Karta BOZP pro profesi: Kosmetička a vizážistka

Vydáno: 24 minut čtení

Pracoviště kosmetičky a vizážistky se nachází v odborném kosmetickém zařízení, které je ve vnitřních prostorách staveb. Stavebně a provozně musejí být oddělené od jiných prostor, zejména bytových. Velikost provozovny se odvíjí od nabízených služeb a poskytované péče.

Stručný výčet prováděných pracovních činností

 • Diagnostika pleti a určení kosmetického postupu ošetření.
 • Povrchové čištění pleti, peeling, napařování pleti, odstraňování komedonů a mílií.
 • Úprava obočí, barvení řas a obočí, lepení řas.
 • Depilace a epilace chloupků místní i plošná (manuální i laserová).
 • Aplikace kosmetických přípravků a kosmetických přístrojů, pleťových masek a zábalů.
 • Aplikace kosmetických masáží v oblasti obličeje, krku a dekoltu.
 • Konečná úprava líčení obličeje, krku a dekoltu.
 • Poradenské služby pro kosmetické ošetřování pleti.
 • Prodej pěstících a kosmetických přípravků.
 • Úklidové a hygienicko-sanitární činnosti dle provozního řádu.

Charakteristika místa výkonu práce

Pracoviště odborného kosmetického zařízení se nachází ve vnitřních prostorách staveb. Stavebně a provozně musejí být oddělené od jiných prostor, zejména bytových. Velikost provozovny se odvíjí od nabízených služeb a poskytované péče. Minimální podlahová plocha na jedno křeslo musí činit 3,0 m2. Součástí pracovního prostoru je zpravidla čekárna pro zákazníky, zázemí pro pracovníky a sociální zařízení.

Kvalifikační požadavky

Nejvhodnější přípravu pro tuto pracovní pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru osobní služby, vhodné je i střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru osobní služby.  Mezi další přípravu pro tuto pracovní pozici patří i získání profesní kvalifikace k výkonu povolání nebo specializace – kosmetička.

Relevantní mimořádné provozní události

 • Úraz pracovníka v důsledku účinků mechanických rizik (uklouznutí na podlaze, pořezání, bodnutí, odření, naražení prstů, sevření, vtažení, namotání, zasažení odlétnuvší částicí, látkou pod tlakem, odhození, zavalení, poražení, pád břemene na pracovníka).
 • Úraz pracovníka spojený s pracovním prostorem (stísněná místa, přiražení, skřípnutí, nedostatečné osvětlení pracovního úkolu).
 • Úraz způsobený zasažením pracovníka el. proudem.
 • Poškození pohybového aparátu pracovníka v důsledku opakovaného zaujímání nepřijatelných anebo podmíněně přijatelných pracovních poloh při práci anebo provádění fyzicky namáhavých pracovních operací (přenášení břemen, zvedání rukou, dlouhodobé držení kosmetických pomůcek bez přestávky apod.).
 • Potřísnění žíravými nebo dráždivými chemickými přípravky, nadýchání se dráždivých aerosolů.
 • Zasažení kůže a očí aerosoly ve spreji.
 • Opaření horkou vodou nebo horkým vzduchem (fén), kontakt ruky s horkým povrchem.
 • Zranění cizí osoby (zákazník).
 • Požár.

