330/2003 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Schválený:
330/2003 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 6. srpna 2003
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
Změna: 637/2004 Sb.
Změna: 213/2005 Sb. (část)
Změna: 213/2005 Sb.
Změna: 307/2005 Sb.
Změna: 537/2005 Sb.
Vláda nařizuje podle § 23 odst. 1 písm. b) až f) zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona č. 40/1994 Sb. a zákona č. 217/2000 Sb., (dále jen "zákon"):
 
§ 1
Předmět úpravy
(1) Toto nařízení se vztahuje na zaměstnance
a) České republiky (dále jen "stát"),
b) příspěvkových organizací,1) pokud tak stanoví zákon,
c) státních fondů,2)
d) územních samosprávných celků,3)
e) školských právnických osob zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí podle zvláštního právního předpisu,3a)
s výjimkou zaměstnanců, jejichž platové poměry upravuje zvláštní právní předpis.4)
(2) Toto nařízení stanoví pro zaměstnance uvedené v odstavci 1
a) stupnice platových tarifů a způsob jejich určení,
b) příplatky za vedení,
c) podmínky pro poskytování a výši zvláštního příplatku a podmínky pro poskytování osobního příplatku a jeho maximální výši a
d) podmínky pro poskytování odměn.
 
§ 2
Kvalifikační předpoklady a požadavky
(1) Kvalifikační předpoklady vzdělání potřebné pro výkon prací zařazených do jednotlivých platových tříd (dále jen "potřebné vzdělání") stanoví zvláštní právní předpis5) (dále jen "katalog prací"). Kvalifikační předpoklady stanovené katalogem prací nenahrazují kvalifikační předpoklady, které pro výkon stejných prací stanoví jiné právní předpisy.6)
(2) Mimo kvalifikační předpoklady stanovené právním předpisem může zaměstnavatel stanovit vnitřním platovým předpisem požadavek7) zaměření nebo oboru vzdělání, popřípadě další požadavky pro výkon některých prací.
(3) Zaměstnanci, který vykonává práce převážně manuálního charakteru a je zařazený nejvýše do osmé platové třídy, může zaměstnavatel stanovit ve vnitřním platovém předpisu pro výkon těchto prací požadavek středního vzdělání nebo středního vzdělání s výučním listem v určeném oboru namísto kvalifikačního předpokladu vzdělání stanoveného katalogem prací.
 
§ 3
Zařazení zaměstnance do platové třídy
(1) Zaměstnavatel zařadí zaměstnance podle § 4 odst. 1 zákona do platové třídy, ve které je v katalogu prací zařazena nejnáročnější práce, jejíž výkon zaměstnavatel na zaměstnanci požaduje. Pokud není tato práce v katalogu prací uvedena, zařadí zaměstnavatel zaměstnance do platové třídy, ve které jsou v katalogu prací zahrnuty příklady prací porovnatelné s ní z hlediska složitosti, odpovědnosti a psychické a fyzické náročnosti; při porovnání vychází z obecné charakteristiky platové třídy uvedené v zákoně.
(2) Zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platové třídy podle odstavce 1, pokud pro výkon práce zařazené v této platové třídě splňuje kvalifikační předpoklady, popřípadě požadavky, pokud je zaměstnavatel stanovil vnitřním platovým předpisem. K dosažení vyššího než stanoveného vzdělání se nepřihlíží.
(3) Nestanoví-li zvláštní právní předpis8) jinak, může zaměstnavatel výjimečně zařadit zaměstnance, který nesplňuje potřebné vzdělání,
a) do první až čtvrté platové třídy,
b) do páté a vyšší platové třídy, avšak nejdéle na dobu 4 let, nestanoví-li se dále jinak.
(4) Na dobu delší než 4 roky lze zařadit zaměstnance do platové třídy, pro kterou nesplňuje potřebné vzdělání, jestliže
a) dlouhodobou činností v příslušném oboru prokázal schopnost k výkonu požadovaných prací a je starší než 45 let,
b) zahájil v době, po kterou byl výjimečně zařazen do platové třídy podle odstavce 3 písm. b), nebo před tímto výjimečným zařazením, studium, jehož absolvováním si doplní potřebné vzdělání a řádně pokračuje ve studiu,
c) je zařazen do páté platové třídy a dosáhl středního vzdělání,
d) je zařazen do šesté platové třídy a dosáhl středního vzdělání s výučním listem,
e) je zařazen při výkonu práce strážníka nejvýše do sedmé platové třídy a splňuje odborné předpoklady stanovené zvláštním právním předpisem9),
f) je zařazen nejvýše do osmé platové třídy, pokud pro výkon na něm požadované práce převážně manuálního charakteru splňuje požadavek středního vzdělání nebo středního vzdělání s výučním listem v určeném oboru stanovený podle § 2 odst. 3 zaměstnavatelem nebo předpoklady stanovené zvláštním právním předpisem10),
g) je zařazen do deváté platové třídy a dosáhl středního vzdělání s maturitní zkouškou,
h) je zařazen do desáté platové třídy a dosáhl vyššího odborného vzdělání,
i) je zařazen do jedenácté platové třídy a dosáhl vysokoškolského vzdělání v bakalářském studijním programu, nebo ukončil studium vyšších soudních úředníků11) a vykonává práci vyššího soudního úředníka podle zvláštního právního předpisu,
j) splňuje odbornou kvalifikaci stanovenou zvláštním právním předpisem12) pro přímou pedagogickou činnost, kterou vykonává,
k) splňuje kvalifikační předpoklady pro výkon služební funkce stanovené zvláštním právním předpisem13),
l) plní úkoly zpravodajských služeb,
m) vykonává umělecké nebo umělecko-pedagogické práce nebo činnost sportovce nebo trenéra, nebo
n) splňuje podmínky odborné způsobilosti k výkonu povolání zdravotnického pracovníka nebo jiného odborného pracovníka stanovené zvláštním právním předpisem13a).
 
