358/2022 Sb. , kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Schválený:
358/2022 Sb.
ZÁKON
ze dne 3. listopadu 2022,
kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
Čl.I
Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 141/2012 Sb., zákona č. 331/2012 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákona č. 329/2014 Sb., zákona č. 140/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 301/2017 Sb., zákona č. 228/2019 Sb., zákona č. 252/2021 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., se mění takto:
1. V § 7 se za slovo "činí" vkládají slova " , není-li dále stanoveno jinak,".
2. V § 7 se slova " , není-li dále stanoveno jinak," zrušují.
3. V § 7 se částka "550 Kč" nahrazuje částkou "900 Kč".
4. § 8 zní:
 
"§ 8
Výše příspěvku na mobilitu činí za kalendářní měsíc 2 900 Kč pro osobu, která využívá po celý kalendářní měsíc zdravotnický prostředek pro dlouhodobou domácí oxygenoterapii nebo zdravotnický prostředek pro domácí plicní umělou ventilaci, a tuto skutečnost krajské pobočce Úřadu práce prokázala potvrzením příslušné zdravotní pojišťovny.".
5. § 8 se zrušuje.
6. V § 9 odst. 2 se za slovo "ústrojí" vkládají slova " , autistickou poruchu s těžkým funkčním postižením".
7. V § 10 odst. 3 se částka "400 000 Kč" nahrazuje částkou "500 000 Kč".
8. Za § 22 se vkládá nový § 22a, který zní:
 
"§ 22a
(1) Je-li podle tohoto zákona pro podání nebo jiný úkon předepsán tiskopis, lze podání nebo jiný úkon učinit
a) též na počítačové sestavě zveřejněné v elektronické podobě ministerstvem, nebo
b) v elektronické podobě, pokud ministerstvo zveřejnilo příslušný tiskopis v elektronické podobě nebo elektronický formulář.
(2) V řízení o dávkách a o průkazu osoby se zdravotním postižením podle tohoto zákona lze jako podklady pro vydání rozhodnutí použít záznamy na technických nosičích dat, mikrografické záznamy, tištěné produkty optického archivačního systému a tištěné nebo fotografické produkty jiné výpočetní techniky místo originálu listiny, podle jehož obsahu byly pořízeny. Krajská pobočka Úřadu práce nebo ministerstvo vyzve osobu, která předložila kopii listiny, k předložení originálu nebo úředně ověřeného opisu nebo kopie listiny, má-li pochybnosti o pravosti předložené kopie.".
Čl.II
Přechodná ustanovení
1. Úřad práce České republiky - krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu upraví částky příspěvku na mobilitu podle § 7 zákona č. 329/2011 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, bez žádosti. O změně výše příspěvku na mobilitu se učiní záznam do spisu.
2. Příspěvek na mobilitu podle § 7 zákona č. 329/2011 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, náleží poprvé od splátky náležející za kalendářní měsíc bezprostředně předcházející dni nabytí účinnosti tohoto zákona.
3. Řízení o příspěvku na mobilitu, příspěvku na zvláštní pomůcku a o průkazu osoby se zdravotním postižením zahájená a pravomocně neskončená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 329/2011 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o státní sociální podpoře
Čl.III
V § 47 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 366/2011 Sb., odstavec 1 zní:
"(1) Nárok na pohřebné má osoba, která vypravila pohřeb
a) dítěti, které ke dni smrti bylo nezaopatřeným dítětem a splnilo podmínky uvedené v § 3 odst. 1, 2 nebo 5,
b) osobě, která ke dni smrti byla rodičem nezaopatřeného dítěte a splnila podmínky uvedené v § 3 odst. 1, 2 nebo 5, nebo
c) plodu po potratu nebo plodu po umělém přerušení těhotenství v případě, že bylo provedeno ze zdravotních důvodů postupem podle zákona o umělém přerušení těhotenství, a pokud plod byl vydán k pohřbení postupem podle zákona o pohřebnictví.".
 
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o vojácích z povolání
Čl.IV
Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 129/2002 Sb., zákona č. 254/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 546/2005 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 272/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 147/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 122/2012 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 263/2017 Sb., zákona č. 181/2018 Sb., zákona č. 32/2019 Sb., zákona č. 285/2020 Sb. a zákona č. 150/2021 Sb., se mění takto:
1. V nadpisu § 38 se za slova "Rodičovská dovolená" vkládají slova " , otcovská dovolená".
2. V § 38 odst. 1 se za slovo "rodičovská" vkládají slova "nebo otcovská".
3. Poznámka pod čarou č. 12 zní:
"12) § 195a až 198 zákoníku práce.".
 
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o inspekci práce
Čl.V
V § 18 odst. 1 písm. d) a v § 31 odst. 1 písm. d) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění zákona č. 285/2020 Sb., se za slova "mateřskou dovolenou" vkládají slova " , otcovskou dovolenou".
 
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o nemocenském pojištění
Čl.VI
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 302/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 157/2010 Sb., zákona č. 166/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 1/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 14/2015 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 317/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 99/2017 Sb., zákona č. 148/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 195/2017 Sb., zákona č. 259/2017 Sb., zákona č. 310/2017 Sb., zákona č. 92/2018 Sb., zákona č. 335/2018 Sb., zákona č. 111/2019 Sb., zákona č. 164/2019 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 315/2019 Sb., zákona č. 255/2020 Sb., zákona č. 300/2020 Sb., zákona č. 438/2020 Sb., zákona č. 540/2020 Sb., zákona č. 248/2021 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 270/2021 Sb., zákona č. 326/2021 Sb., zákona č. 330/2021 Sb. a zákona č. 417/2021 Sb., se mění takto:
1. V § 38a odst. 1 se na konci úvodní části ustanovení doplňují slova "pojištěnec, který pečuje o dítě,".
2. V § 38a odst. 1 písm. a) a b) se slova "pojištěnec, který pečuje o dítě," zrušují.
3. V § 38a se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) Nárok na otcovskou má též pojištěnec, jestliže dítě, jehož je otcem,
a) se narodilo mrtvé, nebo
b) zemřelo v období 6 týdnů ode dne narození.".
Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3 až 6.
4. V § 38a odst. 4 a 5 se za slovo "Otcovská" vkládají slova "podle odstavce 1".
5. V § 38a odst. 4 se za větu první vkládá věta "Není-li dále stanoveno jinak, otcovská podle odstavce 2 náleží, pokud nástup na tuto otcovskou nastal v období 6 týdnů ode dne narození dítěte.".
6. V § 38a odst. 4 se za slova "období podle věty první" vkládají slova "a druhé" a na konci odstavce 4 se doplňuje věta "Bylo-li by však období pro nástup na otcovskou ode dne úmrtí dítěte kratší než 2 týdny, otcovská podle odstavce 2 náleží, pokud nástup na tuto otcovskou nastal v období 2 týdnů ode dne úmrtí dítěte.".
7. V § 38a se na konci odstavce 5 doplňují věty "Otcovská podle odstavce 2 náleží jen jednou i v případě, že se současně narodí více mrtvých dětí. Nárok na otcovskou podle odstavce 1 písm. a) nebrání vzniku nároku na otcovskou podle odstavce 2 písm. b) v případě téhož dítěte; to platí i v případě, že zemře jedno z dětí narozených současně.".
8. V § 38b odst. 2 větách druhé a třetí se za slovo "otcovskou" vkládají slova "podle § 38a odst. 1" a ve větě druhé se text "odst. 3" nahrazuje slovy "odst. 4 vět první a třetí".
9. V § 38b se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Nástup na otcovskou podle § 38a odst. 2 nastává dnem, který pojištěnec určí v období podle § 38a odst. 4 vět druhé až čtvrté.".
10. V § 38b odst. 4 se věta poslední nahrazuje větou "Podpůrčí doba u otcovské podle § 38a odst. 1 končí dnem, v němž dítě zemřelo; pokud však dítě zemřelo po uplynutí 6 týdnů ode dne jeho narození a podpůrčí doba ještě neuplynula, náleží otcovská po celou podpůrčí dobu.".
11. V § 97 odst. 2 se za slovo "neschopnosti" vkládají slova "nebo trvání nařízené karantény".
12. V § 105 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:
"(2) Povinnost zaslat příslušné části tiskopisu o nařízení karantény a jejím ukončení a potvrzení o trvání nařízené karantény podle odstavce 1 plní příslušný orgán ochrany veřejného zdraví v elektronické podobě jejich zasláním na elektronickou adresu určenou orgánem nemocenského pojištění.
(3) Pokud příslušný orgán ochrany veřejného zdraví nemůže z prokazatelných objektivních technických důvodů plnit povinnosti uvedené v odstavci 1 způsobem uvedeným v odstavci 2, může tak učinit v písemné podobě na předepsaném tiskopise zasláním na adresu určenou orgánem nemocenského pojištění; přitom je povinen uvést důvod tohoto postupu. Tato povinnost je splněna i předáním tohoto tiskopisu orgánu nemocenského pojištění. Ustanovení § 61 odst. 5 platí obdobně.".
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 4.
13. V § 109 odst. 8 se za slova "v § 38b odst. 2 větě druhé" vkládají slova "a páté".
14. V § 116 odst. 7 písm. a) se za slova "vzniku dočasné pracovní neschopnosti," vkládají slova "potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti a datum, k němuž bylo trvání dočasné pracovní neschopnosti potvrzeno,".
15. V § 116 odst. 7 písm. d) se slova "o vzniku nebo o ukončení" nahrazují slovy "o vzniku, ukončení nebo který potvrdil trvání".
16. V § 116 se na konci odstavce 7 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) a f), která znějí:
"e) že obdržely potvrzení o tom, že zaměstnanci, který je evidován v registru pojištěnců, byla nařízena karanténa, datum nařízení karantény, potvrzení o trvání karantény, datum, ke kterému bylo trvání potvrzeno, potvrzení o ukončení karantény a datum ukončení karantény,
f) název a adresu orgánu ochrany veřejného zdraví, který rozhodl o nařízení karantény nebo ukončení karantény nebo potvrdil její trvání, nebo jméno, příjmení a adresu pracoviště ošetřujícího lékaře, anebo název a adresu pracoviště poskytovatele zdravotních služeb, který rozhodl o nařízení karantény nebo ukončení karantény nebo potvrdil její trvání.".
17. Na konci nadpisu § 116a se doplňují slova "a karantén nařízených zaměstnancům".
18. V § 116a odstavec 1 zní:
"(1) Česká správa sociálního zabezpečení na žádost zaměstnavatele neprodleně zasílá zaměstnavateli v elektronické podobě způsobem, který zaručuje ochranu osobních údajů, informaci o tom, že
a) ošetřující lékař v rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti uvedl, že zaměstnanec nemůže vykonávat zaměstnání [§ 3 písm. g)] pro tohoto zaměstnavatele, číslo rozhodnutí a datum vzniku dočasné pracovní neschopnosti,
b) obdržela potvrzení o nařízení karantény zaměstnanci podle § 105, číslo potvrzení o nařízení karantény a datum nařízení karantény.".
19. V § 116a odst. 2 se za slovo "zaměstnanců" vkládají slova "a informace o nařízení karantén zaměstnancům".
20. V § 138 odst. 1 písm. b) se text "§ 105 odst. 2" nahrazuje textem "§ 105 odst. 4".
Čl.VII
Přechodná ustanovení
1. Vznikl-li nárok na dávku otcovské poporodní péče podle § 38a odst. 1 zákona č. 187/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a tento nárok trvá aspoň v den nabytí účinnosti tohoto zákona, náleží dávka otcovské poporodní péče po celou podpůrčí dobu v případě, že dítě zemřelo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Nárok na dávku otcovské poporodní péče podle zákona č. 187/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, vzniká pojištěnci, pokud ke skutečnosti uvedené v § 38a odst. 2 písm. a) nebo b) zákona č. 187/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, došlo nejdříve v den, v němž tento zákon nabyl účinnosti; ustanovení § 38b odst. 4 části věty druhé za středníkem zákona č. 187/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, platí obdobně.
3. Povinnost zaměstnavatele zasílat orgánům nemocenského pojištění údaje uvedené v § 97 odst. 2 zákona č. 187/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se uplatní tehdy, pokud byla karanténa nařízena nejdříve v den nabytí účinnosti tohoto zákona.
4. Byla-li karanténa zaměstnanci nařízena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a trvá-li aspoň v den nabytí účinnosti tohoto zákona, řídí se potvrzování jejího trvání a ukončení zákonem č. 187/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
5. Údaje uvedené v § 116 odst. 7 písm. a) a d) zákona č. 187/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, sdělují orgány nemocenského pojištění zaměstnavatelům za období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona tehdy, pokud dočasná pracovní neschopnost vznikla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti bylo orgánu nemocenského pojištění doručeno po nabytí účinnosti tohoto zákona.
6. Údaje uvedené v § 116 odst. 7 písm. e) a f) a § 116a zákona č. 187/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, sdělují orgány nemocenského pojištění zaměstnavatelům tehdy, pokud byla karanténa nařízena po nabytí účinnosti tohoto zákona.
7. Požádal-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zaměstnavatel o sdělování údajů podle § 116a zákona č. 187/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, považuje se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona tato žádost též za žádost o sdělování údajů podle § 116a odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 187/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
ČÁST ŠESTÁ
Změna zákoníku práce
Čl.VIII
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 116/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 294/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 185/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 385/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 155/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 182/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 205/2015 Sb., zákona č. 298/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 460/2016 Sb., zákona č. 93/2017 Sb., zákona č. 99/2017 Sb., zákona č. 148/2017 Sb., zákona č. 202/2017 Sb., zákona č. 203/2017 Sb., zákona č. 206/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., zákona č. 292/2017 Sb., zákona č. 310/2017 Sb., zákona č. 181/2018 Sb., zákona č. 32/2019 Sb., zákona č. 366/2019 Sb., zákona č. 285/2020 Sb., zákona č. 248/2021 Sb., zákona č. 251/2021 Sb., zákona č. 330/2021 Sb. a zákona č. 363/2021 Sb., se mění takto:
1. V § 47 se za slova "mateřské dovolené nebo zaměstnanec po skončení" vkládají slova "otcovské dovolené nebo" a slova "se souhlasem zaměstnavatele podle § 191a" se zrušují.
2. V § 53 odst. 1 písm. a) se slovo "zaměstnanec" nahrazuje slovy "zaměstnanci nařízena karanténa nebo je".
3. V § 53 odst. 1 písm. d) se za slova "dovolenou nebo" vkládají slova "kdy zaměstnanec čerpá otcovskou dovolenou anebo".
4. V § 53 odst. 1 písm. f) se slova "§ 41a a 41c" a slova "se souhlasem zaměstnavatele podle § 191a" zrušují.
5. V § 54 písm. b) se za slova "čerpá mateřskou dovolenou," vkládají slova "zaměstnance, který čerpá otcovskou dovolenou,".
6. V § 54 písmeno c) zní:
"c) z důvodu, pro který může zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr, pokud nejde o zaměstnankyni na mateřské dovolené, o zaměstnance na otcovské dovolené nebo o zaměstnance v době čerpání rodičovské dovolené do doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou; byla-li dána zaměstnankyni nebo zaměstnanci z tohoto důvodu výpověď před nástupem mateřské, otcovské nebo rodičovské dovolené tak, že by výpovědní doba uplynula v době této mateřské dovolené, otcovské nebo rodičovské dovolené, skončí výpovědní doba současně s mateřskou, otcovskou nebo rodičovskou dovolenou,".
