Karta BOZP pro profesi: Manipulant interní logistiky v automobilovém průmyslu

Vydáno: 25 minut čtení

Manipulant interní logistiky v automobilovém průmyslu pracuje ve vnitřních pracovištích, ve kterých dochází ke skladování a k výrobním procesům finálního produktu. Manipulace s břemeny se provádí ručně anebo pomocí manipulační techniky. V prostorách, ve kterých práce probíhá, se pohybují i osoby nebo jiné dopravní/manipulační prostředky a dále jsou zde umístěna stacionární strojní zařízení. 

Stručný výčet prováděných pracovních činností

 • Příprava interní expedice výrobků, polotovarů, součástí a materiálu v požadovaném množství dle požadavků výroby.
 • Obsluha manipulační techniky.
 • Provádění kontrolní činnosti balení výrobků a reportování zjištěných skutečností.
 • Ukládání výrobků, polotovarů, součásti a materiálů do regálových zásobníků na linkách s plynulým nebo taktovaným pohybem.
 • Orientace ve standardním interním logistickém sytému s cílem udržení limitu výše zásob ve skladových systémech.
 • Identifikace surovin, polotovarů a produktů v různých fázích výrobního procesu, včetně nakládání s výrobním a manipulačním odpadem.

Charakteristika místa výkonu práce

Charakteristickým místem výkonu práce jsou vnitřní pracoviště, ve kterých dochází ke skladování a k výrobním procesům finálního produktu. Manipulace s břemeny se provádí ručně anebo pomocí manipulační techniky. V prostorách, ve kterých práce probíhá, se pohybují i osoby nebo jiné dopravní/manipulační prostředky a dále jsou zde umístěna stacionární strojní zařízení. Pracoviště jsou zpravidla vytápěna i klimatizována. Existují však i pracoviště, která vytápěna ani klimatizována nejsou. Pracovní činnosti probíhají zejména ve vymezené pracovní době, přičemž k výkonu práce může docházet i v noci.

Kvalifikační požadavky

Nejvhodnější přípravu pro tuto pracovní pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru logistik výroby, vhodné je i střední vzdělání s výučním listem v oboru logistik skladových operací.

Relevantní mimořádné provozní události

 • Úraz pracovníka v důsledku účinků mechanických rizik (uklouznutí na podlaze, pořezání, bodnutí, odření, naražení prstů, sevření, vtažení, namotání, zavalení, poražení, pád břemene na pracovníka).
 • Poškození pohybového aparátu pracovníka v důsledku opakovaného zaujímání nepřijatelných anebo podmíněně přijatelných pracovních poloh při práci anebo provádění fyzicky namáhavých pracovních operací (přenášení a zvedení břemen apod.).
 • Úraz pracovníka spojený s pracovním prostorem (nedostatečný manipulační prostor, překážky na komunikaci a na komunikačních plochách).
 • Úraz pracovníka spojený s provozem manipulační techniky.
 • Nehoda při používání skladové mechanizace.
 • Zřícení nebo sesutí regálu nebo manipulačního stohu.
 • Požár nebo výbuch motorového manipulačního vozíku (vlivem nedodržení pokynů od výrobce, nedodržování zásad bezpečnosti při nabíjení akumulátorů, vlivem poškození akumulátoru nebo palivové nádrže, technickou závadou, apod.).
 • Úraz pracovníka následkem zasažení elektrickým proudem (kontakt pracovníka s živou částí pod napětím například vlivem poškozené izolace, vznikem závady).
 • Poškození zdraví pracovníka v důsledku dlouhodobého působení zátěže chladem nebo teplem.
 • Zranění cizí osobou.

Základní opatření pro předcházení mimořádným událostem nebo jejich následkům

 • Práci smí vykonávat jen zdravotně a odborně způsobilí pracovníci.
 • Seznámení pracovníků se všemi relevantními riziky spojenými s výkonem práce a s faktory pracovních podmínek a opatřeními přijatými proti jejich nežádoucímu působení na lidské zdraví.
 • Proškolení pracovníků v poskytování předlékařské první pomoci.
 • Seznámení pracovníků s umístěním prostředků první pomoci
  a hasebních prostředků, jakož i způsobem přivolání pomoci.
 • Používání výhradně stanovených a vhodných OOPP.
 • Používání pouze určených a nepoškozených technických zařízení a pomůcek v souladu s pokyny od výrobce.
 • Provádění pravidelných kontrol, prohlídek a revizí manipulačních vozíků, včetně řádného odstraňování závad.
 • Dodržování schválených technologických a pracovních postupů.
 • Pravidelný úklid a čištění pracovního místa a používaných zařízení/manipulačních vozíků
 • Důsledná kontrola technického stavu mechanizačních prostředků (regálových zakladačů, manipulačních vozíků), nářadí a pomůcek před započetím práce a během ní.
 • Zákaz kouření nebo manipulace s ohněm na všech pracovištích a při činnostech se zvýšeným rizikem vzniku požáru/výbuchu.
 • Zákaz požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek před prací a v průběhu jejího výkonu.
Rizikové faktory: Doporučené kategorie práce: Výsledné zařazení do kategorie práce a přijatá opatření pro minimalizaci zdravotních rizik (doplňte):
☐ Prach 1-2-3-4  
☐ Chemické látky 1-2-3-4  
☐ Hluk 1-2-3-4  
☐ Vibrace 1-2-3-4  
☒ Fyzická zátěž 1-2-3  
☒ Pracovní poloha 1-2-3  
☒ Zátěž teplem 1-2-3-4  
☒ Zátěž chladem 1-2-3  
☒ Psychická zátěž 1-2-3  
☐ Neionizující záření a elektromagnetická pole 2-3  
☐ Zraková zátěž 1-2-3  
☐ Práce s biologickými činiteli 2-3-4  
☐ Zvýšený tlak vzduchu 2-3-4  

Související dokumenty

Související pracovní situace

Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Sjednání kratší pracovní doby
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby

Související články

Karta BOZP pro profesi: Kosmetička a vizážistka
Karta BOZP pro profesi: Strojník obsluhy stavebních strojů
Karta BOZP pro profesi: Obsluha kovacího stroje - Kovář
Karta BOZP pro profesi: Kosmetička a vizážistka
Karta BOZP pro profesi: Pečovatelka dětí, chůva
Karta BOZP pro profesi: Zubní lékař
Karta BOZP pro profesi: Kominík
Karta BOZP pro profesi: Veterinární lékař – veterinární asistent
Karta BOZP pro profesi: Mechanik zařízení elektronických komunikací
Karta BOZP pro profesi: Řidič silniční osobní dopravy
Karta BOZP pro profesi: Lékař
Karta BOZP pro profesi: Potápěč
Karta BOZP pro profesi: Kameník
Karta BOZP pro profesi: Zedník
Karta BOZP pro profesi: Řidič motorových vozíků
Karta BOZP pro profesi: Programátor
Karta BOZP pro profesi: Operátor poštovního provozu
Karta BOZP pro profesi: Zahradník
Karta BOZP pro profesi: Provozní zámečník
Karta BOZP pro profesi: Knihovník

Související otázky a odpovědi

Lékařská prohlídka zaměstnance
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Externí vedoucí pracovník
Smluvní pokuta za porušení BOZP
BOZP, lékařské prohlídky aj. versus kompetence účetní
Zákoník práce
Úklidové služby
DPP a práce bez rizika - vstupní prohlídka
Čištění cisteren na pitnou vodu
Lékařská periodická prohlídka
Vstupní zdravotní prohlídka
Tlakové nádoby na plyny
Kryty na topení v mateřské škole
Krácení dovolené, pracovní úraz
Pracovní úraz
Lékařské prohlídky - daňová uznatelnost
Úrazové pojištění u dohody o provedení práce
Zdanění náhrad při pracovním úrazu
Odmítnutí testování na přítomnost covid-19
Testování a očkování v sociálních službách