§ 4
Zařazení zaměstnance do platového stupně
(1) Zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platového stupně příslušné platové třídy v závislosti na zápočtu doby rozhodné pro toto zařazení (dále jen "započitatelná praxe").
(2) V plném rozsahu zahrne zaměstnavatel do započitatelné praxe dobu praxe v oboru požadované práce dosaženou po ukončení vzdělání stanoveného v katalogu prací. Zaměstnanci zařazenému do platové třídy podle § 3 odst. 3 písm. b) a § 3 odst. 4 zahrne zaměstnavatel v plném rozsahu také dobu praxe v oboru požadované práce dosaženou po
a) splnění odborných předpokladů stanovených zvláštním právním předpisem při výkonu práce strážníka9) u zaměstnance zařazeného do platové třídy podle § 3 odst. 4 písm. e),
b) splnění předpokladů stanovených zvláštním právním předpisem, popřípadě požadavku středního vzdělání nebo středního vzdělání s výučním listem v určeném oboru u zaměstnance zařazeného do platové třídy podle § 3 odst. 4 písm. f),
c) ukončení studia vyšších soudních úředníků11) při výkonu práce vyššího soudního úředníka podle § 3 odst. 4 písm. i),
d) splnění odborné kvalifikace stanovené zvláštním právním předpisem12) pro přímou pedagogickou činnost, kterou vykonává, u zaměstnance zařazeného do platové třídy podle § 3 odst. 4 písm. j),
e) splnění kvalifikačních předpokladů pro výkon služební funkce stanovené zvláštním právním předpisem13) u zaměstnance zařazeného do platové třídy podle § 3 odst. 4 písm. k),
f) dosažení odborné způsobilosti k výkonu povolání zdravotnického pracovníka nebo jiného odborného pracovníka stanovené zvláštním právním předpisem13a) u zaměstnance zařazeného do platové třídy podle § 3 odst. 4 písm. n),
g) ukončení středního vzdělání u zaměstnance zařazeného do páté platové třídy,
h) ukončení středního vzdělání s výučním listem u zaměstnance zařazeného do šesté platové třídy,
i) ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou u zaměstnance zařazeného do deváté platové třídy,
j) ukončení vyššího odborného vzdělání u zaměstnance zařazeného do desáté platové třídy,
k) ukončení vysokoškolského vzdělání v bakalářském studijním programu u zaměstnance zařazeného do jedenácté platové třídy.
(3) V rozsahu čtyř pětin zahrne zaměstnavatel do započitatelné praxe dobu praxe v oboru požadované práce dosaženou před
a) ukončením vzdělání stanoveného v katalogu prací, nebo
b) získáním předpokladů stanovených zvláštním právním předpisem, popřípadě požadavku středního vzdělání nebo středního vzdělání s výučním listem v určeném oboru, u zaměstnanců zařazených do platové třídy podle § 3 odst. 4 písm. f).
(4) V rozsahu nejvýše dvou třetin zahrne zaměstnavatel do započitatelné praxe dobu jiné praxe, než která je uvedena v předchozích odstavcích, a to v závislosti na míře jejího využití pro výkon požadované práce.
(5) V plném rozsahu, nejvýše však v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem14) pro výkon vojenské základní (náhradní) služby, platným v době jejího výkonu, zahrne zaměstnavatel do započitatelné praxe dobu vojenské základní (náhradní) služby nebo dobu civilní služby, pokud se zaměstnanec současně nepřipravoval na povolání v denním15) nebo prezenčním studiu.16)
(6) V plném rozsahu, nejvýše však v celkovém rozsahu 6 let, zahrne zaměstnavatel do započitatelné praxe dobu
a) mateřské dovolené, další mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené nebo trvalé péče o dítě nebo děti v rozsahu odpovídajícím délce mateřské dovolené a další mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené platné v době této péče podle zvláštního právního předpisu,17) pokud se zaměstnankyně nebo zaměstnanec současně nepřipravovali na povolání v denním studiu15) nebo v prezenčním studiu,16)
b) osobní péče o dlouhodobě těžce zdravotně postižené nezletilé dítě nebo děti, které vyžadovaly mimořádnou péči, pokud nebyly umístěny v ústavu pro takové děti.
(7) Praxí v oboru požadované práce se pro účely tohoto nařízení rozumí výkon práce, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření jako pro výkon požadované práce.
(8) Ze započitatelné praxe podle odstavců 2 až 6 odečte zaměstnavatel, není-li dále stanoveno jinak, zaměstnanci zařazenému do
a) páté platové třídy, který dosáhl jen středního vzdělání dobu 1 roku, nebo dobu 3 roků, pokud dosáhl jen základního vzdělání nebo základů vzdělání, s výjimkou zaměstnance zařazeného do platové třídy podle § 3 odst. 4 písm. e) a f),
b) šesté a sedmé platové třídy, který dosáhl jen středního vzdělání s výučním listem dobu 1 roku, nebo dobu 2 roků, pokud dosáhl jen středního vzdělání, anebo dobu 4 roků, pokud dosáhl jen základního vzdělání nebo základů vzdělání, s výjimkou zaměstnance zařazeného do platové třídy podle § 3 odst. 4 písm. e) a f),
c) osmé platové třídy, který dosáhl jen středního vzdělání s výučním listem dobu 1 roku, nebo jen středního vzdělání dobu 2 roků, anebo dobu 4 roků, pokud dosáhl jen základního vzdělání nebo základů vzdělání, s výjimkou zaměstnance zařazeného do platové třídy podle § 3 odst. 4 písm. f),
d) deváté platové třídy, který dosáhl jen středního vzdělání s maturitní zkouškou dobu 2 roků, nebo jen středního vzdělání s výučním listem dobu 3 roků, nebo jen středního vzdělání dobu 4 roků, anebo dobu 6 roků, pokud dosáhl jen základního vzdělání nebo základů vzdělání,
e) desáté platové třídy, který dosáhl jen vyššího odborného vzdělání dobu 1 roku, nebo jen středního vzdělání s maturitní zkouškou dobu 3 roků, nebo jen středního vzdělání s výučním listem dobu 4 roků, nebo jen středního vzdělání dobu 5 roků, anebo dobu 7 roků, pokud dosáhl jen základního vzdělání nebo základů vzdělání,
f) jedenácté až šestnácté platové třídy, který dosáhl jen vysokoškolského vzdělání v bakalářském studijním programu dobu 2 roků, vyššího odborného vzdělání dobu 3 roků, nebo jen středního vzdělání s maturitní zkouškou dobu 5 roků, nebo jen středního vzdělání s výučním listem dobu 6 roků, nebo jen středního vzdělání dobu 7 roků, anebo dobu 9 roků, pokud dosáhl jen základního vzdělání nebo základů vzdělání, s výjimkou vyššího soudního úředníka zařazeného do platové třídy podle § 3 odst. 4 písm. i), kterému odečte dobu 4 roků.
(9) Pro účely postupu zaměstnance do vyššího platového stupně se do započitatelné praxe zahrnuje doba výkonu požadované práce v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen, v plném rozsahu.
(10) Platový tarif ve vyšším platovém stupni náleží zaměstnanci od prvého dne kalendářního měsíce, ve kterém dosáhl doby započitatelné praxe stanovené pro jednotlivé platové stupně v přílohách č. 1 až 4 k tomuto nařízení.
 
§ 5
Platový tarif
(1) Zaměstnanci přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení pro platovou třídu a platový stupeň, do kterých je zařazen, nestanoví-li se dále jinak.
(2) Zaměstnanci, který je
a) pedagogickým pracovníkem18) nebo vykonává výchovnou, vzdělávací, konzultační a další odbornou činnost v oblasti volného času dětí klientů azylových zařízení,19)
b) zdravotnickým pracovníkem,20) který vykonává pedagogickou činnost,
c) akademickým pracovníkem21) Policejní akademie České republiky,
d) lektorem Justiční akademie22) nebo Justiční školy v Kroměříži,
e) výzkumným a vývojovým pracovníkem,
f) odborným zaměstnancem Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky,24)
g) odborným pracovníkem muzea, galerie, knihovny,25) státní památkové péče, hvězdárny a planetária, zoologické zahrady, Národního filmového archivu, Divadelního ústavu nebo uměleckým zaměstnancem divadla, symfonického orchestru nebo pěveckého sboru,
h) pracovníkem sociální péče, který vykonává službu klientům nebo pacientům formou přímé obslužné nebo základní výchovné péče, nebo poskytuje pečovatelskou službu,
i) sociálním pracovníkem, který zabezpečuje sociální agendy, vykonává sociálně právní poradenství nebo provádí analytickou, koncepční nebo metodickou činnost, nebo zaměstnancem, který vykonává psychologické poradenství a vyšetření nebo poskytuje psychoterapeutické služby,
j) zaměstnancem, který vykonává práce převážně manuálního charakteru při zajišťování sjízdnosti, oprav a údržby pozemních komunikací, svozu a zpracování komunálního odpadu a údržby veřejné zeleně,
přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení.
(3) Zaměstnanci
a) uvedenému v § 73 odst. 2 zákoníku práce,
b) zaměstnavatele uvedeného v § 73 odst. 2 zákoníku práce,
c) státu ve správním úřadu nebo v jiné organizační složce státu uvedené v § 73 odst. 2 zákoníku práce,
d) který je úředníkem územního samosprávného celku,26)
e) který je vojákem z povolání,
f) který je zdravotnickým pracovníkem20) a vykonává zdravotnické povolání,
g) státu v Úřadu pro zahraniční styky a informace".
přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení. Zdravotnickému pracovníkovi, který je vedoucím zaměstnancem ve zdravotnickém zařízení, náleží platový tarif podle předchozí věty jen v případě, je-li po něm v rámci téhož pracovního poměru, vedle výkonu řídící funkce, požadován i výkon zdravotnického povolání25a).
(4) Zaměstnanci, který je příslušníkem
a) Policie České republiky,
b) Vězeňské služby České republiky,
c) Bezpečnostní informační služby,
d) Hasičského záchranného sboru České republiky, nebo
e) Celní správy České republiky,
přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 4 k tomuto nařízení.
 
§ 6
Zvláštní způsob určení platového tarifu některým zaměstnancům
(1) Zaměstnavatel může určit platový tarif v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň příslušné platové třídy zaměstnanci zařazenému
a) do první až čtvrté platové třídy, nebo
b) do páté a vyšší platové třídy, který vykonává umělecké, umělecko-technické, umělecko-pedagogické práce, činnost sportovce a trenéra, plní úkoly zpravodajských služeb, je vyslán v rámci jednotky mírových sil k účasti na mírových operacích v zahraničí nebo vykonává specializované odborné činnosti v zásahové jednotce rychlého nasazení Policie České republiky v útvaru s působností na celém území České republiky nebo práci výkonného letce,
pokud okruh zaměstnanců, jichž se tento způsob určení platového tarifu týká, a pravidla pro určení platového tarifu v rámci rozpětí nejnižšího až nejvyššího platového stupně příslušné platové třídy sjedná v kolektivní smlouvě nebo stanoví vnitřním platovým předpisem. Okruh uměleckých a uměleckotechnických zaměstnanců a pravidla pro určení platového tarifu podle věty první může zaměstnavatel stanovit vnitřním platovým předpisem pouze v případě, že u zaměstnavatele nepůsobí odborová organizace.
(2) Zaměstnavatel, který je zdravotnickým zařízením a poskytuje zdravotní péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění,27) může s předchozím souhlasem zřizovatele sjednat v kolektivní smlouvě způsob určení platového tarifu zaměstnancům zařazeným do páté a vyšší platové třídy v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň v příslušné platové třídě.
 
§ 7
Osobní příplatek
(1) Zaměstnanci, který dlouhodobě dosahuje velmi dobrých pracovních výsledků nebo plní větší rozsah pracovních úkolů než ostatní zaměstnanci, může zaměstnavatel poskytovat osobní příplatek až do výše 50 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen.
(2) Zaměstnanci, který je vynikajícím, všeobecně uznávaným odborníkem a vykonává práce zařazené do desáté až šestnácté platové třídy, a zaměstnanci, který plní úkoly zpravodajských služeb a je vynikajícím odborníkem, může zaměstnavatel poskytovat osobní příplatek až do výše 100 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen.
(3) Zaměstnavatel může rozhodnout o zvýšení, snížení, popřípadě odejmutí osobního příplatku v závislosti na plnění podmínek stanovených v odstavcích 1 a 2.
 
§ 8
Příplatek za vedení
(1) Vedoucímu zaměstnanci, kterému nepřísluší příplatek za vedení podle § 5 odst. 1 zákona, přísluší podle stupně řízení, náročnosti řídící práce a působnosti zaměstnavatele příplatek za vedení, stanovený v přílohách č. 5 až 7 k tomuto nařízení.
(2) Strážníkovi, který je radou obce pověřen plněním některých úkolů při řízení obecní policie, přísluší příplatek za vedení za podmínek uvedených v odstavci 1 a ve výši stanovené v příloze č. 5 k tomuto nařízení.
(3) Pokud působnost zaměstnavatele nestanoví právní předpis, stanoví ji pro účely poskytování příplatku za vedení zřizovatel, a to nejvýše v rozsahu vlastní působnosti.
(4) Zástupcem statutárního orgánu se pro účely poskytování příplatku za vedení rozumí ten vedoucí zaměstnanec, který je podle organizačního řádu oprávněn zastupovat statutární orgán v plném rozsahu jeho činnosti.
 
