Vedení a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění za rok 2021

Vydáno: 33 minut čtení

Jako každý rok se i letos blíží zaměstnavatelům povinnost vyhotovit a předložit evidenční list důchodového pojištění (dále jen ELDP). Tato povinnost vyplývá z ustanovení § 38 odst. 4 a § 39 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 582/1991 Sb.“). ELDP je základním dokladem, jímž se pro účely důchodového pojištění prokazuje získaná doba důchodového pojištění, výše dosaženého vyměřovacího základu a dob vyloučených, tj. dob, které se pro účely zjištění průměrného výdělku vylučují.

Zaměstnavatel vede ELDP pro každou osobu účastnou důchodového pojištění vždy za jednotlivý kalendářní rok, případně jeho část, došlo-li k zahájení výdělečné činnosti zakládající účast na důchodovém pojištění nebo k jejímu ukončení v průběhu kalendářního roku. Do ELDP zapisuje údaje za každý kalendářní rok, po účetní závěrce (závěrce mzdových listů), nejpozději však do 30. dubna následujícího kalendářního roku, a v případě skončení účasti na důchodovém pojištění před 31. 12. daného kalendářního roku do 1 měsíce po konečném vyúčtování příjmů, nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního roku.

Zaměstnavatel je povinen vyhotovit dva stejnopisy evidenčního listu. Jeden stejnopis je povinen předložit občanovi k podpisu a založit do své evidence a druhý stejnopis, který opatří podpisem pověřeného zaměstnance nebo jiného oprávněného zástupce a svým razítkem, je povinen vydat občanovi, a to nejpozději v den, kdy předkládá evidenční list příslušnému orgánu sociálního zabezpečení.

V souvislosti s přijetím některých zákonů došlo od 1. 1. 2020 ke změnám, které mají dopad do oblasti vedení a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění.

Přehled nejdůležitějších novel právních předpisů v agendě evidenčních listů důchodového pojištění účinných od 1. 1. 2020 je níže seřazen chronologicky.

Přijetím zákona č. 133/2020 Sb. došlo od 11. 3. 2020 k úpravě nároku na ošetřovné a prodloužení podpůrčí doby u ošetřovného o dobu, po kterou v období od 11. 3. 2020 do 30. 6. 2020 trvalo uzavření zařízení1) nebo školy z důvodu mimořádného opatření při epidemii. V této souvislosti se dny, ve kterých vznikl v uvedeném období nárok na ošetřovné, považují za dobu vyloučenou, která se v plném rozsahu (tj. nad rámec běžného rozsahu podpůrčí doby ošetřovného) vykazuje na ELDP. Celá doba pobírání ošetřovného je též považována za omluvný důvod ve smyslu ust. § 11 odst. 2 věty první za středníkem zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 155/1995 Sb.“), tj. za skutečnost, která zakládá nárok zaměstnance na hodnocení této doby jako doby pojištění.

V souvislosti s přijetím zákona č. 255/2020 Sb. došlo od 1. 9. 2020 k úpravě § 39 odst. 1 zákona č. 582/1991 Sb., na jehož základě ELDP předkládají zaměstnavatelé ČSSZ nově pouze v elektronické podobě formou datové zprávy prostřednictvím datové schránky nebo elektronické adresy podatelny. Pokud zaměstnavatel nemůže z prokazatelných objektivních technických důvodů předložit evidenční list pouze v elektronické podobě, může tak učinit způsobem uvedeným v § 123e odst. 2 písm. b) zákona č. 582/1991 Sb. zasláním na adresu určenou Českou správou sociálního zabezpečení; přitom je povinen uvést důvod tohoto postupu. Technické důvody se posuzují podle § 61 odst. 5 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 187/2006 Sb.“) obdobně. Tato povinnost je splněna i předáním evidenčního listu okresní správě sociálního zabezpečení, v jejímž obvodu je útvar zaměstnavatele, ve kterém je vedena evidence mezd.

Přijetím zákona č. 438/2020 Sb. došlo od 14. 10. 2020 k úpravě nároku na ošetřovné a prodloužení podpůrčí doby u ošetřovného o dobu, po kterou v době platnosti mimořádného opatření v období od 14. 10. 2020 nejdéle do 30. 6. 2021 trvalo uzavření zařízení nebo školy nebo jejich části z důvodu mimořádného opatření při epidemii. Pro účely důchodového pojištění se dny, ve kterých vznikl nárok na výplatu ošetřovného, považují podle ustanovení § 16 odst. 4 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb. za dobu vyloučenou, která je v souladu s ust. § 11 odst. 2 téhož zákona hodnocena jako omluvný důvod, který je též dobou pojištění.

Od 1. 1. 2021 sdělením MPSV č. 436/2020 Sb., kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění, podle § 6 odst. 2 zákona č. 187/2006 Sb. vyhlásilo MPSV zvýšení rozhodného příjmu pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění na částku 3 500 Kč.

U zaměstnání (dle § 6 zákona č. 187/2006 Sb.) sjednaných před 1. lednem 2021, u kterých byl stanoven rozhodný příjem 3 000 Kč měsíčně a od 1. ledna 2021 sjednaná částka nebude dosahovat rozhodného příjmu 3 500 Kč, zaniká účast na pojištění dnem 31. prosince 2020. Pojistný vztah dle § 6 zákona č. 187/2006 Sb. končí a vzniká nový, který se z pohledu nemocenského pojištění stává zaměstnáním malého rozsahu (§ 7 zákona č. 187/2006 Sb.). Zaměstnavatel má v tomto případě povinnost zaměstnance odhlásit [tiskopisem „Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání)“] k datu 31. prosince 2020 a případně znovu v roce 2021 přihlásit [tiskopisem „Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání)“] až dnem nástupu zaměstnance do zaměstnání (§ 94 zákona č. 187/2006 Sb.)

Související dokumenty

Související pracovní situace

Odchod do invalidního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Odchod do starobního důchodu
Dovolená po mateřské dovolené
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Určení daňové rezidence dle SZDZ

Související články

Vedení a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění za rok 2020 a novinky pro rok 2021
Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) za rok 2019
Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) za rok 2018
Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) za rok 2017
Vyplňování ELDP - doby vyloučené vs. doby odečítané
Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) za rok 2019
Vyplňování ELDP za rok 2015
Vedení a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění za rok 2020 a novinky pro rok 2021
Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) za rok 2018
Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění za r. 2016
Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) za rok 2017
Vedení a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění za rok 2022 a 2023 - vzorové příklady
Sociální pojištění u studentů a čerstvých absolventů škol
Sociální zabezpečení studentů
Přiznání důchodu a zdravotní pojištění
Nejdůležitější změny v roce 2019 v sociálním pojištění
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti sociálního pojištění
Povinnosti zaměstnavatelů v sociálním pojištění
Nárůst průměrné mzdy a jeho dopady pro zaměstnavatele a pojištěnce v oblasti důchodového pojištění
Možnost doplacení pojistného na důchodové pojištění bývalých účastníků důchodového spoření
Vyměřovací základ, osobní péče, posuzování zdravotního stavu i náhrada starobního důchodu v aktuální judikatuře NSS
Zvýšení důchodů a příplatků k důchodu v roce 2022
Zvláštní opatření v sociálním pojištění osob samostatně výdělečně činných

Související otázky a odpovědi

Vyplnění evidenčního listu
Souběh zaměstnání u jednoho zaměstnavatele
Vyloučené doby pro ELDP
Vyplnění ELDP
Neplacené volno po část dne
Forma předání ELDP zaměstnanci
Nadlimitní stravenkový paušál a náhrada při dovolené a nemoci, ELDP, daně
Správné vyplnění ELDP za rok 2023 u zaměstnankyně na mateřské dovolené
Zpětné rozhodnutí o přiznání důchodu bez výplaty
Neplacené volno a dopad na sociální pojištění
Poskytování informací o zaměstnání - ELDP
Opravný přehled na sociální pojištění
Ubytovací služby ČR a zaměstnání v Belgii
Přehled na SP - OSVČ za rok 2020
Sociální pojištění OSVČ
Doplacení dobrovolného důchodového pojištění za dobu evidence na úřadu práce + zápočet vyloučené doby
Hornický důchod
Zálohy OSVČ na zdravotní a sociální pojištění při snížení zdanitelných příjmů
Čtvrtý rok rodičovské dovolené
ELDP a DPČ