Několik poznámek k BOZP agenturních zaměstnanců

Vydáno: 20 minut čtení

Právní úprava agenturního zaměstnávání byla do českého právního řádu zavedena až druhým zákonem o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. s účinností k 1. 10. 2004 na základě toho, že Česká republika ratifikovala Úmluvu Mezinárodní organizace práce č. 181 o soukromých agenturách práce (č. 38/2003 Sb. m. s.). V návaznosti na to byla provedena příslušná novela i ve starém zákoníku práce, kde se změna zaměstnání formou dočasného přidělení nahradila novými ustanoveními o agenturním zaměstnání v § 307a až 309a zák. práce. Tuto právní úpravu převzal i nyní platný zákoník práce. Právní úprava je poměrně stručná, a tak způsobuje v praxi řadu problémů a dotazů. Pokusme se společně dnešním článkem na některé z nich odpovědět.

Agentura práce

Statut agentury práce získá zaměstnavatel právnická nebo fyzická osoba na základě žádosti podané Ministerstvu práce a sociálních věcí. Zákon výslovně stanoví náležitosti takové žádosti.

Právnická osoba je povinna v žádosti o povolení ke zprostředkování zaměstnání uvést

kromě svých identifikačních údajů a předmětu podnikání, především formu zprostředkování, pro kterou je povolení žádáno, tedy zda se jedná o vyhledání zaměstnání pro fyzickou osobu nebo o vyhledání zaměstnání pro zaměstnavatele nebo zaměstnávání za účelem výkonu práce pro jinou právnickou nebo fyzickou osobu, nebo zda hodlá dělat poradenskou a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí, druhy prací, pro které je povolení ke zprostředkování zaměstnání žádáno, územní obvod, ve kterém hodlá zprostředkování zaměstnání provádět a identifikační údaje odpovědného zástupce.

Právnická osoba je navíc povinna k žádosti připojit potvrzení o bezúhonnosti odpovědného zástupce, má-li jím být zahraniční fyzická osoba, a doklad o odborné způsobilosti odpovědného zástupce, prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce, adresu svých pracovišť, která budou zprostředkování provádět.

Fyzická osoba je povinna v žádosti o povolení ke zprostředkování zaměstnání v podstatě shodné údaje s výjimkou údajů o odpovědném zástupci, neboť ona sama je odpovědným zástupce sama pro sebe.

Fyzická osoba je povinna k žádosti připojit potvrzení o bezúhonnosti zahraniční fyzické osoby, doklad o odborné způsobilosti adresu svých pracovišť, která budou zprostředkování provádět.

Další podmínkou pro udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání právnické nebo fyzické osobě je souhlas Ministerstva vnitra; o tento souhlas žádá Ministerstvo vnitra Ministerstvo práce a sociálních věcí. Ministerstvo vnitra je povinno do 15 kalendářních dnů ode dne obdržení této žádosti doručit ministerstvu své stanovisko k udělení povolení ke zprostředkování; neučiní-li tak do konce této lhůty, má se za to, že s udělením povolení ke zprostředkování souhlasí.

Agentury práce tedy provádějí zprostředkování zaměstnání zásadně jako podnikatelskou činnost, neboli jako pronájem pracovní síly. Provádějí jej proto za úhradu, včetně takové, při které je dosahován zisk, a to od firem, které hledají pracovní sílu. Z výslovného ustanovení zákona o zaměstnanost

Související dokumenty

Související články

Úvaha nad "dočasností" přidělení při agenturním zaměstnávání
Bezpečnostní přestávky v práci podle nařízení vlády
Novely zákona o zaměstnanosti a zákona o inspekci práce přijaté v souvislosti s novelou zákoníku práce
Pracovní podmínky mladistvých
Několik poznámek k agenturnímu zaměstnávání
Homeworking a BOZP
Několik poznámek ke kurzarbeitu
Přestávky v práci
Vliv digitalizace ekonomiky na bezpečnost a ochranu zdraví
Několik poznámek k nepřetržitému odpočinku mezi směnami
Právní důsledky porušování bezpečnostních předpisů
Několik poznámek k valorizaci rent
Práva a povinnosti zaměstnanců na úseku BOZP
Povinnost k informování zaměstnance o pracovních podmínkách
Letní brigády z pohledu BOZP
Novela zákonů o ochraně veřejného zdraví a o specifických zdravotních službách ve vztahu k pracovnímu prostředí a pracovnímu lékařství
Rizika práce na dobu určitou a agenturního zaměstnávání
Zajištění BOZP
Zákonné povinnosti účastníků právních vztahů v oblasti BOZP, 1. část
Zákonné povinnosti účastníků právních vztahů v oblasti BOZP - 3. část
Klady a zápory sdíleného pracovního místa
Psychosociální rizika

Související otázky a odpovědi

Povinnost společnosti mít závodního lékaře
Ztráta na výdělku při pracovním úrazu
Bezpečnostní listy na pracovišti
Stávka a její vliv na dovolenou
Skladování a nakládání s NCHL
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Montérkovné - vnitřní předpis na stanovení výše náhrady na údržbu pracovního oblečení
Skupina prací z hlediska BOZP a pro zaručenou mzdu - obsluha váhy
Vstupní prohlídky zaměstnanců na DPP a DPČ
Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace
Krácení dovolené, pracovní úraz
Platnost slovenských revizí
Externí vedoucí pracovník
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Šetření nemocí z povolání
Zaměstnávání žáka
Práce ve výškách
Délka pracovní doby
Povinné školení řidičů
Ohrožení nemocí z povolání

Související předpisy

435/2004 Sb. o zaměstnanosti
38/2003 Sb.m.s. o přijetí Úmluvy č. 181 o soukromých agenturách práce
65/1965 Sb. Zákoník práce
262/2006 Sb., zákoník práce
495/2001 Sb. , kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
125/1993 Sb. , kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání