Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) za rok 2018

Vydáno: 25 minut čtení

Evidenční list důchodového pojištění (dále jen ELDP) je primární doklad, jímž se pro účely důchodového pojištění a jeho výši prokazuje získaná doba důchodového pojištění, výše dosaženého vyměřovacího základu a dob vyloučených, tj. dob, které se pro účely zjištění průměrného výdělku vylučují. Stejně jako každý rok i letos se zaměstnavatelům blíží každoroční povinnost vyhotovit a předložit ELDP, vyplývající z ust. § 38 odst. 4 a § 39 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

Tento článek obsahuje příklady vyplňování ELDP v několika nejčastěji se opakujících příkladech, zaměřených na legislativní změny, ke kterým došlo v průběhu roku 2018 a od 1. 1. 2019. Dále článek obsahuje příklady vyplňování ELDP v situacích, na které se zaměstnavatelé nebo jejich mzdové účetní nejčastěji dotazují. Příklady vyplňování ELDP jsou zaměřeny zejména na správné vyplňování oddílu „2. Průběh pojištění v daném roce“. U každého příkladu je dále uveden údaj „za rok“, „Typ ELDP“, „Výdělečná činnost od“ a případně „Oprava ELDP ze dne“.

V průběhu roku 2018 došlo k přijetí několika zákonů, které mimo jiné dopadají na vyplňování ELDP. Zákon č. 259/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, kterým se s účinností od 1. 2. 2018:

  • upravuje problematika nepřetržitého trvání nemocenského pojištění tak, že se nově považuje za nepřetržité trvání zaměstnání bezprostřední navázání zaměstnání stejného druhu, pokud pro obě zaměstnání platí stejné podmínky účasti na pojištění;
  • rozšiřují se podmínky nároku na nemocenské a peněžitou pomoc v mateřství u zaměstnání malého rozsahu nebo dohod o provedení práce;
  • rozšiřují situace, ve kterých lze příjem započitatelný do vyměřovacího základu pojištěnce, který náleží zpětně, zahrnout na ELDP v těch kalendářních měsících, za které náleží, a současně o tyto situace upravuje i doby důchodového pojištění.

Zákon č. 148/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Zákon s účinností od 1. 2. 2018 zavádí novou dávku nemocenského pojištění - dávku otcovské poporodní péče (dále jen „otcovská“).

Zákon č. 310/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, který s účinností od 1. června 2018 zavádí novou dávku nemocenského pojištění - dlouhodobé ošetřovné.

Sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí č. 236/2018 Sb., ze dne 11. 10. 2018, kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění, se částka rozhodného příjmu pro účast na nemocenském pojištění podle ustanovení § 6 odst. 2 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění, od 1. 1. 2019 zvyšuje na částku 3 000 Kč.

Těmito zákony došlo k novelizaci zákonů, které upravují oblast nemocenského a důchodového pojištění:

  • zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 187/2006 Sb.),
  • zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších p"

Související dokumenty

Související články

Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) za rok 2017
Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění za r. 2016
Vyplňování ELDP za rok 2015
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Vyplňování ELDP - doby vyloučené vs. doby odečítané
Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) za rok 2019
Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění za r. 2016
Vyplňování ELDP za rok 2015
Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) za rok 2017
Vedení a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění za rok 2020 a novinky pro rok 2021
Vedení a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění za rok 2021
Vedení a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění za rok 2022 a 2023 - vzorové příklady
Sociální pojištění u studentů a čerstvých absolventů škol
Povinnosti zaměstnavatelů v sociálním pojištění
Sociální zabezpečení studentů
Možnost doplacení pojistného na důchodové pojištění bývalých účastníků důchodového spoření
Přiznání důchodu a zdravotní pojištění
Nejdůležitější změny v roce 2019 v sociálním pojištění
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti sociálního pojištění
Zvýšení důchodů a příplatků k důchodu v roce 2022
Zvláštní opatření v sociálním pojištění osob samostatně výdělečně činných
Daňové aktuality
Ukončení důchodového spoření

Související předpisy

582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
259/2017 Sb. , kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
310/2017 Sb. , kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
236/2018 Sb. , kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění
155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
148/2017 Sb. , kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
262/2006 Sb. zákoník práce
586/1992 Sb. o daních z příjmů

Související pracovní situace

Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Odchod do starobního důchodu
Dovolená po mateřské dovolené
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Snížení základu daně: úvěr
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby

Související otázky a odpovědi

Forma předání ELDP zaměstnanci
Vyloučené doby pro ELDP
Souběh zaměstnání u jednoho zaměstnavatele
Vyplnění evidenčního listu
Vyplnění ELDP
Neplacené volno po část dne
Správné vyplnění ELDP
Sociální pojištění OSVČ
Vyplnění ELDP
Přechod na jiný typ zaměstnaneckého poměru
Vyloučená doba pro ELDP
Doplacení dobrovolného důchodového pojištění za dobu evidence na úřadu práce + zápočet vyloučené doby
Hornický důchod
Zálohy OSVČ na zdravotní a sociální pojištění při snížení zdanitelných příjmů
Čtvrtý rok rodičovské dovolené
ELDP a DPČ
Poskytování informací o zaměstnání - ELDP
Opravný přehled na sociální pojištění
Počítání přestupného roku při zápočtu praxe
Žádost o prominutí penále na OSSZ