Několik poznámek ke kurzarbeitu

Vydáno: 16 minut čtení

Dne 18. června 2021 podepsal pan prezident zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tento zákon zavádí dlouho očekávaný tzv. kurzarbeit. Zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení s dvěma výjimkami, takže nabývá účinnosti 1. července 2021.

Zákon vychází zejména ze zkušeností získaných z realizace podpory zaměstnavatelů v rámci cíleného programu Antivirus určeného k podpoře zaměstnavatelů zasažených koronavirovou krizí, kdy bylo MPSV vyhodnoceno, že je potřeba legislativně ukotvit systémovou podporu, která bude schopna operativně a efektivně reagovat na nepředvídatelné události nezaviněné zaměstnavatelem (ekonomická recese, pandemie, živelní události, kyberútok, nárůst nezaměstnanosti apod.) a podpoří v těchto mimořádných situacích zachování pracovních míst u zaměstnavatele.

Cílem zákona je zakotvit do zákona o zaměstnanosti nový institut – podporu v době částečné práce (původní návrh nazýval příspěvek „podpora v době částečné zaměstnanosti). Nová právní úprava podpory v době částečné práce přebírá parametry a postupy osvědčeného programu Antivirus a doplňuje je o některé další podmínky pro její poskytování, které jsou kompromisem jednání mezi sociálními partnery. Podpora v době částečné práce bude náležet zaměstnancům zaměstnavatele, na kterého se budou vztahovat zákonem o zaměstnanosti stanovená opatření. Zaměstnancům ji bude poskytovat Úřad práce České republiky prostřednictvím zaměstnavatele. Stát tak bude moci převzít náklady zaměstnavatele spojené s finančním zabezpečením zaměstnance v případě stanovených překážek v práci.

Úvodem je však třeba vyjasnit, že tímto zákonem zaváděný pojem „částečná práce“ nelze zaměňovat s pojmem (dosud uvedeným v závěru ustanovení § 209 odst. 1 ZP), a to „částečná nezaměstnanost“. Nový institut „částečné práce“ v žádném případě nezasahuje do výčtu či povahy dosavadních překážek v práci na straně zaměstnavatele podle § 207 až 209 ZP. Nicméně i tak (zejména, aby neodcházelo k matení pojmů) zákon zrušuje pojem „částečná nezaměstnanost“ v závěru zmíněného

Související dokumenty

Související pracovní situace

Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru

Související články

Daňové aktuality
Pracovnělékařské prohlídky v nouzovém stavu podzim 2020, a to v souvislosti s onemocněním COVID-19
Několik poznámek k BOZP agenturních zaměstnanců
4. část: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní úrazy a nemoci z povolání
Homeworking a BOZP
Přestávky v práci
Vliv digitalizace ekonomiky na bezpečnost a ochranu zdraví
Pracovní podmínky mladistvých
Několik poznámek k nepřetržitému odpočinku mezi směnami
Několik poznámek k agenturnímu zaměstnávání
Koronavirus a pracovněprávní souvislosti
Právní důsledky porušování bezpečnostních předpisů
Několik poznámek k valorizaci rent
Práva a povinnosti zaměstnanců na úseku BOZP
Povinnost k informování zaměstnance o pracovních podmínkách
Letní brigády z pohledu BOZP
Pracovnělékařské prohlídky v nouzovém stavu, verze "leden 2021"
Zdravotní způsobilost zaměstnance k práci v době pandemie
Poskytování OOPP v době pandemické pohotovosti
Respirátor, nejlepší přítel člověka?

Související předpisy

277/2019 Sb. , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv
309/1999 Sb. o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv
218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
99/1963 Sb. občanský soudní řád
435/2004 Sb. o zaměstnanosti
262/2006 Sb. zákoník práce
518/2004 Sb. , kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění

Související otázky a odpovědi

Povinnost zaměstnance podrobit se testování na covid-19
Odmítnutí testování na přítomnost covid-19
Covid - očkování, testování
Testování a očkování v sociálních službách
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Praní pracovních oděvů
Školení první pomoci
Pracovní úraz
Učitel na lyžařském kurzu
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance
Práce ve ztíženém prostředí
Umístění požární značky
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Montérkovné - vnitřní předpis na stanovení výše náhrady na údržbu pracovního oblečení
Skupina prací z hlediska BOZP a pro zaručenou mzdu - obsluha váhy
Skladování a nakládání s NCHL
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Aktualizace směrnic BOZP