Základní opatření pro předcházení mimořádným událostem nebo jejich následkům

 • Vydání a důsledné dodržování provozního řádu provozovny.
 • Seznámení pracovníků se všemi relevantními riziky spojenými s výkonem práce a s faktory pracovních podmínek a opatřeními přijatými proti jejich nežádoucímu působení na lidské zdraví.
 • Provádění pracovně lékařských prohlídek pro pracovníky provádějící činnosti epidemiologicky závažné.
 • Pracoviště musí být vybaveno lékárničkou s vybavením podle poskytovaných služeb (obsah stanoven po dohodě s lékařem).
 • Proškolení pracovníků v poskytování předlékařské první pomoci.
 • Seznámení pracovníků s umístěním prostředků první pomoci
  a hasebních prostředků, jakož i způsobem přivolání pomoci.
 • Používání pouze určených a nepoškozených technických zařízení, pomůcek a nářadí v souladu s pokyny od výrobce.
 • Pravidelný úklid a čištění pracovního místa a používaných nářadí/zařízení.
 • Pravidelná kontrola technického stavu elektrických spotřebičů v souladu s pokyny výrobce.
 • Při náhodné kontaminaci pokožky pracovníka nebo zákazníka biologickým materiálem (krev) je nutné kontaminované místo ihned dezinfikovat přípravkem s virucidním účinkem.
 • Při odchodu z pracoviště nebo po ukončení práce řádně vypnout případně odpojit el. spotřebiče a zařízení od zdroje el. proudu.
Rizikové faktory: Doporučené kategorie práce: Výsledné zařazení do kategorie práce a přijatá opatření pro minimalizaci zdravotních rizik (doplňte):
☐ Prach 1-2-3-4  
☒ Chemické látky 1-2-3-4  
☐ Hluk 1-2-3-4  
☐ Vibrace 1-2-3-4  
☒ Fyzická zátěž 1-2-3  
☒ Pracovní poloha 1-2-3  
☐ Zátěž teplem 1-2-3-4  
☐ Zátěž chladem 1-2-3  
☒ Psychická zátěž 1-2-3  
☒ Neionizující záření a elektromagnetická pole 1- -3  
☐ Zraková zátěž 1-2-3  
☒ Práce s biologickými činiteli 2-3-4  
☐ Zvýšený tlak vzduchu 2-3-4  

Četnost periodických lékařských prohlídek

Práce s rizikem ohrožení zdraví (činnosti epidemiologicky závažné): 1x za 4 roky (o

Související dokumenty

Související články

Karta BOZP pro profesi: Kameník
Karta BOZP pro profesi: Potápěč
Karta BOZP pro profesi: Lékař
Karta BOZP pro profesi: Strojník obsluhy stavebních strojů
Karta BOZP pro profesi: Obsluha kovacího stroje - Kovář
Karta BOZP pro profesi: Manipulant interní logistiky v automobilovém průmyslu
Karta BOZP pro profesi: Operátor poloautomatických strojů v automobilovém průmyslu
Karta BOZP pro profesi: Správce objektu
Karta BOZP pro profesi: Vrtač
Karta BOZP pro profesi: Gumař – plastikář
Karta BOZP pro profesi: Letecký sestavář – nýtař
Karta BOZP pro profesi: Dlaždič – asfaltér
Karta BOZP pro profesi: Dělník v dřevozpracující výrobě
Karta BOZP pro profesi: Pedikérka
Karta BOZP pro profesi: Učitel odborného výcviku střední školy
Karta BOZP pro profesi: Jeřábník
Karta BOZP pro profesi: Deratizér
Karta BOZP pro profesi: Zlatník – klenotník – hodinář
Karta BOZP pro profesi: Operátor kryogenního otryskávání (deburring)
Karta BOZP pro profesi: Prodavač zboží v kamenné prodejně
Karta BOZP pro profesi: Pracovník výroby mléčných produktů
Karta BOZP pro profesi: Radiologický asistent

Související pracovní situace

Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby

Související otázky a odpovědi

Lékařská prohlídka zaměstnance
Externí vedoucí pracovník
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Smluvní pokuta za porušení BOZP
BOZP, lékařské prohlídky aj. versus kompetence účetní
Zákoník práce
Úklidové služby
Lékařské prohlídky - daňová uznatelnost
DPP a práce bez rizika - vstupní prohlídka
Čištění cisteren na pitnou vodu
Lékařská periodická prohlídka
Vstupní zdravotní prohlídka
Tlakové nádoby na plyny
Kryty na topení v mateřské škole
Krácení dovolené, pracovní úraz
Délka pracovní doby
Zdanění náhrad při pracovním úrazu
Pracovní úraz
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Rovnoměrný třísměnný provoz - změna střídání směn