§ 9
Zvláštní příplatky
(1) Zaměstnanci, který pracuje ve ztížených a zdraví škodlivých pracovních podmínkách, přísluší příplatek ve výši a za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem.28)
(2) Zaměstnanci, kterému zaměstnavatel v rámci dvousměnného, třísměnného nebo nepřetržitého provozu29) rozvrhl pracovní dobu tak, že střídavě vykonává práci v ranní, odpolední, popřípadě noční směně, přísluší příplatek ve výši 100 Kč až 500 Kč měsíčně.
(3) Zaměstnanci, který vykonává přímou pedagogickou činnost, diagnostickou činnost nebo sociální práce s dětmi, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami29a) ve školách, třídách, odděleních nebo studijních skupinách pro ně samostatně zřízených29b) nebo ve třídách nebo ve výchovných skupinách školských zařízení samostatně zřízených pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami29c) nebo ve speciálně pedagogickém centru29d) nebo ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči29e), přísluší příplatek ve výši 100 Kč až 1 000 Kč měsíčně.
(4) Zaměstnanci, který soustavně vykonává práci třídního učitele, ročníkového učitele na konzervatoři nebo vedoucího studijní skupiny na vyšší odborné škole, přísluší příplatek ve výši
a) 200 Kč až 800 Kč měsíčně, nebo
b) 500 Kč až 1 800 Kč měsíčně, pokud tuto práci vykonává ve školách, školských zařízeních a třídách uvedených v odstavci 3, nebo ve třídách se žáky různých postupných ročníků v rámci jedné třídy v základních školách, které nemají zřízeny všechny ročníky. Při výkonu práce třídního učitele ve více třídách přísluší zaměstnanci pouze jeden příplatek, jehož výši určí zaměstnavatel v rámci rozpětí, které je při splnění stanovených podmínek pro zaměstnance výhodnější.
(5) Učiteli odborného výcviku, jehož přímá pedagogická činnost je spojena s mimořádnou neuropsychickou zátěží spočívající v soustavném dohledu nad žáky, u kterých hrozí zvýšené riziko úrazu z důvodů používání strojů, nástrojů, popřípadě přístrojů při odborném výcviku, přísluší příplatek ve výši 200 Kč až 800 Kč měsíčně.
(6) Zaměstnanci, který soustavně poskytuje zdravotní péči na operačních sálech, anesteziologickoresuscitačních odděleních, jednotkách intenzivní péče a na onkologii, přísluší příplatek ve výši 200 Kč až 1 000 Kč měsíčně.
(7) Zaměstnanci, který vykonává pedagogickou činnost v zařízeních sociální péče nebo oddělení Ústavu sociální péče pro osoby mentálně nebo tělesně postižené, přísluší příplatek ve výši 100 Kč až 500 Kč měsíčně.
(8) Zdravotnickému zaměstnanci a zaměstnanci zabezpečujícímu obslužnou a sociální péči, jehož výkon práce je spojen s mimořádnou zátěží spočívající v soustavné přímé péči o osoby v psychiatrických a gerontologických odděleních lůžkových zařízení, v samostatných ošetřovatelských odděleních u obyvatel upoutaných na lůžko nebo vyžadujících jinou náročnou ošetřovatelskou péči, případně v samostatných ošetřovatelských odděleních pro ošetřování dementních osob v domovech důchodců a ústavech sociální péče pro osoby mentálně nebo tělesně postižené a o tělesně nebo mentálně postižené děti ve zdravotnických zařízeních, přísluší příplatek ve výši 100 Kč až 500 Kč měsíčně.
(9) Členovi výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby přísluší příplatek ve výši 500 Kč až 2 000 Kč měsíčně.
(10) Zaměstnanci, jehož výkon práce je spojen s mimořádnou neuropsychickou zátěží spočívající v soustavném přímém osobním styku s občany v krizových sociálních situacích, přísluší příplatek ve výši 200 Kč až 1 000 Kč měsíčně.
(11) Zaměstnanci hygienické služby, který soustavně provádí a zajišťuje státní zdravotní dozor mimo sídlo zaměstnavatele a jeho organizačních útvarů, přísluší příplatek ve výši 200 Kč až 800 Kč měsíčně.
(12) Zaměstnanci, který vykonává práci výkonného letce, přísluší příplatek ve výši 500 Kč až 6 000 Kč měsíčně.
(13) Strážníkovi přísluší za riziko spojené se zabezpečováním místních záležitostí veřejného pořádku příplatek ve výši 500 Kč až 3 000 Kč měsíčně.
(14) Zaměstnanci, jehož práce je spojena s mimořádným rizikem při ochraně zájmů státu a spočívá v
a) soustavné revizní, kontrolní a vyhledávací činnosti mimo sídlo zaměstnavatele a jeho organizačních útvarů, přísluší příplatek ve výši 200 Kč až 800 Kč měsíčně, pokud tato činnost není vykonávána u právnické osoby, jejímž je zaměstnavatel zřizovatelem nebo zakladatelem, nebo kterou podle zvláštního zákona odborně řídí,
b) revizní, kontrolní a vyhledávací činnosti při ověřování správnosti údajů u plátců daní a poplatků, pojistného na zdravotní a sociální pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, přísluší příplatek ve výši 100 Kč až 500 Kč měsíčně, nebo
c) získávání statistických údajů v rámci státní statistické služby přímo od občanů v jejich domácnostech, zejména o výši a struktuře jejich příjmů a výdajů, zaměstnání, sociální úrovni a životních podmínkách, přísluší příplatek ve výši 100 Kč až 500 Kč měsíčně.
(15) Zaměstnanci finančně analytického útvaru Ministerstva financí a zaměstnanci územního finančního orgánu, jejichž práce spočívá ve výkonu státního dozoru, v soustavné revizní, kontrolní, vyhledávací, zajišťovací a exekuční činnosti, v rozhodování v daňovém nebo jiném správním řízení v působnosti územního finančního orgánu, jakož i v činnosti proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, přísluší příplatek ve výši 500 Kč až 4 000 Kč měsíčně, pokud je tato práce spojena s mimořádným rizikem při ochraně zájmů státu spočívajícím v ohrožení života nebo zdraví, nebo s jiným závažným rizikem.
(16) Zaměstnanci Úřadu vlády České republiky se za výkon služeb a prací při plnění zvláštních úkolů pro brannou pohotovost nebo při mimořádných opatřeních mimo dobu branné pohotovosti a za práce spojené se zajišťováním bezpečnosti státu přísluší podle míry rizika a mimořádných nároků vyvolaných pracovními podmínkami zvláštní příplatek ve výši 200 Kč až 1 500 Kč měsíčně.
(17) Zaměstnanci Národního bezpečnostního úřadu, který plní úkoly spojené s ochranou bezpečnostních zájmů státu, při nichž může dojít k ohrožení jeho života nebo zdraví nebo k jiným závažným rizikům vyplývajícím ze zvýšené neuropsychické zátěže, přísluší příplatek ve výši 100 Kč až 4 000 Kč měsíčně.
(18) Zaměstnanci báňského úřadu, který vykonává dozor
a) nad hornickou činností a činností prováděnou hornickým způsobem, přísluší příplatek ve výši 500 Kč až 2 000 Kč měsíčně,
b) na pracovištích v podzemí v podmínkách vyžadujících použití izolačních dýchacích přístrojů a účastní se na záchranných a havarijních pracích, přísluší příplatek ve výši 700 Kč až 4 000 Kč měsíčně.
(19) Zaměstnanci, který
a) vykonává převážně v podzemí geodetické práce spojené s tvorbou map, přísluší příplatek ve výši 200 Kč až 1 000 Kč měsíčně,
b) provádí fotogrammetrické vyhodnocování a překreslování, přísluší příplatek ve výši 100 Kč až 500 Kč měsíčně.
(20) Zaměstnanci, jehož výkon práce je spojen s mimořádnou neuropsychickou zátěží spočívající v soustavném přímém osobním styku s uchazeči o zaměstnání, a zaměstnanci, který vykonává posudkovou činnost sociálního zabezpečení v soustavném přímém osobním styku s občany, přísluší příplatek ve výši 200 Kč až 1 000 Kč měsíčně.
(21) Zaměstnanci, který je při výkonu práce ve styku se zadrženými, obviněnými, obžalovanými nebo odsouzenými osobami, přísluší příplatek ve výši 200 Kč až 1 000 Kč měsíčně.
(22) Zaměstnanci, který provádí úkony v rámci výkonu rozhodnutí,30) přísluší příplatek ve výši 500 Kč až 2 000 Kč měsíčně.
(23) Zaměstnanci zařazenému v
a) ozbrojených silách České republiky,
b) Ministerstvu obrany,
c) organizační složce státu nebo příspěvkové organizaci zřizované Ministerstvem obrany,
d) Policii České republiky,
e) vězeňské službě,
f) Ministerstvu spravedlnosti, který vykonává soustavný dohled nad výkonem vazby a trestu odnětí svobody,
g) Hasičském záchranném sboru České republiky,
h) orgánu celní správy,
i) zpravodajských službách,
j) Ministerstvu zahraničních věcí,
který vykonává činnosti spojené s ochranou zájmů státu, při nichž může dojít k ohrožení jeho života nebo zdraví, popřípadě k jiným závažným rizikům, přísluší příplatek ve výši 1 000 Kč až 4 000 Kč měsíčně v I. skupině, 500 Kč až 2 000 Kč měsíčně ve II. skupině nebo 100 Kč až 1 000 Kč měsíčně ve III. skupině. Zařazení těchto činností do I., II. nebo III. skupiny stanoví podle míry rizika v oboru své působnosti ministr vnitra, ministr obrany, ministr financí, ministr zahraničních věcí, ředitelé zpravodajských služeb nebo ministr spravedlnosti.
(24) Zaměstnanci zařazenému v ozbrojených silách a bezpečnostních sborech, který je vyslán v rámci jednotky mnohonárodních sil nebo mezinárodních policejních sborů Organizace spojených národů, nebo v rámci policejní mise Evropské unie mimo území České republiky, přísluší po dobu působení v zahraničí místo příplatku podle odstavce 12 nebo 23 příplatek ve výši 700 USD až 4 000 USD měsíčně, popřípadě v rovnocenné výši v EURO. Podmínky pro určení výše příplatku a výši příplatku v rámci tohoto rozpětí stanoví podle příslušnosti zaměstnance ministr obrany, ministr spravedlnosti nebo ministr vnitra.
(25) Zaměstnanci přísluší pouze jeden z příplatků stanovených v odstavcích 3 až 24. Výši zvláštního příplatku určí zaměstnanci zaměstnavatel v rámci rozpětí, které je při splnění stanovených podmínek pro zaměstnance nejvýhodnější.
(26) Výši příplatku v rámci stanovených rozpětí určí zaměstnavatel.
 
§ 10
Odměny
Zaměstnavatel může zaměstnanci poskytnout odměnu
a) za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu,
b) k ocenění jeho pracovních zásluh při dovršení 50 let věku a při prvním skončení pracovního nebo služebního poměru po přiznání invalidního důchodu nebo po nabytí nároku na starobní důchod,
c) za poskytnutí pomoci při předcházení požárům nebo živelním událostem, jejich likvidaci nebo odstraňování jejich následků nebo při jiných mimořádných událostech, při nichž může být ohrožen majetek, zdraví nebo život,
d) za zlepšený hospodářský výsledek příspěvkové organizace.31)
 
§ 11
zrušen
Společná, přechodná a závěrečná ustanovení
 
§ 12
(1) Ke zmírnění následků křivd vzniklých pracovněprávními úkony učiněnými v období od 25. února 1948 do 1. ledna 1990 může zaměstnavatel do započitatelné praxe zahrnout odchylně od § 4 odst. 4 v plném rozsahu i dobu jiné praxe, pokud zaměstnanec nemohl vykonávat praxi v oboru požadované práce z důvodu neplatného pracovněprávního úkonu.36)
(2) Ke zmírnění následků rozhodnutí, jimiž byli žáci a studenti v důsledku politické perzekuce v období od 25. února 1948 do 1. ledna 1990 vyloučeni ze studia na školách poskytujících střední nebo vyšší vzdělání a na vysokých školách, může zaměstnavatel do započitatelné praxe zahrnout odchylně od § 4 odst. 3 a 4 v plném rozsahu i dobu praxe v oboru požadované práce dosaženou před ukončením stupně vzdělání stanoveného v katalogu prací nebo požadovaného zaměstnavatelem a dobu jiné praxe, pokud zaměstnanec na základě studijní rehabilitace37) příslušné studium řádně ukončil.
 
