Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění za r. 2016

Vydáno: 17 minut čtení

V souvislosti s blížící se povinností zaměstnavatelů vést a předkládat ELDP za každý kalendářní rok dle ust. § 38 a § 39 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOPSZ), uvedeme několik příkladů z praxe, v nichž zaměstnavatelé mohou chybovat.

Upozornění:

Na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení na adrese www.cssz.cz, v záložce Důchodové pojištění, Tiskopisy jsou vystaveny aktualizované Všeobecné zásady pro vyplňování ELDP od r. 2017, v nichž jsou uvedeny všechny aktuální změny v oblasti sociálního zabezpečení, které jsou spojeny s vyplňováním ELDP.

Dne 1. 7. 2016 nabyl účinnosti nový zákon č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze a zákon č. 47/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování. Uvedenou změnou bylo novelizováno ust. § 5 písm. a) bod 2 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZNP), ust. § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (dále jen ZDuP), a další související zákony. Byl rozšířen okruh pojištěných osob o vojáky v záloze ve výkonu vojenské činné služby, u kterých plní úkoly v důchodovém pojištění jako zaměstnavatel Ministerstvo obrany ČR. Bude-li tedy voják v záloze ve výkonu vojenské činné služby (příslušník) současně účasten nemocenského pojištění v civilním zaměstnání, bude účasten nemocenského pojištění z obou těchto zaměstnání dle ust. § 8 ZNP. V civilním zaměstnání se však nebude od 1. 7. 2016 doba vojenské služby vykazovat na ELDP jako doba vyloučená.

Příklad č. 1:

Zaměstnanec měl sjednán pracovní poměr na dobu neurčitou od 2. ledna 2012 s měsíčním příjmem 24 000 Kč měsíčně. Jako voják v záloze byl povolán na vojenské cvičení od 1. března do 27. března 2016. Další vojenské cvičení pak absolvoval od 12. září 2016 do 15. listopadu 2016. Na tato vojenská cvičení mu zaměstnavatel poskytl neplacené volno. Zaměstnanec byl v dočasné pracovní neschopnosti od 22. srpna 2016 do 31. srpna 2016.

Vyměřovací základ za r. 2016 činí celkem 297 000 Kč.

Záznam na ELDP za r. 2016 bude následující:

Typ ELDP 01

2. Průběh pojištění v daném roce

Kód MR Od Do Dny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1-12 VD VZ DO
1++ N 1.1. 31.12.                     X       37 297 000  
                                         
                                         
  Celkem Celkem Celkem
  37 297 000  
Výdělečná činnosti od  
2. 1. 2012  

Vojenské cvičení, které zaměstnanec absolvoval v období od 1. března do 27. března 2016, bude uvedeno na ELDP jako doba vyloučená dle ust. § 16 odst. 4 písm. d) ZDuP – tj. 27 kalendářních dnů. Zároveň bude do vyloučených dob zahrnuta doba dočasné pracovní neschopnosti od 22. srpna do 31. srpna 2016 – tj. 10 kalendářních dnů. Vojenské cvičení, které zaměstnanec absolvoval v období od 12. září do 15. listopadu 2016, již nelze, dle nové právní úpravy platné od 1. července 2016, považovat za dobu vyloučenou.

Jelikož vojenské cvičení trvalo celý měsíc říjen 2016, je nutné označit tento měsíc jako dobu nepojištěnou.

Vojenský útvar, u kterého bude občan vykonávat vojenskou činnou službu, za kterou mu bude zúčtována odměna, vyhotoví ELDP jako zaměstnavatel plnící úkoly v důchodovém pojištění a ELDP postoupí do evidence ČSSZ prostřednictvím příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ.

Příklad č. 2:

Zaměstnanec měl sjednán pracovní poměr od 1. ledna 2016 (pátek) s měsíčním příjmem 24 500 Kč. Fakticky zaměstnanec nastoupil do zaměstnání dnem 4. ledna 2016 (tj. v pondělí).

Záznam na ELDP za r. 2016 bude následující:

Typ ELDP 01

2. Průběh pojištění v daném roce

Kód MR Od Do Dny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1-12 VD VZ DO
1++ N 1.1. 31.12.                               294 000  
                                         
                                         
  Celkem Celkem Celkem
    294 000  
Výdělečná činnosti od  
1. 1. 2016  

Den 1. leden 2016 je placeným svátkem, za který byla zaměstnanci poskytnuta náhrady mzdy (mzda nebo plat se nekrátí), a proto zaměstnanci vznikla účast na pojištění již dnem 1. ledna 2016.

Pokud by 1. leden byl dnem pracovního klidu – sobotou nebo nedělí – účast na pojištění by vznikla až prvním pracovním dnem faktického nástupu do zaměstnání, tzn. dnem 3. ledna.

Příklad č. 3:
 1. Zaměstnanec měl sjednaný pracovní poměr na dobu určitou od 1. ledna 2016 do 30. dubna 2016 (sobota) s měsíčním příjmem 10 000 Kč.
 2. Další pracovní poměr byl sjednán od 1. května 2016 (neděle) na dobu neurčitou. Zaměstnanec nastoupil do zaměstnání v pondělí 2. května 2016 s měsíčním příjmem 18 000 Kč.

Záznam na ELDP za r. 2016 bude následující:

Typ ELDP 01

2. Průběh pojištění v daném roce

Kód MR Od Do Dny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1-12 VD VZ DO
1++ N 1.1. 31.12.                     X         184 000  
                                         
                                         
  Celkem Celkem Celkem
    184 000  
Výdělečná činnosti od  
1. 1. 2016  

Je-li další pracovní poměr navázán bezprostředně bez jediného dne přerušení a obě zaměstnání splňují podmínky účasti na pojištění, aplikujeme ust. § 10 odst. 6 ZNP. Doba pojištění se uvádí jako celý interval trvání pojištění v údaji „Od – Do“ v jednom řádku. V daném případě sobota 30. dubna 2016 a neděle 1. května 2016 nejsou pro trvání pojištění rozhodující. Je nutné si v daném případě uvědomit, že v ust. § 10 odst. 6 ZNP se hovoří o dalším pracovním poměru, v němž jsou splněny podmínky účasti na pojištění.

Příklad č. 4:

Zaměstnanec na dohodu o pracovní činnosti od 1. září 2016 do 31. prosince 2016 bude pracovat dle potřeb zaměstnavatele, nejvíce 20 hod. týdně. Dohodnutá odměna bude činit 100 Kč/hod.

Toto zaměstnání je zaměstnáním malého rozsahu dle ust. § 7 ZNP, neboť započitatelný příjem rozhodný pro účast na pojištění nelze předem určit. V daném příkladu se můžeme domnívat, že se nejedná o zaměstnání malého rozsahu, protože za kalendářní měsíc zaměstnanec může dosáhnout až na částku 8 000 Kč (tj. 4 týdny v měsíci x 20 h x 100 Kč/hod. = 8 000 Kč) – přesto se jedná o zaměstnání malého rozsahu.

Příklad č. 5:

Zaměstnanec měl v průběhu měsíce března 2016 uzavřeny se zaměstnavatelem dvě zaměstnání malého rozsahu

 1. Zaměstnání v době od 7. března do 16. března 2016 – zúčtovaný příjem 1 800 Kč.
 2. Zaměstnání v době od 21. března do 31. března 2016 – zúčtovaný příjem 2 200 Kč.

Dočasná pracovní neschopnost trvala od 14. března do 18. března 2016.

Záznam na ELDP za r. 2016 bude následující:

Typ ELDP 02

2. Průběh pojištění v daném roce

Kód MR Od Do Dny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1-12 VD VZ DO
1++ A 7.3. 16.3. 10                           5 1 800  
1++ A 21.3. 31.3. 11                             2 200  
  Celkem Celkem Celkem
  5 4 000  
Výdělečná činnosti od  
7. 3. 2016  

Pokud zaměstnanec vykonával v kalendářním měsíci u téhož zaměstnavatele více zaměstnání malého rozsahu a úhrn příjmů z těchto zaměstnání dosáhl v kalendářním měsíci aspoň částky rozhodného příjmu 2 500 Kč, pak dle ust. § 7 odst. 4 ZNP je tento zaměstnanec účasten pojištění jen po dobu trvání takových zaměstnání (nikoli celý kalendářní měsíc).

Jednotlivá zaměstnání v průběhu kalendářního měsíce budou rozepsána na ELDP do samostatných řádků. Dočasná pracovní neschopnost bude uvedena na ELDP jen v rozsahu trvání první výdělečné činnosti od 7. března do 16. března 2016.

