Jak s nemocí zaměstnance ve zdravotním pojištění?

Vydáno: 12 minut čtení

Nemoc hraje ve zdravotním pojištění v přímé souvislosti s placením pojistného velmi důležitou roli, ať se jedná o zaměstnance a jejich zaměstnavatele, nebo o osoby samostatně výdělečně činné.

Proberme si v této analýze nejčastěji se vyskytující situace, které musejí zaměstnavatelé řešit právě při nemoci jejich zaměstnance.

Nemoc zaměstnance po celý kalendářní měsíc

Pokud zaměstnanec nepracuje z důvodu nemoci celý kalendářní měsíc, platí v této souvislosti pro zaměstnavatele ve zdravotním pojištění následující:

 • vyměřovacím základem pro placení pojistného je v tomto měsíci 0 Kč, pojistné se tedy neodvádí,
 • takového zaměstnance vykazuje zaměstnavatel v Přehledu měsíčně předkládaném zdravotní pojišťovně jako zaměstnanou osobu s nulovým vyměřovacím základem (nemocná osoba se v příslušném kalendářním měsíci započítává do celkového počtu zaměstnanců),
 • nemoc zaměstnavatel zdravotní pojišťovně neoznamuje, pro účely kontroly však musí být období nemoci prokazatelně zdokladováno (kopií neschopenky),
 • bez ohledu na nemoc má pojištěnec řešen pojistný vztah proto, že zaměstnání trvá (není ukončeno).

Pokud by byla po celý kalendářní měsíc nemocná zaměstnaná osoba celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do patnácti let věku (vystavila by o splnění podmínek této péče zaměstnavateli čestné prohlášení), oznámil by zaměstnavatel zdravotní pojišťovně skutečnost, že se za tuto osobu stal plátcem pojistného stát. Například při nemoci od 10. 6. do 23. 8. by použil kód „L“ s datem 1. 7. a kód „T“ s datem 31. 7. Těmito kódy se vymezuje období celých kalendářních měsíců, ve kterých nemá tato osoba příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti, v důsledku čehož je za ni v tomto období plátcem pojistného stát.

Nemoc zaměstnance po část kalendářního měsíce

V takovém případě se postupuje podle ustanovení § 3 odst. 9 písm. b) zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, kdy musí být při odvodu pojistného přihlédnuto k poměrné části minimálního vyměřovacího základu. Ta se stanoví za ty kalendářní dny, ve kterých zaměstnanec nemocen nebyl, a musí být při odvodu pojistného dodržena. V těchto souvislostech zaměstnavatelé většinou řeší následující tři základní situace.

Výpočet poměrné části minimálního vyměřovacího základu a odvod příslušného pojistného

Příklad č. 1:

Zaměstnanec byl nemocen v období 6. 5. – 26.5.2016

Poměrná část minimálního vyměřovacího základu a příslušné minimální pojistné se vypočítají následovně:

PČminVZ = (10: 31) x 9 900 = 3 193,54 Kč

kde

PČminVZ = poměrná část minimálního vyměřovacího základu

10 = počet kalendářních dnů výkonu práce v rozhodném období kalendářního měsíce května (tedy období mimo nemoci)

31 = počet kalendářních dnů v příslušném měsíci

9 900 = výše minimální mzdy v roce 2016

Pmin = 3 193,54 x 0,135 = 432 Kč

Pmin = minimální pojistné

Poznámka:

Ve zdravotním pojištění se nezaokrouhluje vyměřovací základ, zaokrouhluje se až pojistné, případně penále – obojí vždy na celou korunu směrem nahoru.

Dopočet do poměrné části minimálního vyměřovacího základu

Tento dopočet a doplatek pojistného se nejčastěji provádí při zkráceném pracovním úvazku nebo u dohody o pracovní činnosti.

Příklad č. 2:

V případě nemoci v období 6. 5. – 26. 5. činil za měsíc květen příjem zaměstnance při zkráceném pracovním úvazku na základě pracovní smlouvy 2 000 Kč.

