Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) za rok 2019

Vydáno: 23 minut čtení

Vedení evidenčních listů důchodového pojištění (dále jen ELDP) je jednou z povinností zaměstnavatelů, vyplývající z ust. § 38 odst. 4 a § 39 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOPSZ). Evidenční list důchodového pojištění je primární doklad, jímž se pro účely důchodového pojištění prokazuje získaná doba důchodového pojištění, výše dosaženého vyměřovacího základu a dob vyloučených, tj. dob, které se pro účely zjištění průměrného výdělku vylučují.

Zaměstnavatel vede ELDP pro každou osobu účastnou důchodového pojištění vždy za jednotlivý kalendářní rok, případně jeho část, došlo-li k zahájení výdělečné činnosti zakládající účast na důchodovém pojištění nebo k jejímu ukončení v průběhu kalendářního roku.

Náležitosti ELDP

Zaměstnavatelé do ELDP zapisují za každý kalendářní rok, po účetní závěrce (závěrce mzdových listů), nejpozději však do 30. dubna následujícího kalendářního roku, a v případě skončení účasti na důchodovém pojištění před 31. 12. daného kalendářního roku do 1 měsíce po konečném vyúčtování příjmů, nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního roku, tyto údaje:

 • identifikační údaje zaměstnavatele,
 • jméno, poslední příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození, místo trvalého pobytu a rodné číslo občana,
 • druh výdělečné činnosti,
 • doba účasti na důchodovém pojištění,
 • doba důchodového pojištění,
 • vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti,
 • doby, které se při stanovení osobního vyměřovacího základu při výpočtu důchodu vylučují,
 • doby, které se ode dne dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod nepovažují za výkon výdělečné činnosti pro účely zvýšení procentní výměry starobního důchodu.

Zaměstnavatel je povinen vyhotovit dva stejnopisy evidenčního listu. Jeden stejnopis je povinen předložit občanovi k podpisu a založit do své evidence a druhý stejnopis, který opatří podpisem pověřeného zaměstnance nebo jiného oprávněného zástupce a svým razítkem, je povinen vydat občanovi, a to nejpozději v den, kdy předkládá evidenční list příslušnému orgánu sociálního zabezpečení.

ELDP se předkládají

ELDP se předkládají České správě sociálního zabezpečení (dále jen ČSSZ) prostřednictvím okresní správy sociálního zabezpečení, v jejímž obvodu je útvar zaměstnavatele, ve kterém je vedena evidence mezd.

Dle ustanovení § 39 odst. 6 ZOPSZ se ELDP předkládají na tiskopisech vydaných orgány sociálního zabezpečení nebo způsobem uvedeným v ustanovení § 123e odst. 2 a 3 téhož zákona.

Podání ELDP na tiskopisech ČSSZ

 • tiskopis jednodílný (jeden list) – pro vyplňování za využití výpočetní techniky a provedení tisku potřebných údajů do originálního tiskopisu vydaného ČSSZ. Zaměstnavatelé k jeho vyplnění mají volně k dispozici internetovou aplikaci e-Portál online služby. Tato programová aplikace umožňuje i elektronické předkládání ELDP prostřednictvím veřejného rozhraní pro e-Podání ČSSZ ve formě datové věty, případně umožní podání prostřednictvím datové schránky pro e-Podání a rovněž umožní tisk dvou stejnopisů pro zaměstnavatele a pro pojištěnce – viz dále elektronické podávání ELDP.
 • tiskopis třídílný (tři spojené listy) – pro vyplňování na psacím stroji (s možností vyhotovit originál s propisem dvou stejnopisů).
 • ELDP s QR kódem – internetová aplikace e-Portál online služby umožňuje tisk tiskopisu ELDP platného pro období od 1. 1. 2012 s vygenerovaným QR kódem, který údaje evidenčního listu obsahuje. Tiskopis ELDP s QR kódem se tiskne na běžný kancelářský papír formátu A4. Pouze takto pořízený tiskopis s QR kódem je předepsaným tiskopisem ČSSZ, který se předkládá do evidence České správy sociálního zabezpečení prostřednictvím OSSZ/PSSZ/MSSZ.

Elektronické podání ELDP

Elektronické podání mohou zaměstnavatelé dle ust. § 123e odst. 2 a odst. 3 ZOPSZ učinit ve formě datové zprávy (e-Podání), ve formátu, struktuře a tvaru určeném ČSSZ, zveřejněném na úřední desce ČSSZ, zasláním:

 • do určené elektronické podatelny Veřejné rozhraní pro e-Podání ČSSZ (VREP) podepsané uznávaným elektronickým podpisem, nebo
 • do určené datové schránky e-Podání ČSSZ (ID 5ffu6xk) nebo do datové schránky místně příslušné OSSZ, PSSZ, MSSZ Brno, nebo
 • s využitím ePortálu ČSSZ prostřednictvím NIA (národní identitní bod), pokud občan disponuje občanským průkazem vydaným po 30. 6. 2018 s kontaktním elektronickým čipem (aktivovaným) nebo jiným prostředkem pro elektronickou identifikaci určeným ČSSZ.

Příklady vyplňo

Související dokumenty

Související pracovní situace

Odchod do starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Dovolená po mateřské dovolené
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Trest vyhoštění cizince
Určení daňové rezidence
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené

Související články

Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) za rok 2018
Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) za rok 2017
Vyplňování ELDP - doby vyloučené vs. doby odečítané
Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění za r. 2016
Vyplňování ELDP za rok 2015
Vedení a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění za rok 2020 a novinky pro rok 2021
Vedení a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění za rok 2021
Vedení a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění za rok 2022 a 2023 - vzorové příklady
Zvýšení důchodů a příplatků k důchodu v roce 2022
Zvláštní opatření v sociálním pojištění osob samostatně výdělečně činných
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Odpovědnost za přeplatky v důchodovém pojištění
Takzvaná hornická novela zákona o důchodovém pojištění
Daňové aktuality
Náhradní doby důchodového pojištění
Nové parametry důchodového pojištění pro rok 2021
Vyměřovací základ, osobní péče, posuzování zdravotního stavu i náhrada starobního důchodu v aktuální judikatuře NSS
Ukončení důchodového spoření

Související otázky a odpovědi

Forma předání ELDP zaměstnanci
Souběh zaměstnání u jednoho zaměstnavatele
Neplacené volno po část dne
Vyloučené doby pro ELDP
Vyplnění evidenčního listu
Vyplnění ELDP
Zálohy na důchodové pojištěné OSVČ - vedlejší
Nadlimitní stravenkový paušál a náhrada při dovolené a nemoci, ELDP, daně
Správné vyplnění ELDP za rok 2023 u zaměstnankyně na mateřské dovolené
Sociální pojištění OSVČ
Vyplnění ELDP
Zpětné rozhodnutí o přiznání důchodu bez výplaty
Neplacené volno a dopad na sociální pojištění
Správné vyplnění ELDP
Vyloučená doba pro ELDP
Počítání přestupného roku při zápočtu praxe
Přechod na jiný typ zaměstnaneckého poměru
Poskytování informací o zaměstnání - ELDP
Opravný přehled na sociální pojištění
Promíjení pojistného na sociální zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii

Související předpisy

582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
236/2018 Sb. , kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění
262/2006 Sb., zákoník práce
586/1992 Sb. o daních z příjmů
589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti