Několik poznámek ke kurzarbeitu

Vydáno: 16 minut čtení

Dne 18. června 2021 podepsal pan prezident zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tento zákon zavádí dlouho očekávaný tzv. kurzarbeit. Zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení s dvěma výjimkami, takže nabývá účinnosti 1. července 2021.

Zákon vychází zejména ze zkušeností získaných z realizace podpory zaměstnavatelů v rámci cíleného programu Antivirus určeného k podpoře zaměstnavatelů zasažených koronavirovou krizí, kdy bylo MPSV vyhodnoceno, že je potřeba legislativně ukotvit systémovou podporu, která bude schopna operativně a efektivně reagovat na nepředvídatelné události nezaviněné zaměstnavatelem (ekonomická recese, pandemie, živelní události, kyberútok, nárůst nezaměstnanosti apod.) a podpoří v těchto mimořádných situacích zachování pracovních míst u zaměstnavatele.

Cílem zákona je zakotvit do zákona o zaměstnanosti nový institut – podporu v době částečné práce (původní návrh nazýval příspěvek „podpora v době částečné zaměstnanosti). Nová právní úprava podpory v době částečné práce přebírá parametry a postupy osvědčeného programu Antivirus a doplňuje je o některé další podmínky pro její poskytování, které jsou kompromisem jednání mezi sociálními partnery. Podpora v době částečné práce bude náležet zaměstnancům zaměstnavatele, na kterého se budou vztahovat zákonem o zaměstnanosti stanovená opatření. Zaměstnancům ji bude poskytovat Úřad práce České republiky prostřednictvím zaměstnavatele. Stát tak bude moci převzít náklady zaměstnavatele spojené s finančním zabezpečením zaměstnance v případě stanovených překážek v práci.

Úvodem je však třeba vyjasnit, že tímto zákonem zaváděný pojem „částečná práce“ nelze zaměňovat s pojmem (dosud uvedeným v závěru ustanovení § 209 odst. 1 ZP), a to „částečná nezaměstnanost“. Nový institut „částečné práce“ v žádném případě nezasahuje do výčtu či povahy dosavadních překážek v práci na straně zaměstnavatele podle § 207 až 209 ZP. Nicméně i tak (zejména, aby neodcházelo k matení pojmů) zákon zrušuje pojem „částečná nezaměstnanost“ v závěru zmíněného

Související dokumenty

Související pracovní situace

Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele

Související články

Daňové aktuality
Pracovnělékařské prohlídky v nouzovém stavu podzim 2020, a to v souvislosti s onemocněním COVID-19
Několik poznámek k valorizaci rent
Práva a povinnosti zaměstnanců na úseku BOZP
Povinnost k informování zaměstnance o pracovních podmínkách
Právní důsledky porušování bezpečnostních předpisů
Několik poznámek k BOZP agenturních zaměstnanců
4. část: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní úrazy a nemoci z povolání
Homeworking a BOZP
Přestávky v práci
Vliv digitalizace ekonomiky na bezpečnost a ochranu zdraví
Pracovní podmínky mladistvých
Několik poznámek k nepřetržitému odpočinku mezi směnami
Několik poznámek k agenturnímu zaměstnávání
Koronavirus a pracovněprávní souvislosti
Letní brigády z pohledu BOZP
Řízení BOZP v odvětví zdravotní a sociální péče
Pracovnělékařské prohlídky a posudky v nouzovém stavu od 8. 12. 2020
Pracovnělékařské prohlídky v nouzovém stavu, verze "leden 2021"
Zdravotní způsobilost zaměstnance k práci v době pandemie

Související otázky a odpovědi

Covid - očkování, testování
Testování a očkování v sociálních službách
Povinnost zaměstnance podrobit se testování na covid-19
Odmítnutí testování na přítomnost covid-19
Odpovědnost školy za hmotnou škodu a újmu na zdraví žáka na zájezdu způsobenou ubytovatelem
Vstupní prohlídky zaměstnanců na DPP a DPČ
Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace
Krácení dovolené, pracovní úraz
Platnost slovenských revizí
Externí vedoucí pracovník
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Osobní ochranné pracovní prostředky pro žáky
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
Náhrada za pracovní úraz
Rovnoměrný třísměnný provoz - změna střídání směn
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Dopravně psychologické vyšetření a pracovní doba
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Zaměstnanec u lékaře

Související předpisy

277/2019 Sb. , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv
309/1999 Sb. o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv
218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
99/1963 Sb. občanský soudní řád
435/2004 Sb. o zaměstnanosti
262/2006 Sb., zákoník práce
518/2004 Sb. , kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění