36/2019 Sb. o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě osobního příplatku státního zaměstnance na výsledek služebního hodnocení a o změně nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
36/2019 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 4. února 2019
o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě osobního příplatku státního zaměstnance na výsledek služebního hodnocení a o změně nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje k provedení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění zákona č. 131/2015 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 199/2015 Sb., zákona č. 298/2015 Sb., zákona č. 26/2016 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 195/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 302/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 66/2017 Sb., zákona č. 144/2017 Sb., zákona č. 150/2017 Sb., zákona č. 205/2017 Sb., zákona č. 335/2018 Sb. a zákona č. 35/2019 Sb.:
 
ČÁST PRVNÍ
PODROBNOSTI SLUŽEBNÍHO HODNOCENÍ STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ A VAZBA OSOBNÍHO PŘÍPLATKU STÁTNÍHO ZAMĚSTNANCE NA VÝSLEDEK SLUŽEBNÍHO HODNOCENÍ
 
§ 1
Hodnoticí kritéria
Ten, kdo provádí služební hodnocení státního zaměstnance, (dále jen "hodnotitel") posuzuje státního zaměstnance v jednotlivých hodnocených oblastech podle § 155 odst. 2 zákona o státní službě (dále jen "hodnocená oblast") na základě hodnoticích kritérií, jejichž seznam je uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení.
 
§ 2
Podíly hodnocených oblastí na výsledku služebního hodnocení
Hodnocená oblast se na výsledku služebního hodnocení státního zaměstnance podílí
a) 20 % v případě znalostí,
b) 20 % v případě dovedností a
c) 60 % v případě výkonu státní služby z hlediska správnosti, rychlosti a samostatnosti v souladu se stanovenými individuálními cíli.
 
§ 3
Klasifikace plnění hodnocených oblastí
(1) Klasifikace plnění hodnocené oblasti odpovídá aritmetickému průměru klasifikací plnění hodnoticích kritérií, na jejichž základě je státní zaměstnanec v hodnocené oblasti posuzován, zaokrouhlenému matematicky na celé číslo.
(2) Hodnotitel klasifikuje hodnoticí kritérium
a) 4 body, je-li plněno vysoko nad rámec nároků na ně kladených,
b) 3 body, je-li plněno nad rámec nároků na ně kladených,
c) 2 body, je-li plněno v rámci nároků na ně kladených,
d) 1 bodem, je-li plněno v rámci nároků na ně kladených s občasnými výhradami, nebo
e) 0 body, je-li plněno nedostatečně.
(3) Rámcem nároků podle odstavce 2 se rozumí průměrná úroveň plnění hodnoticích kritérií, která je vyžadována na služebním místě.
Závěr služebního hodnocení
 
§ 4
Hodnotitel určí závěr služebního hodnocení způsobem stanoveným v příloze č. 2 k tomuto nařízení a vyjádří jej slovně. Hodnotitel uvede v závěru služebního hodnocení doporučení na přiznání, zvýšení, snížení nebo odejmutí osobního příplatku státnímu zaměstnanci nebo na ponechání osobního příplatku v nezměněné výši.
 
§ 5
Státní zaměstnanec dosahoval ve státní službě
a) vynikajících výsledků, pokud výsledek výpočtu podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení činí alespoň 3,5 bodu,
b) velmi dobrých výsledků, pokud výsledek výpočtu podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení činí alespoň 2,5 bodu a méně než 3,5 bodu,
c) dobrých výsledků, pokud výsledek výpočtu podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení činí alespoň 1,5 bodu a méně než 2,5 bodu,
d) dostačujících výsledků, pokud výsledek výpočtu podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení činí alespoň 0,5 bodu a méně než 1,5 bodu, nebo
e) nevyhovujících výsledků, pokud výsledek výpočtu podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení činí méně než 0,5 bodu.
 
§ 6
Výše osobního příplatku
(1) Pokud jde o státního zaměstnance, který podle § 5 dosahoval
a) vynikajících výsledků, osobní příplatek nesmí být vyšší než 50 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zařazeno služební místo, na kterém státní zaměstnanec vykonává státní službu,
b) velmi dobrých výsledků, osobní příplatek nesmí být vyšší než 40 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zařazeno služební místo, na kterém státní zaměstnanec vykonává státní službu,
c) dobrých výsledků, osobní příplatek nesmí být vyšší než 30 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zařazeno služební místo, na kterém státní zaměstnanec vykonává státní službu,
d) dostačujících výsledků, osobní příplatek nesmí být vyšší než 10 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zařazeno služební místo, na kterém státní zaměstnanec vykonává státní službu, nebo
e) nevyhovujících výsledků, osobní příplatek nelze přiznat; služební orgán odejme takovému státnímu zaměstnanci přiznaný osobní příplatek.
(2) Služební orgán může přiznat státnímu zaměstnanci, který je vynikajícím, všeobecně uznávaným odborníkem, vykonává státní službu na služebním místě zařazeném v 10. až 16. platové třídě, dosahoval ve státní službě vynikajících výsledků a v hodnocené oblasti znalosti byl klasifikován 4 body, osobní příplatek až do výše 100 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zařazeno služební místo, na kterém státní zaměstnanec vykonává státní službu.
 
§ 7
Přechodná ustanovení
(1) Služební orgán může přiznat státnímu zaměstnanci, kterému vznikl služební poměr podle § 185 až 188, 190 až 192 nebo 194 zákona o státní službě a kterému byl do prvního služebního hodnocení přiznán osobní příplatek ve výši, která přesahuje přípustnou výši stanovenou v § 6 odst. 1 písm. a) až c), na základě výsledku prvního služebního hodnocení na období do druhého služebního hodnocení osobní příplatek v dosavadní výši, dosáhl-li státní zaměstnanec
a) velmi dobrých výsledků a výše přiznaného osobního příplatku přesahuje 40 %, avšak nepřesahuje 50 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zařazeno služební místo, na kterém státní zaměstnanec vykonává státní službu, nebo
b) dobrých výsledků a výše přiznaného osobního příplatku přesahuje 30 %, avšak nepřesahuje 40 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zařazeno služební místo, na kterém státní zaměstnanec vykonává státní službu, nebo
c) dostačujících výsledků a výše přiznaného osobního příplatku přesahuje 10 %, avšak nepřesahuje 30 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zařazeno služební místo, na kterém státní zaměstnanec vykonává státní službu.
(2) Služební orgán sníží odpovídajícím způsobem osobní příplatek na období mezi prvním a druhým služebním hodnocením, přesahuje-li přiznaná výše osobního příplatku před prvním služebním hodnocením maximální výši uvedenou v odstavci 1.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců
 
§ 8
Nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění nařízení vlády č. 279/2015 Sb., nařízení vlády č. 327/2016 Sb., nařízení vlády č. 115/2017 Sb., nařízení vlády č. 342/2017 Sb. a nařízení vlády č. 263/2018 Sb., se mění takto:
1. V § 3 odstavce 3 a 4 znějí:
"(3) K dobám podle odstavce 2 se státnímu zaměstnanci přičte doba 5 let, pokud podle závěrů alespoň dvou po sobě jdoucích služebních hodnocení podle § 155 odst. 5 až 8 zákona o státní službě dosahoval ve službě vynikajících výsledků a výsledek výpočtu každého z těchto služebních hodnocení podle § 5 nařízení vlády upravujícího podrobnosti služebního hodnocení státních zaměstnanců činil 4 body. Období, za něž byla služební hodnocení prováděna, musí pro tento účel ve svém celku činit alespoň 2 roky.
(4) Opakovat postup podle odstavce 3 lze nejdříve po uplynutí 5 let ode dne, od kterého příslušel státnímu zaměstnanci platový tarif ve vyšším platovém stupni podle odstavce 7.".
2. V § 3 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
"(5) Z dob započtených podle odstavců 2 a 3 se při postupu podle § 49 odst. 4 nebo 5 zákona o státní službě odečte státnímu zaměstnanci, který byl
a) ze služebního místa v 9. platové třídě nově zařazen na služební místo v 10. platové třídě, ačkoliv dosáhl jen středního vzdělání s maturitní zkouškou, doba 2 let, nebo
b) ze služebního místa v 10. platové třídě nově zařazen na služební místo v 11. platové třídě, ačkoliv dosáhl jen vyššího odborného vzdělání, doba 1 roku.".
Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6 a 7.
3. V § 3 se doplňuje odstavec 8, který zní:
"(8) Dosáhne-li státní zaměstnanec v průběhu služebního poměru podle § 49 odst. 4 nebo 5 zákona o státní službě vzdělání stanoveného pro služební místo, na které byl zařazen, přičte se mu k dobám započteným podle odstavců 2 a 3 doba, která mu byla odečtena podle odstavce 5.".
4. Za § 6 se vkládá nový § 6a, který včetně nadpisu zní:
 