Jak je výše uvedeno, musí být při sazbě 13,5% z částky 3 193,54 Kč zaplaceno zaměstnavatelem pojistné zdravotní pojišťovně, u které je zaměstnanec pojištěn, v částce 432 Kč. S ohledem na příjem 2 000 Kč činí výše odvodu pojistného z této hrubé mzdy částku 270 Kč. Jedna třetina (90 Kč) bude sražena zaměstnanci z příjmu, zbývající dvě třetiny (180 Kč) pak zaplatí zaměstnavatel ze svých prostředků. Za této situace však ještě není zabezpečen odvod pojistného ze zákonného minima, tedy přesněji z poměrné části minimálního vyměřovacího základu. Aby zaměstnavatel dodržel zákon, musí provést doplatek pojistného ve výši 13,5% z rozdílové částky 1 193,54 Kč, tj. 162 Kč. Tento doplatek hradí prostřednictvím zaměstnavatele zaměstnanec. Pokud by byl vyměřovací základ nižší než poměrná část minima zapříčiněn z důvodu překážek v práci na straně organizace (§ 207 až 209 zákoníku práce), přechází povinnost úhrady předmětného doplatku na zaměstnavatele.

Z celkové částky pojistného 432 Kč tak zaplatí zaměstnanec 252 Kč (90 + 162) a zaměstnavatel 180 Kč.

Poznámka:

U dohody o pracovní činnosti (případně u více dohod o pracovní činnosti u jednoho zaměstnavatele) se pojistné platí při příjmu alespoň 2 500 Kč, taktéž případně i s potřebou dodržení zákonného minima.

Odvod pojistného ze skutečně dosaženého příjmu

Jedná se o situaci, kdy vyměřovací základ převyšuje vypočtenou poměrnou část minima a může tak být relevantně nižší než aktuální hodnota minimální mzdy 9 900 Kč.

Příklad č. 3:

V případě nemoci v období 6. 5. – 26. 5. činil příjem zaměstnance za květen 3 480 Kč.

Zaměstnavatel odvede celkové pojistné v částce 470 Kč (3 480 x 0,135), čímž je zajištěn postup podle zákona.

Důležité upozornění: Dopočet (viz příklad č. 2) se neprovádí u osob nebo situací vyjmenovaných v § 3 odst. 8 zákona č. 592/1992 Sb. – zde je vyměřovacím základem skutečně dosažený příjem, fakticky bez ohledu na dobu trvání nemoci, například u osob, za které platí pojistné stát. Toto platí i v případě tzv. speciálních situací – viz další bod.

Speciální situace

Jak má zaměstnavatel postupovat v případě, kdy zaměstnanec není nemocný po celý kalendářní měsíc, přičemž mu za tento měsíc není zúčtován žádný příjem?

Příklad č. 4:

Určitou zvláštností při placení pojistného na zdravotní pojištění v případě nemoci zaměstnance je situace, kdy je zaměstnanec nepřetržitě nemocen například od 2.5.2016 (pondělí) až do konce května, případně déle, neboli dne 1. 5. nemocen není, přičemž v zaměstnání nemá vykázaný žádný příjem.

Pokud tedy zaměstnanec onemocní dne 2. 5., je nemocný po celý zbytek května a za den 1. 5. nemá žádný příjem, je povinen doplatit prostřednictvím zaměstnavatele v plné výši pojistné za tento kalendářní den, kdy ještě nebyl práce neschopným, a to z poměrné části minimálního vyměřovacího základu. To znamená, že pojistné bude podle počtu kalendářních dnů v příslušném měsíci (31) činit:

(1 : 31) x 9 900 x 0,135 = 44 Kč (po zaokrouhlení)

Tento postup vychází taktéž z ustanovení § 3 odst. 9 písm. b) zákona č. 592/1992 Sb., kdy nemoc netrvala po celý kalendářní měsíc.

Kdyby však byl zaměstnanci zúčtován za 1. květen příjem za odvedenou práci alespoň 319,35 Kč, odvedlo by se pojistné standardním způsobem z této částky a popisovaný dopočet by se již neprováděl.

Poznámka:

Stejně by se postupovalo i v případě, kdyby například dne 2.5.2016 nastoupila žena na mateřskou dovolenou.

Kdy se k délce nemoci zaměstnance nepřihlíží

Činí-li vyměřovací základ zaměstnance v kalendářním měsíci roku 2016 alespoň 9 900 Kč, pak z pohledu placení pojistného není pro zaměstnavatele důležité, jak dlouho v tomto měsíci nemoc trvala.

Nemoc v souvislosti se skončením zaměstnání

Při skončení zaměstnání budou řešeny nejčastěji tyto situace:

 1. zaměstnanec v době skončení zaměstnání pobírá nemocenské dávky. Zaměstnanec končí zaměstnání dohodou, resp. sjednáním na dobu určitou, ke dni 30.4.2016. Onemocněl dne 8. 4., takže od 22. 4. je příjemcem dávek nemocenského pojištění. Zaměstnavatel použije (na jednom formuláři „Hromadné oznámení zaměstnavatele“) kód „O“ k datu 30. 4. a současně kód „N“ s datem 1. 5.;
 2. zaměstnanec v době skončení zaměstnání ještě nepobírá nemocenské dávky. Zaměstnanec končí zaměstnání dohodou ke dni 30.4.2016, onemocněl dne 21. 4., takže od 5. 5. je příjemcem dávek nemocenského pojištění. Zaměstnavatel použije kód „O“ k datu 30. 4. a kód „N“ s datem 5. 5.;
 3. zaměstnanec onemocní v ochranné lhůtě po rozvázání pracovního poměru. Prostřednictvím kódů „N“ a „K“ vymezí zaměstnavatel období pobírání nemocenských dávek bývalého zaměstnance v situaci, kdy onemocní v ochranné lhůtě po rozvázání pracovního poměru.
Poznámka:

V souvislosti s nemocí zaměstnance v ochranné lhůtě (resp. při skončení zaměstnání) sděluje zaměstnavatel zdravotní pojišťovně období pobírání nemocenských dávek tehdy, je-li mu tato skutečnost známa. Pokud oznámí zdravotní pojišťovně počátek pobírání těchto dávek kódem „N“, pak by si měl každopádně pohlídat i oznámení ukončení jejich pobírání kódem „K“ (například dohodou se zaměstnancem, kontaktem s příslušnou OSSZ apod.), zkrátka takovému případu je zapotřebí věnovat individuální pozornost.

 1. zaměstnání končí osoba ze státu Evropské unie, případně z Norska, Islandu, Lichtenštejnska nebo ze Švýcarska, zaměstnaná u českého zaměstnavatele, a tudíž podléhající režimu koordinačních nařízení Evropské unie č. 883/2004 a 987/2009.

Z pohledu českých právních předpisů o nemocenském pojištění je z hlediska nároku na nemocenské dávky z českého systému sociálního zabezpečení rozhodující vznik sociální události – onemocnění. Při pobírání nemocenských dávek se v souvislosti se skončením zaměstnání vychází z těchto principů:

 1. nárok na pobírání dávek vznikl před ukončením zaměstnání. Jsou-li splněny podmínky pro nárok na dávku nemocenského pojištění podle českých právních předpisů, poskytne se tato dávka za celou dobu nemoci (sociální události). Nárok na tuto dávku přechází i od doby po skončení zaměstnání, maximálně však do výše celkového nároku.
 2. pobírání dávek po skončení zaměstnání. V situacích, kdy bývalému českému pojištěnci s bydlištěm v některém z výše uvedených států vznikne v ochranné lhůtě z pojištění v ČR nárok na peněžité dávky v nemoci a mateřství, přizná příslušná česká instituce tyto dávky za předpokladu, že budou splněny i ostatní stanovené podmínky. Tento postup platí za předpokladu, že dotyčná osoba nezahájila ve státě bydliště výdělečnou činnost zakládající účast na pojištění a ani nezačala pobírat dávky v nezaměstnanosti.

Zaměstnání na základě dohod

Pokud při trvající dohodě poklesne z důvodu nemoci příjem zaměstnance pod rozhodnou částku (tedy u dohody o pracovní činnosti je nižší než 2 500 Kč nebo u dohody o provedení práce nepřevýší 10 000 Kč), pak musí zaměstnavatel zaměstnance na příslušný kalendářní měsíc či měsíce odhlásit. Současně je velmi vhodné zaměstnance upozornit, že v důsledku této skutečnosti nemá v příslušném kalendářním měsíci (měsících) řešen svůj pojistný vztah tímto zaměstnáním. Problém nevznikne, pokud tato osoba:

 • má současně jiné zaměstnání zakládající účast na zdravotním pojištění nebo
 • podniká jako OSVČ a platí alespoň minimální zálohy (což zaměstnavateli dokládá čestným prohlášením) anebo
 • je zařazena u zdravotní pojišťovny v některé z kategorií osob, za které platí pojistné stát, a to třeba i tehdy, když bude v daném měsíci pobírat výše zmíněné nemocenské dávky.

