Takzvaná hornická novela zákona o důchodovém pojištění

Vydáno: 7 minut čtení

Dnem 1. října 2016 nabývá účinnosti zákon č. 213/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (ZDuP), a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

Třebaže jeho jakýmsi spouštěcím mechanismem byla otázka případného uzavření dolu Paskov v OKD (a některé sdělovací prostředky dílem z neznalosti podrobností, dílem z nutného zestručnění informace - někdy až na hranici pravdivosti a úplnosti - a konečně dílem pod vlivem překotně se vyvíjející faktické situace to prezentovaly přímo jako zákon řešící právě jen problematiku tohoto dolu), ve skutečnosti jde o určité završení postupného tříetapového procesu zahájeného nařízením vlády č. 363/2009 Sb., o stanovení důchodového věku a přepočtu starobních důchodů některých horníků, kteří začali vykonávat své zaměstnání před rokem 1993, a pokračujícího nařízením vlády č. 69/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 363/2009 Sb., o stanovení důchodového věku a přepočtu starobních důchodů některých horníků, kteří začali vykonávat své zaměstnání před rokem 1993. Pro úplnost lze v úvodu dodat, že určitým komplementem pojednávané novely je nařízení vlády č. 167/2016 Sb., o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací a útlumem činnosti právnických osob v insolvenci zabývajících se těžbou černého uhlí, a nepochybně jím bude i připravované obdobné nařízení vlády, které by mělo okruh oprávněných z tohoto nařízení rozšířit - to však je (resp. bude) předpis z poněkud jiné podoblasti práva (nadto připravený jiným resortem), takže jeho popis nebude předmětem tohoto příspěvku.

Co je společné všem třem „důchodovým“ předpisům?

 1. Podmínka získání potřebné doby zaměstnání v hornictví se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech (dále jen „preferované zaměstnání“) odstupňovaná podle druhu těženého nerostu, resp. příčiny skončení tohoto zaměstnání, což lze vyjádřit jednoduchou tabulkou:
  Potřebný počet směn při skončení zaměstnání pro NPE v ostatních případech
  u I. UA 1981 2200
  u I. AA 3081 3300

  Legenda: NPE = (dosažení) nejvyšší přípustné expozice, I. UA = preferované zaměstnání v uranových dolech, I. AA = preferované zaměstnání v jiných než uranových dolech.

 2. Podmínka získání potřebné doby důchodového pojištění celkem, a to v závislosti na důchodovém věku.
 3. Zvláštní způsob výpočtu starobního (tzv. řádného i tzv. předčasného) důchodu spočívající v tom, že procentní výměra starobního důchodu se zvyšuje ode dne přiznání tohoto důchodu podle předpisů o zvýšení důchodů, které nabyly účinnosti v období od 1. ledna 1996 do dne, který předchází dni, od něhož se přiznává tento důchod; toto zvýšení však spolu s procentní výměrou důchodu nesmí přesáhnout určitou, poměrně sofistikovaně parametricky vyjádřenou nejvyšší výměru; ta činí pro důchody přiznávané od data spadajícího do roku 2016 částku 13 274 Kč (k tomu samozřejmě náleží základní výměra, jejíž plná výše v roce 2016 činí 2 440 Kč).

Jak se tyto předpisy liší okruhem oprávněných?

Nařízení vlády č. 363/2009 Sb. stanovilo jako podmínku, že žadatel musel do preferovaného zaměstnání nastoupit před 1. lednem 1993 a podmínku potřebné doby uvedené v předchozím bodě písm. a) splnit do konce roku 2008 [ostatní podmínky, tedy zejména dosažení důchodového věku, ale i případnou podmínku uvedenou v předchozím bodě písm. b), bylo možno splnit i později].

Nařízení vlády č. 69/2015 Sb. druhou z uvedených podmínek odstranilo (první odstranit nemohlo, protože zmocňovací ustanovení § 107 odst. 2 ZDuP nebylo - a není - „tak široké“).

Společným pro obě tato nařízení byl i koeficient, kterým se pro potřebný počet směn přepočítávaly kalendářní dny získané v preferovaném zaměstnání před 1. lednem 1993, tedy před zrušením dělení zaměstnání a služeb v ozbrojených složkách do kategorií, kdy se preferované zaměstnání označovalo jako I. AA (někdy k odlišení pro uranové doly jako I. UA). Tento koeficient činil 0,6 - jím se násobily dny a výsledkem byly přepočtené směny, které se přičítaly (resp. stále ještě přičítají) ke skutečně odfáraným směnám.

Pojednávaná novela odstranila i první z limitů naznačených při popisu nařízení vlády č. 363/2009 Sb. a nahradila jej novým - je jím vstup do preferovaného zaměstnání před její účinností, tedy před 1. říjnem 2016.

Jak se tyto předpisy liší podmínkami?

Zatímco při splnění ostatních podmínek činil důchodový věk podle obou nařízení vlády zpravidla hodnotu o 5 roků nižší než důchodový věk stanovený v závislosti na datu narození podle obecných pravidel (jiné důchodové věky se v současné době vyskytují jen velmi zřídka a většinou jde o osoby, které již starobní důchod pobírají), důchodový věk podle popisované novely činí hodnotu o 7 let nižší, než je obecný důchodový věk. Nárok na takový důchod však může vzniknout nejdříve dnem 1. října 2016, kdy daná novela nabyla účinnosti.

Další informace

 1. Zvláštní důchodový věk (ať už podle obou nařízení vlády nebo podle pojednávané novely) je ovšem důchodovým věkem pro řádný starobní důchod - nejde tedy primárně o předčasný starobní důchod, jak některá média nepřesně tento věk označují. Znamená to, že od tohoto sníženého důchodového věku lze odečíst tři roky a od tohoto data požádat o „skutečný“ předčasný starobní důchod. Např. horník, který je narozen 20. června 1962, dosáhne obecného důchodového věku dne 20. prosince 2026. Jestliže splnil, resp. splní veškeré příslušné podmínky, vznikne mu - podle současného stavu právních předpisů - nárok na řádný starobní důchod dnem 20. prosince 2019, ale může požádat o přiznání tzv. předčasného starobního důchodu již od 20. prosince 2016 (a to třeba již nyní - žádat lze až 4 měsíce přede dnem přiznání důchodu).
 2. Poněkud ve stínu hlavní příčiny pojednávané novely zůstává skutečnost, že se v ZDuP ruší další limit: jeho § 74 totiž stanovil, že nároky na snížení věkové hranice pro vznik nároku na starobní důchod podle předpisů platných před 1. lednem 1996 po odpracování stanovené doby zaměstnání v I. pracovní kategorii nebo v I. (II.) kategorii funkcí zůstávají zachovány do 31. prosince 2018 (v původním znění bylo dokonce pouze do roku 2016). Odstranění limitu bylo inspirováno skutečností, že zejména někteří „uranoví“ horníci by v tomto limitovaném období nestihli dosáhnout nižšího než obecného důchodového věku. Tím se současně i vyvrací názory (a to i některých odborníků), že časová účinnost obou výše popsaných nařízení vlády končí právě rokem 2018. Není (a nebylo) tomu tak - a místo složitého vysvětlování to zákon vyřešil jednoduše.

Právní předpisy citované v článku

(předpisy jsou vždy citovány ve znění pozdějších předpisů, pokud není výslovně uvedeno jinak)

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Dovolená po mateřské dovolené
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Trest vyhoštění cizince
Určení daňové rezidence
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené

Související články

Výdělečná činnost při pobírání důchodu
Náhradní doby důchodového pojištění
Odpovědnost za přeplatky v důchodovém pojištění
Vyplňování ELDP za rok 2015
Daňové aktuality
Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění za r. 2016
Vedení a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění za rok 2021
Zvýšení důchodů a příplatků k důchodu v roce 2023
Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) za rok 2019
Zvláštní opatření v sociálním pojištění osob samostatně výdělečně činných
Nové parametry důchodového pojištění pro rok 2021
Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) za rok 2018
Nové parametry sociálního pojištění pro rok 2018
Daňové aktuality
Ukončení důchodového spoření
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Vyměřovací základ, osobní péče, posuzování zdravotního stavu i náhrada starobního důchodu v aktuální judikatuře NSS
Zvýšení důchodů a příplatků k důchodu v roce 2022
Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) za rok 2017
Daňové aktuality
Pracovní situace na portálu Práce a mzda

Související otázky a odpovědi

Zálohy na důchodové pojištěné OSVČ - vedlejší
Sociální pojištění OSVČ
Vyplnění ELDP
Odchod do důchodu
Neplacené volno a dopad na sociální pojištění
Forma předání ELDP zaměstnanci
Zaměstnání invalidního důchodce třetího stupně
Počítání přestupného roku při zápočtu praxe
Přechod na jiný typ zaměstnaneckého poměru
Souběh zaměstnání u jednoho zaměstnavatele
Opravný přehled na sociální pojištění
Promíjení pojistného na sociální zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii
Neplacené volno po část dne
Doplacení dobrovolného důchodového pojištění za dobu evidence na úřadu práce + zápočet vyloučené doby
Přesluhování při pobírání starobního důchodu přeměněného z invalidního důchodu
Vyloučené doby pro ELDP
Vyplnění evidenčního listu
Ubytovací služby ČR a zaměstnání v Belgii
Přehled na SP - OSVČ za rok 2020
Starobní důchod

Související předpisy

213/2016 Sb. , kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
363/2009 Sb. o stanovení důchodového věku a přepočtu starobních důchodů některých horníků, kteří začali vykonávat své zaměstnání před rokem 1993
69/2015 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 363/2009 Sb., o stanovení důchodového věku a přepočtu starobních důchodů některých horníků, kteří začali vykonávat své zaměstnání před rokem 1993
167/2016 Sb. o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací a útlumem činnosti právnických osob zabývajících se těžbou černého uhlí