"§ 6a
Zvláštní ustanovení pro zaměstnance v pracovním poměru
(1) Z doby započitatelné praxe podle § 3 odst. 2 se odečte zaměstnanci v pracovním poměru při obsazení služebního místa podle § 178 odst. 2 nebo § 178a zákona o státní službě zařazeného v
a) 6. až 9. platové třídě doba 1 roku, dosáhl-li jen středního vzdělání s výučním listem, doba 2 let, pokud dosáhl jen středního vzdělání, nebo doba 4 let, pokud dosáhl jen základního vzdělání nebo základů vzdělání,
b) 10. platové třídě doba 2 let, dosáhl-li jen středního vzdělání s maturitní zkouškou, doba 3 let, pokud dosáhl jen středního vzdělání s výučním listem, doba 4 let, pokud dosáhl jen středního vzdělání, nebo doba 6 let, pokud dosáhl jen základního vzdělání nebo základů vzdělání,
c) 11. nebo 12. platové třídě doba 1 roku, dosáhl-li jen vyššího odborného vzdělání, doba 3 let, pokud dosáhl jen středního vzdělání s maturitní zkouškou, doba 4 let, pokud dosáhl jen středního vzdělání s výučním listem, doba 5 let, pokud dosáhl jen středního vzdělání, nebo doba 7 let, pokud dosáhl jen základního vzdělání nebo základů vzdělání, nebo
d) 13. až 16. platové třídě doba 2 let, dosáhl-li jen vysokoškolského vzdělání v bakalářském studijním programu, doba 3 let, pokud dosáhl jen vyššího odborného vzdělání, doba 5 let, pokud dosáhl jen středního vzdělání s maturitní zkouškou, doba 6 let, pokud dosáhl jen středního vzdělání s výučním listem, doba 7 let, pokud dosáhl jen středního vzdělání, nebo doba 9 let, pokud dosáhl jen základního vzdělání nebo základů vzdělání.
(2) Zaměstnanci, který nezískal započitatelnou praxi podle § 3 odst. 1, nebo získal započitatelnou praxi kratší, než je doba, která mu měla být podle odstavce 1 odečtena, se o dobu, která mu nemohla být odečtena, prodlužuje doba stanovená v přílohách č. 2 a 3 k tomuto nařízení pro postup do nejbližšího vyššího platového stupně.
(3) Jestliže zaměstnanec dosáhne v průběhu pracovního poměru vyššího vzdělání, než podle kterého mu byla naposledy určena započitatelná praxe, přičte se mu doba odpovídající dosaženému vzdělání, která mu byla odečtena podle odstavce 1.".
 
§ 9
Přechodná ustanovení
(1) Má-li být pro postup podle § 3 odst. 3 nařízení vlády č. 304/2014 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády, použito služební hodnocení za rok 2018 provedené podle § 155 odst. 2 věty první zákona č. 234/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 35/2019 Sb., použije se v případě, že výsledek jeho výpočtu činil 6,1 bodu.
(2) Pro opakovaný postup podle § 3 odst. 4 nařízení vlády č. 304/2014 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády, se za předchozí postup považuje i postup podle § 3 odst. 3 nařízení vlády č. 304/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády.
 
ČÁST TŘETÍ
Zrušení nařízení vlády o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě výsledku služebního hodnocení na osobní příplatek státního zaměstnance
 
§ 10
Nařízení vlády č. 134/2015 Sb., o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě výsledku služebního hodnocení na osobní příplatek státního zaměstnance, se zrušuje.
 
ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST
 
§ 11
Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
1. místopředseda vlády a ministr vnitra:
Hamáček v. r.
 
Příl.1
Seznam hodnoticích kritérií pro hodnocené oblasti
Hodnoticími kritérii pro hodnocené oblasti jsou:
I. Znalosti
znalost právních předpisů, stanovených postupů, nároků a pravidel potřebných pro výkon státní služby
II. Dovednosti
1. komunikační dovednosti
2. sociální dovednosti
3. osobní přístup
4. manažerské dovednosti, jde-li o představeného
III. Výkon státní služby z hlediska správnosti, rychlosti a samostatnosti v souladu se stanovenými individuálními cíli
1. kvalita výkonu státní služby
2. množství plněných služebních úkolů a služební tempo
3. analýza a řešení problémů
4. organizování, řízení, kontrolování a hodnocení výkonu státní služby podřízených státních zaměstnanců a organizování, řízení, kontrolování a hodnocení výkonu práce podřízených zaměstnanců, jde-li o představeného
 
Příl.2
Způsob výpočtu výsledku služebního hodnocení státního zaměstnance
Výsledek služebního hodnocení státního zaměstnance se vypočítá podle vzorce:
V = 0,2 x A + 0,2 x B + 0,6 x C,
kde
V
je výsledek služebního hodnocení státního zaměstnance,
A
je počet bodů získaných podle klasifikace stanovené v § 3 za hodnocenou oblast znalosti,
B
je počet bodů získaných podle klasifikace stanovené v § 3 za hodnocenou oblast dovednosti,
C
je počet bodů získaných podle klasifikace stanovené v § 3 za hodnocenou oblast výkon státní služby z hlediska správnosti, rychlosti a samostatnosti v souladu se stanovenými individuálními cíli.