Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) za rok 2017

Vydáno: 15 minut čtení

Mzdovým účetním se opět blíží každoroční povinnost vést a předkládat evidenční listy důchodového pojištění (dále jen ELDP), vyplývající z ust. § 38 odst. 4 a § 39 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

V této souvislosti zaměstnavatele upozorňujeme, že na webových stránkách ČSSZ na adrese www.cssz.cz jsou v záložce Důchodové pojištění - Tiskopisy vystaveny aktualizované:

 • Všeobecné zásady pro vyplňování ELDP platného od 1. 1. 2014, aktualizované podle právního stavu účinného od 1. 2. 2018 a od 1. 6. 2018;
 • Metodická pomůcka pro vyplňování ELDP platných od 1. 1. 2014, aktualizovaná podle právního stavu účinného do 1. 2. 2018 a od 1. 6. 2018.

Na tomto místě uvedeme jen několik vybraných příkladů, které jsou zaměřeny na správné vyplňování oddílu „2. Průběh pojištění v daném roce“ za r. 2017.

Rovněž zde uvedeme příklady vyplňování ELDP za r. 2018, a to v souvislosti se změnami, kterými se v průběhu r. 2018 mění:

 • zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 187/2006 Sb.),
 • zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále je zákon č. 155/1995 Sb.),
 • zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 582/1991 Sb.),
 • zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 589/1992 Sb.).

Od 1. 2. 2018, v souvislosti s přijetím zákona č. 259/2017 Sb.:

Od 1. 2. 2018, v souvislosti s přijetím zákona č. 148/2017 Sb., se rozšiřují dávky nemocenského pojištění o dávku otcovská poporodní péče dle ust. § 4 písm. c) zákona č. 187/2006 Sb. (tzv. otcovská). Podmínky nároku na otcovskou upravuje ust. § 38a a § 38b zákona č. 187/2006 Sb. Nárok na otcovskou vzniká v období 6 týdnů ode dne narození dítěte, nebo ode dne převzetí dítěte do péče. Podpůrčí doba otcovské činí 1 týden - tj. 7 kalendářních dnů. Otcovská se nevyplácí za dny pracovního klidu, pokud pojištěnci nevznikl nárok na výplatu otcovské alespoň za 1 kalendářní den, který měl být pro něho pracovním dnem.

Od 1. 6. 2018, v souvislosti s přijetím zákona č. 310/2017 Sb., se rozšiřují dávky nemocenského pojištění o další dávku dlouhodobé ošetřovné dle ust. § 4 písm. e) zákona č. 187/2006 Sb. Podmínky nároku na dlouhodobé ošetřovné upravuje ust. § 41a až § 41c zákona č. 187/2006 Sb. Podpůrčí doba dlouhodobého ošetřovného trvá nejdéle 90 kalendářních dnů. Dlouhodobé ošetřovné se vyplácí za kalendářní dny, v nichž potřeba péče trvala, ale nevyplácí se za dny, kdy trvala hospitalizace ošetřované osoby, s výjimkou prvního a posledního kalendářního dne hospitalizace.

Obě nové dávky nemocenského pojištění - otcovská a dlouhodobé ošetřovné - rozšiřují okruh vyloučených dob v ust. § 16 odst. 4 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb., které se vykazují na ELDP ve sloupci „Vyloučené doby“.

Příklad č. 1:

Vojenské cvičení

Zaměstnanec v pracovním poměru na dobu neurčitou od 4. ledna 2016 se sjednaným příjmem 20 000 Kč měsíčně vykonával v době od 1. března do 24. března 2017 vojenské cvičení v armádě ČR. Zaměstnanec opět nastoupil do zaměstnání až dne 3. dubna 2017. Celkový dosažený vyměřovací základ za r. 2017 činil 220 000 Kč.

Záznam na ELDP za r. 2017 bude následující:

Záznam ELDP za rok 2017

V souvislosti s úpravou ust. § 5 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb. a ust. § 16 odst. 4 písm. d) zákona č. 155/1995 Sb. se výkon vojenské služby vojáků v záloze od 1. 7. 2016 nevykazuje na ELDP jako doba vyloučená, a proto se v měsíci březnu vyznačí znak „X“.

Poznámka: U vojáků v záloze ve výkonu vojenské činné služby plní úkoly v důchodovém pojištění od 1. 7. 2016 Ministerstvo obrany ČR, v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 47/2016 Sb., kterým se měnil zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování.

Příklad č. 2:

Aplikace ust. § 10 odst. 6 zákona č. 187/2006 Sb.

