Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) za rok 2018

Vydáno: 25 minut čtení

Evidenční list důchodového pojištění (dále jen ELDP) je primární doklad, jímž se pro účely důchodového pojištění a jeho výši prokazuje získaná doba důchodového pojištění, výše dosaženého vyměřovacího základu a dob vyloučených, tj. dob, které se pro účely zjištění průměrného výdělku vylučují. Stejně jako každý rok i letos se zaměstnavatelům blíží každoroční povinnost vyhotovit a předložit ELDP, vyplývající z ust. § 38 odst. 4 a § 39 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

Tento článek obsahuje příklady vyplňování ELDP v několika nejčastěji se opakujících příkladech, zaměřených na legislativní změny, ke kterým došlo v průběhu roku 2018 a od 1. 1. 2019. Dále článek obsahuje příklady vyplňování ELDP v situacích, na které se zaměstnavatelé nebo jejich mzdové účetní nejčastěji dotazují. Příklady vyplňování ELDP jsou zaměřeny zejména na správné vyplňování oddílu „2. Průběh pojištění v daném roce“. U každého příkladu je dále uveden údaj „za rok“, „Typ ELDP“, „Výdělečná činnost od“ a případně „Oprava ELDP ze dne“.

V průběhu roku 2018 došlo k přijetí několika zákonů, které mimo jiné dopadají na vyplňování ELDP. Zákon č. 259/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, kterým se s účinností od 1. 2. 2018:

  • upravuje problematika nepřetržitého trvání nemocenského pojištění tak, že se nově považuje za nepřetržité trvání zaměstnání bezprostřední navázání zaměstnání stejného druhu, pokud pro obě zaměstnání platí stejné podmínky účasti na pojištění;
  • rozšiřují se podmínky nároku na nemocenské a peněžitou pomoc v mateřství u zaměstnání malého rozsahu nebo dohod o provedení práce;
  • rozšiřují situace, ve kterých lze příjem započitatelný do vyměřovacího základu pojištěnce, který náleží zpětně, zahrnout na ELDP v těch kalendářních měsících, za které náleží, a současně o tyto situace upravuje i doby důchodového pojištění.

Zákon č. 148/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Zákon s účinností od 1. 2. 2018 zavádí novou dávku nemocenského pojištění - dávku otcovské poporodní péče (dále jen „otcovská“).

Zákon č. 310/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, který s účinností od 1. června 2018 zavádí novou dávku nemocenského pojištění - dlouhodobé ošetřovné.

Sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí č. 236/2018 Sb., ze dne 11. 10. 2018, kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění, se částka rozhodného příjmu pro účast na nemocenském pojištění podle ustanovení § 6 odst. 2 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění, od 1. 1. 2019 zvyšuje na částku 3 000 Kč.

Těmito zákony došlo k novelizaci zákonů, které upravují oblast nemocenského a důchodového pojištění:

  • zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 187/2006 Sb.),
  • zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších p"

Související dokumenty

Související články

Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) za rok 2017
Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění za r. 2016
Vyplňování ELDP za rok 2015
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Vedení a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění za rok 2022 a 2023 - vzorové příklady
Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) za rok 2019
Vedení a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění za rok 2020 a novinky pro rok 2021
Vedení a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění za rok 2021
Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) za rok 2017
Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění za r. 2016
Vyplňování ELDP za rok 2015
Vyplňování ELDP - doby vyloučené vs. doby odečítané
Parametry sociálního pojištění pro rok 2023
Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2023
Novinky od 1. ledna 2023 v sociální oblasti
Zvláštní opatření v sociálním pojištění osob samostatně výdělečně činných
Vyměřovací základ, osobní péče, posuzování zdravotního stavu i náhrada starobního důchodu v aktuální judikatuře NSS
Zvýšení důchodů a příplatků k důchodu v roce 2022
Nové parametry důchodového pojištění pro rok 2021
Nové parametry důchodového pojištění a zvýšení důchodů v roce 2020
Daňové aktuality
Ukončení důchodového spoření
Daňové aktuality

Související předpisy

582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
259/2017 Sb. , kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
310/2017 Sb. , kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
236/2018 Sb. , kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění
155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
148/2017 Sb. , kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
262/2006 Sb. zákoník práce
586/1992 Sb. o daních z příjmů

Související pracovní situace

Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Odchod do starobního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Dovolená po mateřské dovolené
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy

Související otázky a odpovědi

Neplacené volno po část dne
Vyplnění evidenčního listu
Vyplnění ELDP
Souběh zaměstnání u jednoho zaměstnavatele
Vyloučené doby pro ELDP
Zálohy u licenčních poplatků
ELDP za rok 2019
Promíjení pojistného na sociální zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii
Zálohy na důchodové pojištěné OSVČ - vedlejší
Zápočtový list a ELDP při dohodě o provedení práce
Žádost o prominutí penále na OSSZ
Sociální pojištění OSVČ
Vyplnění ELDP
Poskytování informací o zaměstnání - ELDP
Opravný přehled na sociální pojištění
Doplacení dobrovolného důchodového pojištění za dobu evidence na úřadu práce + zápočet vyloučené doby
Ubytovací služby ČR a zaměstnání v Belgii
Přehled na SP - OSVČ za rok 2020
Hornický důchod
Zálohy OSVČ na zdravotní a sociální pojištění při snížení zdanitelných příjmů