7. V § 54 písm. d) se za slova "mateřskou dovolenou," vkládají slova "zaměstnance čerpajícího otcovskou dovolenou,".
8. V § 55 odst. 2 se za slova "mateřské dovolené," vkládají slova "zaměstnancem na otcovské dovolené,".
9. V § 191 se za slovo "mateřské" vkládá slovo " , otcovské".
10. Za § 195 se vkládá nový § 195a, který včetně nadpisu zní:
 
"§ 195a
Otcovská dovolená
V souvislosti s narozením dítěte a péčí o ně je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci otcovskou dovolenou. Otcovská dovolená přísluší zaměstnanci po dobu poskytování dávky otcovské poporodní péče podle § 38a až 38d zákona o nemocenském pojištění.".
11. Nadpis § 198 zní: "Společná ustanovení o mateřské, otcovské a rodičovské dovolené".
12. V § 198 odst. 1 se za slovo "Mateřskou" vkládá slovo " , otcovskou".
13. V § 217 odst. 4 se za slova "zaměstnanec na" vkládají slova "otcovské nebo".
14. V § 217 odst. 5 se za slova "zaměstnanec zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení" vkládají slova "otcovské nebo".
15. V § 219 odst. 1 se za slovo "neschopným," vkládají slova "byla-li mu nařízena karanténa,", za slova "v době" se vkládá slovo "karantény," a za slova "zaměstnance také nástupem" se vkládají slova "otcovské a".
16. V § 309 odst. 6 se za slova "zaměstnance uživatele, který čerpá" vkládají slova "otcovskou nebo".
17. V § 363 se za slova "mateřské dovolené nebo zaměstnanec po skončení" vkládají slova "otcovské dovolené nebo", za slova "která čerpá mateřskou dovolenou," se vkládají slova "zaměstnance, který čerpá otcovskou dovolenou,", za slova "na mateřské dovolené" se vkládají slova " , zaměstnance na otcovské dovolené", za slova "čerpající mateřskou dovolenou," se vkládají slova "zaměstnance čerpajícího otcovskou dovolenou,", za slova "kteří čerpají rodičovskou dovolenou"," se vkládá text "§ 55 odst. 2,", za číslo "195," se vkládá číslo "195a,", za slova "a věty druhá a třetí," se vkládají slova "§ 198 odst. 1, pokud jde o otcovskou dovolenou, a" a za slova "§ 217 odst. 4, pokud jde o" se vkládají slova "otcovskou a".
 
ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o státní službě
Čl.IX
Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění zákona č. 131/2015 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 199/2015 Sb., zákona č. 298/2015 Sb., zákona č. 26/2016 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 195/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 302/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 66/2017 Sb., zákona č. 144/2017 Sb., zákona č. 150/2017 Sb., zákona č. 205/2017 Sb., zákona č. 335/2018 Sb., zákona č. 32/2019 Sb., zákona č. 35/2019 Sb., zákona č. 111/2019 Sb., zákona č. 178/2019 Sb., zákona č. 205/2020 Sb., zákona č. 285/2020 Sb., zákona č. 484/2020 Sb., zákona č. 218/2021 Sb., zákona č. 251/2021 Sb., zákona č. 261/2021 Sb. a zákona č. 284/2021 Sb., se mění takto:
1. V nadpisu § 121 se za slovo "Mateřská" vkládá slovo " , otcovská".
2. V § 121 odst. 1 se za slova "Mateřská dovolená státní zaměstnankyně" vkládají slova " , otcovská dovolená státního zaměstnance".
 
ČÁST OSMÁ
ÚČINNOST
Čl.X
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení části první čl. I bodů 2 a 5, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2025.
Pekarová Adamová v. r.
Zeman v. r.
Fiala v. r.