Zaměstnávání cizinců ze třetích zemí

Vydáno: 15 minut čtení

Zaměstnávání cizinců je aktuálním tématem. V dnešní době stále roste potřeba zaměstnávat nejen pracovníky z řad občanů ČR, ale také zaměstnance z Evropské unie nebo třetích zemí. Jejich zaměstnávání však s sebou přináší zvýšené nároky na administrativu. Právní úprava zaměstnávání cizinců v ČR by měla na jedné straně chránit domácí trh práce, na druhé straně ale také umožnit cizincům práci ve specifických oborech, v kterých je třeba odborníků, nebo i v těch oborech, kde je obtížné zaměstnat občany ČR.

Kdo je cizinec

Právní úprava zaměstnávání cizinců se řídí především zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Dle tohoto zákona se cizincem rozumí fyzická osoba, která není státním občanem ČR, občanem EU ani jeho rodinným příslušníkem. Z uvedeného je zřejmé, že český právní řád rozděluje zaměstnance ze zahraničí do dvou skupin v závislosti na míře omezení přístupu k zaměstnání na území ČR:

  1. První skupinu tvoří rodinní příslušníci občana ČR, občané EU, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska a jejich rodinní příslušníci. Do této skupiny rovněž spadají cizinci s uděleným trvalým pobytem, mezinárodní a dočasnou ochranou. Tyto osoby mají stejné právní postavení v pracovněprávních vztazích jako občané ČR.
  2. Druhou skupinu tvoří cizinci ze třetích států a osoby bez státní příslušnosti. Možnost těchto osob účastnit se pracovněprávních vztahů je do značné míry omezena, a to zejména požadavky na získání platného povolení k zaměstnání a platného povolení k pobytu. Bez splnění těchto podmínek nemůže být cizinec dle zákona o zaměstnanosti legálně zaměstnán.

Práva a povinnosti cizinců se dále liší podle jejich pobytového statusu. Cizinci, kteří mají na území ČR trvalý pobyt, mají z hlediska zaměstnávání stejné právní postavení jako občané ČR, což znamená, že nejsou při výběru zaměstnání omezováni, s výjimkou některých povolání, pro jejichž výkon se podle právních předpisů platných na území ČR vyžaduje státní občanství (např. státní služba). Stejně se pohlíží na cizince, kterým byl udělen azyl nebo doplňková ochrana dle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu.

Ustanovení

Související dokumenty

Související pracovní situace

Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Zrušení povolení k pobytu cizince
Trest vyhoštění cizince
Trest vyhoštění cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Zrušení povolení k pobytu cizince
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru

Související články

Zaměstnávání cizinců z třetích zemí z pohledu plnění povinností v sociálním zabezpečení
Zaměstnávání cizinců v České republice
Zaměstnávání cizinců ze třetích států na území České republiky
Výkon nelegální práce cizinci
Zaměstnávání cizinců z neevropských zemí
Zaměstnávání migrantů/cizinců v zemědělské oblasti
Vybrané poznatky z oblasti zaměstnávání cizinců
Zaměstnávání občanů Ukrajiny ve světle schválených změn
Zahraniční zaměstnanci českého zaměstnavatele z pohledu zdravotního pojištění
Evropská unie a vybrané formuláře v souvislostech zdravotního pojištění
Ověřování dokladů totožnosti při zaměstnávání cizinců
Novela zákona o pobytu cizinců na území České republiky
Zaměstnávání cizinců ze třetích států na území České republiky
Zaměstnávání cizinců z třetích zemí z pohledu plnění povinností v sociálním zabezpečení
Zaměstnávání občanů EU
Povolení k zaměstnání a řádně ohlášené volné pracovní místo
Vybrané situace ve zdravotním pojištění v kontextu působnosti nařízení Evropské unie
Zaměstnávání studentů a absolventů ze zahraničí
Dočasná ochrana válečných uprchlíků z Ukrajiny
Výkon nelegální práce cizinci
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Zaměstnanci z Evropské unie a zdravotní pojištění - tři důležité otázky
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Agenturní zaměstnávání cizinců a zaměstnávání uprchlíků
Zaměstnávání cizinců v České republice

Související předpisy

435/2004 Sb. o zaměstnanosti
325/1999 Sb. o azylu
104/2019 Sb. o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 20018 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
262/2006 Sb., zákoník práce
326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
176/2019 Sb. , kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
322/2017 Sb. o stanovení seznamu odvětví zaměstnání, která zahrnují činnosti závislé na ročním období

Související otázky a odpovědi

Zaměstnávání cizince
Pracovní smlouva vs. pracovní vízum
Cizinci a odvody
Zaměstnání cizince na DPP
Zaměstnání cizince v ČR
Zaměstnávání cizinců
Fiktivní pojištění - EU
Nepřítomnost v zaměstnání pro údajné zadržení
Superhrubá mzda u zaměstnance z Německa, formulář A1
Zaměstnání občana EU s místem výkonu práce mimo ČR
Ubytování zahraničních zaměstnanců v podnikové ubytovně
Roční zúčtování
Stálý byt a přechodné ubytování cizinců
Doplňující otázka k - Oznamovací povinnost při zaměstnání slovenské pracovnice na DPP
Zaměstnávání občanů z Ukrajiny
Zaměstnávání cizinců
Příspěvek zaměstnavatele na ubytování cizinců
Pojistné zahraničního zaměstnance
Dohoda o provedení práce s cizincem ze třetí země
Zaměstnanec - Bulhar - nerezident