Zaměstnanec byl zaměstnán v pracovním poměru na dobu určitou od 2. ledna 2017 (pondělí) do 30. června 2017 s měsíčním příjmem 17 000 Kč.

Od 1. července 2017 (sobota) navázal u téhož zaměstnavatele nový pracovní poměr na dobu neurčitou s měsíčním příjmem 21 000 Kč.

Celkový zúčtovaný příjem za r. 2017 činil 228 000 Kč.

Záznam na ELDP za r. 2017 bude následující:

Záznam na ELDP za rok 2017 - aplikace ustanovení § 10 odst. 6. zákona č. 187/2006 Sb.

Je-li další pracovní poměr navázán bezprostředně bez jediného dne přerušení, a pro obě zaměstnání platí stejné podmínky účasti na pojištění, aplikujeme ust. § 10 odst. 6 zákona č. 187/2006 Sb. Doba pojištění se uvádí jako celý interval trvání pojištění v údaji „Od-Do“ v jednom řádku. V daném případě sobota a neděle 1. a 2. července 2017 nejsou pro trvání pojištění rozhodující.

Poznámka: Uvedený postup platí obdobně v případech, kdy na sebe navazují např. dvě dohody o pracovní činnosti, které mají charakter zaměstnání malého rozsahu, ale vzhledem k výši odměny založily účast na nemocenském pojištění, případně na sebe navazují dvě dohody o provedení práce.

Tato zásada neplatí, dochází-li ke změně druhu výdělečné činnosti, např. dohoda o pracovní činnosti - pracovní poměr, nebo dojde ke změně zaměstnání malého rozsahu na zaměstnání a naopak (viz příklad č. 3).

Příklad č. 3

Změna druhu výdělečné činnosti

Zaměstnanec byl u obchodní společnosti zaměstnán na dohodu o pracovní činnosti na dobu určitou od 1. března 2017 do 31. srpna 2017, se sjednaným příjmem 20 000 Kč měsíčně.

Od 1. září 2017 navázal u téhož zaměstnavatele pracovní poměr na dobu neurčitou se sjednaným příjmem 30 000 Kč měsíčně.

Záznam na ELDP za r. 2017 bude následující:

Záznam na ELDP za rok 2017 - změna druhu výdělečné činnosti

V případech, kdy na sebe navazují pojistné poměry s rozdílnými podmínkami účasti na pojištění, nelze tyto vztahy posuzovat jako bezprostřední navázání výdělečné činnosti dle ust. § 10 odst. 6 zákona č. 187/2006 Sb.

Příklad č. 4

Aplikace ust. 15a zákona č. 187/2006 Sb.

Zaměstnanec uzavřel se zaměstnavatelem dohodu o pracovní činnosti na dobu určitou od 2. ledna 2018 do 30. listopadu 2018 s měsíčním příjmem 2 400 Kč.

V jednotlivých měsících r. 2018 byly zaměstnanci zúčtovány tyto příjmy:

Měsíc Zúčtovaný měsíční příjem
leden 2 400 Kč
únor 2 400 Kč
březen 2 850 Kč
duben 2 800 Kč
květen 2 600 Kč
červen 1 800 Kč
červenec 2 000 Kč
srpen 2 800 Kč
září 2 550 Kč
říjen 2 400 Kč
listopad 3 500 Kč

Dočasná pracovní neschopnost zaměstnance na dohodu o pracovní činnosti trvala:

varianta a) od 11. června do 24. června 2018

varianta b) od 2. července do 15. července 2018

varianta a) záznam na ELDP za r. 2018 bude následující:

ELDP za rok 2018 - varianta a)

Zaměstnanci na dohodu o pracovní činnosti vznikne nárok na nemocenské dle ust. § 15a zákona č. 187/2006 Sb. Zaměstnanec byl účasten pojištění ve třech kalendářních měsících bezprostředně před kalendářním měsícem, v němž dočasná pracovní neschopnost vznikla. Na ELDP je proto nutno vykázat do vyloučených dob počet kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti - 14 kal. dnů. Protože v měsíci červnu trvala dočasná pracovní neschopnost, nedosáhl zaměstnanec započitatelného příjmu aspoň 2 500 Kč, a proto bude v tomto měsíci vyznačen znak „X“. Kalendářní dny trvání dočasné pracovní neschopnosti budou zahrnuty do celkové doby pojištění uvedené ve sloupci „Dny“.

varianta b) záznam na ELDP za r. 2018 bude následující:

záznam ELDP za rok 2018 - varianta b)

Zaměstnanci na dohodu o pracovní činnosti nárok na nemocenské dle ust. § 15a zákona č. 187/2006 Sb. nevznikne - zaměstnanec nebyl účasten pojištění ve třech kalendářních měsících bezprostředně před kalendářním měsícem, v němž dočasná pracovní neschopnost vznikla, a proto na ELDP nebude vyloučená doba vykázána.

