Částka hrubého příjmu 3 000 Kč v nemocenském a zdravotním pojištění v roce 2020

Vydáno: 18 minut čtení

Pro placení pojistného zaměstnavatelem jsou v nemocenském a zdravotním pojištění důležité některé hodnoty příjmu, resp. vyměřovacího základu. Nulový vyměřovací základ bude mít zaměstnanec v obou pojištěních například tehdy, pokud bude celý kalendářní měsíc nemocný, přičemž mu do tohoto měsíce nebude zúčtována žádná odměna. Částka 10 000 Kč je rozhodující u dohod o provedení práce, přičemž se v obou typech pojištění pro daný účel sčítají příjmy z více dohod o provedení práce u téhož zaměstnavatele. Minimální mzda jako minimální vyměřovací základ zaměstnance přímo ovlivňuje (mimo zákonných výjimek) odvod pojistného na zdravotní pojištění při nízkých příjmech. A jednou z těchto významných částek je hodnota 3 000 Kč. Jak se ve vazbě na tuto částku vyměřovacího základu postupuje u zaměstnavatele při odvodu pojistného na sociální a zdravotní pojištění?

Stejná výše „rozhodného příjmu“ v letech 2019 a 2020

Podle nařízení vlády č. 260/2019 Sb. ze dne 30. 9. 2019 představuje výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018 hodnotu 32 510 Kč. Výše přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu činí 1,0715. Součinem těchto dvou částek dostaneme po zaokrouhlení průměrnou mzdu pro rok 2020 ve výši 34 835 Kč. Tato skutečnost znamená, že s účinností od 1. ledna 2020 se „rozhodná částka“ nemění a zůstává i pro rok 2020 na hodnotě 3 000 Kč. Kdyby průměrná mzda činila alespoň 35 000 Kč, vzrostla by tato rozhodná částka na 3 500 Kč, k čemuž s největší pravděpodobností dojde k datu 1. 1. 2021.

Nemocenské pojištění

V nemocenském pojištění má částka 3 000 Kč význam jako rozhodný příjem v souvislosti s pojmem zaměstnání malého rozsahu. Aby se jednalo o zaměstnání malého rozsahu, musí být na straně jedné splněna podmínka výkonu zaměstnání na území České republiky (ev. i přechodný výkon práce mimo území ČR, pokud je místo výkonu práce trvale v ČR), na straně druhé je pak zásadní skutečnost, že není splněna podmínka sjednání výše započitatelného příjmu alespoň ve výši rozhodného příjmu, což je právě částka 3 000 Kč. Není podstatné, zda byla sjednaná částka započitatelného příjmu z tohoto zaměstnání dohodnuta v částce, která je nižší než rozhodný příjem, nebo proto, že započitatelný příjem nebyl sjednán vůbec. Zásadní je skutečnost, že na základě ujednání mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem není v kalendářním měsíci zaručen příjem minimálně v částce rozhodného příjmu, tedy v roce 2020 alespoň 3 000 Kč.

U zaměstnání malého rozsahu, kterým je tedy míněno zaměstnání:

  • kde sjednaná částka započitatelného příjmu je nižší než rozhodný příjem 3 000 Kč, anebo
  • příjem nebyl sjednán vůbec,

je zaměstnanec pojištěn jen v těch měsících, v nichž dosáhl započitatelného příjmu alespoň 3 000 Kč. Zaměstnanci jsou účastni nemocenského pojištění též, pokud zaměstnanec vykonával v kalendářním měsíci u téhož zaměstnavatele více zaměstnání malého rozsahu a úhrn započitatelných příjmů z těchto zaměstnání dosáhl v kalendářním měsíci alespoň částku rozhodného příjmu.

Za zaměstnance se pro ú

Související dokumenty

Související pracovní situace

Ošetřovné
Nemocenské
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Ošetřovné
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dovolená po mateřské dovolené
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy

Související články

Změny v čerpání rodičovského příspěvku v kontextu zdravotního pojištění
Zdravotní pojištění od 1. ledna 2020
Zaměstnavatelé a postupy ve zdravotním pojištění v roce 2020
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Mateřská a rodičovská dovolená ve zdravotním pojištění
Zaměstnanci a systém nemocenského a zdravotního pojištění v roce 2021
Dohody a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění
Jak se mohou zaměstnavatelé vyvarovat nejčastějších chyb ve zdravotním pojištění
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Písemnosti nad rámec právní úpravy zdravotního pojištění
Vliv nemoci ve zdravotním pojištění
Změny v čerpání rodičovského příspěvku v kontextu zdravotního pojištění
Ochranná lhůta ve zdravotním pojištění
Nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění v roce 2022
Kdy zaměstnavatelé neplatí v roce 2021 zdravotní pojištění
Zvýšení rozhodného příjmu od ledna 2021 v praktických příkladech
Zdravotní pojištění - některé problémové situace u dohod o pracovní činnosti
Subjekty bez minima ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - pracovní smlouvy a dohody
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Výkon funkce a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění po 1. lednu 2019 v kostce

Související otázky a odpovědi

Povinnosti zaměstnavatele a nárok zaměstnanců při pěstounské péči o dítě mladší 7 let
Nadlimitní stravenkový paušál a náhrada při dovolené a nemoci, ELDP, daně
Otcovská dovolená a zdravotní pojištění
Neplacené volno po část dne
DPP, DPČ - oznámení o nástupu, skončení
Vyměřovací základ pro pojistné na zdravotní pojištění - poživatel invalidního důchodu
Přihlášení k sociálnímu a zdravotnímu pojištění u dohody o provedení práce
Souběh DPČ a výkonu funkce člena statutárního orgánu
Zdanění a odvody na pojistné u mzdy ve výši 5 000 Kč
Zaměstnání malého rozsahu
Zaměstnankyně na rodičovské dovolené a práce na stejné pozici jako před ní
Přihláška na OSSZ a ZP
Otec na mateřské a rodičovské dovolené
Nezaplacené odvody za zaměstnance a firmu
Odměna za jednatelství a odvody na zdravotní a sociální pojištění
Odměna v době mateřské dovolené
DPP a zákonné příplatky od 1. 10. 2023
Dohoda o provedení práce od roku 2024 – sociální a zdravotní pojištění
Zrušení pracovního poměru – fikce doručení
Poukázky od zaměstnavatele - zdanění, pojištění

Související předpisy

260/2019 Sb. o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2020 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2020 a o zvýšení důchodů v roce 2020
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
586/1992 Sb. o daních z příjmů
326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
262/2006 Sb., zákoník práce
236/1995 Sb. o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu
48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění