Důležité rozhodné částky zdravotního pojištění v roce 2017

Vydáno: 11 minut čtení

Již dlouhá léta zaměstnavatelé (nejen ve zdravotním pojištění) přemýšlejí, jak mají postupovat, když v různých situacích příjem zaměstnance nedosahuje 2 500 Kč, činí rovných 2 500 Kč anebo více, jak naložit s pojmem zaměstnání malého rozsahu, který však zdravotní pojištění nezná, kdy brát pro vznik zaměstnání v úvahu částku 10 000 Kč apod. Odpověď na mnohé otázky, týkající se placení pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavateli v těchto specifických případech, naleznete v následujícím textu.

Nahlédneme-li do nepříliš vzdálené minulosti, pak zjistíme, že v rámci zásadního odklonu zdravotního pojištění od nemocenského pojištění, ke kterému došlo k datu 1. 1. 2008, zůstala z pohledu zdravotního pojištění v podstatě jediná návaznost na nemocenské pojištění, kdy se placení pojistného na zdravotní pojištění odvíjí od rozhodných částek (tzv. započitatelného příjmu), zakládajících účast na nemocenském pojištění. Tyto situace, které si v dalším textu blíže rozebereme, jsou v zákoně č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyjmenovány v ustanovení § 5 písm. a) v bodech 3.–6.

Ve zdravotním pojištění platí, že pokud není u definovaných tří skupin osob jako zaměstnanců (viz dále) dosaženo příjmu 2 500 Kč, zakládajícího účast na zdravotním pojištění, pak pro zaměstnavatele nevznikají v této souvislosti žádné povinnosti. Současně také platí, že pokud nemá pojištěnec řešen svůj pojistný vztah zaměstnáním, nastupuje pro něj povinnost řešit svoji situaci se zdravotní pojišťovnou, kde se může zaregistrovat buď jako osoba samostatně výdělečně činná, nebo může být za něj plátcem pojistného stát. Nevyužijeli ani jednu z těchto možností, stává se ve zdravotním pojištění osobou bez zdanitelných příjmů s měsíční povinností placení pojistného v částce 1 485 Kč (od 1. 1. 2017). Alternativně přichází v úvahu i vynětí z českého systému veřejného zdravotního pojištění, například výkonem výdělečné činnosti ve státech Evropské unie, případně v Norsku, na Islandu, v Lichtenštejnsku nebo ve Švýcarsku ve smyslu koordinačních nařízení EU (č. 883/2004 a 987/2009).

Naopak, je-li výší příjmu dosaženo potřebné částky, přihlašuje zaměstnavatel osobu u zdravotní pojišťovny jako zaměstnance a odvádí pojistné podle zákona. V dalším textu si blíže probereme, jakou roli hrají pro zaměstnavatele ve zdravotním pojištění částky příjmu 2 500 Kč, resp. 10 000 Kč v právních podmínkách platných od data 1. 1. 2017.

Částka 2 500 Kč

„Rozhodná částka“ 2 500 Kč, platná pro příslušný kalendářní měsíc, za který se pojistné odvádí, vychází pro účely zdravotního pojištění z průměrné mzdy a její výše se v uplynulých letech vyvíjela následovně:

 • 400 Kč v roce 2008,
 • 2 000 Kč v letech 2009–2011,
 • 2 500 Kč od 1. 1. 2012.

Podle ustanovení § 5 písm. a) bodů 4.–6. zákona č. 48/1997 Sb. vzniká v právních podmínkách roku 2016 při příjmu alespoň 2 500 Kč zaměstnání u:

 • člena družstva, který není v pracovněprávním vztahu k družstvu, ale vykonává pro družstvo práci (i funkci), za kterou je jím odměňován,
 • osoby činné na základě dohody o pracovní činnosti (DPČ),
 • dobrovolného pracovníka pečovatelské služby.

Při placení pojistného postupuje zaměstnavatel u těchto tří skupin osob jako zaměstnanců následovně.

 1. Zúčtovaný příjem je nižší než 2 500 Kč
  Zaměstnání nevzniká, zdravotní pojištění se neplatí, pojištěnec si řeší svůj pojistný vztah – viz výše.
 2. Zúčtovaný příjem činí alespoň 2 500 Kč a současně je nižší než 11 000 Kč
  V tomto případě musí zaměstnavatel dbát na skutečnost, zda se na tuto osobu vztahuje povinnost odvodu pojistného alespoň z minimálního vyměřovacího základu.
  Pokud minimální vyměřovací základ nemusí být dodržen (§ 3 odst. 8 zákona č. 592/1992 Sb.), pak:
  • zaměstnavatel odvede pojistné ze skutečné výše zúčtovaného příjmu (tedy i nižšího než 11 000 Kč) bez povinnosti dopočtu do minimálního vyměřovacího základu,
  • pojistné se odvede ze skutečné výše příjmu i v případě, kdy je zaměstnanec současně OSVČ a platí v roce 2017 měsíční zálohy nejméně v částce 1 906 Kč, což doloží zaměstnavateli čestným prohlášením.
  Jestliže minimální vyměřovací základ musí být dodržen, pak:
  • zaměstnavatel zabezpečí od ledna 2017 v příslušném měsíci odvod pojistného nejméně v částce 1 485 Kč (13,5 % z minimálního vyměřovacího základu 11 000 Kč),
  • pojistné z rozdílu vyměřovacích základů mezi minimální mzdou 11 000 Kč a zúčtovaným příjmem uhradí zaměstnanec prostřednictvím zaměstnavatele. V případě, kdy by byla výše příjmu nižší než minimální mzda zapříčiněna překážkami v práci na straně zaměstnavatele (§ 207 až 209 zákoníku práce), přešla by povinnost úhrady celé částky doplatku na zaměstnavatele.
 3. Zúčtovaný příjem dosahuje nejméně 11 000 Kč
  Pojistné se odvádí v souladu se zákonem ve výši 13,5 % ze zúčtovaného příjmu, v roce 2017 i v dalších letech bez omezení horní hranicí.

Kdy nemusí být minimum dodrženo

Lze konstatovat, že pokud je některému z těchto zaměstnanců zúčtován hrubý příjem nejméně 2 500 Kč (a současně méně než 11 000 Kč), odvádí zaměstnavatel pojistné ve smyslu ustanovení § 3 odst. 8 zákona č. 592/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ze skutečné výše příjmu pouze u osoby:

 1. s těžkým tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P,
 2. která dosáhla věku potřebného pro nárok na starobní důchod, avšak nesplňuje další podmínky pro jeho přiznání,
 3. která celodenně osobně a řádně pečuje alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku,
 4. která současně vedle zaměstnání vykonává samostatnou výdělečnou činnost a odvádí zálohy na pojistné vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu stanoveného pro osoby samostatně výdělečně činné,
 5. a kterou je plátcem pojistného stát,

pokud tyto skutečnosti trvají po celé rozhodné období, tedy po celý kalendářní měsíc.

Aby mohl zaměstnavatel odvádět za zaměstnance pojistné z příjmu nižšího, než je zákonné minimum (minimální mzda 11 000 Kč, případně její poměrná část), musí mít k dispozici, a kontrolnímu orgánu na požádání předložit, některý z těchto dokladů, resp. dokumentů:

 • veškeré příjmy, započitatelné u téhož zaměstnavatele v příslušném kalendářním měsíci do vyměřovacího základu zaměstnance (například příjem na základě pracovní smlouvy ve výši 8 000 Kč a příjem na základě DPČ ve výši 5 000 Kč);
 • potvrzení od jiného zaměstnavatele, že tento za zaměstnance odvádí pojistné vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu;
 • doklad, resp. potvrzení o skutečnosti, že zaměstnanec má u zdravotní pojišťovny nárok na zařazení do kategorie osob, za které platí pojistné stát, podle § 7 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. (doklad o přiznání důchodu, pobírání rodičovského příspěvku, o studiu apod.). Pozor na potřebu dodržení poměrné části minimálního vyměřovacího základu za situace, kdy registrace ve „státní kategorii“ netrvá po celý kalendářní měsíc;
 • čestné prohlášení zaměstnance, že celodenně osobně a řádně pečuje alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do patnácti let věku apod.