Příklad č. 5

Zaměstnání malého rozsahu v kalendářním měsíci

Zaměstnanec uzavřel se zaměstnavatelem v průběhu měsíce listopadu 2017 několik zaměstnání malého rozsahu na dobu určitou. U těchto zaměstnání byla vždy sjednána odměna v nižší částce než 2 500 Kč. Příjmy dosažené v měsíci listopadu 2017:

 1. od 1. do 8. listopadu 1 500 Kč
 2. od 13. do 20. listopadu 1 800 Kč
 3. od 24. do 30. listopadu 2 000 Kč

Dočasná pracovní neschopnost trvala od 16. listopadu do 23. listopadu 2017.

Záznam na ELDP za r. 2017 bude následující:

záznam ELDP za rok 2017 - zaměstnání malého rozsahu v kalendářním měsíci

Úhrn započitatelných příjmů z jednotlivých zaměstnání malého rozsahu dosáhl v měsíci listopadu výše rozhodného příjmu (dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 187/2006 Sb.). Zaměstnanec je účasten pojištění po dobu trvání těchto zaměstnání. Dočasná pracovní neschopnost bude uvedena na ELDP jen v rozsahu trvání výdělečné činnosti od 13. do 20. listopadu 2017.

Příklad č. 6

Dohody o provedení práce v kalendářním měsíci

Zaměstnanec uzavřel se zaměstnavatelem během měsíce listopadu 2017 dvě dohody o provedení práce

 

a) dohoda od 1. do 10. listopadu           odměna 5 000 Kč
b) dohoda od 20. do 30. listopadu         odměna 7 500 Kč
----------------------------------------------------------------------------- 
                                                                 celkem 12 500 Kč

Zaměstnanci na dohodu o provedení práce vznikla v průběhu měsíce listopadu dočasná pracovní neschopnost, která trvala od 27. listopadu do 15. prosince 2017.

Záznam na ELDP za r. 2017 bude následující:

Záznam na ELDP za rok 2017 - dohoda o provedení práce

V průběhu měsíce listopadu dosáhly zúčtované odměny na dohody o provedení práce celkového příjmu 12 500 Kč, tzn. byla splněna podmínka započitatelného příjmu vyššího než 10 000 Kč.

Období dočasné pracovní neschopnosti bude na ELDP uvedeno v rozsahu trvání dohody od 20. listopadu do 30. listopadu 2017, tedy 4 kalendářní dny. Doba dočasné pracovní neschopnosti trvající po skončení výdělečné činnosti, tj. od 1. prosince do 15. prosince 2017 bude do evidence ČSSZ převzata z evidence práce neschopných vedené na OSSZ/PSSZ.

Příklad č. 7

Souběžné dohody o provedení práce v průběhu kalendářního roku

Zaměstnanec uzavřel se zaměstnavatelem dvě dohody o provedení práce, které se vzájemně kryjí:

 1. první dohoda byla uzavřena na období od 1. dubna do 30. září 2017, v jednotlivých měsících byly zaměstnanci zúčtovány tyto příjmy:
Měsíc Zúčtované příjmy v jednotlivých měsících
duben 2 000 Kč
květen 3 500 Kč
červen 5 000 Kč
červenec 2 500 Kč
srpen 6 000 Kč
září 6 000 Kč
 1. druhá dohoda byla uzavřena na období od 2. května do 30. listopadu 2017, v jednotlivých měsících byly zaměstnanci zúčtovány tyto příjmy:
Měsíc Zúčtované příjmy v jednotlivých měsících
květen 7 000 Kč
červen 6 000 Kč
červenec 3 000 Kč
srpen 4 000 Kč
září 6 000 Kč
říjen 7 000 Kč
listopad 10 500 Kč

Dočasná pracovní neschopnost zaměstnance na dohodu o provedení práce trvala od 18. září do 11. října 2017.