Příklad č. 6:

Zaměstnanec měl v průběhu měsíce ledna 2016 sjednány 2 dohody o provedení práce (DPP)

 1. DPP od 4. ledna do 10. ledna 2016 – zúčtovaný příjem 5 000 Kč
 2. DPP od 20. ledna do 31. ledna 2016 – zúčtovaný příjem 5 700 Kč

Dočasná pracovní neschopnost trvala od 25. ledna do 17. února 2016

Záznam na ELDP za r. 2016 bude následující:

Typ ELDP 02

2. Průběh pojištění v daném roce

Kód MR Od Do Dny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1-12 VD VZ DO
T++ N 4.1. 10.1. 7                             5 000  
T++ N 20.1. 31.1. 12                           7 5 700  
                                         
  Celkem Celkem Celkem
  7 10 700  
Výdělečná činnosti od  
4. 1. 2016  

Jestliže zaměstnanec vykonával v průběhu měsíce ledna 2016 u téhož zaměstnavatele dvě dohody o provedení práce a úhrn příjmů z obou dohod přesáhl částku 10 000 Kč, pak dle ust. § 7a odst. 3) ZNP je tento zaměstnanec účasten na pojištění nejvýše po dobu trvání takových zaměstnání v tomto kalendářním měsíci.

Dvě po sobě jdoucí dohody se rozepíší na ELDP do dvou řádků vždy za období, ve kterém trvaly, s kódem činnosti T++. Dočasná pracovní neschopnost vznikla u druhé dohody a do „Vyloučené doby“ se zaznamená jen v době jejího trvání.

Poznámka:

Zaměstnání na základě dohody o provedení práce nelze označit jako zaměstnání malého rozsahu – viz ust. § 6 odst. 4 ZNP.

Příklad č. 7:

Zaměstnankyně byla zaměstnána v pracovním poměru na dobu neurčitou od 2. ledna 2012. Zaměstnavatel poskytl zaměstnankyni neplacené volno bez náhrady příjmu v době od 1. srpna do 31. srpna 2016. V době neplaceného volna onemocněla a její dočasná pracovní neschopnost trvala od 10. srpna do 27. září 2016. Vyměřovací základ za r. 2016 činil celkem 175 000 Kč.

Záznam na ELDP za r. 2016 bude následující:

Typ ELDP 01

2. Průběh pojištění v daném roce

Kód MR Od Do Dny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1-12 VD VZ DO
1++ N 1.1. 31.12.                             49 175 000  
                                         
                                         
  Celkem Celkem Celkem
  49 175 000  
Výdělečná činnosti od  
2. 1. 2012  

Na ELDP bude uvedena celá doba pojištění včetně měsíce srpna, ve kterém zaměstnankyně čerpala neplacené volno. Doba dočasné pracovní neschopnosti v době trvání neplaceného volna je též považována za dobu omluvných důvodů ve smyslu ust. § 16 odst. 4 písm. a) ZDuP, a to přesto, že zaměstnankyni nárok na výplatu nemocenských dávek v této době nevzniká.

Na ELDP budou uvedeny ve sloupci „Vyloučené doby“ kalendářní dny trvání dočasné pracovní neschopnosti za období od 10. srpna do 27. září 2016 = 49 kalendářních dnů.

Nemocenské dávky budou poskytovány až ode dne, kdy zaměstnankyně měla po uplynutí neplaceného volna opět nastoupit do zaměstnání, tj. v tomto případě od 1. září do 27. září 2016.

Příklad č. 8:

Zaměstnanec měl sjednaný pracovní poměr na dobu neurčitou od 1. ledna 2010 s příjmem 45 000 Kč měsíčně. Dne 1. června 2016 utrpěl pracovní úraz a jeho dočasná pracovní neschopnost trvala do 31. července 2016.

Za dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti související s pracovním úrazem mu byla vyplacena v měsíci říjnu náhrada mzdy dle ust. § 271a zákoníku práce.

Náhrada za ztrátu na výdělku poskytovaná zaměstnanci po dobu jeho dočasné pracovní neschopnosti související s následky pracovního úrazu nebo nemocí z povolání dle ust. § 271a zákoníku práce (do 30. září 2015 dle ust. § 370 ZP) není pro účely důchodového pojištění započitatelným příjmem a nemá vůbec žádný vliv na vykazování vyloučených dob na ELDP. Vyloučené doby se vykazují do příslušného sloupce ELDP v plném rozsahu, v jakém trvaly.

Příklad č. 9:

Tentýž zaměstnanec nastoupil dočasnou pracovní neschopnost z důvodu operace, která nesouvisela s předchozím utrpěným pracovním úrazem. Dočasná pracovní neschopnost trvala od 10. října do 20. listopadu 2016.

V souvislosti s předchozím pracovním úrazem mu byla vyplácena náhrada po skončení pracovní neschopnosti náležející za pracovní úraz dle ust. § 271b zákoníku práce (tzv. renta) ve výši 5 000 Kč měsíčně.

Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti náležející za pracovní úraz nebo nemoc z povolání dle ustanovení § 271b zákoníku práce přísluší zaměstnanci i při trvání dočasné pracovní neschopnosti z jiného důvodu. Je-li tedy v době takové dočasné pracovní neschopnosti poskytována náhrada mzdy dle ust. § 271b ZP, nelze na ELDP toto období do sloupce „Vyloučené doby“ vykázat.

Poznámka:

Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti náležející za pracovní úraz nebo nemoc z povolání dle ust. § 271b ZP je kvalifikována zákonem o daních z příjmů jako příjem ze závislé činnosti, a proto podléhá zdanění dle ust. § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zaměstnavatel, případně pojišťovna, bude proto tuto „rentu“ uvádět dle ust. § 37 odst. 2 písm. a) zákona č. 582/1991 Sb. na „Potvrzení o vyplacených náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti podle ust. § 271b zákoníku práce“ v hrubé výši.

Na webových stránkách ČSSZ, v záložce Důchodové pojištění – Tiskopisy je k dispozici tiskopis „Potvrzení o vyplacených náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti [dle § 37 odst. 2 písm. a) ZOPSZ]“.

Příklad č. 10:

Zaměstnanec byl zaměstnán v pracovním poměru od 3. ledna 2005. Důchodového věku dosáhl dne 17. srpna 2016. Jeho pracovní poměr nadále trvá. Žádost o důchod byla sepsána 12. dubna 2016 s datem přiznání důchodu od 1. září 2016.

K „Žádosti o důchod“ byl přiložen ELDP uzavřený ke dni 31. března 2016. Vyměřovací základ za měsíce leden až březen 2016 činil 78 000 Kč.

Dočasná pracovní neschopnost zaměstnance trvala od 10. srpna do 15. září 2016.

Záznam na ELDP za r. 2016 bude následující:

Typ ELDP 01 přiložil zaměstnavatel k žádosti o důchod

2. Průběh pojištění v daném roce

Kód MR Od Do Dny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1-12 VD VZ DO
1++ N 1.1. 31.3.                               78 000  
                                         
                                         
  Celkem Celkem Celkem
    78 000  
Výdělečná činnosti od  
3. 1. 2005  

Při uplatnění „Žádosti o starobní důchod“ mohou na připojeném ELDP chybět údaje za poslední 4 kalendářní měsíce, jelikož i „Žádost o důchod“ lze podat nejdříve 4 měsíce přede dnem, od kterého občan žádá přiznat dávku důchodového pojištění (ustanovení § 82 odst. 4 ZOPSZ).

Jelikož výdělečná činnost zaměstnance v r. 2016 nadále trvala, zaměstnavatel vyhotoví za rok 2016 navazující ELDP, v němž se údaje rozepisují do dvou řádků, tj. přede dnem dovršení důchodového věku do 16. srpna 2016, a ve druhém řádku ode dne dovršení důchodového věku od 17. srpna 2016:

Typ ELDP 01

2. Průběh pojištění v daném roce

Kód MR Od Do Dny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1-12 VD VZ DO
1++ N 1.4. 16.8. 138                           7    
1D+ N 17.8. 31.12. 107                           30 234 000 30
                                         
  Celkem Celkem Celkem
  37 234 000 30
Výdělečná činnosti od  
3. 1. 2005  

Doba dočasné pracovní neschopnosti po dovršení důchodového věku, ode dne 17. srpna 2016, se vykazuje jak v údaji „Vyloučené doby“, tak i v údaji „Doby odečítané“. Tato doba se nezapočítává do celkového počtu dnů uváděných ve sloupci „Dny“ (ust. § 34 odst. 2 až 4 ZDuP).