§ 13
(1) Vedoucím zaměstnancem38) se pro účely tohoto nařízení rozumí také příslušník ozbrojených sil a bezpečnostních sborů a služeb ve služebním poměru,39) který je oprávněn ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní nebo služební úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich činnost a vydávat k tomu účelu příkazy, rozkazy a závazné pokyny.
(2) U příslušníků ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb ve služebním poměru plní úkoly zaměstnavatele ten, kdo je oprávněn jednat ve věcech služebního poměru podle zvláštního právního předpisu.40)
 
§ 14
Zaměstnavatel nepřehodnotí započitatelnou praxi započtenou ke dni nabytí účinnosti tohoto nařízení, pokud u zaměstnance nedojde ke změně druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě nebo ke změně funkce podle zvláštních právních předpisů.41)
 
§ 15
Zrušuje se:
1. Nařízení vlády č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací.
2. Nařízení vlády č. 76/1994 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací.
3. Nařízení vlády č. 141/1995 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací.
4. Nařízení vlády č. 70/1996 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací.
5. Nařízení vlády č. 325/1996 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací.
6. Nařízení vlády č. 352/1997 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací.
7. Nařízení vlády č. 247/1998 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací.
8. Nařízení vlády č. 125/2000 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací.
9. Nařízení vlády č. 453/2000 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací.
10. Nařízení vlády č. 66/2002 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací.
11. Nařízení vlády č. 583/2002 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací.
12. Nařízení vlády č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí.
13. Nařízení vlády č. 78/1994 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí.
14. Nařízení vlády č. 142/1995 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí.
15. Nařízení vlády č. 71/1996 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí.
16. Nařízení vlády č. 326/1996 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí.
17. Nařízení vlády č. 353/1997 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí.
18. Nařízení vlády č. 454/2000 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí.
19. Nařízení vlády č. 67/2002 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí.
20. Nařízení vlády č. 582/2002 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí.
21. Nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád).
22. Nařízení vlády č. 143/1995 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád).
23. Nařízení vlády č. 72/1996 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád).
24. Nařízení vlády č. 327/1996 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád).
25. Nařízení vlády č. 354/1997 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád).
26. Nařízení vlády č. 249/1998 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád).
27. Nařízení vlády č. 127/2000 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád).
28. Nařízení vlády č. 496/2000 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád).
29. Nařízení vlády č. 69/2002 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád).
30. Nařízení vlády č. 584/2002 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád).
 
§ 16
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004.
Předseda vlády:
PhDr. Špidla v. r.
Ministr práce a sociálních věcí:
Ing. Škromach v. r.
 
Příl.1
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 1 (v Kč měsíčně)
    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Platový  Počet let                                Platová třída
stupeň   započitatelné ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      praxe       1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     1     do 1 roku    5 120  5 560  6 030  6 540  7 100  7 690  8 340  9 060  9 830 10 660 11 580 12 550 13 610 14 770 16 030 17 390
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2     do 2 let    5 330  5 770  6 260  6 800  7 370  8 000  8 690  9 410 10 210 11 090 12 020 13 050 14 160 15 360 16 660 18 080
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3     do 4 let    5 540  6 000  6 510  7 060  7 660  8 310  9 030  9 780 10 620 11 510 12 500 13 560 14 720 15 960 17 310 18 780
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4     do 6 let    5 750  6 230  6 780  7 340  7 960  8 640  9 380 10 170 11 030 11 970 12 980 14 100 15 290 16 590 18 000 19 520
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5     do 9 let    5 980  6 480  7 030  7 630  8 280  8 980  9 750 10 570 11 470 12 450 13 510 14 650 15 890 17 250 18 710 20 300
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6     do 12 let    6 210  6 740  7 310  7 930  8 600  9 340 10 140 10 990 11 920 12 930 14 030 15 220 16 510 17 920 19 450 21 100
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 7     do 15 let    6 460  7 010  7 600  8 250  8 940  9 710 10 540 11 430 12 390 13 440 14 580 15 830 17 160 18 620 20 210 21 930
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 8     do 19 let    6 700  7 280  7 900  8 570  9 300 10 080 10 960 11 870 12 890 13 980 15 170 16 450 17 850 19 360 21 000 22 790
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 9     do 23 let    6 980  7 580  8 220  8 910  9 660 10 480 11 380 12 330 13 390 14 530 15 770 17 100 18 550 20 120 21 840 23 690
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10     do 27 let    7 250  7 860  8 540  9 260 10 040 10 890 11 830 12 830 13 920 15 100 16 370 17 770 19 280 20 920 22 700 24 630
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11     do 32 let    7 530  8 170  8 870  9 610 10 430 11 320 12 290 13 340 14 460 15 690 17 010 18 470 20 040 21 740 23 590 25 590
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12     nad 32 let   7 830  8 490  9 220 10 000 10 850 11 780 12 770 13 850 15 030 16 310 17 700 19 200 20 830 22 600 24 510 26 600
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    
 
Příl.2
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 2 (v Kč měsíčně)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Platový  Počet let                                Platová třída
stupeň   započitatelné ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      praxe       1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1     do 1 roku    6 220  6 750  7 330  7 940  8 620  9 340 10 130 11 000 11 940 12 950 14 060 15 240 16 530 17 940 19 470 21 120
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2     do 2 let    6 430  6 960  7 560  8 200  8 890  9 650 10 480 11 350 12 320 13 380 14 500 15 740 17 080 18 530 20 100 21 810
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3     do 4 let    6 640  7 190  7 810  8 460  9 180  9 960 10 820 11 720 12 730 13 800 14 980 16 250 17 640 19 130 20 750 22 510
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4     do 6 let    6 850  7 420  8 080  8 740  9 480 10 290 11 170 12 110 13 140 14 260 15 460 16 790 18 210 19 760 21 440 23 250
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5     do 9 let    7 080  7 670  8 330  9 030  9 800 10 630 11 540 12 510 13 580 14 740 15 990 17 340 18 810 20 420 22 150 24 030
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6     do 12 let    7 310  7 930  8 610  9 330 10 120 10 990 11 930 12 930 14 030 15 220 16 510 17 910 19 430 21 090 22 890 24 830
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 7     do 15 let    7 560  8 200  8 900  9 650 10 460 11 360 12 330 13 370 14 500 15 730 17 060 18 520 20 080 21 790 23 650 25 660
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 8     do 19 let    7 800  8 470  9 200  9 970 10 820 11 730 12 750 13 810 15 000 16 270 17 650 19 140 20 770 22 530 24 440 26 520
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 9     do 23 let    8 080  8 770  9 520 10 310 11 180 12 130 13 170 14 270 15 500 16 820 18 250 19 790 21 470 23 290 25 280 27 420
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10     do 27 let    8 350  9 050  9 840 10 660 11 560 12 540 13 620 14 770 16 030 17 390 18 850 20 460 22 200 24 090 26 140 28 360
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11     do 32 let    8 630  9 360 10 170 11 010 11 950 12 970 14 080 15 280 16 570 17 980 19 490 21 160 22 960 24 910 27 030 29 320
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12     nad 32 let   8 930  9 680 10 520 11 400 12 370 13 430 14 560 15 790 17 140 18 600 20 180 21 890 23 750 25 770 27 950 30 330
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    
    
 
Příl.3
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 3 (v Kč měsíčně)
    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Platový  Počet let                                Platová třída
stupeň   započitatelné ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      praxe       1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1     do 1 roku    7 080  7 690  8 340  9 040  9 820 10 640 11 540 12 530 13 590 14 740 16 010 17 350 18 820 20 420 22 160 24 040
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2     do 2 let    7 290  7 900  8 570  9 300 10 090 10 950 11 890 12 880 13 970 15 170 16 450 17 850 19 370 21 010 22 790 24 730
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3     do 4 let    7 500  8 130  8 820  9 560 10 380 11 260 12 230 13 250 14 380 15 590 16 930 18 360 19 930 21 610 23 440 25 430
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4     do 6 let    7 710  8 360  9 090  9 840 10 680 11 590 12 580 13 640 14 790 16 050 17 410 18 900 20 500 22 240 24 130 26 170
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5     do 9 let    7 940  8 610  9 340 10 130 11 000 11 930 12 950 14 040 15 230 16 530 17 940 19 450 21 100 22 900 24 840 26 950
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6     do 12 let    8 170  8 870  9 620 10 430 11 320 12 290 13 340 14 460 15 680 17 010 18 460 20 020 21 720 23 570 25 580 27 750
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 7     do 15 let    8 420  9 140  9 910 10 750 11 660 12 660 13 740 14 900 16 150 17 520 19 010 20 630 22 370 24 270 26 340 28 580
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     8     do 19 let    8 660  9 410 10 210 11 070 12 020 13 030 14 160 15 340 16 650 18 060 19 600 21 250 23 060 25 010 27 130 29 440
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 9     do 23 let    8 940  9 710 10 530 11 410 12 380 13 430 14 580 15 800 17 150 18 610 20 200 21 900 23 760 25 770 27 970 30 340
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10     do 27 let    9 210  9 990 10 850 11 760 12 760 13 840 15 030 16 300 17 680 19 180 20 800 22 570 24 490 26 570 28 830 31 280
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11     do 32 let    9 490 10 300 11 180 12 110 13 150 14 270 15 490 16 810 18 220 19 770 21 440 23 270 25 250 27 390 29 720 32 240
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12     nad 32 let   9 790 10 620 11 530 12 500 13 570 14 730 15 970 17 320 18 790 20 390 22 130 24 000 26 040 28 250 30 640 33 250
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    
 
Příl.4
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 4 (v Kč měsíčně)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Platový  Počet let                                Platová třída
stupeň   započitatelné ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      praxe       1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1     do 1 roku    8 260  8 960  9 720 10 540 11 440 12 410 13 450 14 600 15 850 17 190 18 660 20 230 21 950 23 810 25 840 28 030
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2     do 2 let    8 470  9 170  9 950 10 800 11 710 12 720 13 800 14 950 16 230 17 620 19 100 20 730 22 500 24 400 26 470 28 720
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3     do 4 let    8 680  9 400 10 200 11 060 12 000 13 030 14 140 15 320 16 640 18 040 19 580 21 240 23 060 25 000 27 120 29 420
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4     do 6 let    8 890  9 630 10 470 11 340 12 300 13 360 14 490 15 710 17 050 18 500 20 060 21 780 23 630 25 630 27 810 30 160
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5     do 9 let    9 120  9 880 10 720 11 630 12 620 13 700 14 860 16 110 17 490 18 980 20 590 22 330 24 230 26 290 28 520 30 940
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6     do 12 let    9 350 10 140 11 000 11 930 12 940 14 060 15 250 16 530 17 940 19 460 21 110 22 900 24 850 26 960 29 260 31 740
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 7     do 15 let    9 600 10 410 11 290 12 250 13 280 14 430 15 650 16 970 18 410 19 970 21 660 23 510 25 500 27 660 30 020 32 570
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 8     do 19 let    9 840 10 680 11 590 12 570 13 640 14 800 16 070 17 410 18 910 20 510 22 250 24 130 26 190 28 400 30 810 33 430
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 9     do 23 let   10 120 10 980 11 910 12 910 14 000 15 200 16 490 17 870 19 410 21 060 22 850 24 780 26 890 29 160 31 650 34 330
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10     do 27 let   10 390 11 260 12 230 13 260 14 380 15 610 16 940 18 370 19 940 21 630 23 450 25 450 27 620 29 960 32 510 35 270
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11     do 32 let   10 670 11 570 12 560 13 610 14 770 16 040 17 400 18 880 20 480 22 220 24 090 26 150 28 380 30 780 33 400 36 230
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12     nad 32 let   10 970 11 890 12 910 14 000 15 190 16 500 17 880 19 390 21 050 22 840 24 780 26 880 29 170 31 640 34 320 37 240
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    
    
 
Příl.5
Výše příplatků za vedení pro vedoucí zaměstnance s výjimkou vedoucích zaměstnanců uvedených v přílohách č. 6 a 7 (v Kč měsíčně)
Stupeň řízení        ústřední orgán státní   zaměstnavatel nebo     zaměstnavatel nebo      zaměstnavatel nebo
               správy, Ústavní soud,   organizační složka     organizační složka      organizační složka
               Nejvyšší soud, Nejvyšší  státu s celostátní     státu nebo kraje       státu nebo územního
               správní soud, vrchní    působností,        s krajskou působností,    samosprávného celku
               soud, Nejvyšší státní   Magistrátní úřad      územní správní úřady,     s místní působností,
               zastupitelství, vrchní   hl. m. Prahy, Rejstřík   obec (správní obvod      obec (správní obvod
               státní zastupitelství   trestů v Praze,      pověřeného obecního      pověřeného obecního
                            krajský úřad        úřadu) a městská část     úřadu) a městská část
                                          nad 15 tis. obyvatel,     do 15 tis. obyvatel
                                          soud, státní zastupitelství
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
statutární orgán       7 500 - 13 000       6 000 - 10 000       4 500 - 7 000         3 000 - 5 000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
zástupce statutárního    5 000 - 9 000       4 000 - 7 500       3 000 - 5 500         2 000 - 4000
orgánu, vedoucí
vnitřní organizační
jednotky organizační
složky státu
nebo územního
samosprávného celku,
tajemník magistrátního,
městského a obecního
úřadu, ředitel krajského
úřadu, ředitel
Magistrátu hl. města
Prahy
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ředitel (vedoucí)      2 500 - 6000        2 000 - 5 000        1 500 - 4 000         1 000 - 3 500
odboru, vedoucí
zaměstnanec, který řídí
více útvarů zaměstnavatele
a není zástupcem
statutárního orgánu,
strážník, který soustavně
řídí více skupin strážníků
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
vedoucí oddělení,                           500 - 3 000
vedoucí zaměstnanec,
který řídí práci
podřízených zaměstnanců,
strážník, který soustavně
řídí jiné strážníky
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Výše příplatků za vedení vedoucích zaměstnanců škol a školských zařízení (v Kč měsíčně)
 ------------------------------------------------------------------------------------
Funkce                     Zaměstnavatel
------------------------------------------------------------------------------------
            zařízení školního stravování škola42) a školské zařízení43)
------------------------------------------------------------------------------------
ředitel        3 000 - 5 000         3 000 - 7 000
(statutární orgán)
------------------------------------------------------------------------------------
zástupce ředitele   1 000 - 3 500         2 000 - 5 500
(zástupce
statutárního orgánu)
------------------------------------------------------------------------------------
zástupce ředitele,   500 - 3 000          1 000 - 4 000
který zastupuje
ředitele ve vymezeném
rozsahu činnosti
a vedoucí zaměstnanec,
který řídí více
útvarů zaměstnavatele
------------------------------------------------------------------------------------
vedoucí zaměstnanec,              500 - 3 000
který řídí práci
podřízených
zaměstnanců
------------------------------------------------------------------------------------

42) § 2 odst. 1 zákona č.  29/1984 Sb., zákona o soustavě
  základních škol, středních škol a vyšších odborných škol
  (školský zákon), ve znění zákona č. 138/1995 Sb.
43) § 3, 8 a 42 zákona č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve
  znění zákona č. 390/1991 Sb., zákona č. 190/1993 Sb., zákona
  č. 138/1995 Sb., zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 284/2002
  Sb.
Výše příplatků za vedení příslušníků ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb (v Kč měsíčně)
------------------------------------------------------------------
A. ARMÁDA
------------------------------------------------------------------
Funkce                     příplatek za vedení
------------------------------------------------------------------
1. Ústřední  orgány Ministerstva obrany, Generální štáb Armády
  České republiky
------------------------------------------------------------------
1.1. Náměstek ministra obrany, náčelník
   Generálního štábu Armády České republiky 6 000 - 13 000
------------------------------------------------------------------
1.2. Vrchní ředitel sekce, ředitel odboru,
   zástupce náčelníka Generálního štábu
   Armády České republiky          3 500 - 8 000
------------------------------------------------------------------
1.3. Vedoucí oddělení             2 000 - 5 000
------------------------------------------------------------------
1.4. Vedoucí skupiny, vedoucí referátu     1 000 - 4 000
------------------------------------------------------------------
2. Hlavní vojenský úřad
------------------------------------------------------------------
2.1. Ředitel Hlavního úřadu          3 500 - 8 000
------------------------------------------------------------------
2.2. Ředitel odboru, zástupce ředitele
   Hlavního úřadu              2 000 - 5 000
------------------------------------------------------------------
2.3. Vedoucí oddělení             1 400 - 3 500
------------------------------------------------------------------
2.4. Vedoucí skupiny, vedoucí referátu      500 - 2 000
------------------------------------------------------------------
3. Vojenský úřad
------------------------------------------------------------------
3.1. Ředitel úřadu               2 500 - 6 500
------------------------------------------------------------------
3.2. Vedoucí oddělení, zástupce ředitele úřadu 1 400 - 3 500
------------------------------------------------------------------
3.3. Vedoucí skupiny               300 - 1 500
------------------------------------------------------------------
4. Velitelství
------------------------------------------------------------------
4.1. Velitel                  3 500 - 8 000
------------------------------------------------------------------
4.2. Náčelník štábu, zástupce velitele     3 000 - 5 000
------------------------------------------------------------------
4.3. Náčelník sekce              2 000 - 5 000
------------------------------------------------------------------
4.4. Náčelník odboru, zástupce náčelníka štábu 2 000 - 3 500
------------------------------------------------------------------
4.5. Náčelník oddělení, náčelník osobního
   štábu                   1 400 - 3 500
------------------------------------------------------------------
4.6. Náčelník skupiny              500 - 2 000
------------------------------------------------------------------
    5. Vojenské velitelské orgány
------------------------------------------------------------------
5.1. Velitel brigády              2 000 - 6 000
------------------------------------------------------------------
5.2. Náčelník štábu, zástupce velitele,
   velitel střediska             2 000 - 4 000
------------------------------------------------------------------
5.3. Velitel praporu, zástupce náčelníka štábu
   brigády, náčelník oddělení štábu brigády,
   zástupce velitele střediska        1 000 - 3 500
------------------------------------------------------------------
5.4. Zástupce velitele praporu, náčelník štábu
   praporu                  1 000 - 2 500
------------------------------------------------------------------
5.5. Velitel roty, zástupce náčelníka oddělení
   štábu brigády, náčelník oddělení štábu
   praporu, náčelník oddělení střediska    500 - 2 500
------------------------------------------------------------------
5.6. Velitel čety, zástupce velitele roty,
   náčelník (velitel) skupiny střediska    500 - 1 500
------------------------------------------------------------------
5.7. Velitel družstva, náčelník dílny,
   velitel radiolokátoru            300 - 1 500
------------------------------------------------------------------
6. Velitelství divize
------------------------------------------------------------------
6.1. Velitel                  3 000 - 7 000
------------------------------------------------------------------
6.2. Náčelník štábu, zástupce velitele     2 000 - 5 000
------------------------------------------------------------------
6.3. Náčelník odboru, zástupce náčelníka štábu 1 500 - 4 000
------------------------------------------------------------------
6.4. Náčelník oddělení, náčelník osobního
   štábu, náčelník samostatné skupiny    1 000 - 3 500
------------------------------------------------------------------
6.5. Náčelník skupiny              500 - 2 000
------------------------------------------------------------------

Příplatek za vedení pro  další funkce vedoucích zaměstnanců
ozbrojených sil České republiky se shodnou řídící nebo velitelskou
působností stanoví ministr obrany ve vnitřním platovém předpisu.

------------------------------------------------------------------
B. POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
------------------------------------------------------------------
Funkce                     příplatek za vedení
------------------------------------------------------------------
1. Policejní prezidium České republiky
------------------------------------------------------------------
1.1. Policejní prezident            6 000 - 13 000
------------------------------------------------------------------
1.2. Náměstek policejního prezidenta      4 500 - 9 000
------------------------------------------------------------------
1.3. Ředitel (útvaru, služby)         3 000 - 6 000
------------------------------------------------------------------
1.4. Zástupce ředitele (útvaru, služby)    2 500 - 5 000
------------------------------------------------------------------
1.5. Vedoucí odboru              2 000 - 4 000
------------------------------------------------------------------
1.6. Vedoucí oddělení, zástupce vedoucího
   odboru                  1 300 - 3 000
------------------------------------------------------------------
2. Útvary policie s působností na celém území České republiky
------------------------------------------------------------------
2.1. Ředitel (útvaru, služby)         3 000 - 7 000
------------------------------------------------------------------
2.2. Ředitel útvaru pro ochranu prezidenta
   České republiky              3 000 - 7 000
------------------------------------------------------------------
2.3. Ředitel oblastního ředitelství      3 000 - 6 000
------------------------------------------------------------------
2.4. Zástupce ředitele (útvaru, služby)    2 500 - 6 000
------------------------------------------------------------------
2.5. Zástupce ředitele útvaru pro ochranu
   prezidenta České republiky        2 500 - 6 000
------------------------------------------------------------------
2.6. Zástupce ředitele oblastního ředitelství 2 500 - 5 000
------------------------------------------------------------------
2.7. Vedoucí odboru              2 000 - 4 000
------------------------------------------------------------------
2.8. Vedoucí oddělení, zástupce vedoucího
   odboru                  1 300 - 3 000
------------------------------------------------------------------
3. Ředitelství správ krajů
------------------------------------------------------------------
3.1. Ředitel správy              4 000 - 8 000
------------------------------------------------------------------
3.2. Zástupce ředitele správy         3 000 - 6 000
------------------------------------------------------------------
3.3. Velitel služby              2 500 - 5 000
------------------------------------------------------------------
3.4. Zástupce velitele služby         2 000 - 4 000
------------------------------------------------------------------
3.5. Vedoucí odboru              2 000 - 4 000
------------------------------------------------------------------
3.6. Vedoucí oddělení, zástupce vedoucího
   odboru                  1 300 - 3 000
------------------------------------------------------------------
4. Okresní (městské, obvodní) ředitelství
------------------------------------------------------------------
4.1. Ředitel                  3 000 - 5 000
------------------------------------------------------------------
4.2. Zástupce ředitele             2 000 - 4 000
------------------------------------------------------------------
4.3. Velitel služby              1 500 - 3 500
------------------------------------------------------------------
4.4. Vedoucí odboru              1 300 - 3 000
------------------------------------------------------------------
4.5. Vedoucí oddělení, zástupce vedoucího
   odboru                  1 300 - 3 000
------------------------------------------------------------------
C. VĚZEŇSKÁ SLUŽBA
------------------------------------------------------------------
funkce                     příplatek za vedení
------------------------------------------------------------------
1. Generální ředitel              6 000 - 13 000
------------------------------------------------------------------
2. Náměstek generálního ředitele        4 000 - 9 000
------------------------------------------------------------------
3. Ředitel odboru               3 000 - 7 000
------------------------------------------------------------------
4. Vedoucí oddělení, zástupce ředitele odboru,
  ředitel účelového zařízení, zástupce
  ředitele účelového zařízení         1 000 - 4 000
------------------------------------------------------------------
5. Ředitel ústavu               3 000 - 8 000
------------------------------------------------------------------
6. Vedoucí oddělení, zástupce ředitele ústavu 1 000 - 4 000
------------------------------------------------------------------
7. Vedoucí referátu, vedoucí samostatného
  referátu                   700 - 1 600
------------------------------------------------------------------
D. CELNÍ SPRÁVA
------------------------------------------------------------------
funkce                     příplatek za vedení
------------------------------------------------------------------
1. Generální ředitelství
------------------------------------------------------------------
1.1. Generální ředitel             6 000 - 13 000
------------------------------------------------------------------
1.2. Náměstek generálního ředitele       4 000 - 9 000
------------------------------------------------------------------
1.3. Ředitel odboru              3 000 - 7 000
------------------------------------------------------------------
1.4. Náměstek ředitele odboru         2 000 - 5 000
------------------------------------------------------------------
1.5. Vedoucí oddělení             1 000 - 3 000
------------------------------------------------------------------
2. Celní ředitelství a celní úřady
------------------------------------------------------------------
2.1. Ředitel celního ředitelství        3 000 - 8 000
------------------------------------------------------------------
2.2. Ředitel celního úřadu, náměstek
   ředitele celního ředitelství       2 000 - 8 000
------------------------------------------------------------------
2.3. Náměstek ředitele celního úřadu      1 000 - 5 000
------------------------------------------------------------------
2.4. Vedoucí oddělení na celním ředitelství,
   vedoucí oddělení na celním úřadě,
   vedoucí útvaru v postavení oddělení
   na celním ředitelství, vedoucí útvaru
   v postavení oddělení na celním úřadě   1 000 - 3 000
------------------------------------------------------------------
2.5. zástupce vedoucího pobočky celního úřadu,
   zástupce vedoucího inspektorátu celní
   a finanční stráže             1 000 - 2 000
------------------------------------------------------------------
E. HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY
------------------------------------------------------------------
funkce                     příplatek za vedení
------------------------------------------------------------------
1. Generální ředitelství
------------------------------------------------------------------
1.1. Generální ředitel             6 000 - 13 000
------------------------------------------------------------------
    1.2. Náměstek generálního ředitele       4 500 - 9 000
------------------------------------------------------------------
1.3. Ředitel odboru, ředitel kanceláře,
   ředitel zařízení             3 500 - 8 000
------------------------------------------------------------------
1.4. Vedoucí oddělení             2 000 - 5 000
------------------------------------------------------------------
1.5. Vedoucí zaměstnanec, který soustavně
   řídí podřízené zaměstnance         500 - 3 000
------------------------------------------------------------------
2. Hasičský záchranný sbor kraje
------------------------------------------------------------------
2.1. Krajský ředitel              4 000 - 8 000
------------------------------------------------------------------
2.2. Náměstek krajského ředitele        3 000 - 6 000
------------------------------------------------------------------
2.3. Ředitel odboru, ředitel kanceláře,
   ředitel územního odboru vedoucí zařízení 2 000 - 5 000
------------------------------------------------------------------
2.4. Vedoucí oddělení, vedoucí zaměstnanec,
   který soustavně řídí podřízené
   zaměstnance                 500 - 3 000
------------------------------------------------------------------
F. ÚŘAD PRO ZAHRANIČNÍ STYKY A INFORMACE
------------------------------------------------------------------
funkce                     příplatek za vedení
------------------------------------------------------------------
1. Ředitel Úřadu                9 000 - 13 000
------------------------------------------------------------------
2. Vedoucí zaměstnanec v řídící úrovni
  3. stupně                  6 000 - 10 000
------------------------------------------------------------------
3. Vedoucí zaměstnanec v řídící úrovni
  2. stupně                  3 000 - 7 000
------------------------------------------------------------------
4. Vedoucí zaměstnanec v řídící úrovni
  1. stupně                   500 - 4 000
------------------------------------------------------------------
G. BEZPEČNOSTNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBA
------------------------------------------------------------------
funkce                     příplatek za vedení
------------------------------------------------------------------
1. Náměstek                  9 000 - 12 000
------------------------------------------------------------------
2. Vrchní ředitel               6 000 - 8 000
------------------------------------------------------------------
3. Ředitel odboru               3 500 - 6 000
------------------------------------------------------------------
4. Zástupce ředitele odboru          3 000 - 4 000
------------------------------------------------------------------
5. Vedoucí oddělení              2 000 - 3 000
------------------------------------------------------------------
6. Vedoucí skupiny                500 - 1 500
------------------------------------------------------------------
zrušena
1) § 53 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 187/2001 Sb.
2) Například zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění zákona č. 254/2000 Sb.
3) Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 313/2002 Sb. a zákona č. 59/2003 Sb.
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 231/2002 Sb. a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 404/2002 Sb.
Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.
3a) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
4) Například zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 14/2002 Sb., zákona č. 279/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 420/2002 Sb., zákona č. 425/2002 Sb. a zákona č. 192/2003 Sb.
5) Nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 331/2003 Sb.
6) Například § 53 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 548/1991 Sb., § 51 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 138/1995 Sb., vyhláška č. 139/1997 Sb., o podmínkách odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků a o předpokladech kvalifikace výchovných poradců, vyhláška č. 88/1996 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii.
7) § 46 odst. 1 písm. e) zákoníku práce.
8) Například § 3 zákona č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění zákona č. 555/1992 Sb., zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 26/1993 Sb., zákona č. 326/1993 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 33/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 460/2000 Sb., zákona č. 265/2001 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., § 23 zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, § 53 zákona č. 20/1966 Sb., ve znění zákona č. 548/1991 Sb., vyhláška č. 77/1981 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví, ve znění zákona č. 425/1990 Sb.
9) Vyhláška č. 88/1996 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii.
10) § 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.
11) § 14 až 17 zákona č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících, ve znění zákona č. 62/1999 Sb.
12) Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.
13) Například vyhláška č. 287/2002 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 270/1999 Sb., kterou se stanoví kvalifikační předpoklady pro služební zařazení vojáků z povolání.
13a) § 3 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 125/2005 Sb. § 3 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 125/2005 Sb.
14) Například zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 286/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 520/2002 Sb.
15) § 20 odst. 1 a § 27a zákona č. 29/1984 Sb., ve znění zákona č. 138/1995 Sb.
16) § 44 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 147/2001 Sb.
17) Například zákon č. 99/1948 Sb., o národním pojištění, zákon č. 58/1964 Sb., o zvýšení péče o těhotné ženy a matky, § 157 až 160 zákoníku práce.
18) § 50 zákona č. 29/1984 Sb., ve znění zákona č. 138/1990 Sb. a zákona č. 171/1990 Sb.
19) § 2 odst. 7 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění zákona č. 2/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 519/2002 Sb.
20) Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 125/2005 Sb.
Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 125/2005 Sb.
21) § 70 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění zákona č. 210/2000 Sb. a zákona č. 147/2001 Sb.
22) § 133 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění zákona č. 349/2002 Sb. a zákona č. 192/2003 Sb.
23) § 13 zákona č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 220/2000 Sb.
24) Rozhodnutí ministra životního prostředí České republiky č. 7/1995, o zřízení rozpočtové organizace Agentury ochrany přírody a krajiny, ve znění rozhodnutí ministra životního prostředí České republiky č. 12/1995.
25) Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon).
25a) § 2 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb.
§ 4 odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb.
26) § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.
27) § 13 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 2/1998 Sb., zákona č. 167/2000 Sb., zákona č. 459/2000 Sb. a zákona č. 285/2002 Sb.
28) Nařízení vlády č. 252/1992 Sb., o podmínkách pro poskytování a výši zvláštního příplatku za vykonávání činností ve ztížených a zdraví škodlivých pracovních podmínkách, ve znění nařízení vlády č. 77/1994 Sb.
29) § 83 odst. 4 zákoníku práce.
29a) § 16 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
29b) Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.
29c) Vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních. Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.
29d) Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.
29e) Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
30) § 46 odst. 2 vyhlášky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění vyhlášky č. 46/1995 Sb. a vyhlášky č. 482/2000 Sb.
31) § 55 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 187/2001 Sb.
32) Například § 249 až 251 zákoníku práce.
33) § 129 a 130 zákoníku práce.
34) § 83a zákoníku práce.
35) § 85 zákoníku práce.
36) § 21 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 267/1992 Sb., zákona č. 133/1993 Sb., zákona č. 115/1994 Sb., zákona č. 107/1995 Sb. a zákona č. 134/1997 Sb.
37) § 18 odst. 3 zákona č. 87/1991 Sb., ve znění zákona č. 267/1992 Sb., zákona č. 133/1993 Sb. a zákona č. 79/1998 Sb.
38) § 9 a 9a zákoníku práce.
39) Například zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č. 26/1993 Sb., zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 163/1993 Sb., zákona č. 326/1993 Sb., zákona č. 82/1995 Sb., zákona č. 152/1995 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 186/1997 Sb., zákona č. 138/1999 Sb., zákona č. 168/1999 Sb., zákona č. 325/1999 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 329/1999 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 361/2000 Sb., zákona č. 60/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb. a zákona č. 216/2002 Sb.
40) Například § 2 odst. 2 zákona č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění zákona č. 555/1992 Sb., zákona č. 590/1992 Sb. a zákona č. 26/1993 Sb., § 2 odst. 2 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/2000 Sb. a zákona č. 254/2002 Sb.
41) Například zákon č. 186/1992 Sb., ve znění zákona č. 555/1992 Sb., zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 26/1993 Sb., zákona č. 326/1993 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 33/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 460/2000 Sb., zákona č. 265/2001 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., § 23 zákona č. 154/1994 Sb., ve znění zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 155/2000 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 129/2002 Sb., zákona č. 254/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb.
42) § 2 odst. 1 zákona č. 29/1984 Sb., zákona o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 138/1995 Sb.
43) § 3, 8 a 42 zákona č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona č. 390/1991 Sb., zákona č. 190/1993 Sb., zákona č. 138/1995 Sb., zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 284/2002 Sb.