Zaměstnavatel vyhotoví dva ELDP za r. 2017:

Ad a) První dohoda o provedení práce

ELDP za rok 2017 - první dohoda o provedení práce

Ad b) Druhá dohoda o provedení práce

ELDP za rok 2017 - druhá dohoda o provedení práce

Zaměstnanci vznikla účast na pojištění z obou dohod o provedení práce v měsících květen, červen a září 2017, kdy z obou činností mu byl úhrnem zúčtován příjem vyšší než 10 000 Kč. Protože dočasná pracovní neschopnost zaměstnanci vznikla v měsíci září, kdy byly z obou dohod o provedení práce splněny podmínky účasti na pojištění, bude na ELDP uvedena vyloučená doba v rozsahu, v jakém u jednotlivých dohod trvala:

 • u první dohody za období od 18. září do 30. září, tj. celkem 13 kalendářních dnů,
 • u druhé dohody za období od 18. září do 11. října, tj. celkem 24 kalendářních dnů.
Příklad č. 8

Otcovská poporodní péče

Zaměstnanec v pracovním poměru uzavřeném na dobu neurčitou od 2. ledna 2017 se stal otcem dne 4. dubna 2018. Nárok na otcovskou poporodní péči si uplatnil na předepsaném tiskopise dle ust. § 109 odst. 7 zákona č. 187/2006 Sb. ode dne 9. dubna do 15. dubna 2018. Vyměřovací základ za r. 2018 činil celkem 375 000 Kč.

Záznam na ELDP za r. 2018 bude následující:

Záznam ELDP za rok 2018 - otcovská poporodní péče

Zaměstnanec splnil podmínky nároku na otcovskou dle ust. § 38a zákona č. 187/2006 Sb., ve znění účinném od 1. 2. 2018. Dle ustanovení § 38b zákona č. 187/2006 Sb. činí podpůrčí doba u „otcovské“ 1 týden = 7 kalendářních dnů.

Příklad č. 9

Dlouhodobé ošetřovné

Zaměstnanec v pracovním poměru na dobu neurčitou od 2. ledna 2017 si uplatnil nárok na dlouhodobé ošetřovné své maminky od 20. srpna 2018, tj. od jejího propuštění z hospitalizace dle ust. § 72b zákona č. 187/2006 Sb. (změna provedena zákonem č. 310/2017 Sb. od 1. 6. 2018). Nárok na výplatu dlouhodobého ošetřovného si uplatnil na předepsaném tiskopise dle ust. § 109 odst. 6 zákona č. 187/2006 Sb. Ošetřující lékař určil den ukončení potřeby dlouhodobé péče do 15. listopadu 2018 (tj. 88 kalendářních dnů). Vyměřovací základ za r. 2018 činil celkem 375 000 Kč.

Záznam na ELDP za r. 2018 bude následující:

Záznam ELDP za rok 2018 - dlouhodobé ošetřovné

Zaměstnanec splnil podmínky nároku na dlouhodobé ošetřovné vyplývající z ust. § 41a a § 41b zákona č. 187/2006 Sb. Dle ust. § 41e odst. 1 zákona č. 187/2006 Sb. činí podpůrčí doba nejdéle 90 kalendářních dnů.

Příklad č. 10

Neplatné skončení pracovního poměru

Zaměstnanec v pracovním poměru od 4. ledna 2010 dostal k 31. březnu 2017 výpověď z pracovního poměru. Vyměřovací základ za leden až březen 2017 činil 78 000 Kč. Za tuto dobu zaměstnavatel vyhotovil ELDP, který odeslal 15. května 2017.

Zaměstnanec se soudní cestou domáhal neplatnosti rozvázání pracovního poměru. V říjnu 2017 soud rozhodl o neoprávněném ukončení pracovního poměru a přiznal zaměstnanci náhradu mzdy za měsíce duben až srpen 2017 ve výši 130 000 Kč (tj. 26 000 Kč za měsíc). Rozhodnutí soudu nabylo právní moci 15. listopadu 2017. Zaměstnanec se dohodl se zaměstnavatelem o ukončení pracovního poměru ke dni 30. listopadu 2017. Od 15. listopadu do 30. listopadu 2017 zaměstnanec již nepracoval. Náhradu mzdy, přiznanou soudem, zaměstnavatel zaměstnanci zúčtoval až v únoru 2018.

Zaměstnavatel vyhotoví opravný doklad ELDP za r. 2017:

Opravný doklad ELDP za rok 2017 - neplatné skončení pracovního poměru

Na základě rozsudku soudu je možné hodnotit dobu pojištění (ust. § 11 odst. 2 věta třetí zákona č. 155/1995 Sb.) jen za období navazující na den, v němž bylo zaměstnání neoprávněně ukončeno, až do dne předcházejícího nabytí právní moci rozhodnutí, tj. do 14. listopadu 2017 (tj. 318 kal. dnů).

Od 15. listopadu do 30. listopadu 2017 nebyla splněna ani jedna z podmínek ust. § 11 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., proto nelze tyto dny zahrnout do celkového počtu dnů uváděných ve sloupci „Dny“, a na ELDP se v tomto měsíci uvede znak „X“ - nehodnotí se část měsíce, po kterou zaměstnanec práci nevykonával. V návaznosti na tuto situaci bude v údaji „Kód“ uveden na druhé pozici znak „V“.

Období od 1. září do 14. listopadu 2017 (tj. celkem 75 kalendářních dnů), za které nebyla přiznána náhrada mzdy, je podle ust. § 16 odst. 4 písm. j) zákona č. 155/1995 Sb. dobou vyloučenou.

Náhrada mzdy ve výši stanovené soudem bude uvedena na ELDP 2017, tj. do kalendářního roku, za který náležela (nikoli v roce 2018, ve kterém byla zúčtována).

Poznámka: Obdobně bude postupováno v případech zpětného přiznání příjmu započitatelného do vyměřovacího základu na základě pravomocného rozhodnutí soudu nebo mimosoudní dohody uzavřené po podání návrhu na zaplacení tohoto příjmu - dle ust. § 11 odst. 2 věta čtvrtá zákona č. 155/1995 Sb., ve znění platném od 1. 2. 2018. Příjem, který náleží zpětně, se započte v těch kalendářních měsících, za které náleží.

Právní předpisy citované v článku (předpisy jsou vždy citovány ve znění pozdějších předpisů, pokud není výslovně uvedeno jinak)

 • zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
 • zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
 • zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování

Související dokumenty

Související pracovní situace

Odchod do invalidního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Odchod do starobního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Dovolená po mateřské dovolené
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy

Související články

Dlouhodobé ošetřovné, 1. část
Vyplňování ELDP za rok 2015
Mateřská a rodičovská dovolená a sociální zabezpečení
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti sociálního pojištění
Vyplňování ELDP - doby vyloučené vs. doby odečítané
Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) za rok 2019
Vyplňování ELDP za rok 2015
Vedení a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění za rok 2020 a novinky pro rok 2021
Vedení a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění za rok 2021
Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) za rok 2018
Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění za r. 2016
Vedení a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění za rok 2022 a 2023 - vzorové příklady
Sociální pojištění u studentů a čerstvých absolventů škol
Sociální zabezpečení studentů
Přiznání důchodu a zdravotní pojištění
Nejdůležitější změny v roce 2019 v sociálním pojištění
Povinnosti zaměstnavatelů v sociálním pojištění
Nárůst průměrné mzdy a jeho dopady pro zaměstnavatele a pojištěnce v oblasti důchodového pojištění
Možnost doplacení pojistného na důchodové pojištění bývalých účastníků důchodového spoření
Vyměřovací základ, osobní péče, posuzování zdravotního stavu i náhrada starobního důchodu v aktuální judikatuře NSS
Zvýšení důchodů a příplatků k důchodu v roce 2022
Zvláštní opatření v sociálním pojištění osob samostatně výdělečně činných

Související otázky a odpovědi

Souběh zaměstnání u jednoho zaměstnavatele
Vyplnění evidenčního listu
Vyloučené doby pro ELDP
Neplacené volno po část dne
Vyplnění ELDP
Forma předání ELDP zaměstnanci
Nadlimitní stravenkový paušál a náhrada při dovolené a nemoci, ELDP, daně
Správné vyplnění ELDP za rok 2023 u zaměstnankyně na mateřské dovolené
Zpětné rozhodnutí o přiznání důchodu bez výplaty
Neplacené volno a dopad na sociální pojištění
Poskytování informací o zaměstnání - ELDP
Opravný přehled na sociální pojištění
Ubytovací služby ČR a zaměstnání v Belgii
Přehled na SP - OSVČ za rok 2020
Promíjení pojistného na sociální zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii
Hornický důchod
Zálohy OSVČ na zdravotní a sociální pojištění při snížení zdanitelných příjmů
Čtvrtý rok rodičovské dovolené
ELDP a DPČ
Doplacení dobrovolného důchodového pojištění za dobu evidence na úřadu práce + zápočet vyloučené doby

Související předpisy

582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
259/2017 Sb. , kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
148/2017 Sb. , kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
310/2017 Sb. , kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
47/2016 Sb. , kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
585/2004 Sb. o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)