Není-li splněna žádná z těchto možností, stává se pojištěnec osobou bez zdanitelných příjmů s povinností měsíční úhrady pojistného 1 337 Kč.

Nadlimitní plnění

Jestliže je při pracovní neschopnosti poskytována náhrada mzdy v případech a ve výši stanovené zákonem, je podle ustanovení § 6 odst. 9 písm. t) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, osvobozena od daně z příjmu ze závislé činnosti, proto nepodléhá odvodu pojistného. Pokud by však zaměstnavatel nadstandardně poskytnul náhradu mzdy i za první tři pracovní dny dočasné pracovní neschopnosti (nejvýše však za prvních 24 neodpracovaných hodin z rozvržených směn) nebo nad výši stanovenou zákonem, je tato náhrada u zaměstnance zdaněna včetně odvodu pojistného na zdravotní pojištění.

Jiné překážky v práci na straně zaměstnance

Třebaže jsme se v tomto pojednání zabývali nemocí zaměstnance, uplatnil by se obdobný postup i v případě, kdyby nastaly jiné překážky v práci na straně zaměstnance dle ustanovení § 191 a následujících zákoníku práce, například po dobu karantény nařízené podle zvláštního právního předpisu, po dobu mateřské nebo rodičovské dovolené anebo po dobu ošetřování dítěte mladšího než 10 let nebo jiného člena domácnosti.

Právní předpisy citované v rubrice ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

(předpisy jsou vždy citovány ve znění pozdějších předpisů, pokud není výslovně uvedeno jinak)

Související dokumenty

Související články

Jak se mohou zaměstnavatelé vyvarovat nejčastějších chyb ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - více příjmů zaměstnance a minimální vyměřovací základ
Skončení zaměstnání v kontextu zákoníku práce a právní úpravy zdravotního pojištění
Ochranná lhůta ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění a odvod pojistného zaměstnavatelem s dopočtem a doplatkem do minima
Význam minimální mzdy ve zdravotním pojištění
Vyměřovací základ, souběžné příjmy a "státní kategorie" zdravotního pojištění v roce 2020
Ochranná lhůta v souvislostech zdravotního pojištění
Karanténa v souvislostech zdravotního pojištění
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Zdravotní pojištění - nízké příjmy a minimum zaměstnance
Subjekty bez minima ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - pracovní smlouvy a dohody
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Výkon funkce a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění po 1. lednu 2019 v kostce
Zdravotní pojištění - více příjmů zaměstnance a minimální vyměřovací základ
Jak se mohou zaměstnavatelé vyvarovat nejčastějších chyb ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění: když zaměstnanec podniká
Zdravotní pojištění a minimální vyměřovací základ zaměstnance - nejčastější chyby zaměstnavatelů
Znaky minimálního vyměřovacího základu zaměstnance ve zdravotním pojištění
Zvýšení vyměřovacího základu u osob, za které platí pojistné stát, od 1. ledna 2018

Související předpisy

592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
262/2006 Sb. zákoník práce
586/1992 Sb. o daních z příjmů
435/2004 Sb. o zaměstnanosti

Související pracovní situace

Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Snížení základu daně: úvěr
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené

Související otázky a odpovědi

Minimální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění, OSVČ hlavní a pracovní poměr
Neomluvená absence a krácení dovolené
Neplacené volno
Minimální zdravotní pojištění
Odvod zdravotního pojištění z minimálního vyměřovacího základu
Prohlášení poplatníka, Zdravotní pojištění
DPP, DPČ - oznámení o nástupu, skončení
Oznámení přiznání důchodu zdravotní pojišťovně
Přihláška na OSSZ a ZP
Sleva na poplatníka u zaměstnance ze Slovenska
Neuvolněný zastupitel pracující v Německu a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění u dohody o provedení práce
Dodržení minimálního vyměřovacího základu zdravotního pojištění u zaměstnanců s předčasným starobním důchodem
Odměna za jednatelství a odvody na zdravotní a sociální pojištění
Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance
Zdravotní pojištění u zaměstnankyně pečující o dítě do 7 let nedosahující minimální mzdy
Dohoda o provedení práce od roku 2024 – sociální a zdravotní pojištění
Zrušení pracovního poměru – fikce doručení
Neplatné rozvázání pracovního poměru a odvod zdravotní pojišťovně
Vyměřovací základ pro pojistné na zdravotní pojištění - poživatel invalidního důchodu