Příklad č. 11:

Zaměstnanec – poživatel předčasného starobního důchodu dle ust. § 31 ZDuP – nastoupil do zaměstnání 1. března 2016 se sjednaným příjmem 25 000 Kč měsíčně.

Důchodový věk dovrší 17. srpna 2018.

Dočasná pracovní neschopnost trvala od 5. září do 28. září 2016. Vyměřovací základ za r. 2016 činil 245 000 Kč.

Záznam na ELDP za r. 2016 bude následující:

Typ ELDP 01

2. Průběh pojištění v daném roce

Kód MR Od Do Dny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1-12 VD VZ DO
1++ N 1.3. 31.12. 306                           24 245 000  
                                         
                                         
  Celkem Celkem Celkem
  24 245 000  
Výdělečná činnosti od  
   

Zaměstnavatel si vede dle ust. § 37 odst. 1 písm. g) ZOPSZ záznam, zda občan pobírá starobní důchod podle ust. § 31 ZDuP, a kdo jej vyplácí a datum vzniku nároku na tento důchod.

Zaměstnanec je povinen sdělit zaměstnavateli dle ust. § 51 odst. 2 ZOPSZ skutečnost, že pobírá starobní důchod před dosažením důchodového věku.

Zaměstnavatel má povinnost dle ust. § 41 odst. 1 ZOPSZ ohlásit plátci důchodu zaměstnávání poživatele starobního důchodu přiznaného dle ust. § 31 ZDuP, který nesplňuje podmínky pro jeho výplatu při výkonu výdělečné činnosti.

Plátce předčasného starobního důchodu zastaví výplatu této dávky ode dne, kdy zaměstnanec začal práci vykonávat.

Právní předpisy citované v článku

(předpisy jsou vždy citovány ve znění pozdějších předpisů, pokud není výslovně uvedeno jinak)

 • ZOPSZ – zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • ZNP – zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
 • ZDuP – zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
 • zákon č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze
 • zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování

Související dokumenty

Související pracovní situace

Odchod do invalidního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do starobního důchodu
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Dovolená po mateřské dovolené
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské

Související články

Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) za rok 2018
Nejdůležitější změny v roce 2019 v sociálním pojištění
Výdělečná činnost při pobírání důchodu
Vedení a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění za rok 2021
Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) za rok 2019
Vyplňování ELDP za rok 2015
Daňové aktuality
Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) za rok 2017
Vedení a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění za rok 2020 a novinky pro rok 2021
Příjemci důchodu a zdravotní pojištění
Takzvaná hornická novela zákona o důchodovém pojištění
Vyplňování ELDP - doby vyloučené vs. doby odečítané
Vedení a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění za rok 2022 a 2023 - vzorové příklady
Zvýšení důchodů a příplatků k důchodu v roce 2023
Zvláštní opatření v sociálním pojištění osob samostatně výdělečně činných
Nové parametry důchodového pojištění pro rok 2021
Daňové aktuality
Ukončení důchodového spoření
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Vyměřovací základ, osobní péče, posuzování zdravotního stavu i náhrada starobního důchodu v aktuální judikatuře NSS

Související otázky a odpovědi

Vyloučené doby pro ELDP
Vyplnění ELDP
Forma předání ELDP zaměstnanci
Souběh zaměstnání u jednoho zaměstnavatele
Neplacené volno po část dne
Vyplnění evidenčního listu
Vyplnění ELDP
Zálohy na důchodové pojištěné OSVČ - vedlejší
Nadlimitní stravenkový paušál a náhrada při dovolené a nemoci, ELDP, daně
Správné vyplnění ELDP za rok 2023 u zaměstnankyně na mateřské dovolené
Sociální pojištění OSVČ
Odchod do důchodu
Zpětné rozhodnutí o přiznání důchodu bez výplaty
Neplacené volno a dopad na sociální pojištění
Správné vyplnění ELDP
Vyloučená doba pro ELDP
Zaměstnání invalidního důchodce třetího stupně
Počítání přestupného roku při zápočtu praxe
Přechod na jiný typ zaměstnaneckého poměru
Poskytování informací o zaměstnání - ELDP

Související předpisy

582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
45/2016 Sb. o službě vojáků v záloze
47/2016 Sb. , kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
585/2004 Sb. o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
262/2006 Sb., zákoník práce
586/1992 Sb. o daních z příjmů