Do konce roku 2016 platilo, že na rozdíl od pracovních smluv a dohod o pracovní činnosti se problematika minimálního vyměřovacího základu neřešila u dohody o provedení práce, resp. více dohod o provedení práce u jednoho zaměstnavatele. Totiž, pokud příjem u takové dohody (dohod) převýšil 10 000 Kč, pak byl automaticky dodržen i minimální vyměřovací základ. Naopak při příjmu maximálně 10 000 Kč se zaměstnavatelé povinnostmi ve zdravotním pojištění nezabývali. Nicméně zvýšením minimální mzdy od 1. 1. 2017 na částku 11 000 Kč se tento postup mění, takže počínaje odvodem pojistného na zdravotní pojištění za měsíc leden 2017 již zaměstnavatelé musejí přihlížet k minimálnímu vyměřovacímu základu i u dohod o provedení práce.

Částka 10 000 Kč

Osoby, které do konce roku 2011 pracovaly na základě dohody o provedení práce (DPP), nebyly z pohledu zdravotního pojištění považovány za zaměstnance, protože byly jako jedna z výjimek vyjmenovány v § 5 písm. a) v bodě 3. zákona č. 48/1997 Sb., přičemž výše příjmu neměla na posouzení dané skutečnosti žádný vliv.

Od 1. 1. 2012 se u DPP vztahují na zaměstnavatele obecně platná zákonná ustanovení tehdy, pokud výše zúčtovaného příjmu přesáhne v rozhodném období kalendářního měsíce 10 000 Kč. Pro účely placení pojistného na zdravotní pojištění se návazně vychází z ustanovení § 7a odst. 1 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Při placení pojistného na základě DPP platí zejména tyto zásady:

 • není podstatné, zda zaměstnanec pracuje na DPP po celý kalendářní měsíc nebo jen jeho část – významná je výše příjmu za rozhodné období příslušného kalendářního měsíce,
 • pokud příjem na základě DPP nepřesáhne v kalendářním měsíci částku 10 000 Kč, nepovažuje se osoba pro účely zdravotního pojištění za zaměstnance a zaměstnavatel ji u zdravotní pojišťovny nepřihlašuje, resp. ji musí na daný měsíc odhlásit (je-li přihlášena).
Poznámka:

Obě podmínky platí identicky i pro DPČ – s ohledem na rozhodnou částku 2 500 Kč.

Povinnost zaměstnavatele platit za zaměstnance pojistné vzniká, resp. zaniká za podmínek uvedených v ustanovení § 8 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., podle kterých zaměstnavatel přihlašuje (a odhlašuje) zaměstnance u zdravotní pojišťovny. U zaměstnanců pracujících na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr platí podle písmene d) této právní úpravy, že zaměstnavatel:

 • přihlašuje zaměstnance ke dni nástupu do zaměstnání, kterým je den, ve kterém zaměstnanec poprvé po uzavření dohody začal sjednanou práci vykonávat, a
 • odhlašuje zaměstnance dnem, jímž uplynula doba, na kterou byla příslušná dohoda sjednána.

Sčítání příjmů u jednoho zaměstnavatele

Od 1. 1. 2015 existuje ve zdravotním pojištění legislativní opora pro sčítání příjmů z více DPČ nebo DPP u jednoho zaměstnavatele. V tomto směru registrujeme zřejmou odlišnost od dříve platné právní úpravy, kdy do prosince 2014 nebylo možné takové příjmy sčítat. V rámci rozhodného období kalendářního měsíce však nemůžeme u jednoho zaměstnavatele sečíst například příjem na dohodu o pracovní činnosti nižší než 2 500 Kč s příjmem na dohodu o provedení práce nepřevyšujícím 10 000 Kč. Takto zaměstnaný pojištěnec může být v daném měsíci třeba osobou bez zdanitelných příjmů.

Závěr

K uvedenému dodávám, že podle zákona o daních z příjmů se z pohledu zdravotního pojištění neberou v úvahu příjmy z kapitálového majetku podle § 8, příjmy z nájmu podle § 9 a ani ostatní příjmy dle § 10 tohoto zákona. Z těchto příjmů se žádné pojistné neplatí, což však současně znamená, že pokud pojištěnec vykazuje pouze příjmy této povahy, nemá jejich prostřednictvím řešeno zdravotní pojištění. Takže kdyby měl pojištěnec každý měsíc vysoké příjmy kupříkladu z nájmu dle § 9 ZDP, přičemž by současně nebyl zaměstnán, nepodnikal a ani neměl nárok na zařazení do některé ze „státních kategorií“, musel by si měsíčně platit pojistné jako osoba bez zdanitelných příjmů.

Právní předpisy citované v článku

(předpisy jsou vždy citovány ve znění pozdějších předpisů, pokud není výslovně uvedeno jinak)

Související dokumenty

Související články

Plátci pojistného a rozhodné období ve zdravotním pojištění
Minimální mzda a zdravotní pojištění po 1. lednu 2018
Zdravotní pojištění po 1. lednu 2019 v kostce
Rozhodný příjem v roce 2019 v praktických příkladech
Sčítání příjmů a minimální vyměřovací základ zaměstnance ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Dohody a vystavování potvrzení o příjmu
Zdravotní pojištění - pracovní smlouvy a dohody
Zdravotní pojištění po 1. lednu 2019 v kostce
Dohody a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Změny ve zdravotním pojištění k 1. lednu 2022
Příjmy, ze kterých se v roce 2017 zdravotní pojištění neplatí
Dopady zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2017 ve zdravotním pojištění
Státní svátek a zdravotní pojištění
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2021
Zdravotní pojištění a odvod pojistného zaměstnavatelem s dopočtem a doplatkem do minima
Zdravotní pojištění a "rozhodná částka" příjmu od 1. 1. 2022 v příkladech
Význam minimální mzdy ve zdravotním pojištění
Vyměřovací základ, souběžné příjmy a "státní kategorie" zdravotního pojištění v roce 2020
Karanténa v souvislostech zdravotního pojištění
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Zdravotní pojištění - nízké příjmy a minimum zaměstnance

Související předpisy

48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
262/2006 Sb. zákoník práce
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
586/1992 Sb. o daních z příjmů

Související pracovní situace

Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Dovolená po mateřské dovolené
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy

Související otázky a odpovědi

Minimální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění, OSVČ hlavní a pracovní poměr
Neomluvená absence a krácení dovolené
Neplacené volno
Minimální zdravotní pojištění
Odvod zdravotního pojištění z minimálního vyměřovacího základu
Prohlášení poplatníka, Zdravotní pojištění
DPP, DPČ - oznámení o nástupu, skončení
Oznámení přiznání důchodu zdravotní pojišťovně
Přihláška na OSSZ a ZP
Sleva na poplatníka u zaměstnance ze Slovenska
Neuvolněný zastupitel pracující v Německu a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění u dohody o provedení práce
Dodržení minimálního vyměřovacího základu zdravotního pojištění u zaměstnanců s předčasným starobním důchodem
Odměna za jednatelství a odvody na zdravotní a sociální pojištění
Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance
Zdravotní pojištění u zaměstnankyně pečující o dítě do 7 let nedosahující minimální mzdy
Dohoda o provedení práce od roku 2024 – sociální a zdravotní pojištění
Zrušení pracovního poměru – fikce doručení
Neplatné rozvázání pracovního poměru a odvod zdravotní pojišťovně
Vyměřovací základ pro pojistné na zdravotní pojištění - poživatel invalidního důchodu