Vedení a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění za rok 2020 a novinky pro rok 2021

Vydáno: 28 minut čtení

Jednou z povinností zaměstnavatele v důchodovém pojištění je vedení a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění, vyplývající z ustanovení § 38 odst. 4 a § 39 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOPSZ). Evidenční list důchodového pojištění (dále jen ELDP) je primárním dokladem, jímž se pro účely důchodového pojištění prokazuje získaná doba důchodového pojištění, výše dosaženého vyměřovacího základu a dob vyloučených, tj. dob, které se pro účely zjištění průměrného výdělku vylučují.

Zaměstnavatel vede ELDP pro každou osobu účastnou důchodového pojištění vždy za jednotlivý kalendářní rok, případně jeho část, došlo-li k zahájení výdělečné činnosti zakládající účast na důchodovém pojištění nebo k jejímu ukončení v průběhu kalendářního roku.

Náležitosti ELDP

Zaměstnavatel do ELDP zapisuje za každý kalendářní rok, po účetní závěrce (závěrce mzdových listů), nejpozději však do 30. dubna následujícího kalendářního roku, a v případě skončení účasti na důchodovém pojištění před 31. 12. daného kalendářního roku do 1 měsíce po konečném vyúčtování příjmů, nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního roku, tyto údaje:

 • identifikační údaje zaměstnavatele,
 • jméno, poslední příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození, místo trvalého pobytu a rodné číslo občana,
 • druh výdělečné činnosti,
 • dobu účasti na důchodovém pojištění,
 • dobu důchodového pojištění,
 • vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti,
 • doby, které se při stanovení osobního vyměřovacího základu při výpočtu důchodu vylučují,
 • doby, které se ode dne dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod nepovažují za výkon výdělečné činnosti pro účely zvýšení procentní výměry starobního důchodu.

Zaměstnavatel je povinen vyhotovit dva stejnopisy evidenčního listu. Jeden stejnopis je povinen předložit občanovi k podpisu a založit do své evidence a druhý stejnopis, který opatří podpisem pověřeného zaměstnance nebo jiného oprávněného zástupce a svým razítkem, je povinen vydat občanovi, a to nejpozději v den, kdy předkládá evidenční list příslušnému orgánu sociálního zabezpečení.

ELDP se předkládají

S účinností od d 1. 9. 2020 v souvislosti s přijetím zákona č. 255/2020 Sb. předkládají zaměstnavatelé ELDP České správě sociálního zabezpečení nově pouze v elektronické podobě

 • prostřednictvím určené datové schránky e – Podani CSSZ (ID 5ffu6xk) nebo datové schránky místně příslušné OSSZ, PSSZ, MSSZ, nebo
 • prostřednictvím určené elektronické podatelny – Veřejné rozhraní pro e – Podání ČSSZ (APEP/VREP) podepsané uznávaným elektronickým podpisem, nebo
 • s využitím ePortálu ČSSZ prostřednictvím NIA (národní identitní bod) pokud občan disponuje občanským průkazem vydaným po 30. 6. 2018 s kontaktním elektronickým čipem (aktivovaným) nebo jiným prostředkem pro elektronickou identifikaci určeným ČSSZ (jméno, heslo, SMS zřízené přes CzechPoint).

Datovou zprávu pro elektronické podání je možné vytvořit prostřednictvím mzdového nebo personálního SW podporujícího službu e – Podání nebo lze pro její vytvoření a odeslání využít zdarma interaktivní formulář, který je k dispozici v internetové aplikaci ePortál ČSSZ.

Pokud zaměstnavatel nemůže z prokazatelných objektivních technických důvodů předložit ELDP v elektronické podobě, může tak učinit písemně na předepsaném tiskopisu, pouze pokud existují prokazatelné objektivní technické důvody, které brání v předložení ELDP v elektronické podobě. Zaměstnavatel je povinen uvést důvod tohoto postupu. ELDP lze v těchto případech předat okresní správě sociálního zabezpečení, v jejímž obvodu je útvar zaměstnavatele, ve kterém je vedena evidence mezd.

Technickým důvodem se rozumí zejména výpadek:

 • elektrické energie,
 • služeb provozovatele komunikační infrastruktury,
 • informačního systému zaměstnavatele,
 • informačního systému orgánu sociálního zabezpečení, pro který není možné vystavit v elektronické podobě tiskopis, nebo odeslané údaje přijmout.

