podpisu a založit do své evidence a druhý stejnopis, který opatří podpisem pověřeného zaměstnance nebo jiného oprávněného zástupce a svým razítkem, je povinen vydat občanovi, a to nejpozději v den, kdy předkládá evidenční list příslušnému orgánu sociálního zabezpečení.

ELDP se předkládají

ELDP se předkládají České správě sociálního zabezpečení (dále jen ČSSZ) prostřednictvím okresní správy sociálního zabezpečení, v jejímž obvodu je útvar zaměstnavatele, ve kterém je vedena evidence mezd.

Dle ustanovení § 39 odst. 6 ZOPSZ se ELDP předkládají na tiskopisech vydaných orgány sociálního zabezpečení nebo způsobem uvedeným v ustanovení § 123e odst. 2 a 3 téhož zákona.

Podání ELDP na tiskopisech ČSSZ

 • tiskopis jednodílný (jeden list) – pro vyplňování za využití výpočetní techniky a provedení tisku potřebných údajů do originálního tiskopisu vydaného ČSSZ. Zaměstnavatelé k jeho vyplnění mají volně k dispozici internetovou aplikaci e-Portál online služby. Tato programová aplikace umožňuje i elektronické předkládání ELDP prostřednictvím veřejného rozhraní pro e-Podání ČSSZ ve formě datové věty, případně umožní podání prostřednictvím datové schránky pro e-Podání a rovněž umožní tisk dvou stejnopisů pro zaměstnavatele a pro pojištěnce – viz dále elektronické podávání ELDP.
 • tiskopis třídílný (tři spojené listy) – pro vyplňování na psacím stroji (s možností vyhotovit originál s propisem dvou stejnopisů).
 • ELDP s QR kódem – internetová aplikace e-Portál online služby umožňuje tisk tiskopisu ELDP platného pro období od 1. 1. 2012 s vygenerovaným QR kódem, který údaje evidenčního listu obsahuje. Tiskopis ELDP s QR kódem se tiskne na běžný kancelářský papír formátu A4. Pouze takto pořízený tiskopis s QR kódem je předepsaným tiskopisem ČSSZ, který se předkládá do evidence České správy sociálního zabezpečení prostřednictvím OSSZ/PSSZ/MSSZ.

Elektronické podání ELDP

Elektronické podání mohou zaměstnavatelé dle ust. § 123e odst. 2 a odst. 3 ZOPSZ učinit ve formě datové zprávy (e-Podání), ve formátu, struktuře a tvaru určeném ČSSZ, zveřejněném na úřední desce ČSSZ, zasláním:

 • do určené elektronické podatelny Veřejné rozhraní pro e-Podání ČSSZ (VREP) podepsané uznávaným elektronickým podpisem, nebo
 • do určené datové schránky e-Podání ČSSZ (ID 5ffu6xk) nebo do datové schránky místně příslušné OSSZ, PSSZ, MSSZ Brno, nebo
 • s využitím ePortálu ČSSZ prostřednictvím NIA (národní identitní bod), pokud občan disponuje občanským průkazem vydaným po 30. 6. 2018 s kontaktním elektronickým čipem (aktivovaným) nebo jiným prostředkem pro elektronickou identifikaci určeným ČSSZ.

Příklady vyplňo

Související dokumenty

Související pracovní situace

Odchod do starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Odchod do starobního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Dovolená po mateřské dovolené
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy

Související články

Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) za rok 2018
Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) za rok 2017
Vyplňování ELDP - doby vyloučené vs. doby odečítané
Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění za r. 2016
Vyplňování ELDP - doby vyloučené vs. doby odečítané
Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) za rok 2017
Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) za rok 2018
Vedení a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění za rok 2020 a novinky pro rok 2021
Vedení a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění za rok 2021
Vedení a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění za rok 2022 a 2023 - vzorové příklady
Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění za r. 2016
Vyplňování ELDP za rok 2015
Sociální pojištění u studentů a čerstvých absolventů škol
Povinnosti zaměstnavatelů v sociálním pojištění
Sociální zabezpečení studentů
Přiznání důchodu a zdravotní pojištění
Nejdůležitější změny v roce 2019 v sociálním pojištění
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti sociálního pojištění
Možnost doplacení pojistného na důchodové pojištění bývalých účastníků důchodového spoření
Nové parametry důchodového pojištění a zvýšení důchodů v roce 2020
Vyměřovací základ, osobní péče, posuzování zdravotního stavu i náhrada starobního důchodu v aktuální judikatuře NSS
Zvýšení důchodů a příplatků k důchodu v roce 2022
Zvláštní opatření v sociálním pojištění osob samostatně výdělečně činných

Související předpisy

582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
236/2018 Sb. , kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění
262/2006 Sb. zákoník práce
586/1992 Sb. o daních z příjmů
589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Související otázky a odpovědi

Forma předání ELDP zaměstnanci
Vyloučené doby pro ELDP
Souběh zaměstnání u jednoho zaměstnavatele
Vyplnění evidenčního listu
Vyplnění ELDP
Neplacené volno po část dne
Správné vyplnění ELDP
Sociální pojištění OSVČ
Vyplnění ELDP
Přechod na jiný typ zaměstnaneckého poměru
Vyloučená doba pro ELDP
Doplacení dobrovolného důchodového pojištění za dobu evidence na úřadu práce + zápočet vyloučené doby
Hornický důchod
Zálohy OSVČ na zdravotní a sociální pojištění při snížení zdanitelných příjmů
Čtvrtý rok rodičovské dovolené
ELDP a DPČ
Poskytování informací o zaměstnání - ELDP
Opravný přehled na sociální pojištění
Počítání přestupného roku při zápočtu praxe
Žádost o prominutí penále na OSSZ