Za technické důvody, které brání podání ELDP v elektronické podobě, se dále považuje:

 • faktická neexistence technické podpory elektronického způsobu podání na straně ČSSZ – neexistence definice datové věty pro ELDP/ELDZ za období před 1. 1. 2004 (období před zavedením tzv. jednoročních ELDP) a možnosti je elektronicky předložit;
 • situace, kdy bývalý zaměstnavatel na výzvu příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ, např. v souvislosti s podanou žádostí o důchod, jednorázově dodatečně vyhotoví chybějící ELDP, které z důvodu absence prostředků elektronické identifikace či technické podpory bude schopen předložit pouze v papírové podobě na předepsaném tiskopisu.

Zaměstnavatel je povinen uvést důvod, pro který nebyl schopen předložit ELDP v elektronické podobě. Tento postup se neuplatní při vyhotovení a předložení ELDZ/ELDP za období před 1. 1. 2004.

Typy papírových tiskopisů

 • ELDP s QR kódem – internetová aplikace ePortál online služby umožňuje tisk tiskopisu ELDP platného pro období od 1. 1. 2012 s vygenerovaným QR kódem, který údaje evidenčního listu obsahuje. Tiskopis ELDP s QR kódem se tiskne na běžný kancelářský papír formátu A4. Pouze takto pořízený tiskopis s QR kódem je předepsaným tiskopisem ČSSZ, který se předkládá do evidence České správy sociálního zabezpečení prostřednictvím OSSZ/PSSZ/MSSZ. Tiskopis ELDP jednodílný nebo s QR kódem a jeho dva stejnopisy musí být opatřeny podpisem pověřeného zaměstnance nebo jiného oprávněného zástupce zaměstnavatele a jeho razítkem.
 • Tiskopis třídílný (tři spojené listy) – pro vyplňování na psacím stroji (s možností vyhotovit originál s propisem dvou stejnopisů). Musí se jednat o psací stroj běžného typu písma. Všechny výtisky musí být opatřeny podpisem pověřeného zaměstnance nebo jiného opr

Související dokumenty

Související pracovní situace

Odchod do invalidního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Odchod do starobního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Dovolená po mateřské dovolené
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy

Související články

Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) za rok 2019
Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) za rok 2018
Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) za rok 2017
Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění za r. 2016
Vyplňování ELDP - doby vyloučené vs. doby odečítané
Vyplňování ELDP za rok 2015
Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) za rok 2019
Vedení a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění za rok 2021
Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) za rok 2017
Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění za r. 2016
Vyplňování ELDP - doby vyloučené vs. doby odečítané
Vedení a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění za rok 2022 a 2023 - vzorové příklady
Vyplňování ELDP za rok 2015
Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) za rok 2018
Zvláštní opatření v sociálním pojištění osob samostatně výdělečně činných
Vyměřovací základ, osobní péče, posuzování zdravotního stavu i náhrada starobního důchodu v aktuální judikatuře NSS
Zvýšení důchodů a příplatků k důchodu v roce 2022
Nové parametry důchodového pojištění pro rok 2021
Nové parametry důchodového pojištění a zvýšení důchodů v roce 2020
Daňové aktuality
Sociální pojištění u studentů a čerstvých absolventů škol
Sociální zabezpečení studentů
Přiznání důchodu a zdravotní pojištění
Nejdůležitější změny v roce 2019 v sociálním pojištění
Nárůst průměrné mzdy a jeho dopady pro zaměstnavatele a pojištěnce v oblasti důchodového pojištění

Související otázky a odpovědi

Vyplnění evidenčního listu
Vyplnění ELDP
Neplacené volno po část dne
Forma předání ELDP zaměstnanci
Vyloučené doby pro ELDP
Souběh zaměstnání u jednoho zaměstnavatele
Zálohy u licenčních poplatků
ELDP za rok 2019
Ubytovací služby ČR a zaměstnání v Belgii
Přehled na SP - OSVČ za rok 2020
Promíjení pojistného na sociální zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii
Zálohy OSVČ na zdravotní a sociální pojištění při snížení zdanitelných příjmů
Čtvrtý rok rodičovské dovolené
ELDP a DPČ
Hornický důchod
Zálohy na důchodové pojištěné OSVČ - vedlejší
Vyloučená doba pro ELDP
Přechod na jiný typ zaměstnaneckého poměru
Vyplnění ELDP
Správné vyplnění ELDP

Související předpisy

582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
255/2020 Sb. o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně některých zákonů
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
436/2020 Sb. , kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění
133/2020 Sb. o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
438/2020 Sb. o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
262/2006 Sb., zákoník práce
586/1992 Sb. o daních z příjmů
589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti